Система Orphus

Пантелеймоненко Андрій Олексійович

 panteleimonenko300

Пантелеймоненко Андрій Олексійович – доктор економічних наук, професор кафедри філософії і економіки освіти (з 2019 р.).

Освіта: історичний факультет, спеціальність «Історія», кваліфікація «Вчитель історії та суспільствознавства» (1982–1986 рр.);

Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», спеціальність «Фінанси» (2009–2010 рр.).

Академічний досвід і навчально-методична робота: асистент кафедри політичної історії (1991–1996 рр.); старший викладач кафедри українознавства (1996–1998 рр.); доцент кафедри українознавства (1998–1999 рр.), науковий співробітник і доцент кафедр українознавства та організації виробництва і підприємництва (1999–2001 рр.), доцент кафедри організації виробництва і підприємництва (2001–2004 рр.) Полтавського державного сільськогосподарського інституту (з 2001 р. Полтавська державна аграрна академія); доцент кафедри кооперації (2004–2007 рр.); доцент кафедри грошового обігу і кредиту (2007–2009 рр.); професор кафедри грошового обігу і кредиту (2009–2010 рр.); професор кафедри грошового обігу і кредиту (2010–2011); завідувач кафедри грошового обігу і кредиту (2011–2012 рр.); професор кафедри економічної теорії та прикладної економіки (2012–2018 рр.); професор кафедри туристичного та готельного бізнесу (з вересня 2018 р.) ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

Викладання дисциплін: «Історія України», «Економічна теорія», «Економічна історія та історія економічної думки», «Теорія та історія кооперації», «Сільськогосподарська кооперація», «Споживча кооперація», «Гроші та кредит», «Ощадна справа», «Кредитна кооперація», «Кредитні спілки і кооперативні банки», «Менеджмент і маркетинг в кредитних спілках», «Методологія та організація наукових досліджень», «Туристичний потенціал економічних регіонів України», «Планування та прогнозування туристичного бізнесу», «Організація діяльності суб’єктів туристичної сфери», «Економіка освіти».

Коло наукових інтересів: теорія та історія кооперативного руху, теорія неприбуткових організацій, кредитні кооперативи, кооперативні банки, кооперативи споживачів, сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, житлові кооперативи, енергетичні кооперативи, страхові кооперативи і товариства взаємного страхування, стоматологічні кооперативи, туристичні та рекреаційні кооперативи, IT-кооперативи, кооперативи у сфері дошкільного виховання та освіти.

Кандидатська дисертація: «Сільськогосподарські товариства в Україні: зародження, основні напрями діяльності та значення» (1995 р.), Київський державний університет ім. Т. Шевченка; спеціальність 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки (науковий керівник – доктор історичних наук, професор Якименко М. А.).

         Докторська дисертація: «Становлення і розвиток кооперативних організацій аграрного сектору України (друга половина ХІХ – початок ХХІ ст.)(2009 р.), Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, спеціальність 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки (науковий консультант – доктор економічних наук, професор Жученко В. С.).

         Присвоєння вчених звань: доцента – 2006 р.; професора – 2012 р.

Наукові публікації: автор більше 100 наукових праць, опублікованих у фахових виданнях України, міжнародних наукометричних виданнях, матеріалах конференцій та інших збірниках наукових праць.

Організаційний досвід: директор Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців (2010-2011 рр.); директор Полтавського регіонального центру досліджень і сприяння розвитку кооперації (з 2009 р.)

         Досвід роботи з зарубіжними проектами як тренер та експерт

Корпорація ACDI / VOCA (1998 р.), Проект TACIS «Надання підтримки малим та середнім підприємствам на селі» (2001 р.), GTZ «Підтримка мікрофінансових обслуговувань в регіонах» (2006 р.; експерт з депозитних операцій в Республіці Таджикистан).

Відзнаки і нагороди: Орден «Нестора Літописця» ІІІ-го ступеня (2017 р.; за активну пропаганду кооперативних знань), а також більше 20 подяк і грамот від закладів освіти і громадських організацій.

Профіль ученого у міжнародних наукометричних базах даних:

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=LAfa7bUAAAAJ&hl

H-індекс: 10.

ORCID ID0000-0003-3714-1934

Academia: https://pusku.academia.edu/AndriiPanteleimonenko

Основні публікації

(Укладено за ДСТУ 8302 : 2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання, чинним від 2016-07-01. Офіц. вид. К. : ДП «УкрНДНЦ», 2016. – 17 с.)

Монографії та розділи у колективних монографіях

Пантелеймоненко А. О. Аграрна кооперація в Україні : теорія і практика : монографія. Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2008. 347 с.

Пантелеймоненко А. О. Становлення кооперації в українському селі : історико-економічні аспекти : монографія. Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2006. 227 с.

Пантелеймоненко А. О. Діяльність європейських кооперативних банківських систем у контексті світової фінансово-економічної кризи. Функціонування банківського сектору та кредитної кооперації: теорія і практика : монографія / за наук. ред. І. Г. Брітченка Полтава : РВВ ПУЕТ, 2010. 152 с.

Лантух В., Лантух І., Пантелеймоненко А. Державне регулювання торгівлі в Україні (20-ті – початок 30-х рр. ХХ ст.) : історико-економічне дослідження: монографія. Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. 293 с.

Пантелеймоненко А.О., Пархоменко Ю. А. Перспективність розвитку обслуговуючої кооперації у сфері зеленого туризму. Проблеми розвитку туристичного бізнесу : монографія / за заг. ред. Г. П. Скляра, В. Г. Шкарупи. Полтава : ПУЕТ, 2013. С. 110–119.

Споживча кооперація України : від зародження до сьогодення ⁄ М..В..Аліман, Л. Г. Войнаш, В. В. Гончаренко, С. Д. Гелей та ін. ; за ред. С..Д..Гелея. Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2013. 976 с.; 650 іл.

Пантелеймоненко А. О. Роль національних кооперативних систем у зміцненні кооперативного руху. Управління розвитком соціально-економічних систем у новій економіці : монографія / за заг. ред. Л. М. Шимановської-Діанич. Полтава : ПУЕТ, 2015. С. 49-69. 358 с.

Сільськогосподарські кооперативи: теорія і практика : монографія / О. В. Ульянченко, А. О. Пантелеймоненко, І. О. Рижик, Г. В. Фінашина, О..І..Хлопоніна-Гнатенко. Харків : Смугаста типографія, 2015. 273 с.

Статті у фахових виданнях України

Пантелеймоненко А. О. Неприбуткова природа кооперативних організацій. Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Серія : Економічні науки. 2009. № 1 (32). С. 20–25.

Пантелеймоненко А. О., Корягін О. В. Про чинники ефективного функціонування системи кооперативних банків Німеччини в умовах світової фінансово-економічної кризи. Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Серія: Економічні науки. 2009. № 3 (34). С. 53–55.

Пантелеймоненко А.О. Досвід кооперативних банків Італії: загальна характеристика та практичне значення для розвитку фінансово-кредитної системи України. Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Серія : Економічні науки. 2010. № 3 (42). С. 55–60.

Пантелеймоненко А. О. Аналітичний огляд системи кооперативних банків Австрії у контексті світової фінансової кризи. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2010. № 2 (57). С. 146–152.

Пантелеймоненко А. О., Лєщина О. Г. Збут молока та молочної продукції у вітчизняній кооперативній практиці кінця ХІХ – початку ХХ ст. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Серія : Економічні науки. 2009. Вип. 92. С. 17–23.

Пантелеймоненко А. О., Нестуля О. О. Розбудова споживчої кооперації Наддніпрянської України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Вісник Львівської комерційної академії. 2011. Вип. 9. С. 105–122.

Бабенко С. Г., Пантелеймоненко А. О. Перспективи розвитку системи споживчої кооперації України в умовах лібералізації економіки. Вісник Львівської комерційної академії. 2011. Вип. 9. С. 199–214.

Пантелеймоненко А. О. Західноєвропейські товариства взаємного страхування та страхові кооперативи: сутність організації, зміст діяльності і значення. Вісник Львівської комерційної академії. 2011. Вип. 10. С. 509–520.

Пантелеймоненко А. О., Макаренко Ю. П. Про моделі співпраці збутових сільськогосподарських кооперативів з системою споживчої кооперації України. Економіка АПК. 2011. № 10. С. 43–48.

Пантелеймоненко А. О., Кабачинський М. І. Про модель обслуговуючого кооперативу у сфері зеленого туризму України. Сталий розвиток економіки. Хмельницький : ПВНЗ «Університет економіки і підприємництва», 2012. № 1 (11). С. 149–155.

Пантелеймоненко А. О. Про обслуговуючі кооперативи гібридного типу для виробників і споживачів (на прикладі «Oklahoma Food Cooperative»; США). Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. 2012. № 1(2). С. 18–26.

Пантелеймоненко А. О. Податкова політика уряду Російської імперії щодо кредитно-кооперативних організацій (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. Кіровоград : КНТУ, 2012. Вип. 22. Ч. ІІ. С. 95–99.

Пантелеймоненко А. О. Політика уряду Російської імперії щодо оподаткування кредитних та ощадно-позичкових товариств Економічний простір: Зб. Наук. пр. Дніпропетровськ : ПДАБА, 2012. № 64. С. 191–197.

Пантелеймоненко А. О.Питання пільгового оподаткування у працях вітчизняних учених-економістів кінця ХІХ – початку ХХІ ст. Історія науки і біографістика : електронне наукове фахове видання.2012. № 3. – Електронний ресурс. URL:http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/INB/2012-3/12_panteleimonenko.pdf

Пантелеймоненко А. О., Грицюк Т. І. Енергетичні кооперативи: досвід Німеччини.Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. 2013. Вип. 1 (6). Т. 2. С. 36–45.

Пантелеймоненко А. О. Сільськогосподарські виробничі кооперативи: використання зарубіжного досвіду для удосконалення української моделі. Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В Докучаєва. Серія : Економічні науки. 2014. № 6. С. 53–64.

Гончаренко В. В., Пантелеймоненко А. О. Гончаренко Д. В. Особливості фінансового менеджменту в кредитних спілках : теоретичні аспекти. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія : Економічні науки. 2018. № 2(84). С.87–94.

Статті у періодичних виданнях інших держав та у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз

Пантелеймоненко А. А. О сущности неприбыльной природы кооперативных организацийВестник Сибирского университета потребительской кооперации. Новосибирск : СибУПК, 2011. № 1. С. 211–221.

Литвин А. Ю., Пантелеймоненко А. А. Жилищная кооперация в современном мировом кооперативном движении. Современный научный вестник. Экономические науки. Белгород, 2013. Вып. 18 (157) С. 29–35.

Пантелеймоненко А. А., Рыжик И. А. Особенности формирования национальных систем сбытовых молочных кооперативов в странах Европейского Союза. Проблемы экономики. 2014. № 1 (59). С. 85–90.

Пантелеймоненко А. А., Пархоменко Ю. А. Кооперативы в сфере туристического бизнеса : опыт европейсуих стран.Humanitar Elmlərin Öyrənilməsinin Aktual Problemləri : Ali Məktəblərarası Elmi Məqalələr Məcmuəsi.Bakı : Mütərcim, 2016. № 3. С. 293–300.

 

Відповідальний за зміст сторінки Пантелеймоненко А.О.

Останнє оновлення 26.02.2019

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.