Система Orphus

Адміністрація

 

 ЗЕЛЮК Віталій Володимирович, ректор Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського.
Народився 27.09.1962 р. на Черкащині. Історик за фахом. Кандидат педагогічних наук, доцент. Дисертацію з проблеми формування культури майбутнього вчителя засобами української етнопедагогіки захистив у 1994 році в Інституті педагогіки і психології професійної освіти АПН України.

Працював у школі №11 м.Сміли, вищих навчальних закладах Полтави, на посаді завідувача інформаційно-аналітичного сектора Полтавської облдержадміністрації, директора Центру соціальних досліджень. Автор понад 100 публікацій з проблем освіти, соціології, місцевого й регіонального розвитку, державного управління.

 

ZELYUK Vitalii Volodymyrovych, Rector of M. V. Ostrogradsky Poltava Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education.
Born on September 27, 1962 in Cherkasy region. A historian by profession. PhD in pedagogy. Defended thesis on the issue of creating the future teacher’s culture by means of Ukrainian ethno-pedagogy at Institute of Pedagogy and Psychology of Professional Education at Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine in 1994.

Worked at the school No 11 in Smila, at higher education institutions in Poltava, as head of information analytical sector of Poltava Regional State Administration, as director of the Centerfor Social Research. Has over 100 publications on education, sociology, local andregional development and governance.

 

 

 

 

koriahina160КОРЯГІНА Наталія Віталіївна, перший проректор, кандидат педагогічних наук. Народилася 9 липня 1983 року в м. Здолбунів Рівненської області. У 2005 році закінчила біологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, здобула кваліфікацію спеціаліст-біолог, біохімік, викладач біології. Дисертацію з проблеми підготовки вчителів до експериментальних досліджень з галузі природознавства захистила у 2015 році в Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка.

Автор понад 30 наукових публікацій з проблем освіти. Співавтор підручника з біології для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів, який отримав Гриф “Рекомендовано Міністерством освіти і науки України”(Наказ МОН України від 10.05.2016 № 491). Нагороджена грамотою Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України.

Koryahina Natalia Vitaliivna, Pro-Rector for research and methodological work, degree of Candidate of Pedagogical Sciences (comparable of the Academic Degree of Doctor of Philosophy). Born on July 9, 1983 in Zdolbunov, Rivne region. In 2005 graduated from the Faculty of biology of Kyiv Taras Shevchenko National University, on the qualification of a biologist specialist, biochemist, biology teacher. Thesis on the preparation of teachers to experimental research field of natural science defended in 2015 in Kirovograd Volodymyr Vynnychenko State Pedagogical University.

The author of over 30 scientific publications on education. Co-author of the textbook Biology for Grade 8 of secondary schools, which was marked "Recommended by the Ministry of Education and Science of Ukraine" (Order of Ukraine from 10.05.2016 № 491). Awarded Diploma of the University of Education Management of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine.

 

 

 

 

 КЛЕПКО Сергій Федорович – проректор з наукової роботи. Завідувач кафедрою філософії і економіки освіти. Доктор філософських наук, доцент. Народився 15 серпня 1953 р. у м.Сміла, Черкаської обл. У 1976 р. закінчив Харківський державний університет, механіко-математичний факультет.

Автор більше 180 публікацій з проблем освіти, монографій: «Інтегративна освіта і поліморфізм знання» (1998); «Есе з філософії освіти» (1998), «До кращого рішення в освіті»/ «To The Best Solution In Education» (2002), «Наукова робота і управління знаннями» (2005), «Філософія освіти в європейському контексті» (2006). Консультант освітніх проектів Міністерства освіти і науки України, Світового банку, Міжнародного фонду „Відродження". Головний редактор журналу „Постметодика" (ІSSN 1815-3194). Переможець конкурсу «Педагогічна публіцистика року 2007» у номінації «Освітня політика» Всеукраїнського часопису «Управління освітою» видавництва «Шкільний світ». Лауреат громадської премії Всеукраїнської експертної мережі «Експерт року-2006» у галузі освіти.

 

KLEPKO Serhii Fedorovych, Pro-rector for Research. Head of the Department of Education Philosophy and Economics. Doctor of Philosophy, associate professor. Born on August 15, 1953 in Smila, Cherkasy region. Graduated from Mechanics and Mathematics Faculty at Kharkiv State University in 1976.
Has over 180 publications on education and monographs: “Integrative Education and Polymorphism of Knowledge” (1998), “Essays in Philosophyof Education” (1998), “To the Best Solutions in Education” (2002) , “Research and Knowledge Management” (2005), “Philosophy of Education in a European Framework” (2006). Consultant for educational projects of the Ministry of Education and Science of Ukraine, the World Bank and the Renaissance International Fund. Editor-in-chief of Postmetodyka magazine (ISSN 1815-3194). Winner of Teacher Journalism of the Year 2007 in the category “Education Policy” by Ukrainian magazine “Education Management”, publishing house “School World”. Winner of Public Prize by Ukrainian Expert Network “Expert of the Year 2006”, in the field of education.

  

 

 

 

dubynka2-160ДУБИНКА Олена Вікторівна – проректор з науково-методичної роботи.

Народилася 7 березня 1981 року. Закінчила  Міжнародний науково-технічний університет за спеціальністю «Правознавство» та Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, за спеціальністю «Управління інноваційною діяльністю» (магістр).

Працювала юрисконсультом відділу освіти Великобагачанської районної державної адміністрації (2007-2013 рр.).

З 2013 року працює в Полтавському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського: юрист (2013-2016 рр.), методист центру педагогічних інновацій та інформації (2016 р.).

Коло наукових інтересів: розробка та реалізація проекту – Центр надання безоплатної юридичної допомоги освітянам. Вивчає правову освіту педагогів.

 

 

 

 

image1Піддубна Наталія Дмитрівна – завідувачка канцелярії. Народилася 16 лютого 1987 року в смт. Опішня Зіньківського р-ну, Полтавської обл. У 2011 році закінчила Полтавську державну аграрну академію, факультет обліку та фінансів. В інституті працює з 2017 року.

Piddubna Nataliia Dmytrivna - head of the Institute’s chancery. She was born 16 february 1987 in Opishnia (Zinkiv district, Poltava region). In 2011 graduated Poltava State Agricultural Academy (Department of Accounting and Finance). She works in Institute from 2017.

 

Відповідальна за зміст сторінки О.К.Марченко

Останнє оновлення 12.10.2017

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.