Система Orphus

«Василь Олександрович Сухомлинський – гуманіст, мислитель, педагог» ( до 95-річчя від дня народження українського педагога (1918-1970))

Своїм педагогічним досвідом я зобов`язаний
розумним, мислячим учителям.
В. О. Сухомлинський

 1.  Антонець М. В. О. Сухомлинський і боротьба ідей у радянській педагогіці 60–70-х років XX ст. / М. Антонець // Рідна школа. – 2008. – № 9. – С. 8–12.
  2.    Береговой Я. Макаренко, Сухомлинский и Ващенко: противостояние или преемтсвенность? / Я. Береговой // Імідж сучасного педагога. – 2002. – № 4–5 (23–24). – С. 18–24.
  3.    Бех І. Етика духовності В. О. Сухомлинського: До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського і 15-х Всеукраїнських педагогічних читань «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю» / І. Бех // Рідна школа. – 2008. – № 9. – С. 3–4.
  4.    Бондар Л. С. В. О. Сухомлинський про міжособистісні стосунки / Л. С. Бондар // Педагогіка і психологія. – 1998. – № 3. – С. 21–24. – (80-річчю з дня народження В. О. Сухомлинського присвячується).
  5.    В. О. Сухомлинський. Біобібліографія: 2001–2008 рр. : бібліографічний покажчик / Академія пед. наук України, Державна науково-педагогічна б-ка України імені В. О. Сухомлинського; упоряд. : Л. М. Заліток ; наук. консул.: О. В. Сухомлинська ; наук. ред. : П. І. Рогова. – К. : Богданова А. М., 2008. – 196 с. – (Серія «Видатні педагоги світу»; вип. 3).
  6.    Василь Сухомлинський. Педагог, публіцист, письменник // Народжені Україною. Меморіальний альманах у 2-х томах. Т. II. / кер. проекту К. Товстопльот. – К. : Преса України, 2002. – 877 с. – С. 588–589.
  7.    Він віддав серце дітям : методичні поради до річниці від дня народження В. О. Сухомлинського / уклад. І. Слободянюк // Шкільна бібліотека. – 2011. – № 8. – С. 23–32.
  8.    Волошина В. Я. Гуманістична сутність дидактики В. О. Сухомлинського / В. Я. Волошина // Педагогіка і психологія. – 1998. – № 3. – С. 14–20. – (80-річчю з дня народження В. О. Сухомлинського присвячується).
  9.    Гартманн Е. В. О. Сухомлинський: критик радянської та капіталістичної систем. Новий погляд на спадщину класика педагогіки / Еріка Гартманн; пер. з нім. Ірини Гоштанар // Шлях освіти. – 2010. – № 1. – С. 32–37.
  10.    Гуз К. Ж. Модель освіти «Довкілля» в світлі ідей В. О. Сухомлинського / К. Ж. Гуз // Імідж сучасного педагога. – 2003. – № 9 (38). – С. 34–36.
  11.    Державний педагогічно-меморіальний музей В. О. Сухомлинського: путівник / відп. за вип. О. Г. Романенко, Н. А. Калініченко. – Павлиш, 2003. – 26 с.
  12.    Дічек Н. Духовні домінанти В. О. Сухомлинського / Н. Дічек // Рідна школа. – 2008. – № 9. – С. 5–7.
  13.    Доценко П. Ідеї Сухомлинського в Китаї (міжнародна співпраця) / Параска Доценко // Педагогічна газета. – 2012. – № 12. – С. 1.
  14.    Заліток Л. Публіцистична спадщина В. О. Сухомлинського в суспільно-політичній пресі (1943–1970 рр.) / Л. Заліток // Рідна школа. – 2008. – № 9. – С. 15–16.
  15.    Калмиков Г. В. В. О. Сухомлинський про взаємини особистості й коллективу / Г. В. Калмиков // Педагогіка і психологія. – 1998. – № 3. – С. 24–30. – (80-річчю з дня народження В. О. Сухомлинського присвячується).
  16.    Калюжна О. Проблеми здоров`я дітей у педагогіці В. О. Сухомлинського та навчальних закладах / О. Калюжна // Імідж сучасного педагога. – 2007. – № 3 (72). – С. 45–48.
  17.    Кашпуровська Н. Формування екологічної культури молодших школярів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / Н. Кашпуровська // Імідж сучасного педагога. – 2003. – № 9 (38). – С. 66–68.
  18.    Кіндрат В. К. Формування патріотизму в школярів у концепції В. О. Сухомлинського / В. К. Кіндрат // Педагогіка і психологія. – 1998. – № 3. – С. 56–62. – (80-річчю з дня народження В. О. Сухомлинського присвячується).
  19.    Клочкова А. М. Реалізація ідей В. Сухомлинського у практиці роботи сучасної школи / А. М. Клочкова // Таврійський вісник освіти. – 2010. – № 4. – 268 с. – С. 137–144.
  20.    Косенко Н. О. Творчою стежиною В. О. Сухомлинського : семінар-практикум вчителів початкової школи м. Миргорода / Н. О. Косенко. – Миргород, 2003.
  21.    Ликов В. Народна педагогіка в теорії та практиці В. О. Сухомлинського / В. Ликов // Рідна школа. – 2008. – № 9. – С. 19–21.
  22.    Мамчур Л. І. Принципи навчання рідної мови в методичній системі В. О. Сухомлинського / Л. І. Мамчур // Педагогіка і психологія. – 1998. – № 3. – С. 31–42. – (80-річчю з дня народження В. О. Сухомлинського присвячується).
  23.    Матвієнко П. І. Педагогічні погляди В. О. Сухомлинського у дошкіллі Полтавщини / П. І. Матвієнко, О. П. Сімон // Імідж сучасного педагога. – 2003. – № 9 (38). – С. 14–19.
  24.    Мирошниченко В. І. Виховна роль спадщини В. О. Сухомлинського в освітньому просторі Полтавщини / В. Мирошниченко // Імідж сучасного педагога. – 2003. – № 9 (38). – С. 9–14.
  25.    Павлиська школа імені В. О. Сухомлинського сьогодні : До 85-ої річниці від дня народження В. О. Сухомлинського / В. Ф. Деркач, Р. М. Гришина, Л. С. Явтушенко ; уклад. Н. А. Калініченко. – Кіровоград : ПП «Поліграф-Терція», 2003. – 304 с.
  26.    Павленко Ю. Педагогічні погляди В. О. Сухомлинського на зміст і значення музейної роботи у навчальному закладі / Ю. Павленко // Імідж сучасного педагога. – 2005. – № 1–2 (50–51). – С. 15–17.
  27.    Педагогические апокрифы: Этюды о В. А. Сухомлинском / сост., предисл., послесл., коммент. О. В. Сухомлинская. – Киев : «Акта», 2008. – 430 с.
  28.    Петренко О. Б. Виховання дівчинки – дівчини – матері в педагогічній творчості В. О. Сухомлинського / О. Б. Петренко // Педагогіка і психологія. – 1998. – № 3. – С. 43–49. – (80-річчю з дня народження В. О. Сухомлинського присвячується).
  29.    Постельняк А. І. В. О. Сухомлинський: діалог із сучасністю : методичні рекомендації з питань вивчення і творчого використання педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського / А. І. Постельняк. – Кіровоград : Центрально-Українське видавництво, 2003. – 178 с.
  30.    Рапіна Л. Педагогічні читання на Черкащині: В. О. Сухомлинський і О. А. Захаренко / Лідія Рапіна // Шлях освіти. – 2010. – № 2. – С. 47–48.
  31.    Розенберг А. Я. Системний підхід у педагогіці В. О. Сухомлинського / А. Я. Розенберг // Педагогіка і психологія. – 1998. – № 3. – С. 5–14. – (80-річчю з дня народження В. О. Сухомлинського присвячується).
  32.    Рындак В. Г. Уроки Сухомлинского. 2-е изд. / В. Г. Рындак. – М. : Педагогический вестник, 2003. – 340 с.
  33.    Сухомлинський В. О. Вибрані твори в п`яти томах / ред. кол. : О. Г. Дзеверін (голова) та ін.. – К. : Вид-во «Радянська школа», 1976.
  34.    Сухомлинский В. А. «Не только разумом, но и сердцем …» : сборник статей и фрагментов из работ / сост. и авт. предисл. Л. В. Голованов. – М. : Молодая гвардия. – 1986. – 207 с. – (Для тех, кто работает с пионерами).
  35.    Сухомлинский В. А. Как воспитать настоящего человека (Этика коммунистического воспитания) / В. А. Сухомлинский. – М. : Педагогика, 1990. – 286 с. – (Серия «Педагогическое наследие»).
  36.    Сухомлинский В. А. О воспитании / В. А. Сухомлинский. – М. : Изд. «Политиздат», 1973. – 272 с.
  37.    Сухомлинський В. О. Вічна тополя: Казки. Оповаідання. Етюди: для молод. шк. віку / В. О. Сухомлинський; заг. ред., передм. Д. Чередниченка. – К. : Генеза, 2003. – 272 с. : іл. – (Нова шкільна бібліотека).
  38.    Сухомлинський В. О. Методика виховання коллективу / В. О. Сухомлинський. – К. : «Радянська школа», 1971. – 206 с.
  39.    Сухомлинський В. О. Сто порад учителеві / В. О. Сухомлинскьй. – К. : Радянська школа, 1988. – 304 с.
  40.    Сучасники В. О. Сухомлинського : До 85-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського / Н. А. Калініченко, Г. М. Перебийніс. – Кіровоград, 2003. – 308 с.
  41.    Учитель на всі часи : До 85-ої річниці від дня народження В. О. Сухомлинського // Освітянське слово. – 2003. – № 9.
  42.    Цюпа І. Василь Сухомлинський: Добротворець. 2-ге вид. / Іван Цюпа. – К. : Молодь, 1973. – 216 с.

Укладач:
Зав. бібліотекою                                Т. Є. Курєнкова

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.