Система Orphus

Анотований каталог (2009-2012)

АНОТОВАНИЙ КАТАЛОГ
номерів науково-практичного освітньо-популярного
журналу «Імідж сучасного педагога»
(2009-2012 рр.)

 

2009

Імідж сучасного педагога. – 2009. – №1 (90) – 68 с. –

7.9 ум.-др. арк., 7.5 обл.-вид. арк.

Тема: «Оцінювання якості праці викладача і студента»

Журнал відкриває стаття міністра освіти і науки України І. О. Вакарчука «Екзаменаційна сесія як вона є» І.Вакарчук, в якій акцентується увага на проблемі оцінювання рівня якості знань студентів. Логічним продовженням є розгляд методики оцінки якості праці педагогічного персоналу вищих навчальних закладів і якості життя студентів М.Розенбаума.

У номері висвітлені питання: проектування методик активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів; мультимедійної технології навчання; інноваційної організації методичної роботи; акмеологічного підходу; використання засобів естетотерапії; морального та екологічного виховання.

Читачі можуть ознайомитися зі сценарієм «Викладач року-2008». Поповнилися методичні скриньки вчителів української мови та літератури, музики, початкових класів.

Імідж сучасного педагога. – 2009. – №2-3 (91-92) – 121 с. – 14,6 ум.-др. арк., 13,8 обл.-вид. арк.

Тема: «Імідж педагога – вимога сучасності»

У змісті номеру висвітлюються питання про методичні засади розробки власного іміджу як важливої складової формування комунікативної компетентності вчителя; яким має бути вчитель школи в умовах розвитку освіти в інтересах збалансованого розвитку; про співпрацю викладача і студента тощо.

Певний інтерес викликають статті: «Про метод м’якого оцінювання знань та структури творчих можливостей»; «Результати розробки та апробації системи управління процесом формування професійної компетентності заступника директора з навчально-виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу»; «Інноваційна діяльність у розвитку лідерських якостей особистості дитини».

Методична скринька вчителя зарубіжної літератури поповнилася матеріалами, присвяченими 200-річчю з дня народження М. В. Гоголя» «Гоголь душею наш» (тиждень зарубіжної літератури); «Родовід М. В. Гоголя»; «Твори Гоголя у полотнах полтавських художників»; «Гімн українській природі, українцям у творах М. В. Гоголя та музичність його пейзажів».

У рубриці «Презентація автора» представлена Всеукраїнська програма з паперопластики (автори: В. Корнієнко, Л. Осадчук, Л. Печерських, О. Сухаревська, Ф. Шинкаренко, М. Яременко). Приділяється особлива увага патріотичному вихованню («Виховувати патріотів рідного міста»); організації роботи з обдарованими і здібними дітьми (з досвіду Державної спеціалізованої художньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішні») т. ін.

Імідж сучасного педагога. – 2009. – № 4 (93) – 80 с. + 8 с. іл. – 10, 2 ум.-др. арк., 9, 8 обл.-вид. арк.

Тема: «Інтеграція природничонаукових знань»

Неабиякий інтерес у читачів журналу матимуть такі матеріали: «Інтеграція природничонаукових знань як умова досягнень нанотехнології»; «Цілісність змісту освіти як умова вирішення сьогоденних суспільних проблем»; «Змістово-процесуальні параметри інтеграції як поліфункціонального дидактичного явища»; «Індивідуальна траєкторія професійного становлення майбутніх педагогів-аніматорів».

Набирає вагомості післядипломна освіта як дієвий чинник розвитку управлінської компетентності директора загальноосвітнього навчального закладу і як засіб розвитку методичної компетентності викладачів.

Особлива увага акцентована на: методологічних основах формування змісту освіти для підготовки майбутніх учителів інтегрованих курсів, учителів природознавства до використання знань з предметів інших освітніх галузей, учителівгеографії до формування міжпредметних компетентностей учнів т. ін. Розкриваються проблеми формування ціннісного ставлення до природи в учнів старших класів сільської загальноосвітньої школи в екологічних клубах та природоохоронної культури старшокласників із застосуванням активних методів навчання; інтеграції як шлях формування етичної культури у лідерів учнівського самоврядування.

Також представлені статті щодо використання методу проектів, авторського комплексу, фототерапії у професійній діяльності педагога. Поданий матеріал про туризм і туристську освіту в Угорщині, ФРН.

В огляді «Сучасний навчальний заклад» представлена творча візитна картка Запорізького загальноосвітнього НВК “Мала гуманітарна академія”.

Поповнилися методичні скриньки вчителів природознавства (про кабінет природознавства, методику викладання біологічної компоненти інтегрованого курсу “Природознавство”) та вчителів історії (методичні рекомендації та сценарій учнівської наукової конференції щодо відзначення 300-річчя національного повстання за незалежність та 300-річчя Полтавської битви).

Подана інформація про Всеукраїнські читання «Гуманізація освітнього середовища в сучасному навчальному закладі» (15-17 травня 2009 року, м. Запоріжжя) та Всеукраїнську виставку «Музейно-педагогічна палітра України».

Імідж сучасного педагога

Імідж сучасного педагога. – 2009. – № 5 (94) – 82 с. + 4 с. іл. – 10, 0 ум.-др. арк., 9, 7 обл.-вид. арк.

Тема:«Культурологічна освіта»

У зв’язку з потребою часу, а саме введення предмета «Художня культура» у ЗНЗ, підготовлений цей номер разом із співробітниками кафедри культурології Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.

Журнал відкривається вступною статтею «Культурологічна освіта на зламі епох: теоретичні й практичні аспекти» (про створення Полтавської регіональної культурологічної школи).

Також розкриваються такі питання: культурно-історичний підхід до розвитку особистості майбутнього вчителя; формування полікультурно орієнтованого педагога початкової школи.

У рубриці «Рідні джерела» висвітлені філософсько-культурологічні погляди В. Г. Короленка на культурно-історичну спадщину; специфічні форми духовної культури Полтавщини та їх вплив на формування загальноукраїнських культурних ознак; еволюція поглядів Івана Огієнка: інтеграція світського і священного; керамічна історія України через призму історії Опішнянського заводу «Художній керамік».

Крім того, представлений зарубіжний досвід полікультурного виховання в контексті європейського вибору України. Звертається увага на засоби міжкультурної комунікації у професійній підготовці вчителя культурологічних дисциплін. Акцентується увага щодо вітчизняної культури у період НЕПу, психофізіологічних особливостей сприйняття кольорівї економічної культури; на модифікації структури ігротек у професійній діяльності майбутніх педагогів-аніматорів. Поповнилися методичні скриньки вчителів художньої культури та історії. У позашкільний час можна використати матеріали про виховання культури творчості в учнів та літературну композицію, присвячену видатним жінкам Полтавщини.

Імідж сучасного педагога

Імідж сучасного педагога. – 2009. – №№ 6-7 (95-96) – 104 с. + 12 с. іл. – 13, 7 ум.-др. арк., 12, 8 обл.-вид. арк.

Тема:«Корекційно-педагогічна допомога дітям»

Цей номер є міжнародним спецвипуском наукових працівників України, Росії, Республіки Білорусь, котрі займаються проблемами корекційно-педагогічної освіти дітей.

Це матеріали: «Психолого-педагогічна діагностика дитини переддошкільного віку» В. Тарасун (Київ); «Проектування освітнього простору ДНЗ» К. Крутій ( Запоріжжя); «К проблеме использования средств дополнительной и альтернативной коммуникации в логопедической работе» Н. Баль (Минск, Республика Беларусь); «Проектирование дифференцированной модели организации обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья Т. Овчинникова(Санкт-Петербург, Россия); «Логопедическая ритмика как средство коррекции функциональных нарушений голоса у представителей голосоречевых профессий» О. Клеменцова (Минск, Республика Беларусь); «Формування в майбутніх логопедів готовності до самостійної навчальної діяльності» В. Шпак (Полтава); «Організація науково-дослідницької роботи майбутніх логопедів в умовах кредитно-модульного навчання Л. Федорович (Полтава).

У рубриці «Орієнтири соціальної педагогіки» представлені публікації, що розкривають питання соціальної перцепції у контексті спілкування дошкільників із ДЦП з ровесниками (І. Омельченко,. Полтава); Общение как составляющая коммуникативной культуры старших дошкольников с ОНР (Т. Лебедева, Москва, Россия).

Широко представлені матеріали для роботи з дошкіллятами та учнями початкової школи, а також вагомі видання співробітників кафедри соціальної і корекційної педагогіки Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка за 2000-2009 рр. Рубрика «ЖУРНАЛ У ЖУРНАЛІ» презентуєМіський центр реабілітації дітей-інвалідів до 18 років (м. Полтава).

Імідж сучасного педагога

Імідж сучасного педагога. – 2009.№ 8-9 (97-98) – 136 с. + 6 с. іл. – 16, 7 ум.-др. арк., 15, 8 обл.-вид. арк.

Тема: «Управління адаптивною школою»

У номері розглядаються питання адаптивної моделі сучасної української школи та української громадсько-активної школи, а також проблеми вирішення фінансових проблем в освіті через створення таких шкіл і забезпечення якості надання освітніх послуг на рівні навчального закладу.

Продовжується обговорення перспективи розвитку компетентнісного підходу у сучасній вітчизняній освіті, підвищення кваліфікації керівників ПТНЗ, комунікативної компетентності вчителя та шляху маркетингово-моніторингових досліджень, проектування педагогічних систем т. ін.

Рубрика «Післядипломна освіта» розкриває питання про: інноваційні зміни у цій системі; науково-методичне забезпечення інноваційних процесів у ній; технології дистанційного навчання при проведенні курсів підвищення кваліфікації за кредитно-модульною системою організації навчального процесу; проектування адаптивної освітньої системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Із зарубіжного досвіду – розвиток післядипломної освіти у Франції. Акцентується увага наінноваційно зорієнтованому підході в управлінні кафедрою ВНЗ, на підготовці магістрів за спеціальністю «Державне управління»тощо.

Зроблено екскурс щодо історії земської освіти в Україні, яка була громадською за характером, демократичною за змістом.

Поповнилися методичні скриньки вчителів правознавства, географії, трудового навчання. У рубриці «Журнал у журналі» розміщена презентація Лубенського фінансово-економічного коледжу на честь його 65-річного ювілею.

Імідж сучасного педагога

Імідж сучасного педагога. 2009. – №10 (99) – 98 с. + 4 с. іл. –

13, 7 ум.-др. арк., 12, 8 обл.-вид. арк.

Тема: «Підготовка вчителя в умовах глобалізації»

Номер розпочинається з педагогічного вітання Н. Г. Ничкало – провідного вченого у галузі професійної педагогіки (нею підготовлено 23 доктора і 73 кандидата педагогічних наук).

Рубрика «Точка зору» висвітлює такі матеріали: «Доброчинність і мудрість учителя у філософському леті простору й часу» (І. Зязюн); «Моделювання виховних педагогічних систем» (Л. Хомич); «Полікультурна освіта у контексті глобалізаційних процесів» (Л. Султанова); «Інноваційний стиль педагогічної діяльності в умовах глобалізації освіти» (І. Борозинець); «Технологія організації проектної діяльності» (Л. Лук’янова); «Організація виховної роботи у педагогічному університеті» (М. Гриньова); «Діти з новим світобаченням: педагогічний дискурс проблеми» (М. Лещенко); «Дитиноцентризм крізь призму сучасної педагогічної науки» (О. Квас).

Представлений зарубіжний досвід з професійної підготовки педагогічного персоналу європейських країн середземноморського регіонута швейцарської конфедерації щодо здійснення інклюзивного навчання.

Широко висвітлюється інноваційний вектор модернізації системи вищої освіти України (творча діяльність, моральність, художньо-естетична підготовка майбутнього вчителя). Розкриваєтьсятерапевтичний потенціал естетичної системи Всесвіту; емоційна спрямованість особистості в структурі мотивації професійної підготовки майбутніх психологів; труднощі у навчанні як психолого-педагогічна проблема. Щодо питань виховання, то є цікаві матеріали про діяльність домашнього вихователя у сучасних умовах та професійного імідж учителя відносно організації самовиховання старшокласників і студентів.

Подана інформація про Х Міжнародний «Тиждень освіти дорослих» в Україні.

 

2010

Імідж сучасного педагога

Імідж сучасного педагога. – 2010. – №1 (100). – 68 с. + 8 с. іл.

8.8ум.-др. арк., 7.9 обл.-вид. арк.

Тема: «Нові підходи до післядипломної педагогічної освіти»
У номері розкриваються теоретичні засади переходу на кредитно-модульну та кредитно-трансферну системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників, а також синергетичного та андрагогічного підходу до навчання у післядипломній педагогічній освіті; організації компетентнісно орієнтованого навчального процесу підвищення кваліфікації вчителів в інститутах післядипломної педагогічної освіти, формуванні проектної компетентності сучасного вчителя.

Визначено, що результативне поле навчання в системі післядипломної освіти є перспективним переходом до адаптивної школи.

Акцентується увага на розвиток освіти дорослих в Україні, на проблемі інтенсифікації навчання іноземній мові з використанням комп’ютерних технологій.

Імідж сучасного педагога

Імідж сучасного педагога. – 2010. – 2 (101). – 80 с. + 8 с. іл.

8.6ум.-др. арк., 7.7 обл.-вид. арк.

Тема: «Стратегічний розвиток освіти»

Розкриті наукові основи формування концепції і програми розвитку освіти, її вплив на стратегічний розвиток науково-технічного прогресу.

Вказано на недоліки впровадження Болонського процесу в Україні, на організацію самомоніторингу як стратегічного напрямку саморозвитку особистості та її самореалізації у суспільстві.

Рубрика «Педагогічний менеджмент» містить публікації про систему дослідницьких умінь керівника ЗНЗ; самоменеджмент як проблемний компонент стратегії розвитку освіти; організаційно-педагогічні засади формування аналітичної компетентності майбутніх менеджерів у ВНЗ; проектний підхід до управління науково-методичною роботою школи; критерії визначення ціннісної управлінської еліти серед директорів загальноосвітніх навчальних закладів.

У рубриці «ЖУРНАЛ У ЖУРНАЛІ» представлена презентація факультету менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» АПН України.

Широко висвітлена професійна освіта, а саме: формування механізму цілеорієнтованої мотивації персоналу професійно-технічного навчального закладу на основі відповідного моніторингу; організаційно-педагогічні засади використання інноваційних технологій в управлінні професійно-технічним навчальним закладом; використання можливостей інформаційних технологій у навчанні персоналу тощо.

Імідж сучасного педагога

Імідж сучасного педагога. – 2010. – 3 (102). – 78 с. + 4 с. іл.

8.6ум.-др. арк., 7.7 обл.-вид. арк.

Тема: «Формування європейської вищої освіти в Україні»

У спецвипуску представлені такі матеріали: «Освіта та якість життя населення: сучасний аспект»; «Моніторинг управління освітніми ресурсами вищих навчальних закладів»; «Стимулирование научной активности профессорско-преподавательских коллективов»; «Болонський процес і основні принципи та етапи формування зони європейської вищої освіти».

Особлива увага приділяється вищій освіті: самоіміджу як умові формування особистості майбутнього вчителя; науковому пошуку як основі формування дослідницьких умінь студентів; формуванні інформаційної компетентності майбутніх учителів як умови забезпечення ефективності педагогічного процесу на основі інформаційних технологій навчання т. ін.

Імідж сучасного педагога

Імідж сучасного педагога. – 2010. – 4 (103). – 80 с. + 8 с. іл.

9.8ум.-др. арк., 8, 9 обл.-вид. арк.

Тема: «Технологічна освіта в умовах профільного навчання»

У номері акцентується увага на упровадженні нових форм організації технологічної освіти, її розвиток у майбутньому в умовах профільного навчання старшокласників.

Широко представлені творчі проекти на виготовлення скатертини різними техніками Полтавського регіону, дитячої блузи, підставки для квітів, табурета-трансформера, в’язанні домашнього взуття.

Висвітлено матеріал про педагогів-майстрів трудового навчання Полтавщини; про організацію і проведення Міжнародної громадської культурно-мистецької акції «Рушник єдності макаренківських поколінь».

Імідж сучасного педагога

Імідж сучасного педагога. – 2010. – 5 (104). – 64 с.. + 4 с. іл.

8.1ум.-др. арк., 7.8 обл.-вид. арк.

Тема: «Управління освітніми інноваціями»

Розкриті теоретичний і практичний аспекти освітніх інновацій, організацію моніторингу якості освіти в контексті педагогічної інноватики.

Висвітлені матеріали щодо науково-дослідницької діяльності та саморозвитку учителів математики в контексті інноваційного розвитку вітчизняної вищої професійної освіти; підвищенні кваліфікації у структурі післядипломної освіти Європейських країн та України; інноваційному розвитку професійної компетентності вчителів іноземних мов у післядипломній освіті.

Досвід зарубіжних країн представлений матеріалами: «Розвиток університетської освіти Англії та Уельсу: аналіз міжнародних тенденцій» і Інноваційна підготовка студентів у технічних університетах Німеччини».

Імідж сучасного педагога

Імідж сучасного педагога. – 2010. – 6-7 (105-106). – 126 с. + 6 с. іл.

16.3ум.-др. арк., 15.8 обл.-вид. арк.

Тема: «Тенденції розвитку дошкільної освіти»

У номері представлена проблема підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів, а саме: стан їх готовності до реалізації педагогічної підтримки дітей дошкільного віку; висвітлена їх прогностична діяльність.Сконцентрована увага на особливостях підготовки майбутніх вихователів у контексті реалізації базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Cвіті», особливо на формуванні мовленнєвої особистості в дошкільному дитинстві, інтелектуальному та фізичному розвитку старших дошкільників у процесі реалізації змісту програми, створенні комп’ютерно-ігрового комплексу у ДНЗ.Розкрита сутність індивідуального підходу у вихованні дітей дошкільного віку, стан сформованості у дошкільників ціннісного ставлення до своїх прав та обов’язків; вихованні самостійності на етапі раннього та дошкільного дитинства, шанобливого ставлення до матері, використанні засобів народної педагогіки у моральному вихованні старших дошкільників.Подана інформація про розвиток китайської та американської дошкільної освіти. Висвітлено питання сучасного стану фахової підготовки керівників дошкільних навчальних закладів у ВНЗ України. Рубрика «Журнал у журналі» містить фотоматеріали з досвіду роботи Полтавських ДНЗ №№ 36, 40, 44, 80 та Комсомольських ДНЗ «Чебурашка» і «Росинка».

Імідж сучасного педагога

Імідж сучасного педагога. – 2010. – 8 (107). – 72 с. + 8 с. іл.

9.3ум.-др. арк., 8.8 обл.-вид. арк.

Тема: «Художня культура України»

У номері представлені науково-практичні матеріали кафедри художньої культури Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, а саме: «Світоглядні вірування східних слов’ян як елемент художньої культури українського народу» (до теми «Художня культура України найдавніших часів»); варіативний проект регіональної програми навчального курсу «Українська художня культура» (для 10 класу); «Формування європейських стилів в архітектурі та музиці». Вміщено рекомендації для викладачів художньої культури та історії середньої загальноосвітньої школи щодо вивчення історії про монастирі Полтавщини XV–XVIII ст. як осередки культури і освіти та про професійну музику Полтавщини на рубежі ХХ–ХХІ століть. Звертається увага на післядипломну освіту вчителів – це їх культурологічну підготовку. У рубриці «Журнал у журналі» поданий творчий портрет Хорольської гімназії-родини Полтавської області як одного із флагманів освіти і науки України. Методична скринька вчителя художньої культури поповнилася практичними матеріалами до вивчення курсу «Українська художня культура» (10 клас); про педагогічну підтримку інтелектуального й емоційного розвитку учнів на уроках художньої культури (майстер-клас); інтегрованими уроками образотворчого мистецтва, англійської мови та художньої культури.

Імідж сучасного педагога

Імідж сучасного педагога. – 2010. – 9 (108). – 64 с. + 4 с. іл.

8.4 ум.-др. арк., 7. 9 обл.-вид. арк.

Тема: «Напрями наукової діяльності КВНЗ

«Харківська академія неперервної освіти»

Номер журналу присвячений лідеру післядипломної педагогічної освіти України КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти». Акцент зроблено на тому, що інститути післядипломної педагогічної освіти є модераторами реформ освіти.

Зроблено важливих наукових напрямів діяльності навчального закладу: «Методологія використання квадрант-методу при проведенні моніторингових досліджень в освіті»; «Теоретичні аспекти маркетингової діяльності в системі післядипломної педагогічної освіти»; «Формування професійної компетентності викладачів»; «Модернізація підходів до організаційно-методичної роботи та мотивація педагогічних працівників до підвищення професійної компетентності»; «Приоритетные направления развития учреждения дополнительного профессионального педагогического образования: опыт Педагогической академии последипломного образования»; «Застосування компетентнісного підходу в системі післядипломної освіти»; «Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів-предметників» та ін.

У рубриці «Журнал у журналі» подані творчі портрети найкращих освітніх закладів Харківщини (Солоницівська гімназія № 3; Покотилівський ліцей «Промінь»; Красноградський районний центр позашкільної освіти; Харківський приватний НВК «Вересень).

Імідж сучасного педагога

Імідж сучасного педагога. – 2010. – №1 (109). – 76 с. + 4 с. іл.

8.8ум.-др. арк., 7, 9 обл.-вид. арк.

Тема: «Актуальні тенденції розвитку освіти дорослих»

У номері піднімається важлива проблема сьогодення – це освіта для ціложиттєвої досконалості дорослих сучасної України, Угорщини, Польщі, Австралії, Молдови, Вірменії.

Акцентується увага на соціально-педагогічних аспектах проблем освіти дорослих; на питаннях національних мов, батьківства; на подвижницькій діяльності українських просвітительок та розвиток жіночої освіти в Україні. Вказуються шляхи модернізації та перспективи розвитку педагога у післядипломний період; андрагогічні засади розвитку професіоналізму педагогів у системі післядипломної освіти; тенденції розвитку освіти дорослих у системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Широко представлений досвід освіти дорослих як зарубіжних, так і вітчизняних авторів Угорщини, Молдови, Польщі, Вірменії, Канади, Великої Британії, Південної Кореї: досвід застосування портфоліо, навчання дорослих, підготовка вчителів як шкільних лідерів; мотивації дітей та дорослих до проекологічної діяльності, до отримання політехнічних знань.

Особлива увага приділялася питанням управління аналітико-експертними знаннями у сфері загальної середньої освіти регіону через сертифікацію експертівта європейським стандартам і принципам оцінювання освіти.

 

2011

Імідж сучасного педагога

Імідж сучасного педагога. – 2011. – №1 (110). – 72 с. + 4 с. іл.

8.4 ум.-др. арк., 7, 9 обл.-вид. арк.

Тема: «Теорія і практика навчання дорослих»

Номер присвячений актуальній проблемі професійної компетентності педагога у вітчизняній та світовій науці і практиці навчання дорослих, розкриттю психолого-педагогічних особливостей навчання дорослої людини.

У рубриці «Журнал у журналі» представлені досвід і перспективи «Університету третього віку» м. Кременчука Полтавської області.

Розкриваєтьсядосвід роботи Кременчуцького педагогічного училища імені А. С. Макаренка і консультативно-методичного центру Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського щодопроектування розвитку і трансформації освітньої системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

Для працівників системи післядипломної педагогічної освіти цікавими будуть наступні матеріали: «Андрагогічна модель підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників на засадах диференційованого підходу»; «Основні тенденції формування інноваційної культури вчителя в сучаснійшколі»; «Післядипломна підготовка вчителів як шкільних лідерів у Великій Британії»; «Конструювання робочого зошита для курсів підвищення кваліфікації» тощо.

Читачі можуть познайомитися із зарубіжним досвідом упровадження кредитно-трансферної системи, підготовкою фахівців з оцінювання, проектною організацією інформаційно-комп’ютерної освіти.

Імідж сучасного педагога

Імідж сучасного педагога. – 2011. – №2 (111). – 64 с. + 4 с. іл.

8, 5 ум.-др. арк., 7, 9 обл.-вид. арк.

Тема: «Компетентність педагогів професійної школи»

У номері розглядаються проблеми професійно-технічної освіти: пріоритети і напрями, створення бізнес-плану професійно-технічних закладів і аналіз теорій навчання дорослих учнів у чинній системі.

Представлені педагогічна модель професійної компетентності директорів ВНЗ I–II рівнів акредитації, система оцінювання результативності діяльності педагогічних працівників професійної школи, сучасний електронний підручник у системі професійної педагогічної освіти.

У рубриці «Післядипломна освіта» акцентована увага на теоретичних засадах організації підвищення кваліфікації на підставі модульно-компетентнісного підходу; дистанційних технологіях у системі підвищення професійної компетентності майстрів виробничого навчання; організаційно-педагогічних умовах удосконалення навчального процесу в закладах підвищення кваліфікації педагогічних кадрів; організації навчального процесу для дорослих за Я. Ф. Чепігою. застосування ефективної комунікації при формуванні сприятливого соціально-психологічного клімату у педагогічному колективі ПТНЗ. Також розглядаються питання професійної підготовки вчителів у полікультурному середовищі Швеції,історичні витоки сучасного італійського тьюторства в системі освіти дорослих, образ ідеального наставника у педагогічній спадщині М. Ф. Квінтіліанатощо.

Імідж сучасного педагога

Імідж сучасного педагога. – 2011. – №3 (112). – 64 с. + 12 с. іл.

8, 8 ум.-др. арк., 8, 2 обл.-вид. арк.

Тема: «Мовний імідж фахівця»

Особливе значення відводиться проблемі мовного іміджу сучасного фахівця, а саме: підготовці майбутніх педагогів вищої школи до невербального спілкування; формулі ввічливості українського мовленнєвого етикету; мовним алгоритмам як засобам організації мисленнєвої діяльності; навчанню усного японського спілкування на початковому етапі.

У рубриці «Журнал у журналі» представлений 20-річний поступ кафедри українознавства та Народний музей історії Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Подані конспект лекції «Українська термінологія в професійному спілкуванні» та сценарій засідання мовно-літературного гуртка «Мовний світ нової та сучасної української літератури».

Імідж сучасного педагога

Імідж сучасного педагога. – 2011. – №4 (113). – 68 с.

8, 5 ум.-др. арк., 7, 9 обл.-вид. арк.

Тема: «Підготовка майбутніх фахівців»

У номері широко висвітлюються питання історико-педагогічної компетентності формування педагогічної культури майбутнього вчителя, оцінювання навчальних досягнень студентів у вищий школі, дослідження специфіки розвитку прийомів самоконтролю їхньої навчальної діяльності, формування пізнавальної самостійності методами інтерактивного навчання, комплектування студентських академічних груп, аналіз змісту професійної підготовки майбутнього вчителя, проблемно-інтегративне навчання та роль самоактуалізації й самореалізації в становленні майбутніх фахівців.

Акцентується увага на професійній підготовці менеджера освіти впродовж життя та новаторський підхід до роботи освітян, на принципі доброчинності системи освіти.

Імідж сучасного педагога

Імідж сучасного педагога. – 2011. – № 5 (114). – 64 с.

7,4 ум.-др. арк., 6,9 обл.-вид. арк.

Тема: «ІКТ-компетентність педагога»

Номер містить матеріали про інформаційно-комунікаційні технології, сучасні педагогічні технології в дистанційному навчанні, систему вищої освіти і наукові комунікації, проектування інформаційного середовища в сучасному загальноосвітньому закладі, створення навчальних відеофільмів, комп’ютерну залежність учнів старших класів, виховний потенціал віртуально-навчального іншомовного середовища, дидактичні та організаційні умови застосування комп'ютерних технологій у професійній підготовці бакалаврів іноземних мов в університетах США, соціальні мережі для соціалізації молоді в Польщі.

Також цікавим є матеріал щодо особливостей навчальних програм курсів підвищення кваліфікації вчителів в умовах кредитно-трансферної системи навчання, використання тьюторських технологій у підготовці майбутнього вчителя засобами музейно-педагогічної діяльності, особливості глосарію географічної регіоналістики, специфіка визначення та функціонування регіональних одиниць в Україні тощо.

Імідж сучасного педагога

Імідж сучасного педагога. – 2011. – № 6 (115). – 64 с.

7,4 ум.-др. арк., 6,9 обл.-вид. арк.

Тема: «Виховання здорового способу життя»

До номеру подані матеріали про:здоровий спосіб життя як соціальний феномен; рухову активність як складову способу життя і чинник зміцнення здоров’я школярів; тенденції розвитку та шляхи впровадження ідей фізичного виховання в освітню практику; фізичне виховання у поглядах вітчизняних педагогів; упровадження спортивно-педагогічних систем для зміцнення функціонального стану організму студентської молоді; вплив фізичного стану на якість професійної підготовки магістрів; підготовку майбутніх учителів фізичної культури до впровадження ігрових методик у систему сучасного фізичного виховання; вплив занять футболом на вербальну поведінку та самооцінку спортсменок тощо.

Представлено програмне забезпечення курсу «Спортивно-педагогічне вдосконалення (оздоровча аеробіка)» для студентів педагогічних ВНЗ;модель фізкультурно-оздоровчої діяльності як система виховання здорового способу життя підлітків тощо. Для вчителя фізкультури цінними є матеріали про:самостійну фізкультурно-оздоровчу діяльність як засіб зміцнення здоров’я молодших школярів у контексті навчально-виховної роботи; використання елементів тенісу на уроках фізичної культури як шлях удосконалення оздоровчої роботи з дітьми молодшого шкільного віку; специфіка навчання основам спортивних бальних танців дітей молодшого шкільного віку; плани-конспекти уроків з фізичної культури для учнів 7 класу.

Імідж сучасного педагога

№ 7 (116) 2011. – 76 с.

8,8 ум.-др. арк., 8,2 обл.-вид. арк.

Тема: «Світова художня культура»

До номеру ввійшли статті про: культуротворчий потенціал шкільної художньо-естетичної освіти; електронні мас-медіа як засіб комунікації інформаційного суспільства; історико-педагогічний аспект феномену «духовний розвиток» майбутнього вчителя; музично-педагогічні технології в диригентсько-хоровій підготовці майбутнього вчителя музики; зміст і структуру фахової компетентності майбутнього вчителя музики у процесі диригентсько-хорової підготовки; світові тенденції розвитку шкільної історичної освіти та підготовки вчителя історії у першій третині ХХ ст.; етнопедагогіку у професійному становленні майбутнього вчителятощо.

З досвіду зарубіжних країн представлено матеріали про європейський ярмарок як феномен художньої культури; художня культура стародавнього сходу: Китай, Індія, Японія(до вивчення курсу «Світова художня культура» в 11 класі загальноосвітньої школи); графічне мистецтво Далекосхідного культурного регіону;орнаментика древніх цивілізацій у системі художньої культури сучасності.

Подані тести для самоконтролю і контролю знань учнів 9–11 класів з інтегрованого навчального курсу «Художня культура» та Положення про обласний конкурс «Авторська збірка поезій школяра».

Імідж сучасного педагога

Імідж сучасного педагога. – 2011. – 8–9 (117-118). – 118 с.

13,7 ум.-др. арк., 12,9 обл.-вид. арк.

Тема: «Самоосвіта та розвиток емоційного інтелекту дорослих»

Звертається увага на актуальну проблему сьогодення – освіту дорослих як невід'ємну складову освіти впродовж життя, на розробку програм удосконалення безперервної педагогічної освіти в Україні, інформаційно-діяльнісну складову безперервної освіти педагогічних працівників, ретроспективний аналіз розвитку освіти дорослих у другій половині ХIХ ст., профільну освіту регіону дорослих третього віку.

Широко розглядаються питання післядипломної педагогічної освіти: розвиток індивідуальності педагога у системі освіти дорослих, самоосвіту вчителя в умовах профільного та компетентнісно орієнтованого навчання,проекцію набутих педагогом психолого-педагогічних компетентностей у системі післядипломної освіти на навчальний процес, самоосвіту вихователів сільських дошкільних закладі в України у 50–70-х роках ХХ ст., педагогічні умови професійного розвитку і саморозвитку вчителів інформатики в контексті безперервної освіти, праксеології методичної роботи в школі; популяризації науки у контексті теорії і практики сучасної інформаційної педагогіки, сучасні технології моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів. Розглядається питання емоційного інтелекту як складової професійної компетентності особистості, емоційно-почуттєвий компонент творення віртуальної педагогічної взаємодії на уроках тощо.

Імідж сучасного педагога

Імідж сучасного педагога. – 2011. – №10 (119). – 64 с. + 4 с. іл.

8, 8 ум.-др. арк., 8, 2 обл.-вид. арк.

Тема: «Цілісність культурного простору української освіти»

У номері акцентується увага на питаннях цілісності культурного простору української освіти, новітньої інформаційної педагогіки, філософському погляду на роль комунікації в суспільстві.

З позиції педагогічного менеджменту розглядаються питання формування аналітико-експертних компетенцій педагогів з урахуванням емоційного інтелекту, особистісно зорієнтоване управління професійним зростанням педагогів загальноосвітнього навчального закладу, моделювання системи управління правовою освітою учнів загальноосвітніх навчальних закладів в умовах суспільних змін.

А також висвітлюються такі матеріали: структура професійної мобільності особистості, візуальний імідж педагога як засіб само презентації, діагностика сформованості правової компетентності майбутнього вчителя, формування самоосвітньої компетенції майбутніх фахівців iз міжнародної економіки: прикладні аспекти. Представлений досвід зарубіжних країн США та Німеччини щодо сучасних вимог суспільства до професійної підготовки вчителів середньої школи в США та проблем сім’ї.

 

 

2012

Імідж сучасного педагога

Імідж сучасного педагога. – 2012. – №1 (120). – 68 с. + 4 с. іл.

7, 4 ум.-др. арк., 8, 0 обл.-вид. арк.

Тема: «Рух я до власного здоров’я»

Номер відкривається статтею В. Шахненка, де подані неординарні думки щодо школи майбутнього – школи радості і здоров’я, а не смерті і горя. Розкриваються питання формування здорового способу життя української молоді, інформаційного забезпечення здорового способу життя, технології розвитку валеологічної компетентності студентів; критерії, показники та рівні сформованості ціннісного ставлення студентів до здоров’я в процесі навчання валеології, особливості застосування індивідуальних оздоровчих програм, формування культури здоров’я підлітків тощо.

Крім того, представлені методичні розробки: «Емоції та мотивація (урок біології, 9 клас); «Твоє життя – твій вибір» (матеріали до програми з профілактики тютюнокуріння).

У рубриці «Поради спеціаліста» подані матеріали: «Психолого-педагогічне обґрунтування необхідності використання дистанційного навчання у формуванні культури здоров’я молоді»; «Особливості прояву тривожності в обдарованих юнаків»; «Психологічні особливості використання жестів дошкільниками з розладами спектру аутизму»; «Саногенне мислення як складова здорового способу життя в процесі навчання підлітків».

Імідж сучасного педагога

Імідж сучасного педагога. – 2012. – №2 (121). – 64 с.

7, 4 ум.-др. арк., 8, о обл.-вид. арк.

Тема: «Реалії продуктивної освіти»

У читача викликають інтерес думки докторів педагогічних наук А. Самодрина та Л. Лук’янової щодо реалій продуктивної освіти в сучасній педагогічній реальності та проблеми екологізації освіти в сучасному науковому дискурсі.

Привертають увагу матеріали про формування ефективної команди управління інноваційними змінами в закладі освіти, структуру і зміст професійної компетентності вчителів філологічного профілю в системі післядипломної освіти, особливості поведінкового підходу до підвищення кваліфікації вчителів у США, моніторинг розвитку дитини у підготовчій групі початкової школи Челгроув (Лондон), основні технологічні позиції самопрезентації вчителя.

У нагоді освітянам стануть нові ідеї про мультимедійні віртуальні тренажери, педагогічний дизайн мультимедійного уроку.

Імідж сучасного педагога

Імідж сучасного педагога. – 2012. – №3 (122). – 64 с.

7, 4 ум.-др. арк., 8, 0 обл.-вид. арк.

Тема: «Виховання Істини, Добра і Краси»

З вітальне словом до читача звертається Филип, архієпископ Полтавський і Миргородський, доктор богослов’я, голова Відділу релігійної освіти, катехізації та місіонерства при Священному Синоді Української Православної Церкви, ректор Полтавської Місіонерської Духовної Семінарії.

У номері можна ознайомитися із сакрально-науковими основами освітнього процесу, з проблемами формуванні духовно-моральних цінностей сучасної молоді, з вимогами до образу вчителя християнської етики, його світогляду, методологічними та організаційними підходами до проблем духовно-ціннісної освіти та виховання.

Зроблено акцент на внесок вітчизняних педагогів у вивчення та викладання педагогіки в духовних академіях України, дослідженість проблеми просвітницько-виховної діяльності у Києво-Печерській лаврі, співпрацю Церкви та держави у просвітньому просторі України, на духовно-моральне виховання учнівської молоді. Подано матеріали про православний іконопис, православну духовну музику тощо.

Відкрита методична скринька вчителя християнської етики: «Мудрість створеного світу. Творець. Дні творіння» (урок біблійної історії та християнської етики, 1 клас); «Любов як готовність до пожертви. Авраам та Ісаак» (урок християнської етики, 5 клас); «Батьківське благословення. Яків та Ісав» (урок біблійної історії та християнської етики, 5 клас)»; «Основи християнської культури у духовному житті українського народу» (урок християнської етики, 5 клас); «Упровадження елементів християнської етики на уроках української мови та літератури» (дидактичний матеріал для 5 класу); «Вплив української духовної музики та традицій народу на духовний світ школярів» (бінарний урок музики та християнської етики, 6 клас).

Імідж сучасного педагога

Імідж сучасного педагога. – 2012. – №4 (123). – 64 с. + 8 с. іл.

8, 4 ум.-др. арк., 8, 7 обл.-вид. арк.

Тема: «Неформальна мистецька освіта»

Особлива увага у номері приділяється неформальній мистецькій освіті майбутніх учителів, педагогічній наративі Івана Сокульського у дискурсі неформальної освіти.

З досвіду зарубіжних країн представлені матеріали про неформальну музичну освіту в житті видатного американського педагога Джона Холта, мистецькі дисципліни у педагогічних закладах Швеції, про неформальну освіту батьків.

Представлено досвід організації неформальної мистецької освіти в народному хорі «Калина», нормативно-правові засади менеджменту неформальної мистецької діяльності в Україні, технологічне забезпечення андрагогічної моделі організаційно-методичної системи розвитку художньо-естетичного світогляду викладачів мистецьких дисциплін, формування загальнокультурної компетентності майбутніх педагогів у мистецьких колективах, взаємодію формальної і неформальної мистецької освіти учнів сільської школи тощо.

У рубриці «Рідні джерела» викладено матеріал про неформальну мистецьку освіту Полтавщини, неформальні взаємозв’язки Спілки художників із кафедрою образотворчого мистецтва, впровадження хореографічної спадщини Василя Верховинця в педагогічну та мистецьку освіту.

Фотоматеріали засвідчують про неформальні мистецькі колективи психолого-педагогічного факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.

Імідж сучасного педагога

Імідж сучасного педагога. – 2012. – №5(124). – 64 с. + 8 с. іл.

8, 4 ум.-др. арк., 8, 7 обл.-вид. арк.

Тема: «Упровадження нового державного стандарту

початкової загальної освіти»

Сучасність потребує якісних змін, тому впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти є досить вагомим внеском у розвиток освіти України. Це й природничо-наукова та естетико-професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи у контексті гуманітаризації вищої педагогічної освіти, а також необхідність підготовки їх до навчання учнів початкової школи інформатики. Володіння сучасними технічними засобами навчання – необхідна компонента базової підготовки майбутніх учителів початкової школи.

Приділяється увага плануванню самостійної роботи студентів з використанням ІКТ, підготовка їх до впровадження проектної технології, до профільного навчання учнів.

Цінними є матеріали з досвіду роботи початкових шкіл Полтавщини, розміщені в рубриці «Журнал у журналі»: «Формування інтелектуальної висококультурної особистості молодшого школяра»; «Лабораторія Гуманної педагогіки»; «Авторський методичний проект «Тріада»; «Інформаційно-комунікаційні технології в системі роботи початкової школи»; «Будувати «піраміду успіху» в початковій освіті»; «Формування лідерської компетентності молодших школярів для життя в інноваційному суспільстві»; «Методична діяльність початкової школи Пирятинщини»; «Рівний доступ до якісної освіти – стратегія діяльності освітян Лохвиччини».

Говориться про важливість комп’ютерної підтримки педагогічної діяльності вчителя початкової школи, про наступність у навчанні математики між ДНЗ і початковою школою, використання засобів мультимедіа в процесі засвоєння молодшими школярами курсу природознавства.

Імідж сучасного педагога

Імідж сучасного педагога. – 2012. – №6 (125). – 64 с. + 8 с. іл.

8, 4 ум.-др. арк., 8, 7 обл.-вид. арк.

Тема: «Реалізація компетентнісного підходу у початковій освіті»

Важливою є педагогічні ідеї академіка О. Савченко про взаємозв’язок ключових і предметних компетентностей у контексті формування у молодших школярів уміння вчитися, Т. Чернецької про реалізацію компетентнісного підходу в початковій ланці освіти, Н. Коломієць про вплив ціннісних орієнтацій на формування компетентностей особистості.

Викликають інтерес такі статті: «Теоретико-методичні засади формування дидактичної компетентності майбутніх учителів початкової школи»; «Збагачення професійної компетентності майбутніх учителів початкових класів у неформальних художньо-творчих колективах»; «Компетентнісний підхід до проблеми формування соціоприродних цінностей майбутніх фахівців»; «Со-бытийность в образовательной деятельности и реализация данного феномена в профессиональной подготовке будущих учителей начальной школы»; «Самовдосконалення інноваційного стилю педагогічної діяльності майбутнього вчителя початкових класі»; «Підготовка майбутніх учителів початкової школи шляхом використання технологій інтерактивного навчання»; «Підготовка майбутніх учителів до проектної діяльності в контексті розвитку сучасної початкової освіти»; «Професійна підготовка вчителя до забезпечення наступності навчання дітей дошкільного і молодшого шкільного віку» тощо.

Вагомими є творчіпортрети вчителів початкових класів Полтавщини.

Імідж сучасного педагога

Імідж сучасного педагога. – 2012. – №7 (126). – 68 с. + 12 с. іл.

8, 2 ум.-др. арк., 8, 5 обл.-вид. арк.

Тема: «Підручникотворення в початковій ланці освіти»

Номер присвячується досить актуальній проблемі сьогодення – підручникотворенню, а саме: врахуванню пізнавальних інтересів учнів у змісті підручників для початкової школи; нормативно-правовому забезпеченню творення підручників з української мови і читання.

Автори викладають цікаві думки щодо підручника з природознавства, до викладання курсу «Я і суспільство» в початковій школі, організації роботи з ілюстративним матеріалом підручника, формуванню читацького інтересу молодших школярів.

Історичний екскурс зроблено до розвитку шкільної навчальної літератури у 80-х роках ХХ століття.

Цікавий матеріал представлено в рубриці «Журнал у журналі» про впровадження нового змісту початкової освіти; про професійну роль учителя початкових класів.

Звертається увага на особливості мислення першокласників в умовах традиційного навчання; емоційно-вольову культуру майбутнього вчителя початкових класів; подана характеристика структурних компонентів рефлексивних умінь навчальної діяльності молодших школярів.

Імідж сучасного педагога

Імідж сучасного педагога. – 2012. – №8 (127). – 64 с. + 4 с. іл.

8, 8 ум.-др. арк., 8, 2 обл.-вид. арк.

Тема: «Професійний розвиток педагога в Україні та зарубіжжі»

Особлива увага приділяється теоретичним основам професійного розвитку науково-педагогічних працівників ВНЗ, інноваційним підходам у формуванні професійної етики педагога в умовах постіндустріального суспільства;формуванню професійного світогляду майбутнього викладача зарубіжної літератури у вищому навчальному закладі, інноваційним освітнім технологіям як засобу розвитку методичної компетентності викладачів у післядипломній педагогічній освіті.

Виявляють певний інтерес такі матеріали: «Спрощена модель отримання знань студентами як складова їх професійної придатності до військової служби»; «Формування готовності до професійного самовдосконалення майбутніх пілотів як педагогічна проблема». Широко представлений матеріал з досвіду зарубіжних країн: «Характеристика лідерства у викладанні університетів Англії й Уельсу»; «Зміст самостійної позааудиторної роботи майбутніх учителів іноземної мови у вищих навчальних закладах Великої Британії»; «Деякі аспекти професійного розвитку вчителів функціональної грамотності у сучасній Бельгії»; «Зарубіжний досвід підготовки вчителя до реалізації гендерного підходу в освіті старшокласників».

Імідж сучасного педагога

Імідж сучасного педагога. – 2012. – №9 (128). – 68 с.

7, 9 ум.-др. арк., 7, 5 обл.-вид. арк.

Тема: «Інформативна компетентність педагога»

За темою номеру журналу подані такі статті: «Інформаційне суспільство та глобалізація: система впливів на вищу освіту України»;«Інформатична компетентність як фактор особистісно-професійного зростання педагогів»; «Особливості розвитку інформаційної компетентності освітян Сумської області в системі післядипломної освіти»; «Підготовка вчителя до раціонального добору програмних засобів навчального призначення»; «Методологічні підходи щодо створення електронного підручника для системи післядипломної педагогічної освіти».

Крім того, представлені матеріалипро закони, принципи і правила навчання у вищій школі в контексті системного підходу, аналіз сучасної практики виховання культури взаємодії викладачів і студентів у ВНЗ України; організацію культурологічної підготовки майбутніх фахівців, профільну освіту, соціальну компетентність старшокласників профільної школи тощо.

Викладача іноземних мов зацікавлять наступні статті: «Технологія навчання іноземної мови»; «Формування світогляду майбутнього вчителя іноземної мови засобами навчальних дисциплін»; «Використання безеквівалентної лексики та національно-маркованих фразеологізмів як засобу формування лінгвокраїнознавчої компетенції студентів.

Імідж сучасного педагога

Імідж сучасного педагога. – 2012. – №10 (129). – 64 с. + 4 с. іл.

8, 8 ум.-др. арк., 8, 2 обл.-вид. арк.

Тема: «Модернізація післядипломної педагогічної освіти»

У номері широко представлені матеріали науковців КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»: «Шляхи підвищення якості післядипломної педагогічної освіти»; «Формування мобільності педагогів в умовах неперервної освіти»; «Методологічні засади та форми підвищення рівня професійної компетентності вчителів»; «Технологія підтримки професійного та особистісного розвитку педагогів у процесі післядипломного навчання»; «Проектний підхід у системі підвищення кваліфікації керівників навчальних закладів»; «Інноваційні підходи до організаційно-методичного супроводу навчального процесу на факультеті підвищення кваліфікації педагогічних працівників»; «Сучасні підходи до підвищення кваліфікації учителів природничо-математичних дисциплін»; «Предметна модель формування етичної культури учнів основної школи як складова професійної компетенції педагога у контексті післядипломної освіти»; «Використання інноваційних педагогічних технологій у процесі підвищення кваліфікації вихователів дошкільних навчальних закладів»; «Модель підвищення кваліфікації керівників гуртків позашкільних навчальних закладів в умовах післядипломної освіти»; «Підготовка педагогів до викладання регіонального краєзнавчого курсу в системі підвищення кваліфікації».

У рубриці «Журнал у журналі» висвітлюється система діяльності Академії як вищого навчального закладу післядипломної педагогічної освіти.

 

 

 

 

 

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.