Система Orphus

Нові надходження до бібліотеки ПОІППО за I квартал 2014 року

Список літератури

«Нові надходження до бібліотеки ПОІППО за Iквартал 2014 року»

Національна академія педагогічних наук України

Інститут педагогіки

 1. Дидактичні основи створення аудіовізуальних електронних засобів для середньої загальноосвітньої школи : монографія / В. П. Волинський, О. С. Красовський, О. В. Чорноус, Т. В. Якушина. – К. : Педагогічна думка, 2013. – 304 с.

У монографії розглянуто дидактичні основи створення аудіовізуальних електронних засобів для середньої загальноосвітньої школи.

 1. Диференційований підхід в історії української школи (кінець XIX- перша третина XX ст.) : монографія / авт.: О. В. Сухомлинська, Н. П. Дічек, Л. Д. Березівська, Н. М. Гупан, Л. С. Бондар, Н. Б. Антонець, Т. В. Філімонова, М. Я. Антонець, Т. І. Куліш, С. М. Шевченко. – К. : Педагогічна думка, 2013. – 620 с.

У монографії розкрито розвиток диференційованого підходу до шкільного навчання як складного загальнопедагогічного і загальнодидактичного явища педагогічної дійсності кінця XIX-першої третини XX ст., розширено усталені поняттєво-термінологічні й сутнісні виміри його сприйняття з охопленням психологічних засад його реалізації, й соціалізаційних детермінт і суто педагогічних складників (диференціація як чинник і складова профільності навчання, диференціація як рушій створення науково-методичного забезпечення (програми, підручники, стандарти, методична література і т. ін.). У монографії розкрито розвиток диференційованого підходу до шкільного навчання як складного загальнопедагогічного і загальнодидактичного явища педагогічної дійсності кінця XIX-першої третини XX ст.

 1. Лінгводидактичні засади навчання іноземної мови учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів : навчально-методичний посібник / В. Г. Редько, Т. К. Полонська, Н. П. Басай та ін.; [за наук. ред. В. Г. Редька]. – К. : Педагогічна думка, 2013. – 260 с.

Навчально-методичний посібник присвячено актуальним питанням навчання іноземної мови учнів старшої (профільної) школи. У ньому обґрунтовано стратегічні напрями розвитку сучасної шкільної іншомовної освіти у старшій школі; окреслено лінгводидактичні засади рівневого навчання іноземної мови старшокласників; з`ясовано науково-теоретичні підходи до конструювання змісту уроків іноземної мови і до побудови елективних курсів; схарактеризовано особливості організації самостійної роботи з іноземної мови старшокласників; досліджено й рекомендовано найбільш адекватні сучасним цілям і завданням іншомовної освіти педагогічні технології навчання тощо.

 1. Мелешко В. В. Управління розвитком сільської малочисельної школи : посібник / В. В. Мелешко. – К. : Педагогічна думка, 2013. – 104 с.

У посібнику розглядаються проблеми розвитку сільських малочисельних шкіл, що функціонують у сільській місцевості, розкривається сутність їхньої багатофункціональної ролі в освітньому просторі. Описано особливості управління малочисельною школою, подано теоретичне обґрунтування моделі управління розвитком таких навчальних закладів. До посібника ввійшли матеріали практичного впровадження моделей розвитку сільських малочисельних шкіл.

 1. Мельник Ю. С. Задачі прикладного змісту з фізики у старшій школі : навчально-методичний посібник / Ю. С. Мельник. – К. : Педагогічна думка, 2013. – 120 с.

У навчально-методичному посібнику розкрито актуальні проблеми прикладної спрямованості фізики. Обгрунтовано дидактичні вимоги до змісту фізичних задач прикладного характеру. Охарактеризовано загальні й часткові способи їх розв`язання.

 1. Навчання хімії у старшій школі на академічному рівні : монографія / Л. П. Величко, Н. М. Буринська, Т. І. Вороненко, Г. А. Лашевська та ін. – К. : Педагогічна думка, 2013. – 216 с.

У монографії висвітлено результати дослідження з теми «Методична система навчання хімії у старшій школі на академічному рівні». Подано аналіз проблеми з погляду вітчизняного і зарубіжного досвіду профілізації шкільної хімічної освіти. Викладено теоретичне обґрунтування структури і компонентного наповнення методичної системи навчання хімії, визначено її функції, напрями оновлення, умови управління нею.

Реалізацію методичної системи розкрито на прикладі методики вивчення розділів чинної навчальної програми з хімії для 10-11 класів академічного рівня.

 1. Організаційно-педагогічні засади інноваційного розвитку ЗНЗ : монографія / Г. Д. Щекатунова, В. В. Тесленко, А. Д. Цимбалару та ін.; [за ред. Г. Д. Щекатунової]. – К.: Педагогічна думка, 2013. – 264 с.

Автори монографії розкривають теоретичні засади інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу та досліджують його рівні у контексті сучасної педагогічної інноватики. Надають практичну характеристику змісту інноваційних змін відповідно до рівнів інноваційного розвитку ЗНЗ; визначають організаційно-педагогічні умови, які забезпечують не лише інноваційний розвиток школи, але й становлення якісно нової та ефективної системи шкільної освіти.

У монографії розглянуто процесуальні детермінанти інноваційного розвитку ЗНЗ, використання яких надасть системного характеру інноваційним змінам та забезпечить її прогнозування, моделювання.

Розроблено науково-методичний супровід інноваційного розвитку ЗНЗ, що сприятиме виваженому, усвідомленому вибору освітніх новацій для практичної інноваційної діяльності шкіл.

 1. Організаційно-педагогічні засади формування інформаційного простору профільної школи : методичний посібник / М. І. Піддячий, В. І. Доротюк, Н. Г. Левченко, В. І. Туташинський та ін. – К. : Педагогічна думка, 2013. – 144 с.

У методичному посібнику пропонується сукупність взаємозв`язаних способів та прийомів проведення навчально-виховної роботи за допомогою інформаційного простору, спрямованого на вирішення проблем підготовки старшокласників до життя та праці; формування освітньо-виховного простору із врахуванням суспільної і соціально-економічної спрямованості; формування соціально-професійно зорієнтованого освітньо-виховного простору; формування та використання навчально-виховного комплекту для старшої школи і періодичності його корегування в залежності від напрямів і динаміки розвитку; використання Інтернет-технологій в освітньому середовищі профільної школи; визначення базових і спеціальних знань й вмінь з метою формування компетентностей; організації професійної орієнтації старшокласників в умовах освітнього середовища профільної школи.

 1. Формування освітнього середовища профільної школи : колективна монографія / М. І. Піддячий, М. В. Васьківський, В. І. Доротюк, Н. Г. Левченко та ін.; [за ред. М. І. Піддячого]. – К. : Педагогічна думка, 2013. – 200 с.

Монографія присвячена формуванню освітнього середовища профільної школи у царині забезпечення поступу особистості учня, що в системі загальної середньої освіти відображається такими основними поняттями і категоріями: соціалізація, адаптація, навчально-виховний процес, зміст і якість освіти, професійна орієнтація, професійне самовизначення, допрофесійна і професійна підготовка, розвиток, саморозвиток, самоорганізація, самовдосконалення, формування, компетентності, технології, засоби праці, продуктивні сили.

Включені матеріали розкривають теоретико-методичні засади спрямування особистості в систему соціальних і професійних відносин на різних етапах розвитку із врахуванням вікових особливостей, за рахунок формування знань, умінь, якостей, цінностей, норм тощо, які дозволяють їй функціонувати в умовах швидкозмінного середовища.

 1. Яновицька Н. І. Формування граматичних умінь з української мови учнів початкових класів шкіл з польською мовою викладання : методичний посібник / Н. І. Яновицька. – К. : Педагогічна думка, 2013. – 110 с.

Посібник складається з двох розділів. У першому з них розкрито теоретичні засади вивчення граматичного матеріалу української мови в школах з польською мовою навчання, зокрема розкрито психологічні особливості засвоєння української мови як другої, здійснено порівняльний аналіз граматичного матеріалу української і польської мов, висвітлено особливості формування граматичних умінь з української мови як другої.

У другому розділі розглядаються способи презентації граматичного матеріалу, методи і прийоми його опрацювання, види вправ, а також зразки уроків, що стосуються вивчення різних частин мови.

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

 1. Баришполець О. Т. Брехня в інформаційному просторі та міжособовій комунікації : монографія / О. Т. Баришполець. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 648 с.

У монографії на базі широкого емпіричного матеріалу досліджується феномен брехні в його різних проявах: як соціального явища, методу масової та та міжособової комунікації, різновиду соціальної інформації. Соціальні функції істини, правди і брехні теоретично осмислюються, їхні вияви розглядаються у практиці людського буття. Узагальнено типи брехні та її носіїв; вікові, професійні та інші особливості брехні; з`ясовано соціальні та соціально-психологічні детермінанти цього феномена. Поширеність брехні в часі – від витоків земної цивілізації – та в просторі – у спільнотах планети – аналізується у ретроспективі та ілюструється додатками: зразками літературних творів та фольклору народів світу.

 1. Естетичні та етичні основи розвитку педагогічної майстерності викладачів вищих педагогічних навчальних закладів : бібліографічний покажчик / [упоряд. Л. Н. Штома ; наук. консультант і авт. вступ. ст. О. М. Отич ; наук. ред. І. А. Зязюн ; бібліогр. ред. Л. Н. Штома]. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 150 с.

У бібліографічному покажчику представлено перелік філософських, психологічних і педагогічних праць з проблем теорії та історії педагогічної майстерності, педагогічної естетики та етики, психопедагогіки, професійного і особистісного розвитку вчителя й викладача вищого педагогічного навчального закладу.

 1. Історіографічні та методологічні координати теорій соціальної психології : монографія / М. М. Слюсаревський, В. В. Жовтянська, М. М. Скорик, Н. В. Хазратова та ін.; [за наук. ред. М. М. Слюсаревського]. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 360 с.

У колективній монографії відтворено загальну картину історіогенезу соціально-психологічного знання, реконструйовано і співвіднесено в хронологічних межах від XVI до XX ст. основні траєкторії його розвитку на зарубіжних та вітчизняних теренах. Проаналізовано зарубіжний і вітчизняний досвід теоретичних напрацювань у галузі соціальної психології, запропоновано оригінальну концепцію методологічного простору побудови та критеріального оцінювання соціально-психологічних теорій, досліджено вплив зарубіжних ідей і теорій на сучасну українську соціальну психологію та окреслено перспективи її автентичного розвитку.

 1. Засади когнітивної психології спілкування : монографія / В. П. Казміренко, В. М. Духневич, О. Ю. Осадько та ін.; [за наук. ред. В. П. Казміренка]. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 390 с.

Колективну монографію присвячено проблемам ефективної організації рефлексивних процесів у креативному проектуванні розвитку організованих спільнот, розроблені ефективних комунікацій та мотиваційних передумов взаєморозуміння різних суб`єктів. Розкрито соціально-психологічні засади технологій впливу, методів організації спілкування суб`єктів діяльності в конфліктогенних і кризових ситуаціях. Когнітивна складова спілкування розглядається як різноманітність динамічних та феноменологічних умов перебігу процесів розуміння і взаєморозуміння під час взаємодії в ході вирішення завдань спільної діяльності та розгортання творчого пошуку. Упровадження висвітлених у монографії напрацювань сприятиме оптимізації конфліктологічної практики, а численні розробки можуть бути використані в практичній підготовці фахівців, які стикаються у своїй діяльності з проблемами активізації процесу взаєморозуміння, пошуку механізмів соціальної злагоди.

 1. Коновець С. В. Естетичні та етичні засади оптимізації професійної діяльності викладачів образотворчого мистецтва вищих навчальних закладів : посібник / С. В. Коновець. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 148 с.

У посібнику розглядаються естетичні та етичні засади професійної діяльності викладачів образотворчого мистецтва вищих навчальних закладів. Викладено особливості та витоки професійної діяльності викладачів образотворчого мистецтва і визначено передумови її творчої спрямованості. Представлено теоретичні та методичні основи викладання образотворчого мистецтва у вищих навчальних закладах. Обгрунтовується сутність феномену «оптимізація» та розглядаються критерії оптимізації педагогічного процесу загалом і професійної діяльності викладачів образотворчого мистецтва у сучасних вищих навчальних закладах зокрема. Описано способи оптимізації професійної діяльності викладачів образотворчого мистецтва вищих навчальних закладів. У додатках подано методичні розробки тестів, лекцій, тренінгових і практичних занять, творчих вправ, орієнтовних планів уроків тощо.

 1. Мільто Л. О. Теорія і технологія розв`язання педагогічних задач : посібник / Л. О. Мільто. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 156 с.

У посібнику обґрунтовуються теоретичні і технологічні засади підготовки вчителя до розв`язання педагогічних задач з позиції сучасної педагогічної науки і накопиченого досвіду практичної роботи.

 1. Модернізаційні процеси в освіті та суспільстві: психотехнології супроводу : монографія / [за ред. П. Д. Фролова]. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 312 с.

У монографії представлено погляди соціальних психологів на модернізаційні процеси, аналіз існуючих теорій модернізації, моделей інноваційних процесів, особливостей сприймання різноманітних інновацій. Значну увагу приділено питанням психотехнологічного супроводу освітніх та суспільних реформ. Описано інтегровану систему технологій, що мають на меті творення максимально об`єктивного, неупередженого та багатогранного (різнобічного) образу реформ. Зокрема, розкриваються сутність технологій збагачення громадської думки, соціального нетворкінгу, рефлексивного управління, акціональні методи (дослідження дією, надання повноважень, розвиток спроможності) тощо. Висвітлено результати емпіричних досліджень сприймання модернізацій них процесів в освіті та суспільстві, а також проблеми формування їхнього позитивного образу.

 1. Підготовка сучасного вчителя: інформаційно-технологічне забезпечення : монографія / авт. кол.: О. І. Огієнко, Т. Г. Калюжна, Ю. С. Красильник, Л. О. Мільто та ін.; [за ред. О. І. Огієнка]. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 224 с.

У колективній монографії обґрунтовуються теоретичні і методичні засади інформаційно-технологічного забезпечення підготовки вчителів, окреслюються організаційно-методичні умови його впровадження.

 1. Психологічні засади розвитку духовної культури педагогічного персоналу : посібник / [за ред. Е. О. Помиткіна, З. Л. Становських]. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 174 с.

У посібнику подано результати науково-дослідної роботи колективу наукових співробітників відділу педагогічної психології і психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України з проблем розвитку духовної культури педагогічного персоналу в сучасних соціально-психологічних умовах.

У змісті посібника висвітлено теоретико-методологічні основи та методичні підходи до вивчення духовної культури педагогічного персоналу, історико-психологічні основи та раціогуманістичні засади розвитку духовної культури педагогів.

Окрема увага приділена проблемам психологічної діагностики розвитку складових духовної культури педагогічного персоналу, зокрема презентовано новий дослідницький інструментарій – опитувальник з вивчення рівня розвитку духовної культури педагога, що є колективною розробкою. Наведено результати апробації опитувальника та представлені психолого-педагогічні засоби розвитку компонентів духовної культури педагога у формі консультативної, тренінгової взаємодії та інших форм психологічної роботи.

 1. Помиткін Е. О. Психологічна діагностика духовного потенціалу особистості : посібник / Е. О. Помиткін. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 144 с.

У змісті посібника розкрито основи цілісної психологічної теорії духовності та розвитку духовного потенціалу особистості, висвітлено методичні підходи до розв`язання проблеми психологічної діагностики показників духовного зростання людини. Розглянуто генезис уявлень про духовність та духовний потенціал особистості в історії світової психології. Запропоновано авторський підхід до вивчення духовного потенціалу людини, виокремлено мотиви та психологічні механізми розвитку духовного потенціалу особистості, наведено узагальнену психологічну модель особистості з високим духовним потенціалом.

 1. Рибалка В. В. Психологія і педагогіка праці особистості : посібник / В. В. Рибалка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 136 с.

Головна мета посібника – дати читачам наукове уявлення про основні поняття сучасної психології і педагогіки праці, сформувати змістовні установки й орієнтири, необхідні для організації психологічного забезпечення трудової діяльності і професійної підготовки українського робітника.

Посібник побудований на засадах особистісного підходу, що передбачає розуміння робітника як особистості, котра має величезний духовний, творчий, продуктивний потенціал. Цей підхід базується на використанні поняття психологічної структури особистості, професіонала як основи проведення усіх необхідних заходів із професіографії, профорієнтації, відбору та підбору кадрів, роботи з персоналом, професійного навчання і виховання, формування професійної майстерності, ефективного здійснення професійної діяльності працівника.

 1. Слюсаревський М. М. Психологія міграції : навчальний посібник / М. М. Слюсаревський, О. Є. Блинова. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 244 с.

У навчальному посібнику розкрито соціально-психологічну сутність феномена міграції, висвітлено найважливіші питання міграційної поведінки людини, проаналізовано міграційні процеси в сучасному глобальному світі та проблеми соціальної ідентифікації мігрантів. Показано роль кризи особистісної та соціальної ідентичності у формуванні міграційної готовності та здійсненні міграційної поведінки. Розглянуто соціально-психологічні механізми міжкультурної адаптації мігрантів і психологічні чинники акультурації мігрантів у країні перебування. Окрему увагу приділено особливостям психологічної допомоги людині в ситуації вимушеної або нелегальної міграції, специфіці й основним напрямам психотерапевтичної роботи з мігрантами та їхніми сім`ями.

 1. Соломаха С. О. Розвиток педагогічної майстерності викладачів музичного мистецтва та світової художньої культури : посібник / С. О. Соломаха. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 158 с.

У посібнику висвітлено сутність, природу і складники педагогічної майстерності викладачів музичного мистецтва та світової художньої культури. Розкрито шляхи опанування її секретами. Розроблено технологію формування комунікативної культури викладачів як мистецтва діалогу особистості з художнім твором. Виявлено специфіку сприйняття мистецтва, пов`язану з ціннісним ставленням людини до етико-естетичного ідеалу митця, матеріалізованого у художньому творі. Матеріали, викладені у посібнику, створюють підґрунтя для формування аксіологічного ставлення до мистецтва і орієнтації особистості у світі духовних цінностей. Що сприятиме творчій професійній діяльності викладачів мистецтва.

 1. Сучасні технології освіти дорослих : посібник / авт. кол.: О. В. Аніщенко, Л. Б. Лук`янова, Л. Є. Сігаєва, С. В. Зінченко та ін. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 182 с.

У посібнику висвітлено сучасні технології освіти дорослих. Викладено структуру, процедуру конструювання та практичну реалізацію технологій навчання дорослих, проаналізовано тренінгові технології в освіті дорослих, розкрито соціально-психологічні аспекти технологій освіти дорослих. Відображено особливості застосування сучасних інноваційних технологій в адаптації дорослого населення в умовах іншого лінгвокультурного середовища, а також сучасні методичні підходи до графічної підготовки у післядипломній освіті робітників.

 1. Татенко В. Психологія інтимного життя : монографія / В. О. Татенко. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 300 с.

У монографії представлено результати психологічного дослідження сфери інтимного життя людини, його природи та якісної своєрідності. На теоретичному й емпіричному рівнях визначено особливості індивідуальної та інтеріндивідуальної інтимності, спеціальна увага приділена розгляду тілесного, душевного та духовного планів її становлення та функціонування.

Відповідальна за зміст сторінки Т.Є.Куренкова
Останнє оновлення 01.04.2014

 

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.