Система Orphus

Про результати проведення моніторингових досліджень ВДПСО

 

 

Про результати проведення моніторингового дослідження стану впровадження інклюзивної освіти у Полтавській області

На виконання наказу Головного управління освіти і науки України від 19.11.2010 р. № 919 «Про затвердження заходів щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах області дітей з особливими освітніми потребами до 2012 року» було проведено регіональне моніторингове дослідження стану впровадження інклюзивної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах області.

            Основна мета моніторингу – вивчення суспільної та педагогічної думки щодо навчання дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітніх навчальних закладах, оцінка наявності та рівня розвитку інтеграційних процесів у Полтавській області.

Завдання дослідження:

•         визначити рівень обізнаності педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, батьків дітей з типовим рівнем розвитку, які навчаються в інклюзивних класах, з основними принципами інклюзії та рівнем їх прийняття;

•         з’ясувати, які категорії дітей «включені» в інклюзивний процес у навчальних закладах області;

•         проаналізувати характер і форми інклюзивного навчання для дітей з  особливими освітніми потребами (ООП);

•         визначити ступінь готовності педагогічних працівників до роботи з дітьми із ООП в умовах інклюзивного навчання;

•         визначити, які пріоритетні напрями щодо створення умов для прийому до школи дітей з особливими освітніми потребами реалізуються у навчальних закладах області;

•         з’ясувати, яким чином вчителям потрібно підвищити рівень спеціалізованих професійних знань для роботи в системі інклюзивної освіти;

•         підготовка рекомендацій стосовно покращення процесів щодо впровадження інклюзивного навчання у Полтавській області.

            Склад вибірки. В опитуванні щодо запровадження інклюзивних процесів у загальноосвітніх навчальних закладах області взяли участь 469 респондентів, із них: працівників Р(М)МК, які координують питання щодо запровадження інклюзивного навчання в районі (місті) – 30 осіб, учителів, які працюють в інклюзивних класах – 132 особи, батьків, діти яких навчаються в інклюзивних класах разом з дітьми із ООП, – 217 осіб; керівників загальноосвітніх навчальних закладів де запроваджено інклюзивне навчання – 90 осіб. До опитування залучалися вчителі різних кваліфікаційних категорій, директори шкіл із сільської місцевості та міст, а також батьки учнів різного віку та рівня освіти

Для проведення моніторингового дослідження було розроблено інструментарій:

–4 анкети та зведені таблиці по кількості (дітей дошкільного віку) учнів, що потребують корекції розумового та(або) фізичного розвитку станом на 2011-2012 н.р.;

–        засоби первинної обробки даних – підсумкові таблиці;

–        засоби ілюстрування результатів – діаграми, підсумкові таблиці.

            У Полтавській області за даними моніторингового дослідження нараховується 1972 дитини дошкільного віку, які потребують корекції розумового та(або) фізичного розвитку: з них 52% дітей перебувають у ДНЗ компенсуючого та комбінованого типу, решта 38% – у ДНЗ і 10% не охоплені дошкільною освітою. 3413 учнів, які потребують корекції фізичного та або розумового розвитку, інтегровано у загальноосвітні навчальні заклади (без спеціальних та експериментальних).

            До найбільш поширених категорій дітей з порушенням психофізичного розвитку відносяться діти: з порушенням зору (34 %), з порушенням слуху (12%), з порушенням опорно-рухового апарату (33%), з порушенням мовлення (6%), з раннім дитячим аутизмом (1%), із затримкою психічного розвитку (9%), із розумовою відсталістю (5%).

      Дані про кількістьучнів, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (без спеціальних та експериментальних) (по районах та містах Полтавської області) (див рис. 1)

 

Рисунок 1. Кількість учнів ЗНЗ (без експериментальних, спеціальних), які потребують корекції психофізичного розвитку у районах (містах) Полтавської області

Водночас, варто зауважити, що незначна кількість дітей в окремих районах області свідчить не про відсутність цих дітей, а про те, що не ведеться  статистичного обліку ПМПК таких дітей, немає єдиної державної категоріальної класифікації.

            За результатами дослідження було виявлено форми організації навчання дітей з ООП, запроваджені у Полтавській області (див рис. 2).

Рисунок 2. Форми організації навчання дітей із особливими освітніми потребами запроваджені у Полтавській області

 Дослідження показало, що поінформованість населення щодо терміну «інклюзивна освіта» є досить високою. На питання анкети «У чому, на Вашу думку, полягає сутність інклюзивної освіти» вчителі, які працюють в інклюзивних классах відповіли наступним чином (див. рис. 3).

 

Рисунок 3. Сутність інклюзивної освіти

Основними джерелами отримання інформації з питань інклюзивної освіти були ЗМІ (39% – телебачення, газети та 16% – Інтернет), школа (батьківські збори, педагогічні ради – 37%). 8% опитаних зазначили, що не отримують інформацію з питань інклюзивного навчання.

Переважна більшість батьків (71%) ставиться позитивно до того, що в школі з їх дітьми можуть навчатися діти з особливими потребами, 24% батьків сумніваються, і  їм далеко не байдуже, яку психофізичну проблему має така дитина. Лише 5% респондентів відповіли, що не погоджуються з тим, щоб їх дитина відвідувала клас разом із дитиною з ООП. Батьки пояснили це тим, що вчитель інклюзивного класу недостатньо приділятиме уваги дітям з типовим рівнем розвитку (69 %), це негативно вплине на їх психоемоційний розвиток (28 %) і 3 % запевняють, що від спільного навчання з дітьми із ООП погіршиться здоров’я інших дітей.

            Аналіз перешкод щодо реалізації інклюзивної моделі навчання свідчить, що усі вони входять до основних категорій, підтверджених результатами міжнародних досліджень. Ці категорії включають в себе: законодавство, фінансування, зміст освіти, кадрові питання, питання доступності та пристосування загальноосвітніх закладів та міжвідомчу співпрацю

            На думку керівників загальноосвітніх навчальних закладів області в галузі реалізації політики інклюзії, першочерговими проблемами для  розв’язання є: формування у суспільстві толерантного відношення до присутності дітей, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку в освітніх закладах (21 %); удосконалення законодавчої бази (15 %); фінансування соціально-психологічного супроводу інклюзивної освіти (20 %); розвиток системи соціальної підтримки сімей, де є діти з особливими освітніми потребами (15 %).

            Для забезпечення психолого-педагогічного супроводу учня з ООП та реалізації корекційної складової навчально-виховного процесу необхідна взаємодія вчителя, практичного психолога, соціального педагога, адміністрації закладу, асистента вчителя та корекційного педагога. Така співпраця існує з метою обміну професійними знаннями між фахівцями та пошуку нестандартних шляхів вирішення проблем, які перешкоджають успішному навчанню та адаптації дитини з порушеннями психофізичного розвитку до школи. За даними дослідження супровід дітей з ООП в інклюзивних класах області здійснюють наступні спеціалісти (див рис. 4).

 

 

Рисунок 4. Спеціалісти, які здійснюють психолого-педагогічний супровід дітей із ООП в умовах інклюзивного навчання в області

 

            Сучасний стан підготовки фахівців і спеціалістів в Україні для роботи в інклюзивному освітньому середовищі не задовольняє суспільні запити і потреби. З діаграми  видно, що навчальним закладам області не вистачає фахівців і ставок для них (вчителів-логопедів, сурдопедагогів, тифлопедагогів, олігофренопедагогів), майже немає асистентів вчителя, які відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 р. № 1205 «Про затвердження типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів» з’являться в школах з 01.09.2012 року (0,5 ставки на клас з інклюзивною формою навчання). Практичних психологів у школах, де навчаються діти з ООП, часто розглядають, як універсальних фахівців, які повинні здійснювати всю корекційну роботу.

Очевидно, що у переважній більшості педагогічних працівників відсутні теоретичні знання та практичні навички роботи з дітьми із особливими освітніми потребами, і це є однією з причин відмови від ідей інклюзивної освіти. З відповідей вчителів видно, що найоптимальнішими формами підвищення рівня спеціалізованих професійних знань для роботи в системі інклюзивної освіти є підготовка у ВНЗ (32 %) та під час проходження курсів підвищення кваліфікації (37 %).

Висновок. Результати моніторингу:

–                              обговорювалися під час проведення обласного семінару-тренінгу «Школа інклюзивної освіти» (17.02.2012 р. ПОІППО).

–                              частково висвітлені у статті «Компетентнісно-орієнтоване підвищення кваліфікації педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів по створенню інклюзивного освітнього середовища» (Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція змісту освіти на засадах освіти для сталого розвитку» 26 квітня 2012 р. ПОІППО).

–                              висвітлені у статті «Резюме аналітичного звіту за результатами проведення регіонального моніторингового дослідження інклюзивних процесів у загальноосвітніх навчальних закладах Полтавської області» (Освіта Полтавщини. Часопис.)

–                              враховуються при розробці методичних рекомендацій щодо запровадження інклюзивного навчання у 2012-2013 н.р. та під час проведення семінарів, тренінгів, та нарад.

Кваліфікаційний рівень працівників психологічної служби області   

 

 

 

Відповідальна за зміст І.О. Калініченко
Останнє оновлення 19.02.2017

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.