Система Orphus

Бібліотека працівника психологічної служби

Безпалько О.В. Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Безпалько – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 208 с.

Боулби Джон. Привязанность: Пер. с англ. – М.: Гардарики, 2003. – 477с.

Гончарова Н.О. Основи професійної орієнтації / за ред.. В.Ф. Моргуна. Навчальний посібник.  К.: Видавничий Дім «Слово», 2010.  168 с.

Змановская Е.В. Девиантология: (Психология отклоняющегося поведения): Учебн. Пособие для студ. Высш. Учебн. Заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 288 с.

Лещук Н. О. Дорослішай на здоров’я : навчально-методичний посібник / Н. О. Лещук, Ж. В. Савич, О. В. Голоцван. - К., 2012. - 214 с.

Лещук Н. О.Статеве виховання і репродуктивне здоров’я підлітків та мо­лоді: навч. посіб. / Н. О. Лещук, Ж. В. Савич, О. А. Голоцван, Я. М. Сивохоп. – К., 2014. – 136 с.

Мілютіна К. Л. Теорія та практика психологічного тренінгу: Навч. посібник. - К.: МАУП, 2004. - 192 с.

Менделевич В.Д., Психология девиантного поведения. Учебное пособие. – СПб.: Речь, 2005. – 445 с.

Корекція поведінки дітей, які перебувають на обліках (інформаційно-методичні матеріали та програми) / [К.М. Муліка, Ж.С. Ахіджанян, Н.В. Драч]. – Полтава: ПОІППО, КМСД УМВС України в Полтавській області, 2013. – 90 с.

Навчально-методичний посібник «Організація роботи з розв’язання проблеми насилля в школі» / Дубровська Є. В., Ясеновська М. Є., Алєксєєнко М. К., Дендебера М. П., Соловйова О. Д. − К.: 2013. – 96 с.

Освітні моделі та технології роботи соціального педагога: навчально-методичний посібник / [Гайдар М.В., Іванова І.В., Козак Н.Г., та ін.]; за ред. Я.В. Сухенко. – Полтава: ПОІППО, 2012. – 228 с.

Оцінка потреб дитини та її сім’ї / За заг. ред. I. Д. Зверевоїє. Авт.: I. Д. Зверева, 3. П. Кияниця, В. О. Кузьмінський, Ж. В. Петрочко, I. Саммон - К.: Держсоцслужба, 2007. - 144 с.

Попередження, виявлення і подолання випадків насильства та жорстокого поводження з дітьми: методичний посібник для освітян / Авт.: Журавель Т. В., Кочемировська О. О., Ясеновська М. Е. / За заг. ред. Безпалько О. В. – К.: ТОВ “К.І.С.“, 2010. – 242 с.

Психолого-педагогічна робота з дітьми, схильними до прояву девіантної,  делінквентної  поведінки  (з  досвіду  роботи  спеціалістів психологічної  служби  системи  освіти  України)  [Електронний  ресурс]  / авт.  кол.:  О. П. Абухажар,  Н. М. Акімова,  В. В. Білецька  та  ін  ;  упор.: В. Г. Панок,  Ю. А. Луценко  – К.  :  Український  НМЦ  практичної психології і соціальної роботи, 2014.

Розвиток життєвих навичок. Навчально-методичний посібник для роботи зі старшокласниками і випускниками інтернатних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування / Л. Дума, Р. Краплич, К. Сіллевіс та ін.; за загю ред. І. Звєрєвої; керів. групи авторів. - упорд. Л. Дума / МГО «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоровя». - К.: ФОП Шарко, 2011-160.

Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми у конфліктний та постконфліктний період : метод. рек. / Н.П. Бочкор, Є.В. Дубровська, О.В.Залеська та ін. – Київ:  МЖПЦ «Ла Страда-Україна», 2014. – 84 c. 

Соціально-педагогічна та психологічна допомога сім’ям з дітьми в період військового конфлікту : навчально-методичний посібник, – К. : Агенство «Україна». – 2015. – 176 с.

Фопель К. Технология ведения тренинга. Теория и практика. Пер. с нем. – 2-е изд. – М.: Генезис, 2005. – 267с.

Формування життєвих навичок у випускників шкіл-інтерантів : методичний посібник для практичних психологів і соціальних педагогів / упоряд. С.Ф. Гордійчук, В. В. Дьомкіна, Н. В. Лунченко, Т. Л. Міненко, О. Л. Москаленко, О.А. Собченко; за заг. ред. В.Г. Панка; УНМЦ ППСР. - Донецьк : вид-во «Вебер» (Донецька філія), 2009. - 161 с.

 

 

Відповідальна за зміст сторінки О.М.Самойлюк
Останнє оновлення 18.02.2017

 


 Copyright © 2001-2017, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2017, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.