Система Orphus

Корягіна Наталія Віталіївна

kor

Корягіна Наталія Віталіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики змісту освіти ПОІППО ім. М.В. Остроградського.

Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка біологічний факультет (2005 р.)

Фахова діяльність:

2015 р. доцент кафедри методики змісту освіти ПОІППО імені М.В. Остроградського;

2005 – 2015 рр. старший викладач кафедри методики змісту освіти ПОІППО імені М.В. Остроградського.

Основні напрямки наукової роботи: методичні основи навчання біології на засадах діяльнісного підходу в загальноосвітніх навчальних закладах.

Тема дисертації на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук: «Підготовка майбутніх учителів до експериментальних досліджень з галузі природознавства», спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Коло наукових інтересів: науково-дослідницька діяльність, підготовка вчителя до експериментальних досліджень з предметів галузі «Природознавство», здоров’язбережувальні технології в освітньому процесі.

Електронна адреса:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відзнаки та нагороди: грамота УМО НАПН України, подяки ПОІППО.

 

Основні публікації:

2015 рік

Корягіна Н. В. Підготовка майбутніх учителів до експериментальних досліджень з галузі природознавства : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Наталія Віталіївна Корягіна; Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка. – Полтава, 2015. – 298 с.

Корягіна Н. В. Підготовка майбутніх учителів до експериментальних досліджень з галузі природознавства : автореф. дис… канд. пед. наук : 13.00.04 / Наталія Віталіївна Корягіна; Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград. – 2015 – 21 c.

Корягіна Н. В. Підготовка вчителів природничих дисциплін до викладання інтегрованих курсів / Н. В. Корягіна // Науково-методичне забезпечення навчання природознавства в старшій школі : зб. наук. пр. / гол. ред. В. Р. Ільченко. – Полтава : ПНПУ, 2015. – Вип. 7. – С. 270–274.– Режим доступу : http://dovkillya.org.ua/images/%D0%97%D0%91%D0%98%D0%A0% D0%9D%D0%98%D0%9A-2015__4_.pdf

Корягіна Н. В. Проектування навчального середовища дослідницького характеру / Н. В. Корягіна // Дидактичний компонент освітнього простору школи : матер. обл. наук.-практ. сем. / за ред.. О. В. Олексенко, І. О. Міщенко. – Полтава : ПОІППО, 2015. – С. 36–39. – Режим доступу : – Загол. з екрану. – Мова : укр. – http://poippo.pl.ua/images/FILES/nml/ elektronni_vydannia_POIPPO/2015/materialy_seminaru_KMZO.pdf

Корягіна Н. В. Самоосвітня діяльність учнів у процесі навчання біології / Н. В. Корягіна // Науково-методичні записки ПОІППО : Самоосвітня компетентність учасників освітнього процесу: актуальні питання теорії та практики. – 2015. – Випуск 7. – Полтава : ПОІППО. – С. 95–97.

2014 рік

Корягіна Н. В. Аналіз результатів дослідження підготовки майбутніх учителів до організації експериментальних досліджень з природознавства [Текст] / Н. В. Корягіна // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. – Серія : Педагогіка і психологія : зб. наук. праць. – Випуск 42. – Ч.2. / Редкол.: В. І. Шахов (голова) та ін. – Вінниця : ТОВ «Нілан ЛТД», 2014. – С. 203–207.

2013 рік

Корягина Н. В. Подготовка будущих учителей к организации экспериментальных исследований по естествознанию [Текст] / Н. В. Корягина // Культура. Наука. Интеграция. – Ростов-на-Дону, 2013. – №4 (24). – С. 65– 67.

Корягина Н. В. Экспериментальные задачи как форма подготовки будущих учителей к проведению экспериментальных исследований по естествознанию [Текст] / Н. В. Корягина // Культура. Наука. Интеграция. – Ростов-на-Дону, 2013. – №3 (23). – С. 15– 20.

Корягина Н.В. Создание дидактических условий для реализации методики подготовки будущих учителей к проведению экспериментальных исследований по естествознанию [Текст]/ Н. В. Корягина // Международный научно-исследовательский журнал. – Екатеринбург, 2013. – №8 (15). – Ч.3. – С.109– 111.

2012 рік

Корягіна Н. В. Сутність експерименту та особливості проведення експериментальних досліджень з природознавства [Текст] / Н. В. Корягіна // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. – Серія: Педагогічні науки. – Чернігів, 2012. – Вип. 104. – Т.1. – С. 155-158.

Корягіна Н. В. Експериментальні дослідження з природознавства: Навчально-методичний посібник [Текст] / Н. В. Корягіна. – Полтава : ПОІППО, 2012. – 84 с.

Корягіна Н.В. Організація експериментальних досліджень з природознавства на засадах освіти для сталого розвитку [Текст]/ Н.В. Корягіна // Технології інтеграції змісту освіти : зб. наук. пр. за матеріалами між нар. наук.-практ. конф. «Інтеграція змісту освіти на засадах освіти для сталого розвитку», 26квітня 2012 р. – Полтава : ПОІППО, 2012. – Вип. 4. – С. 243-248.

2011 рік

Корягіна Н. В.Критерії та рівні готовності майбутніх учителів до проведення експериментальних досліджень з природознавства [Текст]/Н.В.Корягіна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми : СумДПУ, 2011. – № 1 (11). – С. 424–429.

Корягіна Н. В. Основні методи організації експериментальних досліджень з природознавства [Текст] / Н. В. Корягіна //Теоретичні та методичні основи організації здоров’язбережувального навчального середовища загальноосвітньої школи та ВНЗ : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 14 квітня 2011 р. – Полтава : Довкілля.–К, 2011. – С.212-219.

Корягіна Н. В. Форми організації експериментальних досліджень з природознавства [Текст] / Н.В.Корягіна // Матеріалиміжнародної науково-практичної конференції “Методика викладання природничих дисциплін у вищій та середній школі” XVІІІ Каришинські читання. – Полтава, 2011. – C. 149–151.

Корягіна Н. В. Експериментальні дослідження як метод наукового пізнання природи в системі професійної підготовки майбутніх учителів [Текст] / Н. В. Корягіна // Наукові записки ПОІППО : Концепції та методичні моделі вивчення змісту освітніх галузей у профільній школі. – Полтава, 2011. – Випуск 1. – С.25–29.

2010 рік

Корягіна Н. В. Формування готовності майбутніх учителів галузі природознавства до інноваційної діяльності [Текст] / Н. В. Корягіна // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. – Серія 16. – Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : зб. наук. пр. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. – Вип. 13 (23). – C. 12–16.

Корягіна Н. В. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя галузі природознавства у контексті профільного навчання [Текст]/ Н. В. Корягіна // Нова педагогічна думка. – Рівне : Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 2010. – C. 164–166.

Корягіна Н. В. Підготовка майбутніх вчителів природничих дисциплін до викладання інтегрованих курсів [Текст] / Н. В. Корягіна // Менеджмент освітніх закладів та управління проектами : Збірник наукових праць ПНПУ / [За аг. ред. М. В. Гриньової]. – Полтава : Астрая, 2010. – С. 159–164.

Рибалко Л. М. Робочий зошит з біології для 9-го класу / Л. М. Рибалко, Н. В. Корягіна, Н. М. Васюкова. – Полтава : Довкілля-К, 2010. – 102с.

 

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.