Система Orphus

Щербань Микола Петрович

sherban300

Щербань Микола Петрович – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри філософії і економіки освіти (з 2012 року).

Освіта: історичний факультет Полтавського державного педагогічного інституту імені В. Г. Короленка за спеціальністю «Історія та суспільствознавство» (1968–1972 рр.), стажування на кафедрі філософії, історії та педагогіки Полтавської державної аграрної академії (2016).

Академічний досвід: учитель історії та основ правознавства (1968-2004 рр.), старший викладач, доцент кафедри філософії, історії та педагогіки Полтавської державної аграрної академії (2004–2012 рр.), доцент кафедри філософії і економіки освіти ПОІППО (2012 – т. ч.).

Редакторські обов'язки: член редколегіїнауково-методичного журналу «Постметодика» (2017 р. – т. ч.).

Коло наукових інтересів: філософія освіти, соціальна філософія, громадянська компетентність, громадянське суспільство, педагогізація суспільства.

Кандидатська дисертація: «Формування правової культури студентів вищих аграрних навчальних закладів І–ІІ рівня акредитації», спеціальність 13.00.04 – Теорія та методика професійної освіти (2011 р.).

Відзнаки та нагороди: Грамота Головного управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації (2003, 2016), подяка ПОІППО за наукову діяльність (2015, 2017).

Участь у Міжнародних проектах: 120–годинна підготовка за базовим курсом «Формування громадянських компетентностей в Україні» у рамках швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU» (ПОІППО, червень – листопад 2016 р.).

Профіль ученого у міжнародних наукометричних базах даних:

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=uEmbGgSQYQIC&hl=ru

H-індекс: 1.

Наукові публікації: автор близько 50 публікацій у фахових виданнях України, матеріалах конференцій, збірниках наукових праць.

Основні публікації

(Укладено за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання : метод. рекомендації з впровадження / уклад. : О. К. Галевич, І. М. Штогрин ; відп. ред. В. Ф. Кметь. – Львів : [Б. в.], 2008. – 20 с.)

Щербань М. П. Єдність права, моралі і культури / М. П. Щербань // Вища освіта України. – 2004. – № 3 (13) додаток. – С. 102–104.

Щербань М. П. Профілактика чи застосування державного права і законів? / М. П. Щербань // Збірник наукових праць Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова «Наука і сучасність» XLI. – 2003. – С.226–232.

Щербань М. П. Застосування норм права – гарантія розвитку суспільства / М. П. Щербань // Імідж сучасного педагога. – 2004. – № 1 (40). – С. 26–29.

Щербань М. П. Організаційні основи формування правової культури майбутніх молодших спеціалістів аграрного профілю / М. П. Щербань // Рідна школа. – 2004. – № 1 (888). – С. 52–55.

Щербань М. П. Система педагогічних умов формування правової культури майбутніх молодших спеціалістів / М. П. Щербань // Рідна школа. – 2003. – № 12 (887). – С. 49–52.

Щербань М. П. Роль правової культури у підготовці студентів аграрних навчальних закладів / M. П. Щербань // Вища освіта України. – 2003. – № 4 (11) додаток. – С. 105–111.

Щербань М. П. Правове виховання та його роль у підвищенні правосвідомості й правової культури молодших спеціалістів / М. П. Щербань // Вища освіта України. Додаток 3. Темат. вип.: «Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору». – 2006. – Т. 2. – С. 483–491.

Щербань М. П. Правосвідомість та її роль у формуванні особистості майбутнього спеціаліста / М. П. Щербань // Актуальні проблеми особистісно орієнтованого навчально-виховного процесу в системі безперервної освіти : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 13–15 трав. 2004 р., Київ – Кременець. – Кременець : Кременецький обл. гуманітарно-педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка. 2004. – С. 92–96.

Щербань М. П. Сім'я, школа, вищий навчальний заклад – їх роль та місце у формуванні свідомості громадянина патріота / М. П. Щербань // Виховання в контексті соціальної адаптації студентства : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції–семінару керівників ВНЗ та вчених дослідників із проблем виховання студентства в сучасних умовах. –Харків : Народна українська академія, 2003. – С. 141–144.

Щербань М. П. Правова свідомість спеціаліста / М. П. Щербань // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Професіоналізм педагога», 23–25 вер. 2003 р., м. Ялта. – К. : Педагогічна преса, 2003. – С. 31–35

Щербань М. П. Взаємозв'язок моралі і права, правової та педагогічної культури в історії суспільства / М. П. Щербань // Демократичні процеси та демократична освіта – Основи розвитку соборності в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Полтава : АСМ1, 2005. – С. 198–204.

Щербань М. П. Ситуаційно-правова методика підготовки майбутніх спеціалістів–правників / М. П. Щербань // Матеріали наук.-практ. конф. «Інноваційні технології у вищій юридичній освіті». – К., 2005. – С. 157–170.

Щербань М. П. Морально–правова ситуація формування особистості у молодіжному середовищі / М. П. Щербань // Виховна робота в технікумах, коледжах: з досвіду роботи вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації : матеріали наук.-прак. конф. [Виховання особистості – основне завдання навчальних закладів у процесі розвитку цивілізованого суспільства і країни]. – Полтава, 2005. – Вип. 4. – 2006. – С. 46–60.

Щербань М. П. Правова культура. Проблеми правового виховання студентської молоді / М. П. Щербань // Вища освіта України. – 2007. – № 2. – Додаток 1. Тематичний випуск : Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології. – С. 111–115.

Щербань М. П. Педагогічні основи правової культури вчителя і керівника навчального закладу / М. П. Щербань // Педагогічна культура вчителя: навч. посіб. / за ред. П. М. Щербаня. – К. : Вища школа, 2010. – С. 90–115.

Щербань М. П. Формування правової культури фахівця / М. П. Щербань. – Полтава : РВВ ПДАА, 2010. – 255 с.

Щербань М. П. Національно–патріотичне виховання – складова становлення української держави / М. П. Щербань // Формування патріотизму та збереження національної ідентичності особистості в умовах полікультурного середовища сучасної України : збірник наук. праць Хмельницького ОІППО за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. – Хмельницький: Хмельницький ОІППО, 2013. – С. 376–382.

Щербань М. П. Педагогічний супровід як стратегія становлення особистості учня / М. П. Щербань // Постметодика. – 2012. – № 6 (109). – С. 28–32.

Щербань М. П. Окремі аспекти взаємозв’язку філософії та освіти початку ХХІ Століття / М. П. Щербань // Філософсько–теоретичні та практико–зорієнтовані аспекти випереджаючої освіти для сталого розвитку: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. м. Дніпропетровськ, 22.ХI.2012р. Част.1 / М. П. Щербань // [наук. ред. О. Є. Висоцька]. – Дніпропетровськ  : «РоялПрінт», 2013. – С. 70–72.

Щербань М. П. Технологія формування правової культури студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації /М. П. Щербань // Постметодика. – № 4 (113), 2013. – С. 6–10.

Щербань М. П. Інноваційна технологія формування правової культури студентів аграрних ВНЗ І–ІІ рівня акредитації / М. П. Щербань // Матеріали ХХХХІІ науково-методичної конференції «Використання інноваційних освітніх технологій у навчальному процесі» – Полтава: РВВ ПДАА, 2011. – С. 212–213.

Щербань М. П. Патріотичне виховання – потреба чи вимога часу / М. П. Щербань // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. праць. – Випуск 41 / Редкол.: В. І. Шахов (голова) та ін. – Вінниця : Нілан ЛТД, 2014 – С. 155–160.

Щербань М. П. Національна свідомість проростає з дитинства / М. П. Щербань // Постметодика. №1 (116), 2014. – С.

Щербань М. П. Патріотичне виховання в сім’ї – вимога часу / М. П. Щербань // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічногоуніверситету.Серія : Педагогічні науки : зб. наук. праць. – Кіровоград : КДПУ, 2014 – С. 229–233.

Щербань М. П. Національне виховання і поліетнічне суспільство/ М. П. Щербань // Міжнар. наук.-практ. конфер. (30.04.2014, ПОІППО) Упровадження інтегрованого навчання в загальноосвітній і вищій школах: реалії та перспективи / Технологія інтеграції змісту освіти: зб. наук. пр. [ред. кол, головн. ред. Ільченко В. Р.]. – Полтава, ПОІППО, 2014. – Вип.6, С.126–133. – www. dovkillya. orq. ua

Щербань М. П. Рецензія на книгу Олександра Матвійця «Я ще, може, буду живий…» «Постметодика». –  № 4. –  2013. – С.

Щербань М. П. Науково-педагогічна династія Щербанів / М. П. Щербань // Біографічний досвід учительських династій: зв'язок поколінь : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (27.03.2015 р.). [наук. ред. Л. В. Литвинюк]. – Ч. 1. – Полтава : ПОІППО, 2015. – С. 82–93.

Щербань М. П. «Біографічно-комунікативні практики і сучасне національно-патріотичне виховання в родинному вихованні: на прикладі династії Щербанів» / М. П. Щербань // Збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. «Біографічно-комунікативні практики в освіті», 19 квітня 2016р./ за ред. Литвинюк Л. В. – Полтава : ПОІППО, 2016.

Щербань М. П. «Громадянська компетентність учителя, її роль у формуванні громадянського суспільства України»/ М. П. Щербань // Всеукр. наук.-практ. конфер. (19.04.17, ПОІППО) //Педагогічні засади навчання природознавства в загальноосвітній школі/ Технологія інтеграції змісту освіти: Зб. наук. пр. [ред. кол, головн. ред. Ільченко В.Р.]. – П.: ПОІППО, 2017. – Вип.6, С.126–133. – www. dovkillya. orq. ua .

Щербань М. П. «Учитель і учень: біографічні паралелі. (Щербань П. М., Бойко А. М.)» / М. П. Щербань // Біографія вчителя у біографії учня: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (24 квітня 2018 р.) [наук. ред. Л. В. Литвинюк]. – Полтава : ПОІППО, 2018. – С. 184–194.

Участь у наукових заходах, конференціях, семінарах, тренінгах: учасник низки міжнародних, всеукраїнських і регіональних науково-практичних конференцій і семінарів, зокрема:

Всеукраїнська науково-практична конференція «Професіоналізм педагога» (м. Ялта, 23–25 вересня 2003 р.)

Міжнародна науково-практична конференція-семінар керівників ВНЗ і вчених дослідників із проблем виховання студентства в сучасних умовах. «Виховання в контексті соціальної адаптації студентства» (м. Харків, 2003.)

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми особистісно орієнтованого навчально-виховного процесу в системі безперервної освіти» (м. Кременець, 13–15 травня 2004 р.)

Всеукраїнська науково-практична конференція «Демократичні процеси та демократична освіта – основи розвитку соборності в Україні» (м. Полтава, 2005 р.)

Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні технології у вищій юридичній освіті» (м. Київ, 2005 р.)

Всеукраїнська науково-практична конференція «Виховання особистості – основне завдання навчальних закладів у процесі розвитку цивілізованого суспільства і країни» (м. Полтава, 2005 р.)

Всеукраїнська науково-практична конференція «Філософсько-теоретичні та практико-зорієнтовані аспекти випереджаючої освіти для сталого розвитку» (м. Дніпропетровськ, 22 листопада 2012 р.)

Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування патріотизму та збереження національної ідентичності особистості в умовах полікультурного середовища сучасної України» (м. Хмельницький, 2013 р.)

Міжнародна науково-практична конференція «Упровадження інтегрованого навчання в загальноосвітній і вищій школах: реалії та перспективи» (м. Полтава, ПОІППО, 30.04.2014 р.)

Міжнародний науково-практичний семінар «Базові принципи та механізми упровадження методики рефлексивного навчання «Філософія для дітей» (P4C)» (м. Полтава, 21 – 23.10.2014 р.)

Міжнародний форум педагогічної майстерності «Розвиток та саморозвиток педагогічної майстерності в сучасному освітньому просторі» (м. Полтава, ПОІППО, 7 – 8.04.2015 р.)

ІІІ Міжнародна онлайн конференція INTEL «Нові горизонти ІКТ для сталого розвитку та освіти» (м. Полтава, ПОІППО,10.10–30.11.2015 р.)

Всеукраїнська науково-практична конференція «Біографічний досвід учительських династій: зв'язок поколінь» (смт. Чутове, 27.03.2015 р.)

Всеукраїнська науково-практична конференція «Біографічно-комунікативні практики в освіті» (м. Гадяч.19 .04. 2016 р.)

 Всеукраїнська науково-практична конференція «Біографічні документи практики в освіті: теорія і практика» (смт. Градизськ, 25 .04. 2017 р.)

Семінар-тренінг у рамках швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU» (м. Полтава, ПОІППО, 05.05.2017 р.)

Всеукраїнський науково-практичний семінар «Впровадження медіаосвіти у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів» (м. Полтава, ПОІППО, 22.06.2017 р.)

Міжнародна науково-практична конференція «Біографія вчителя у біографії учня» (м. Полтава, ПОІППО, 24.04.2018 р.)

 

Відповідальний за зміст сторінки М. П. Щербань

Останнє оновлення 25.02.2019

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.