Система Orphus

Адміністрація

 

 ЗЕЛЮК Віталій Володимирович, ректор Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського.
Народився 27.09.1962 р. на Черкащині. Історик за фахом. Кандидат педагогічних наук, доцент. Дисертацію з проблеми формування культури майбутнього вчителя засобами української етнопедагогіки захистив у 1994 році в Інституті педагогіки і психології професійної освіти АПН України.

Працював у школі №11 м.Сміли, вищих навчальних закладах Полтави, на посаді завідувача інформаційно-аналітичного сектора Полтавської облдержадміністрації, директора Центру соціальних досліджень. Автор понад 100 публікацій з проблем освіти, соціології, місцевого й регіонального розвитку, державного управління.

 

ZELYUK Vitalii Volodymyrovych, Rector of M. V. Ostrogradsky Poltava Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education.
Born on September 27, 1962 in Cherkasy region. A historian by profession. PhD in pedagogy. Defended thesis on the issue of creating the future teacher’s culture by means of Ukrainian ethno-pedagogy at Institute of Pedagogy and Psychology of Professional Education at Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine in 1994.

Worked at the school No 11 in Smila, at higher education institutions in Poltava, as head of information analytical sector of Poltava Regional State Administration, as director of the Centerfor Social Research. Has over 100 publications on education, sociology, local andregional development and governance.

 

 

 

 

koriahina160КОРЯГІНА Наталія Віталіївна, проректор з науково-методичної роботи, кандидат педагогічних наук. Народилася 9 липня 1983 року в м. Здолбунів Рівненської області. У 2005 році закінчила біологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, здобула кваліфікацію спеціаліст-біолог, біохімік, викладач біології. Дисертацію з проблеми підготовки вчителів до експериментальних досліджень з галузі природознавства захистила у 2015 році в Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка.

Автор понад 30 наукових публікацій з проблем освіти. Співавтор підручника з біології для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів, який отримав Гриф “Рекомендовано Міністерством освіти і науки України”(Наказ МОН України від 10.05.2016 № 491). Нагороджена грамотою Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України.

Koryahina Natalia Vitaliivna, Pro-Rector for research and methodological work, degree of Candidate of Pedagogical Sciences (comparable of the Academic Degree of Doctor of Philosophy). Born on July 9, 1983 in Zdolbunov, Rivne region. In 2005 graduated from the Faculty of biology of Kyiv Taras Shevchenko National University, on the qualification of a biologist specialist, biochemist, biology teacher. Thesis on the preparation of teachers to experimental research field of natural science defended in 2015 in Kirovograd Volodymyr Vynnychenko State Pedagogical University.

The author of over 30 scientific publications on education. Co-author of the textbook Biology for Grade 8 of secondary schools, which was marked "Recommended by the Ministry of Education and Science of Ukraine" (Order of Ukraine from 10.05.2016 № 491). Awarded Diploma of the University of Education Management of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine.

 

 

 

 

doc58941411 145433272-2КИРИЛЮК Марина Вікторівна, проректор з науково-методичної роботи (відпустка по догляду за дитиною). Народилася 11 серпня 1978 року у м. Полтаві. У 2000 році закінчила фізико-математичний факультет Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г.Короленка, у 2001 році здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача фізики, у 2007 році закінчила Полтавський університет споживчої кооперації України та здобула кваліфікацію спеціаліста з економіки підприємства. Працювала в Полтавському навчально-виховному комплексі № 30 вчителем фізики та математики. В інституті працює з 2003 року, з 2010 року – проректором з науково-методичної роботи. У 2012 році вступила до аспірантури Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка із спеціальності «Теорія і методика професійної освіти». Працює над дисертаційним дослідженням «Організація самоосвітньої діяльності вчителів в системі післядипломної педагогічної освіти». Відмінник освіти України (2009р.), нагороджена грамотою Міністерства освіти і науки України, Почесною грамотою Полтавської обласної державної адміністрації.

 

KYRYLYUK Maryna Viktorivna, Pro-Rector for Research and Methodological Work. Born on August 11, 1978 in Poltava. Graduated from the Faculty of Physics and Mathematics at V. G. Korolenko Poltava State Pedagogical University in 2000. Earned a Master’s Degree in Teaching and physics teacher certification in 2001. Graduated from Poltava University of Consumer Cooperatives of Ukraine and gained a qualification in Business Economics. Worked in Poltava Educational Complex No 30 as a teacher of physics and mathematics. Works at M. V. Ostrogradsky Poltava Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education since 2003, serves as Pro-Rector for Research and Methodological Work since 2010. She entered a PhD programme in Theory and Methodology of Vocational Education at V. G. Korolenko Poltava National Pedagogical University in 2012. Working on her thesis work “Organization of Teachers’ Self-educationin Postgraduate Teacher Education”. Has the honored award “Excellence in Education of Ukraine” (2009). Has been awarded Diploma of the Ministry of Education and Science of Ukraine and Diploma of Poltava Regional State Administration.

 

 

 

 

 КЛЕПКО Сергій Федорович – проректор з наукової роботи. Завідувач кафедрою філософії і економіки освіти. Доктор філософських наук, доцент. Народився 15 серпня 1953 р. у м.Сміла, Черкаської обл. У 1976 р. закінчив Харківський державний університет, механіко-математичний факультет.

Автор більше 180 публікацій з проблем освіти, монографій: «Інтегративна освіта і поліморфізм знання» (1998); «Есе з філософії освіти» (1998), «До кращого рішення в освіті»/ «To The Best Solution In Education» (2002), «Наукова робота і управління знаннями» (2005), «Філософія освіти в європейському контексті» (2006). Консультант освітніх проектів Міністерства освіти і науки України, Світового банку, Міжнародного фонду „Відродження". Головний редактор журналу „Постметодика" (ІSSN 1815-3194). Переможець конкурсу «Педагогічна публіцистика року 2007» у номінації «Освітня політика» Всеукраїнського часопису «Управління освітою» видавництва «Шкільний світ». Лауреат громадської премії Всеукраїнської експертної мережі «Експерт року-2006» у галузі освіти.

 

KLEPKO Serhii Fedorovych, Pro-rector for Research. Head of the Department of Education Philosophy and Economics. Doctor of Philosophy, associate professor. Born on August 15, 1953 in Smila, Cherkasy region. Graduated from Mechanics and Mathematics Faculty at Kharkiv State University in 1976.
Has over 180 publications on education and monographs: “Integrative Education and Polymorphism of Knowledge” (1998), “Essays in Philosophyof Education” (1998), “To the Best Solutions in Education” (2002) , “Research and Knowledge Management” (2005), “Philosophy of Education in a European Framework” (2006). Consultant for educational projects of the Ministry of Education and Science of Ukraine, the World Bank and the Renaissance International Fund. Editor-in-chief of Postmetodyka magazine (ISSN 1815-3194). Winner of Teacher Journalism of the Year 2007 in the category “Education Policy” by Ukrainian magazine “Education Management”, publishing house “School World”. Winner of Public Prize by Ukrainian Expert Network “Expert of the Year 2006”, in the field of education.

 

 

 

 

 КРАВЧЕНКО Тамара Олексіївна – проректор з навчальної роботи. Народилася 4 березня 1962 року в с. Юрки Козельщенського району Полтавської області. У 1986 році закінчила Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г.Короленка, за фахом – вчитель біології і хімії. «Відмінник освіти України». В інституті працює з 1999 р. З 2005 – проректор з навчальної роботи та питань незалежного зовнішнього оцінювання і моніторингу якості освіти.

 

КRАVCHENKO Таmаrа Оlеksiivna, Pro-rector for Academic Affairs. Born on March 4, 1962 in the village of Yurky, Kozelshchina district, Poltava region. Graduated from V. G. Korolenko Poltava State Pedagogical Institute in 1986. A teacher of biology and chemistry by profession. "Excellence in Education of Ukraine." Has the honored award “Excellence in Education of Ukraine”. Works at M. V. Ostrogradsky Poltava Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education since 1999, serves as Pro-rector for Academic Affairs and Independent External Evaluation and Monitoring the Quality of Education since 2005.

 

 

 

 

 havryliuk oe

ГАВРИЛЮК Оксана Едуардівна – завідуюча канцелярією. У 2012 році закінчила Відокремлений підрозділ “Полтавський факультет Київського національного університету культури і мистецтв” та здобула кваліфікацію спеціаліста з туризмознавства. У 2015 році закінчила психолого-педагогічний факультет Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г.Короленка, за фахом - психолог. В інституті працює з 2013 року.

GAVRILYUK Oksana Eduardivna – head of the Institute’s chancery. Graduated from the University branch “Poltava Department of the Kyiv national University of culture and arts” and received the qualification of specialist of tourism in 2012. In 2015 graduated from the psycho-pedagogical faculty of V. G. Korolenko Poltava national pedagogical University, specialty - psychologist. Works at M. V. Ostrogradsky Poltava Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education since 2013.

Відповідальна за зміст сторінки О.К.Марченко

Останнє оновлення 22.02.2017

 


 Copyright © 2001-2017, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2017, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.