Система Orphus

Монографії та посібники, підготовлені працівниками кафедри педагогічної майстерності та інклюзивної освіти

  

putivnik

Калініченко І.О. Любити і допомагати: путівник для батьків дітей з інтелектуальними порушеннями: навчально-методичний посібник / [упорядник І. О. Калініченко]. Полтава : ПОІППО, 2018. – 88 с. – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/putivnik_dla_batkiv.pdf

У навчально-методичному посібнику висвітлено основні особливості психофізичного розвитку дітей з інтелектуальними порушеннями, специфіку мовленнєвого розвитку; подано характеристику сучасних методів навчання та поради батькам щодо вибору типу навчального закладу та форми освіти для своєї дитини.
Посібник адресовано батькам дітей з інтелектуальними порушеннями, педагогам закладів спеціальної освіти та з інклюзивною формою навчання, методичним працівникам, слухачам курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників, студентам педагогічних вузів.

zbirka 

Освіта Полтавщини на шляху впровадження Нової української школи: підсумки 2017/2018 н. р. та основні завдання на 2018/2019 н. р.: електрон. збірка інф.-метод. матеріалів / упор. : В. В. Зелюк, Н. В. Корягіна, Н. І. Білик. – Полтава : ПОІППО ім.М. В. Остроградського, 2018. – 68с. – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/zbirka.pdf

В електронній збірці інформаційно-методичних матеріалів представлено досягнення науково-методичної роботи педагогічного колективуПолтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського протягом 2017/2018 н. р., сконцентрованих на покроковому впровадженні Концепції Нової української школи в Полтавському регіональному освітньому просторі.

Визначено організаційні, педагогічні, психологічні та соціальні умови, що забезпечують не лише інноваційний розвиток загальної середньої, початкової та дошкільної освіти, а й становлення нової та ефективної шкільної системи.

Збірка може бути використана науковцями, котрі досліджують систему післядипломної освіти, педагогічними працівниками методичних кабінетів і центрів, керівниками закладів післядипломної педагогічної, загальної середньої та дошкільної освіти та усіма читачами, яким не байдуже майбутнє сучасної школи.

tezi 23.11.2018 

Регіональна освітня система підвищення кваліфікації як фактор розвитку професіоналізму педагогічних працівників: теорія, практика та виклики часу: електрон. зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. онлайн-конференції, 23.11.2018, ПОІППО / за наук. ред. д-ра пед. наук Н. І. Білик. – Полтава : ПОІППО, 2018. – 84 с. – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/tezi_23.11.2018.pdf

В електронному збірнику наукових праць подано матеріали учасників Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції«Регіональна освітня система підвищення кваліфікації як фактор розвитку професіоналізму педагогічних працівників: теорія, практика та виклики часу», в яких розкрито проблеми підготовки висококваліфікованого професіонала у післядипломній педагогічній освіті; розвитку професіоналізму педагога в регіональній освітній системі підвищення кваліфікації та професійної компетентності керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників через регіональні та зональні школи новаторства.

Пропонований науково-практичний досвід здійснення інноваційної діяльності, реформування післядипломної педагогічної освіти як у нашій країні, так і в світовому освітянському просторі допоможе освітянам у створенні якісно Нової української школи.

Матеріали електронного збірника наукових праць стануть у нагоді керівникам закладів післядипломної педагогічної освіти, загальної середньої освіти, педагогам, котрі налаштовані на творчість, на розвиток свого професіоналізму, прагнуть до цілеспрямованих результатів, високих досягнень у навчанні та вихованні учнівської молоді.

img80

Навчально-методичний комплекс кафедри педагогічної майстерності : метод. пос. – 3-тє вид. ; випр. і доп. / [автори-упор. : В. В. Зелюк, Н. І. Білик, І. О. Калініченко, З. В. Резніченко]. – Полтава : ПОІППО, 2016. – 72 с. – Режим доступу: 

http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/navch_metod_komplex/modul-2017.pdf

У методичному посібнику представлено: навчальний модуль кафедри педагогічної майстерності «Теорія і практика вдосконалення педагогічної майстерності працівників освіти у системі підвищення кваліфікації», анотації до лекціних, семінарських, практичних занять, питання та тестові завдання до заліку, вимоги до написання та оформлення випускних творчих робіт.

Адресовано слухачам курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

img80 

Навчально-методичний комплекс кафедри педагогічної майстерності : метод. пос. – 2-ге вид. ; випр. і доп. / [автори-упор. : В. В. Зелюк, Я. В. Сухенко, Н. І. Білик, І. О. Калініченко, З. В. Резніченко, П. С. Чарченко]. – Полтава : ПОІППО, 2015. – 72 с. – Режим доступу: 

http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/navch_metod_komplex/modul_2016.pdf

У методичному посібнику представлено: навчальний модуль кафедри педагогічної майстерності «Теорія і практика вдосконалення педагогічної майстерності працівників освіти у системі підвищення кваліфікації», анотації до лекціних, семінарських, практичних занять, питання та тестові завдання до заліку, вимоги до написання та оформлення випускних творчих робіт.

Адресовано слухачам курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

tezy

 Розвиток та саморозвиток педагогічної майстерності у сучасному освітньому просторі : тези доповідей Міжнародного форуму педагогічної майстерності (м. Полтава, 7–8 квітня 2015 року) / редкол. : В. В. Зелюк (голова), Я. В. Сухенко, Н. І. Білик, З. В. Резніченко, І. О. Калініченко ; Полт. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. М.В. Остроградського. – Полтава : ФОП Гаража М. Ф., 2015. – 160 с.  Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/forum2015/tezy_forum_2015.pdf

Збірник містить тези учасників Міжнародного форуму педагогічної майстерності, в яких розкриті теоретико-методологічні засади розвитку й саморозвитку педагогічної майстерності у вищій та післядипломній освіті; висвітлені філософські, педагогічні, соціально-психологічні, управлінські аспекти педагогічної майстерності; проаналізовані особливості психологічного супроводу розвитку творчого потенціалу педагогічного працівника; представлені інноваційні педагогічні технології та розглянуті особливості інклюзивних процесів у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах.

Видання адресоване науковцям, педагогічним працівникам, методистам, аспірантам, студентам і всім тим, хто цікавиться проблемою педагогічної майстерності.

obkladynka

 

Навчально-методичний комплекс кафедри педагогічної майстерності : навч. метод. пос. для сухачів курсів підвищ. квал. пед. прац.  / [автори-упор. : В. В. Зелюк, Я. В. Сухенко, Н. І. Білик, І. О. Калініченко, З. В. Резніченко, О. О. Новак, П. С. Чарченко]. – Полтава : ПОІППО, 2014. – 68 с. – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/navch_metod_komplex/modul_KPM_2015.pdf

Навчально-методичний посібник призначений для методичного забезпечення самоосвітньої діяльності педагогічних працівників у системі безперервної професійної освіти. 

potrfolio titul z 

 

Педагогічна майстерність: виклики ХХІ сторіччя : навч.-метод. посіб. / автори-упоряд. : В.В. Зелюк, Н.І.Білик, Т.А. Устименко ; Полтав. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. М. В. Остроградського. – Полтава : АСМІ, 2013. – 456с. – Режим доступу:  http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/navch_metod_komplex/potrfolio.pdf

Науково-методичний посібник призначений для удосконалення методичного забезпечення самоосвітньої діяльності педагогічних працівників у системі безперервної професійної освіти.  

Представлено тексти лекцій з педагогіки та психології, запитання до семінарських і залікових занять, вимоги до оформлення випускних творчих робіт та іншу інформацію, що відображає особливості організації процесу навчання. 
Адресовано слухачам курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників, для самостійної підготовки до лекційно-семінарських занять і заліку, самоконтролю рівня фахової майстерності.

 

Психодіагностика особистості підлітка: навчальний посібник із психологічної практики для студентів-бакалаврів педагогічних і психологічних спеціальностей / за ред. О. Д. Кравченко, В. Ф. Моргуна. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2009. – 136 с.

У навчально-методичному посібнику викладено мету, зміст, завдання психологічної (пропедевтичної) практики для майбутніх педагогів і психологів, які опанували курси загальної, вікової та педагогічної психології. Програма практики складає один змістовий модуль, що містить засоби психодіагностики основних сфер особистості.

Подано схему психолого-педагогічної характеристики підлітка.

Інтерактивне навчання в системі підвищення кваліфікації вчителів : [навчально-методичний посібник / автори-упоряд. : О.О.Новак, Н. І. Білик]. – Полтава : АСМІ, 2008. – 192 с.

Посібник створено з метою підвищення майстерності педагогічних працівників в реалізації діалогічного типу стосунків з учнями, в основу чого покладається набуття педагогом власного досвіду учасника процесу навчання з використанням інтерактивних форм і методів навчання.

Розкриваються психолого-педагогічні засади організації навчання дорослих. Описано інтерактивні методи, що можуть бути використані ведучим на різних етапах заняття, а також приклади їх використання в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Адресовано методистам районних (міських) методичних кабінетів, заступникам директорів ЗНЗ, керівникам методичних об’єднань, учителям.

Козацькі традиції Полтавщини: імена – пам’ятники – події – легенди : [навчально-методичний посібник / автори-упорядники : П. І. Матвієнко, Н. І. Білик ]. – Полтава: АСМІ, 2008. – 248 с.

Навчально-методичне видання є своєрідним доповненням посібника «Антологія краєзнавства Полтавщини», конкретизує один із його найцікавіших розділів «Козацька слава Полтавщини», подає лаконічний історичний екскурс у минуле нашого краю, розкриває важкі, часом трагічні уроки української історії, утверджує оптимістичні перспективи України.

У посібнику вміщені методичні матеріали (конспекти уроків, сценарії позакласних заходів), які розкривають полтавські традиції українського козацтва. Пропонуються ефективні форми виховної роботи для загальноосвітніх навчальних закладів, творчі роздуми вчителів та учнів.

Посібник адресується викладачам вищих навчальних закладів, учителям гуманітарних дисциплін, класним керівникам ЗНЗ, вихователям ДНЗ.

Педагогічні системи, технології. Досвід. Практика : довідник / за ред. П. І. Матвієнка, С. Ф. Клепка, Н. І. Білик. – 2-ге вид., переробл. і допов. – У 2 ч. Ч. 1. А–М. – І ч. – Полтава : ПОІППО, 2007. – 220 с.

Педагогічні системи, технології. Досвід. Практика : довідник / за ред. П. І. Матвієнка, С. Ф. Клепка, Н. І. Білик. – 2-е вид., переробл. і допов. – У 2 ч. Ч. 2. Н–Я. – Полтава : ПОІППО, 2007. – 236 с.

Довідник уміщує інформацію про 294 педагогічні системи, технології кращого педагогічного досвіду, які використовуються у вітчизняній і зарубіжній практиці. За матеріалами науково-педагогічної літератури та періодичних видань розкриваються зміст, принципи, результати практичного впровадження технологій, які належать до різних педагогічних парадигм, відображається внесок видатних педагогів у вирішення проблеми оптимізації освітнього процесу.

Довідник рекомендується як навчально-методичний посібник для слухачів курсів підвищення кваліфікації інститутів післядипломної педагогічної освіти, студентів педагогічних вищих навчальних закладів.

Видання буде корисним кожному освітянину.

Антологія краєзнавства Полтавщини : науково-методичний посібник / за ред. П. І. Матвієнка ; члени редколегії : Н. І. Білик т. ін. – 4-те видання, доповн. – Полтава : АСМІ, 2007. – 322 с. : іл.

У науково-методичному посібнику висвітлюються актуальні проблеми краєзнавчої роботи в сучасній загальноосвітній школі та позашкільних установах.

«Антологія краєзнавства Полтавщини» складається з двох основних розділів, в яких роз­глядаються загальні методологічні основи краєзнавчої роботи та можливості використання краєзнавчого матеріалу при вивченні не лише історії, а й інших шкільних предметів у систе­мі виховної роботи.

У посібнику розкриваються нові педагогічні технології краєзнавчої роботи. Також є досить цікаві повідомлення про історичні та археологічні знахідки останніх років. Особлива увага приділяється ефективності різноманітних форм залучення учнів до краєзнавчого дослідження, ставиться за мету вчити учнів об'єктивно оцінювати історію, розуміти і цінувати красу.

Матеріали посібника адресуються широкому колу педагогічних працівників, керівникам шкіл, науковцям, усім, кого цікавить проблема розвитку особистості школяра засобами краєзнавства.

Матвієнко Павло Іванович: бібліографічний покажчик/ автор-упорядник Н.І. Білик. – Полтава: ПОІППО, 2006. – 56 с. : іл. (Сер. «Персоналії післядипломної педагогічної освіти Полтавщини». Вип. 2). Укр. мовою.

У другому випуску серії “Біобібліографічний покажчик” подається інформація про П.І.Матвієнка – ректора, кандидата педагогічних наук, доцента, завідувача кафедри педагогічної майстерності Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського.

У зміст видання входить короткий нарис педагогічної, наукової, партійної, редакційної та громадської діяльності
П.І.Матвієнка, перелік публікацій про нього та хронологічний перелік публікацій ученого.

Це видання може бути корисним для педагогічних і наукових працівників, керівників навчальних закладів.

Всеполтавський посвіт школи-родини : навчально-методичний посібник / автори-упорядники: П. І. Матвієнко, Н. І. Білик. – Полтава : ПОІППО, 2006. – 380 с.

У навчально-методичному посібнику подані матеріали з досвіду дослідно-експериментальноїроботи ІКЦ (інформаційно-координаційного центру) з упровадження концепції «Українська національна школа-родина» та спеціальної дослідницької групи вчителів «Школа-родина».

У посібнику містяться матеріали з родинно-сімейного виховання освітян Полтавщини, які групуються за основними 
7 розділами: «Українська національна школа-родина – осередок розвитку регіону»; «Материнське дошкілля»; «Родинність сільської школи»; «Єдність родинного виховання та освіти міських шкіл»; «Культуротворчість навчальних закладів для розвитку творчої обдарованості»; «Режисура навчально-виховних сюжетів»; «Твій родовід».

Також у посібнику є передмова, список літератури з родинно-сімейного виховання та додатки.

Це напрацювання малих осередків школи-родини Полтавщини щодо впровадження програми з українознавства, родинно-сімейного виховання, виховання Дитини –Творця нашої України, фізично здорової, розумної та щасливої.

Посібник призначений для широкого педагогічного загалу: працівників управлінь і відділів освіти, методичних служб, викладачів вищих навчальних закладів, учителів, студентів, усіх, кого цікавить проблема родинно-сімейного виховання, школи майбутньої України.

Удосконалення педагогічної майстерності в умовах особистісно зорієнтованої освіти: модульний посібник / автори-упорядники: П. І. Матвієнко, Н. І. Білик, О. О. Новак. – Полтава : ПОІППО, 2006. – 292 с.

Науково-методичний (модульний) посібник призначений для забезпечення необхідного методичного компонента процесу підвищення кваліфікації педагогічних працівників, що реалізується співробітниками кафедри педагогічної майстерності Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського.

Посібник містить тексти лекцій викладачів кафедри з педагогіки та психології, запитання до семінарських і залікових занять, вимоги до оформлення випускних творчих робіт та іншу інформацію, що відображає особливості організації процесу навчання.

Посібник призначений для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників, самостійної підготовки до лекційно-семінарських занять і заліку, самоконтролю рівня їх фахової майстерності.

Адресований учителям, слухачам курсів інститутів післядипломної педагогічної освіти, студентам ВНЗ I–IV рівнів акредитації.

Антологія краєзнавства Полтавщини : науково-методичний посібник / за ред. П. І. Матвієнка; члени редколегії : Н. І. Білик, А. М. Дяченко, В.Н.Жук. – Полтава: АСМІ, 2005. – 322 с.: іл.

У науково-методичному посібнику висвітлюються актуальні проблеми краєзнавчої роботи в сучасній загальноосвітній школі та позашкільних установах.

«Антологія краєзнавства Полтавщини» складається із двох основних розділів, у яких розглядаються загальні методологічні основи краєзнавчої роботи та можливості використання краєзнавчого матеріалу при вивченні не лише історії, а й інших шкільних предметів, а також у системі виховної роботи. У посібнику розкриваються нові педагогічні технології краєзнавчої роботи, є досить цікаві повідомлення про історичні й археологічні знахідки останніх років. Особлива увага приділяється ефективності різноманітних форм залучення учнів до краєзнавчого дослідження, ставиться за мету вчити учнів об'єктивно оцінювати історію, розуміти й цінувати красу.

Матеріали посібника адресуються широкому колу педагогічних працівників, керівникам шкіл, науковцям, усім, кого цікавить проблема розвитку особистості школяра засобами краєзнавчої роботи.

Матвієнко П.І. Комплексна оцінка дидактичного процесу / Матвієнко Павло Іванович. – Полтава : Довкілля – К., 2005. – 215 с.

У монографії розглядаються теоретичні та методичні основи комплексної оцінки ефективності дидактичного процесу, розроблено концепцію навчально-методичного забезпечення для її здійснення.

Видання буде корисним ученим, аспірантам, студентам, керівникам загальноосвітніх навчальних закладів і вчителям.

Формування здорового способу життя учнівської молоді : посібник для класного керівника / за ред. О. О. Новака. – Полтава : ПОІППО, 2005. – 156 с.

У посібнику викладено деякі теоретичні та практичні аспекти організації просвітницької роботи з формування здорового способу життя учнів підліткового віку. Теоретичні положення підкріплені орієнтовними сценаріями та методичними рекомендаціями щодо проведення різних виховних заходів – класних годин, акцій, конкурсів плакатів. Особлива увага приділена питанням організації та проведення заходів із профілактики тютюнопаління.

Посібник адресований педагогічним працівникам, які працюють із підлітками та молоддю в навчально-виховних закладах освіти, методистам із виховної роботи районних (міських) методичних кабінетів, студентам ВНЗ із спеціальностей “практичний психолог” та “соціальний педагог”.

Удосконалення педагогічної майстерності в умовах особистісно орієнтованої освіти: модульний посібник / автори-упорядники : В. Р. Ільченко, П. І. Матвієнко, Н. І. Білик. – Полтава : ПОІППО, 2003. – 190 с.

Науково-методичний (модульний) посібник побудований як дидактичний модуль, що включає мету та завдання, його тривалість, основні наукові поняття, структуру та оснащення.

Після коментарів подаються зміст навчальних модулів відповідно до певного фаху педагогічних працівників, а також подані тексти 15 лекцій співробітників кафедри педагогічної майстерності, що є органічним цілим змісту дидактичного модуля «Удосконалення педагогічної майстерності в умовах особистісно зорієнтованої освіти».

Для систематизації знань і самоконтролю фахової підготовленості та з метою розвитку та саморозвитку творчого потенціалу особистості педагога у викладі лекцій подається необхідний понятійний мінімум для послідовного поглиблення знань з педагогіки та психології, а також лаконічна інформація про прогресивні педагогічні технології.

Кожна лекція розпочинається з експрес-контролю і завершується тестами та завданнями для самостійної роботи за визначеною науково-методичною літературою.

Книга внутрішньошкільного контролю: методичний посібник / упор. П. І. Матвієнко. –Полтава : ПОІППО, 2003. – 200с.

Книга внутрішньошкільного контролю створена як методичний посібник для керівника школи. Друкована основа аналізу уроку допоможе директору (заступнику директора) оперативно, лаконічно і всебічно дати аналіз заняття –головної форми педагогічної діяльності; простежити, як реалізуються основні вимоги до сучасного уроку, до комплексної оцінки дидактичного процесу.

Педагогічні технології. Досвід. Практика : довідник статей / Редакційна колегія : П. І. Матвієнко (голова), С. Ф. Клепко (наук. ред.), І. В. Охріменко, В. О. Пащенко, Н. І. Білик, І. В. Гальченко, О. В. Савельєва, Г. О. Сиротенко, В. Ю. Стрельніков. – Полтава : ПОІПОПП, 1999. – 376 с.

Довідник уміщує інформацію про 177 педагогічних технологій, які розроблені й використовуються у вітчизняній і зарубіжній практиці. За матеріалами науково-педагогічної літератури та періодичних видань розкриваються зміст, принципи, результати практичного впровадження педагогічних технологій, які належать до різних педагогічних парадигм, відображається внесок видатних педагогів у вирішення проблеми оптимізації освітнього процесу.

Довідник рекомендується для слухачів інститутів післядипломної освіти вчителів, студентів вищих педагогічних навчальних закладів.

 

Білик Н.І. Методологічні аспекти роботи колективу над педагогічною проблемою (з досвіду роботи гімназії № 6 м. Кременчука) / Н.І. Білик, П.Г. Москаленко, Л.В. Тихомирова. – Полтава : ПОІПОПП, 1999. – 112 с.

Методичний посібник містить чотири розділи. У першому подані деякі методологічні аспекти роботи над педагогічною проблемою. У другому висвітлена методологія пошуку оптимальних шляхів розвитку креативності особистості учня гімназії № 6 м.Кременчука. У третьому розповідається про організацію роботи з обдарованими дітьми названого навчального закладу. У четвертому представлені авторські напрацювання, апробовані в гімназії № 6: програма „Обдаровані діти”, план-сітка координації внутрішньошкільного управління гімназії, положення про науково-методичну раду та про самоосвіту вчителів, плани творчої лабораторії, Школи зростання молодого спеціаліста, Школи вчителя-дослідника та проблемних семінарів, стандартизована оцінка навчально-виховної діяльності вчителя, методична карта вчителя, комплексна анкета вивчення професійного рівня вчителя тощо, методологічне забезпечення яких передбачає визначення цілі завдань, розробки змісту та складання списку рекомендованої літератури.

Методичний посібник призначений для широкого загалу: керівників і викладачів педагогічних ВНЗ, гімназій; учителів загальноосвітніх шкіл.

Обдаровані діти і школа: посібник [для вчителів і психологів] / Н. В. Настенко, Н. І. Білик, В. Ф. Моргун. – Полтава, 1998. – 120 с.

Посібник містить методичні рекомендації щодо методів діяльності й організації навчально-виховного процесу з обдарованими дітьми. Він розрахований на педагогічних працівників рай(міськ)во, методичних кабінетів, учителів, психологів, представників громадськості, яким не байдужа доля розумово обдарованих дітей, для всіх, хто цікавиться проблемою обдарованих дітей.

Педагогічні конкурси на Полтавщині : методичний збірник / автори-укладачі : П. І. Матвієнко, Н. І. Білик. – Кременчук : ПОІПОПП, 1998. – 74 с.

У методичному збірнику подані матеріали педагогічних обласних і районних (міських) конкурсів «Учитель року», «Класний керівник року» т. ін. за 1995–1997 pp., які групуються за 4 розділами: «Нормативні документи щодо проведення педагогічних конкурсів»; «Матеріали для роботи журі»; «З досвіду проведення педагогічних конкурсів»; «Уроки переможців конкурсу «Учитель року – 97». До третього розділу ввійшли творчі наробки педагогічних працівників Полтавського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників, відділів освіти та методкабінетів Котелевського, Кременчуцького, Крюківського, Лохвицького, Миргородського, Решетилівського, Хорольського та Миргородського районів.

Для широкого педагогічного загалу: працівників управлінь і відділів освіти, методичних служб і педагогічних навчальних закладів, учителів, студентів.

 

БіликН.І. Нетрадиційні позакласні заходи на інтегративній основі : посібник / Надія Іванівна Білик. – Полтава : Гротеск, 1996. – 52 с.

У посібнику подані сценарії позакласних заходів, які інтегрують навчальні предмети: фізику, біологію з літературою, фотомистецтвом, образотворчим мистецтвом, музикою. Це нетрадиційні форми уроків з інтегрованого курсу «Довкілля – 1–6», «Загальної біології»: бал-маскарад, зустріч «за круглим столом» з елементами рольової гри, засідання кафедри, «музичний кіоск», усний журнал з елементами рольової гри. Їх мета – ознайомлення дітей із живими істотами навколишнього світу, розширення їх пізнавальних інтересів, наближення до природи, виховання шанобливого ставлення до неї.

 

Моргун В. Ф. Інтедифія освіти : психолого-педагогічні основи інтеграції та диференціації (інтедифії) навчання на прикладі шкільного циклу природничих дисциплін: курс лекцій. – Полтава, 1996. – 78 с.

У посібнику викладені методологічні основи інтеграції і диференціації пізнання та структури особистості, проблеми інтегративного мислення, методи діагностики розвитку інтелекту та мотивації школярів.

Видання адресоване педагогічним працівникам навчально-виховних закладів освіти.

 

Видання, що мають гриф Міністерства освіти і науки України

 

Видання кафедри педагогічної майстерності Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського (довідник у двох частинах «Педагогічні системи, технології. Досвід. Практика» за ред. П. І. Матвієнка, С. Ф. Клепка, Н. І. Білик) схвалено до надання грифу «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (протокол засідання Комісії з педагогіки, психології та управління загальною середньою освітою Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України від 2 жовтня 2008 року № 1).

Навчально-методичний посібник кафедри педагогічної майстерності Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського («Всеполтавський посвіт школи-родини» (за ред. П. І. Матвієнка, Н. І. Білик) рекомендовано до видання із резолюцією «Схвалено для використання у навчально-виховному процесі» (протокол засідання Комісії з проблем виховання дітей та учнівської молоді Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України від 25.06.2008 р. № 27).

Статті науковців кафедри можна прочитати в педагогічних і психологічних журналах: «Освіта і управління»; «Шлях освіти»; «Наука і освіта»; «Початкова школа»; «Виховання людини»; «Педагогіка і психологія»; «Образование»; «Педагогический вестник Кубани»; «Директор школи, ліцею, гімназії»; «Відродження»; «Народное образование»; «Постметодика»; «Імідж сучасного педагога»; «Педагогіка толерантності» т.ін.

 

 

Останнє оновлення 02.01.2019

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.