Система Orphus

Загальна інформація / General

ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ІМ. М.В.ОСТРОГРАДСЬКОГО

 вул. Соборності, 64-ж,
Полтава, Україна 36029
Tel/Fax +38-(0532) 56-38-52
Е-maіl: root@peі.poltava.ua
http://poippo.pl.ua/

64, Sobornosti Str.,
Poltava, Ukraine 36029
Tel/Fax +38-(0532) 56-38-52
Е-maіl: root@peі.poltava.ua
http://poippo.pl.ua/

 

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського – один із провідних навчальних закладів України, діяльність якого спрямована на організацію післядипломної освіти педагогічних працівників у Полтавському регіоні.

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського є правонаступником Полтавського обласного інституту удосконалення вчителів (ІУВ), заснованого у 1940 році на базі обласного шкільного методичного кабінету на підставі наказу Народного комісаріату освіти УРСР від 9 лютого 1940 року № 512 «Про організацію обласних інститутів удосконалення вчителів» та «Положення про обласні інститути удосконалення вчителів УРСР» (додаток до наказу НКО УРСР від 21 лютого 1939 року № 1203).

17 грудня 1992 р. наказом управління освіти Полтавської обласної державної адміністрації Полтавський обласний інститут удосконалення вчителів було реорганізовано у Полтавський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників.

Розпорядженням виконкому Полтавської міської ради народних депутатів від 12 жовтня 1994 р. «Про реєстрацію Полтавського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників» та відповідно до Закону України «Про освіту» Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти педагогічних працівників був внесений до Державного реєстру.

Постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.1998 року № 1814 Полтавському обласному інституту післядипломної освіти педагогічних працівників присвоєно ім’я М. В. Остроградського.

Наказом начальника управління освіти і науки № 454 від 22.11.2000р. Полтавський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників перейменовано у Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського.

Упродовж своєї діяльності інститут забезпечив курсову підготовку понад 270 тисяч педагогічних працівників.

ПОІППО здійснює підвищення кваліфікації педагогічних працівників 769 загальноосвітніх, 541 дошкільних і 87 позашкільних закладів освіти області за 45 напрямами. Інститут також підвищує кваліфікацію викладачів вищих навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації.

 

2014 року – отримав ліцензію Міністерства освіти і науки України Серія АЕ № 458794 на підвищення кваліфікації 5500 осіб на рік.

 

Навчальний заклад проводить методичну роботу з педагогічними кадрами на основі:
– нових фахових досягнень відповідно до регіональних освітніх потреб;
– розробки педагогічних пріоритетів для навчальних закладів області;
– розробки та видання наукової та навчально-методичної літератури;
– створення мережі експериментальних майданчиків, опорних і базових шкіл для апробування нових підходів до змісту і технологій освіти;
– проведення наукових і науково-методичних досліджень із проблем змісту освіти й організації навчально-виховного процесу; 
– забезпечення зв’язку навчальних закладів і відділів освіти регіону з науковими установами України.

Нині навчальний заклад має висококваліфікований штат, до складу якого входять: докторів наук – 6, професорів – 5, кандидатів наук – 15, методистів – 70, серед яких 69% мають вищу кваліфікаційну категорію.

Зі слухачами курсів на умовах погодинної оплати працюють 62 науковці вищих навчальних закладів м.Полтави, 128 працівників управлінь і організацій області та 207 учителів-практиків та вихователів навчальних закладів області.

Для забезпечення курсового підвищення кваліфікації педагогічних працівників на базі інституту діють 8 навчальних аудиторій на 240  місць; актова зала на 100 місць; 2 навчальних комп’ютерних класи; 18 сучасних ТЗН; 106 комп’ютери та 43 одиниці периферійної техніки, доступ до мережі ІНТЕРНЕТ; веб-сайт ПОІППО, локальна мережа (INTRANET); бібліотека та читальний зал (29269 книг); санаторій-профілакторій на 50 місць, гуртожиток.

В інституті функціонують 4 кафедри (педагогічної майстерності, філософії і економіки освіти, менеджменту освіти та методики змісту освіти), 10 відділів (навчальний; дошкільної, початкової та спеціальної освіти; методики виховання; гуманітарних дисциплін; природничо-математичних дисциплін; редакційно-видавничий; засобів навчання; роботи з персоналом; атестації та ліцензування навчальних закладів; зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти; 4 центри: педагогічних інновацій та інформації; обласний центр практичної психології і соціальної роботи; обласний тренінговий центр природного розвитку дитини (за системою М.Монтессорі); консультативно-методичний центр (м.Кременчук).

Співробітниками інституту упродовж 1994–2011 рр. опубліковано понад 1300 назв книг, збірників, брошур, серед них 523 найменування науково-методичної літератури обсягом 4 522 умовних друкованих аркушів.

ПОІППО видає науково-методичний журнал «Постметодика» і науково-практичний освітньо-популярний журнал «Імідж сучасного педагога», що включені у перелік наукових видань ВАК України.

Результати діяльності інституту відзначені Дипломом Міжнародного Академічного Рейтингу популярності «Золота Фортуна» з присвоєнням титулу «Лауреат Рейтингу» (2005). На Міжнародних виставках «Сучасна освіта в Україні» з 2006 р. по 2009 р. ПОІППО за багаторічну науково-педагогічну діяльність з інноваційного розвитку освіти України відзначено Почесним званням «Лідер сучасної освіти», срібними та бронзовими медалями у номінаціях «Упровадження нових форм організації навчально-виховного процесу» (2006); «Упровадження здобутків педагогічної науки в освітню практику» (2007); «Інноватика у вищій освіті» і Свідоцтвом «Лідер у створенні сучасних засобів навчання» (2008). На Міжнародній виставці-презентації «Інноватика в освіті України» (2009) інститут здобув Почесний диплом за творчий підхід у впровадженні освітніх інновацій, дипломи «За розробку і впровадження інноваційних освітніх технологій» та «За високі творчі досягнення в інноваційному оновленні національної системи освіти».

За вагомий внесок у розвиток національної освіти, впровадження сучасних методів навчання і виховання молоді, плідну науково-педагогічну діяльність інститут нагороджений у 2010 році Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України та грамотою Полтавської обласної ради.

Навчальний заклад підтримує стосунки з іноземними науково-освітніми установами та громадськими організаціями. Працівники інституту беруть участь у міжнародних наукових конференціях, семінарах, симпозіумах за кордоном (Румунія, США, Росія, Польща, Нідерланди). З метою сприяння світовій і європейській інтеграції України ПОІППО співпрацює з фондами, програмами в галузі освіти й міжнародними освітніми організаціями зі Швеції, США, ФРН, Польщі, Норвегії, Нідерландів, здійснює міжнародні проекти.

У ПОІППО вивчається європейська практика організації акредитації та контролю якості післядипломної освіти, впроваджено державний стандарт управління якістю ІSО 9001:2000. ПОІППО – перший в Україні заклад післядипломної педагогічної освіти, що отримав сертифікат на систему управління якістю.
 
English version of this page:
 

M. V. Ostrogradsky Poltava Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education (POIPPO) is one of the leading educational institutions of Ukraine being engaged in organizing the postgraduate education in Poltava region.

M. V. Ostrogradsky Poltava Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education is successor of Poltava Regional Extension Course Institute for Teachers (IUV) established in 1940 at Regional School Curriculum Office by Order No 512 of the People’s Commissariat of Education of the Ukr.S.S.R. ‘On Organization of Regional Extension Course Institutes for Teachers’ dated February 9, 1940 and Regulations on Regional Extension Course Institutes for Teachers of the Ukr.S.S.R. (Annex to the Order No 1203 of the People’s Commissariat of Education of the Ukr.S.S.R dated February 21, 1939).

On December 17, 1992, Poltava Regional Institute of Teachers was reorganized into Poltava Regional Institute of Postgraduate Teacher Education by order of the Board of Education, Poltava Regional State Administration.

Poltava Regional Institute of Postgraduate Teacher Education has been included in the State Register by the Order of Executive Committee of Poltava City Council of People’s Deputies dated October 12, 1994 ‘On the Registration of Poltava Regional Institute of Postgraduate Teacher Education’ and according to the Law of Ukraine ‘On Education’.

Poltava Regional Institute of Postgraduate Teacher Education has been named after M. V. Ostrogradsky by Decree No 1814 of Cabinet of Ministers of Ukraine dated November 16, 1998.

M. V. Ostrogradsky Poltava Regional Institute of Postgraduate Teacher Education has been renamed M. V. Ostrogradsky Poltava Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education by Order No 454 of the Head of Department of Education and Science dated November 22, 2000.

The Institute has provided course training for over 270,000 educators during its operation.

POIPPO continuing education of teachers covers 769 secondary schools, 541 pre-school and 87 out-of-school educational institutions in 45 fields of study. The Institute also develops competence of teachers at I-III accreditation level higher education establishments.

In 2008, the Institute has received a license from the Ministry of Education and Science of Ukraine for advanced training of 5,500 per year and retraining of Specialists in "Pedagogy and Methods of Secondary Education. Natural Sciences".

The educational institution does methodological work with teaching staff based on:
- new occupational achievements according to regional educational needs;
- development of educational priorities for education in the region;
- development and publication of scientific and learning and teaching literature;
- creation of network of experimental sites, supporting and base schools to test new approaches to the educational content and technologies;
- conducting researches and methodological explorations on problems of educational content and organization of the educational process;
- ensuring communication between schools and education boards of the region and scientific institutions of Ukraine.

Now the Institute has the highly qualified staff, which includes: 6 Doctors of Science, 5 professors, 15 PhDs, 70 educationalists, 69% of which have a higher level of proficiency.

62 scientists of Poltava higher educational institutions, 128 employees of boards and agencies wthin the region and 207 teachers and educators from Poltava region educational institutions train the course participants for hourly rates.

To provide courses for advanced training of teachers at the Institute, there are 8 classrooms with 240 seats, conference hall with 100 seats, 2 computer training classes, 18 advanced teaching aids; 106 computers and 43 units of peripheral equipment, access to the Internet; POIPPO website, LAN (INTRANET); library and reading room (29,269 books); sanatorium with 50 seats, hostel.

The institute operates 4 chairs (of Pedagogical excellence, of Education Philosophy and Economics, of Education Management, of Methods of Educational Content), 10 sections (Academic Office; Preschool, Elementary and Special Education; Education Methods Section; Humanities; Natural and Mathematical Sciences; Editing and Publishing; Means of Instructions; HR Management; Certification and Licensing of Educational Institutions; External Education Quality Evaluation and Monitoring) and 4 centers: for Educational Innovation and Information; Regional Center for Applied Psychology and Social Work, Regional Training Center for Natural Child Development (according to M. Montessori system), Advisory Methodological Center (Kremenchuk city).

During 1994 to 2011, the staff of the Institute has published more than 1,300 items of books, booklets, collections. Among them, there are 523 ones of the scientific and technical literature totaling 4,522 conventional printed sheets.

POIPPO publishes scientific methodological journal "Postmetodyka" scientific and practical, educational and popular journal "The Image of the Modern Teacher", both included in a list of scientific publications by Higher Attestation Commission of Ukraine.

Diploma of the Golden Fortune International Academic Rating of Popularity was awarded to the Institute for performance and the title of "Winner of Ranking" was given in 2005. At the Modern Education in Ukraine international exhibitions between 2006 and 2009, honorary title of Leader of Modern Education, Silver and Bronze Medals in the categories such as Implementation of New Forms of Organization of the Educational Process (2006), Implementation of Achievements of Education Science into Educational Practice (2007), Innovations in Higher Education and Certificate of Leader in Creation of Modern Teaching Aids (2008) were awarded to POIPPO for perennial scientific and educational activities on innovation development of education in Ukraine. At 2009 Innovations in Education of Ukraine international showcase, the Institute has obtained Honorary Diploma for Creative Approach in Implementation of Educational Innovations and diplomas For Development and Implementation of Innovative Educational Technologies and For the High Creative Achievements in Innovative Renewal of the National Education System.

In 2010, Diploma by the Cabinet of Ministers of Ukraine and diploma by Poltava Regional Council were awarded to the Institute for significant contributions to the development of national education, implementation of modern methods of youth teaching and upbringing, fruitful scientific and pedagogical activity.

The educational institution maintains relations with foreign academic institutions and NGOs. The Institute staff participate in international scientific conferences, seminars, symposiums abroad (Romania, USA, Russia, Poland, the Netherlands). In order to facilitate the global and European integration of Ukraine, POIPPO cooperates with foundations, programs in education and international education organizations from Sweden, USA, Germany, Poland, Norway, the Netherlands, provides international projects.


European practice of accreditation and quality assurance of postgraduate education is studied at POIPPO, ISO 9001:2000 State Quality Management Standard has been here implemented. POIPPO is the first postgraduate teacher educational institution in Ukraine to receive the certificate for Quality Management System.

Переклав на англійську С.Переломов

Останнє оновлення 18.02.2017

 

 


 Copyright © 2001-2017, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2017, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.