Система Orphus

Чиркова Марина Юріївна

chyrkova300 

Чиркова Марина Юріївна – методист кафедри філософії і економіки освіти (з 2018 р.).

Освіта: факультет архівної справи Російського державного гуманітарного університету за спеціальністю «Історико-архівознавство» (1987–1992), магістратура Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю «Державне управління» (2002–2004), аспірантура Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю «Теорія та історія державного управління» (2004–2007).

Академічний досвід і навчально-методична робота: асистент кафедри філософії і соціально-політичних дисциплін Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка (2008–2017).

Фахова діяльність: архівіст 1, 2 категорії, провідний, головний архівіст, старший науковий співробітник, начальник відділу зберігання, обліку та науково-довідкового апарату Державного архіву Полтавської області (1986–2002).

Коло наукових інтересів: соціальна та гуманітарна політика, державна архівна політика, історія Полтавщини ХХ ст.

Відзнаки та нагороди: Почесна грамота Українського державного науково-дослідного інституту архівної справи і документознавства (1999), грамота Української інженерно-педагогічної академії (2012), подяка Державного архіву Полтавської області (1998).

Профіль у міжнародних наукометричних базах даних:

Google Scholar: https://scholar.google.ru/citations?user=VlI8l8oAAAAJ&hl=ru

H-індекс: 2.

ORCID iD0000-0001-7133-7266

Публікації: автор близько 100 публікацій у фахових виданнях, збірниках наукових статей, матеріалах міжнародних, всеукраїнських, обласних наукових конференцій з управлінської, історичної, краєзнавчої тематики; співавтор колективної монографії, науково-довідкового видання.

Основні публікації

(Укладено за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання : метод. рекомендації з впровадження / уклад. : О. К. Галевич, І. М. Штогрин ; відп. ред. В. Ф. Кметь. – Львів : [Б. в.], 2008. – 20 с.)

1. Чиркова М. Ю. Вибори до Українських Установчих зборів на Полтавщині (за документами держархіву Полтавської області) / М. Ю. Чиркова // Історичне краєзнавство в Україні: традиції і сучасність : матеріали VII Всеукраїнської наукової конференції. – К. : Рідний край, 1995. – С.109–111.

2. Чиркова М. Ю. Вибори до Полтавської міської думи 2 липня 1917 р. / М. Ю. Чиркова // Полтавська петлюрiана. Вип. 2. Матеріали IIIПетлюрівських читань, проведених у Полтаві 5 листопада 1994р. – Полтава, 1996. – С.130–147.

3. Чиркова М. Ю. М. Г. Астряб і лубенські архіви / М. Ю. Чиркова // Архівна та бібліотечна справа в Українi доби визвольних змагань (1917–1921 рр.) : зб.наук. праць. – К., 1998. – С. 251–255.

4. Чиркова М. Ю. До питання про переселення євреїв на південь України в 20-х роках / М. Ю. Чиркова // Нацiональнi меншини Правобережної України: історія i сучасність : науковий збірник. – Житомир : Волинь, 1998. – С. 91–95.

5. Чиркова М. Ю. Утилізація архівів як засіб боротьби з паперовою кризою в 20-х роках (на прикладі Полтавщини) / М. Ю. Чиркова // Архівний збірник до 80-річчя Державного архіву Полтавської області. – Полтава : Полтава, 1998. – С. 40–52.

6. Чиркова М. Ю. Антигетьманське повстання в Полтаві в листопаді 1918 р. / М. Ю. Чиркова // Студії з архівної справи та документознавства. – К., 1999. – Том 5. – С.241–244.

7. Чиркова М. Ю. Вибори до Всеросійських установчих зборів на Миргородщині / М. Ю. Чиркова // Iсторiя України: маловiдомi iмена, подiї, факти : зб. статей. – Київ-Донецьк: Рідний край, 2001. – Випуск 19. – С. 65–72.

8. Чиркова М. Ю. Вибори до Всеросійських Установчих зборів на Полтавщині (джерелознавчий аспект) / М. Ю. Чиркова // Студії з архівної справи та документознавства. – К., 2003. – Том 10. – С. 214–217.

9. Чиркова М. Ю. Історична регіоналістика – науковий фундамент регіональної політики / М. Ю. Чиркова // Житомиру – 1120 (884–2004) : наук. збір. «Велика Волинь». – Т. 31. – Житомир : М. Косенко, 2004. – С. 420–425.

10. Чиркова М. Ю. Система професійної підготовки спеціалістів для архівної галузі: стан і перспективи розвитку / М. Ю. Чиркова // Теорія та практика державного управління. – Харків : Вид-во ХарРІНАДУ «Магістр», 2006. – № 2 (14). – С. 351–356.

11. Чиркова М. Ю. Державна архівна служба як суб’єкт державної соціальної політики / М. Ю. Чиркова // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / за заг. ред. О. Ю. Оболенського, С. В. Сьоміна. – К. : Вид-во НАДУ, 2006. – Вип. 2. – С. 347–356.

12. Чиркова М. Жук Віра Никанорівна / М. Чиркова // Українські архівісти (XIX–XX ст.) : біобібліогр. довідник / Держкомархів України. УНДІАСД; упоряд. : І. Б. Матяш (кер.), С. Л. Зворський, Л. Ф. Приходько та ін. – К., 2007. – С. 234.

13. Чиркова М. Ю. Архів: сучасна полісемантичність терміну / М. Ю. Чиркова // Студії з архівної справи та документознавства. – К., 2009. – Том 17. – С. 32–35.

14. Чиркова М. Ю. Доступ до архівної інформації як механізм формування суспільної свідомості / М. Ю. Чиркова // Архіви України. – 2011. – № 2. – С.37–45.

15. Чиркова М. Приватне листування як джерело з історії життя цивільного населення періоду тимчасової нацистської окупації (на прикладі Полтавщини) / М. Чиркова // Краєзнавство. – 2013. – № 3 (84). – С. 124–132.

16. Чиркова М. Навчитель українства Іван Стешенко / М. Чиркова // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – Вип. 12. – С. 69–78.

17. Чиркова М. Доля пам’яток нерухомої культурної спадщини Полтавщини / М. Чиркова // Краєзнавство. – 2017. – № 3–4 (100–101). – С. 192–209.

Участь у наукових конгресах, конференціях, круглих столах: учасник більше 50 міжнародних, всеукраїнських, регіональних, університетських науково-теоретичних і науково-практичних конференцій.

 

Відповідальна за зміст сторінки Чиркова М.Ю.

Останнє оновлення 26.02.2019

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.