Система Orphus

Буйдіна Олена Олександрівна

image001

 

Буйдіна Олена Олександрівна, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри методики змісту освіти ПОІППО ім. М.В. Остроградського.

Освіта:

Полтавський державний педагогічний інститут імені В. Г.Короленка, спеціальність – хімія і біологія, кваліфікація – учитель біології і хімії (1993 р.).

Академічний досвід:

1993-1997 рр. – керівник гуртків Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;

1997-2005 рр. – учитель хімії Полтавської гімназії №9, 2002-2003 – учитель хімії Полтавської загальноосвітньої школи №26;

2005-2012 рр. – методист відділу природничо-математичних дисциплін;

2012-2014 рр. – доцент кафедри методики змісту освіти ПОІППО імені М.В.Остроградського;

2014 р. – завідувач кафедри методики змісту освіти ПОІППО імені М.В.Остроградського;

2005-2013 р. – учитель хімії Полтавської гімназії №9 (за сумісництвом), 2013-2015 р. доцент кафедри хімії та методики викладання хімії Полтавського національного університету імені В.Г. Короленка (за сумісництвом).

Коло наукових інтересів: методологія, теорія та практика шкільної природничої освіти; проблеми методики навчання хімії в загальноосвітній і вищій школах, методичне забезпечення професійної підготовки вчителя хімії.

Тема кандидатської дисертації: «Організація самостійної роботи з хімії учнів основної школи з використанням засобів візуалізації знань» (2012 р., науковий керівник – Шиян Надія Іванівна, д. пед. н., професор, завідувач кафедри хімії та методики викладання хімії Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка).

Підвищення кваліфікації за програмами:

–   польсько-українського проекту «Leaders of Educational Initiatives» (50 год., 2009-2011 рр.);

–   європейського освітнього проекту «The innovative methods and technologies: the Newest in the european educational practice» (180 год., сертифікат РК 012016117 вид. 31.03.2016 р.);

–   швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU» (свідоцтво №05102016-11 від 05.10.2016)

Відзнаки і нагороди: Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2009 р.); грамота Головного управління освіти і науки Полтавської облдержадміністрації (2010 р.); грамота Національної академії педагогічних наук України (2013 р.); грамота Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації (2016 р.).

 

Основні публікації:

2016 р.

Буйдіна О. О.Інфографіка як перспективна форма візуалізації у шкільному курсі хімії / О. О. Буйдіна // IX Менделєєвські читання : зб. наук. праць регіональної наук.-практ. конф. (м. Полтава, 24 лютого 2016 р.). – М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім.. В.Г. Короленка [та ін.]. – Полтава : ПП Шевченко Р. В., 2016. – С.85–88.

Буйдина Е. А. Практическая значимость региональной опытно-экспериментальной работы «Реализация деятельностного подхода в обучении естественным предметам» / Е. А. Буйдина // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2016. – № 4-1. – С. 68-71.

Буйдіна О. О. Міжпредметна інтеграція у навчанні природничих предметів / О. О. Буйдіна // Імідж сучасного педагога. – 2016. – № 5 (164). – С. 49–53.

2015 рік

Буйдіна О. О. Реалізація діяльнісного підходу у навчанні природничих предметів / О. О. Буйдіна // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 3 (152). – С. 19–22.

Буйдіна О. О. Інноваційні практики у формуванні пізнавальної самостійності учня / О. О. Буйдіна // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 10 (159). – С. 35–37.

Буйдіна О. О. Аналіз стану готовності вчителів до викладання природничо-математичних предметів / О. О. Буйдіна // Науково-методичні записки ПОІППО : Самоосвітня компетентність учасників освітнього процесу: актуальні питання теорії та практики. – 2015. – Випуск 7. – Полтава : ПОІППО ім. М.В. Остроградського. – С. 72-74.

Буйдіна О. О. Діяльнісний підхід як умова реалізації змісту шкільної природничої освіти / О. О. Буйдіна // VIII Менделєєвські читання : зб. наук. праць регіональної наук.-практ. конф. з міжнародною участю (м. Полтава, 19 березня 2015 р.). – Полтава : ПП Шевченко Р. В., 2015. – С.54–57.

Буйдіна О. О. Метапредметність у структурі діяльнісного навчання / О. О. Буйдіна // Розвиток та саморозвиток педагогічної майстерності у сучасному освітньому просторі : тези доповідей Міжнародного форуму педагогічної майстерності (м. Полтава, 7-8 квітня 2015 р.). – Полтава : ФОП Гаража М. Ф, 2015. – С.93–95.

Буйдіна О. О. Розвиток методичної системи навчання в сучасному освітньому просторі / О. О. Буйдіна // Дидактичний компонент освітнього простору школи : матеріали обласного науково-практичного семінару (м.  Полтава,  27 квітня 2015 р.). – Полтава : ПОІППО, 2015. – С. 11–15.

Буйдіна О. О. Структурування методичної системи навчання природничих дисциплін на засадах діяльнісного підходу / Н. І. Шиян, О. О. Буйдіна // Хімічна та екологічна освіта: стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць Міжнародної наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 24–25 вересня 2015 р.). – Вінниця : Вид-во «Нілан-ЛТД», 2015. – С.55–60.

Буйдина Е.А. Исследовательская деятельность школьников в процессе изучения химии / Н. И. Шиян, С. В. Стрижак, Е. А. Буйдина // Фундаментальные и прикладные проблемы получения новых материалов: исследование, инновации и технологии. Материалы научных трудов IХ Международной научно-практической конференции 22-24 апреля 2015 г. Астрахань : Издатель: Сорокин Роман Васильевич, 2015. – С. 259–262.

Буйдіна О. О. Шкільна природничо-математична освіта / О. О. Буйдіна // Біла книга загальної середньої освіти Полтавщини : версія для обговорення / Полтав. обл. держ. адміністрація; Полтав. обл. рада; Департамент осв. і науки Полт. обл. держ. адміністрації; Полтав. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. М. В. Остроградського / ред. група : Зелюк В. В., Клепко С. Ф., Резніченко З. В., Устименко Т. А. – Полтава : ПОІППО, 2015. – С. 148-161.

2014 рік

Буйдина Е. Исследовательская составляющая учебной программы по природоведению в начальной школе / Е. Буйдина // Международный журнал экспериментального образования : материалы регион. межвуз. уч.-метод. конф. с межд. участием «Иновации в образовании», 27 марта 2014 г. –. – Краснодар, 2014. – №4. – С.67–71.

БуйдінаО.О. Профільне навчання як модель зовнішньої диференціації в освіті: реалії та перспективи / О.Буйдіна // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. : педагогіка і психологія : зб. статей. –   Ялта : РВВ КГУ, 2014. – Вип.44. – Ч.2. – С.52–59.

Буйдіна О. О. Реалізація проектної діяльності в сучасному природознавстві початкової школи / О. О. Буйдіна // Постметодика. – 2014. – № 6. – С.55–58.

2013 рік

Буйдина Е. А. Визуальные средства обучения химии / Е. А. Буйдина // Фундаментальные и прикладные проблемы получения нових материалов : исследования, инновации и технологии : материалы VII межд. конф. для молодых ученых, 23-25 апреля 2013 г. – Астрахань : Изд-ль Сорокин Роман Васильевич, 2013. – С. 305–308.

Буйдина Е. А. Особенности инвариантной составляющей школьного курса химии и механизмы ее реализации / Е. А. Буйдина // Актуальные проблемы химического и экологического образования : 60 Всероссийская научно-практическая конференция химиков с международным участием : сб. науч. тр. – СПб. : Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, 2013. – С. 290–295.

Буйдіна О. О. Дослідження організації самостійної роботи з хімії учнів основної школи / О.О.Буйдіна // Імідж сучасного педагога. – 2013. – № 6 (135). – С. 31–34.

Учнівська олімпіада з хімії в Полтавській області (2005-2013 рр.): інформ.-аналіт. зб. / упор. О. Буйдіна. – Полтава : ПОІППО, 2013. – 60 с.

2012 рік

Буйдіна О.О. Візуалізація знань як успішна стратегія у навчанні хімії / О.О.Буйдіна // Постметодика. – 2012. – № 6 (109). – С. 36–38.

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.