Система Orphus

Анотований каталог (2013)

Тематичні спецвипуски

Всеукраїнського науково-практичного освітньо-популярного

журналу «Імідж сучасного педагога» за 2013 рік

image002

№1 (130). – 64 с., 7, 4 ум.-др. арк.,7, 3 обл.-вид. арк.

Тема: «Ноорозвиток у науковій та освітніх сферах»

Особливий інтерес викликають матеріали про ноонауки і нооосвіту як засіб ліквідації загрози армагеддонів(К. Корсак) та концептуалізацію шляхів створення розумної школиСамодрин, Л. Поркіна).

Розглядаються питання управління аналітико-експертною діяльністю у сфері освіти регіону,критерії якості впровадження допрофесійної підготовки в школах регіону,основні напрями, види та форми управління організаційно-педагогічною діяльністю в освітньому окрузі,особливості професійної діяльності викладачів вищої школи в інформаційному суспільстві та організації педагогічної взаємодії в процесі підготовки майбутніх учителів до роботи у профільній школі тощо.

У рубриці «Досвід зарубіжних країн» представлений досвід України та Великої Британії щодо професійного самовдосконалення вчителя та Канади до організації процесу навчання дорослих іммігрантів.

№2 (131). – 68 с., 7, 4 ум.-др. арк.,7, 3 обл.-вид. арк.

Тема: «Допрофесійна підготовка учня. Професійна підготовка викладача. Професійна культура менеджера»

У номері представленімоделі допрофесійної підготовки учня в умовах освітнього округу та розвитку професійної культури сучасного менеджера організацій. Розглянуті питання формування ключових компетентностей як основи професійної підготовки майбутніх викладачів вищої школи, розвитку професійної культури сучасного менеджера організацій,гендерного аспекту професійної культури керівників навчальних закладів,розвитку комунікативних умінь педагога ПТНЗ на курсах підвищення кваліфікації.

Акцентується увага на методологічних аспектах наукового дослідження української мови, на методиці застосування проектних технологій у навчанні теоретичного курсу англійської мови та діалогічного мовлення студентів.

У рубриці «Шкільна родина» висвітлюються питання підготовки жінки до духовно-морального вихованнядітей при Православнихмонастирях ХІХст .,морально-естетичного виховання молоді засобами музичного фольклору, готовностімайбутніх учителів до виховної роботи в літніх дитячих оздоровчих таборах.

Подана інформація про проведення Першої методичної студії Полтавської регіональної школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників.

№3 (132). – 68 с., 7, 9 ум.-др. арк.,7, 8 обл.-вид. арк.

Тема: «Фізичне виховання студентської молоді»

Розкриті актуальні проблеми розвиткуфізичного вихованняв Українітаформування професійних компетентностей фахівців фізичної культури в процесі вивчення дисциплін професійно-практичної підготовки.

У рубриці «Вища освіта» представлені матеріали щодо моніторингу розвитку інформаційної компетентності майбутнього фахівця фізичної культури, професійної підготовки фахівців з фізичного виховання та принципи організації профільного навчання в старшій школі, формування здоров’язберігальної компетентності студентів у процесі занять фізичною культурою, самоаналізу і самоконтролю як ефективних методах у процесі формування здорового способу життя студентів-медиків.

Висвітлюються питання підготовки тренерів за програмою «С-диплом» федерації футболу України, застосування тренувальних засобів як основи навчальних програм, особливості побудовинавчально-тренувальногопроцесубігунів, упровадження новихпедагогічнихтехнологій у практику роботизагальноосвітньоїшколи.

Приділяється увага інклюзивній освіті щодо розширення та доповнення змісту вітчизняної концепції адаптивної фізичної культуритасучасним підходам до організації навчально-виховного процесу в інклюзивних школах тощо.

№4 (133). – 68 с., 7, 9 ум.-др. арк.,7, 8 обл.-вид. арк.

Тема: «Іншомовна комунікація у контексті сучасної освіти»

У номері увага зосереджена напрофесійно зорієнтованій іншомовній комунікації в контексті сучасної освіти, теоретичних основах розвитку освітнього середовища у сучасному глобалізованому інформаційному суспільстві, можливостях інноваційного навчання іноземної мови,взаємодії педагога і дітей при вивченні іноземної мови, підготовці майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи, використання технологій центрованого навчання в професійній підготовці майбутнього вчителя іноземної мови.

Зарубіжний досвід представлено в таких публікація: «Автономія вчителяпочатковоїшколи в країнахЄвропейського Союзу »; «Можливі наслідкимоніторингуякостізагальноїосвіти (досвід США)»;«Навчання іноземнихмов в школах Швеції: організаційнийдискурс» тощо.

№5 (134). – 68 с., 7, 9 ум.-др. арк.,7, 8 обл.-вид. арк.

Тема: «Вчитель як ретранслятор іншомовної культури, комунікативний партнер»

Розкрита роль учителя іноземноїмови як транслятора іншомовноїкультуриучнів та концептуальна картина світу як базовий конструкт комунікативноїкомпетентностіфахівця.

У роботі зі студентами акцентується увага на комунікативному партнерстві, формуванні професійно-педагогічної комунікативної компетентності.

У рубриці «Калейдоскоп мов» висвітлені питання щодокумулятивної функції мови як засобу зберігання культурно-історичної інформації, мовленнєвих тактиках маніпуляції у педагогічномудискурсі, розвитку франкомовноїкомунікативно-граматичноїкомпетенціїмайбутніхпедагогів-філологів, формуванні комунікативноїкомпетенції в писемномумовленні.

У рубриці «Режисура уроку» представлено конспект мультимедійного уроку англійськоїмови з теми «Свято Різдва», автором якого є А. Лебідь, переможець Інтернет-фестивалю «Золотий фонд уроків Полтавщини».

№6 (135). – 72 с. + 4 с. іл., 8, 4 ум.-др. арк., 7, 9 обл.-вид. арк.

Тема: «Хімічна наука і освіта»

Подані матеріали про проблемно-інтегративний підхід до вдосконалення методичної підготовки вчителя хімії в педагогічному університеті, міжпредметні факультативи та курси з хімії, створення електронного підручника з органічної хімії, організацію самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів біологічного факультету при навчанні хімії.

У рубриці «Навчаючи – вчимося» розкриті питання впровадження інформаційних технологій, використання web-ресурсів як форми підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з хімії.

У рубриці «Журнал у журналі» представленінаукові досягнення кафедри хімії та методики викладання хімії Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

Акцентується увага на проблемах виховання, а саме на: формуванні еколого-гуманістичних цінностей школярів, здорового способу життя як фактору зміцнення здоров’я студентів в умовах профільної підготовки у ВНЗ тощо.

№7 (136). – 72 с., 8, 4 ум.-др. арк., 7, 9 обл.-вид. арк.

Тема: «Дух школи» як першооснова формування дисциплінованості учнів»

Акцентується увага на важливій проблемі сьогодення –«духу навчального закладу» та «порядку шкільного» як умов формування дисциплінованості учнів.

Представлені матеріали щодозапровадження науково-навчального комплексу «Профільна освіта регіону», моделі управління розвитком дошкільного навчального закладу на адаптивних засадах, технології співпраці як шляху до глобалізації освіти.

Висвітлюються питання педагогічного спілкування як фактору успішного виховання гуманних взаємовідносин вихователя і вихованців, девіантної поведінки молоді та шляхах її корекції, ораторської майстерності у майбутніх магістрів соціальної педагогіки тощо.

№8–9(137-138). – 114 с. + 4 с. іл., 14,75 ум.-др. арк., 13,8 обл.-вид. арк.

Тема: «Новаторський рух у післядипломній

педагогічній освіті України»

Номер присвячений проблемам новаторства освітян України, а саме створенню науково-навчального комплексу Кременчуччини «Профільна освіта регіону», Полтавської регіональної школи новаторства, координації управлінської діяльності науково-методичного центру в процесі формування співтовариства педагогів-новаторів, інноваційних підходах до підвищення професійної майстерності керівників шкіл (із досвіду роботи Донецької обласної школи новаторства).

Висвітлені питання мережевої взаємодії методичних служб в умовах новаторського руху, інновацій в організації та проведенні курсів підвищення кваліфікації вчителів математики, новаторського підходу до управління професійним розвитком методистів в умовах регіональної безперервної педагогічної освіти, соціально-відповідального ставлення дооцінювання результативності формування кадрового потенціалу вищих навчальних закладів тощо.

У рубриці «Презентація автора» подані проект «Педагоги-новатори України» в Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка та дайджест 14 новаторських ідей Полтавської регіональної школи новаторства, а саме: розвиток інноваційної поведінки педагога, авторські програми як засіб реалізації новаторських ідей в освіті, новий підручник «Інформатика», 5 клас, мультимедійний центр у школі, стимулювання педагогів і педагогічних колективів до впровадження в освітню практику інноваційних педагогічних технологій, трансформація новаторських підходів у сучасній школі, ідея що нової школи, навчально-методичного комплексу «Захист Вітчизни», Школи олімпійського руху, громадсько-активної школи, музею історії села та школи, творчої майстерні вчителя-новатора музичного мистецтва.

У рубриці «Журнал у журналі» представлено новаторський підхід до організації роботи з обдарованими дітьми із сільської місцевості Полтавського обласного ліцею-інтернату для обдарованих дітей із сільської місцевості.

№10 (139). – 64 с. + 4 с. іл., 8, 8 ум.-др. арк., 8, 2 обл.-вид. арк.

Тема: «Якісна підготовка компетентного фахівця»

Розкриті питання особливості використання потенціалу дисциплін соціально-гуманітарного циклу у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців у ВНЗтаформування професійної компетентності майбутніх фахівців видавничої справи та редагування.

З метою якісної підготовки компетентного фахівця зосереджено увагу на дослідницькій культурі майбутніх учителів історії і суспільствознавства, формуванні інтегрованого комплексу знань майбутніх учителів природничих дисциплін до навчання у класах біотехнологічного профілю, проектування інтелектуального середовища, формуванні позитивної мотивації до інтенсифікації навчання студентів, урахуванні психолого-педагогічних особливостей студентів при плануванні навчального процесу тощо.

У рубриці «Калейдоскоп мов» представлено курс «Іноземна мова за професійним спрямуванням» і особливості його викладання та зосереджена увага на основах професійної культури майбутніх учителів іноземної мови при використанні інформаційно-комунікаційних технологій.

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.