Система Orphus

Публікації кафедри філософії і економіки освіти

 

 

Педагогічна практика та філософія освіти : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (25–26 листопада, 1997 р). –– Полтава : ПОІПОПП, 1997. –– 178 с.

Розкриваються теоретичні та практичні аспекти взаємодії сучасних філософських і науково-педагогічних підходів у галузі освіти та виховання; окреслюються напрями пошуку нових можливостей розвитку системи освіти та шляхи співробітництва навчальних закладів різних профілів; розглядаються актуальні філософські питання реформування системи нашої освіти

Клепко С. Ф. Есе з філософії освіти / С. Ф. Клепко. –– Луганськ : Осирис, 1998. –– 112 с., іл.

Аналізуються фундаментальні для педагогічної діяльності проблеми – диференціації та інтеграції знання в контексті принципу поліморфізму, оволодіння особистістю сучасною науковою та технічною культурою, повноцінною життєтворчістю. Для слухачів системи післядипломної освіти, педагогічних працівників, філософів, науковців, усіх, хто цікавиться проблемами філософії освіти.

 

Клепко С. Ф. Інтегративна освіта і поліморфізм знання / С. Ф. Клепко. –– Київ–Полтава–Харків : ПОІППО, 1998. –– 360 с.

Розроблено концепцію інтегративної освіти. Встановлено голографічну природу структури освіти як об’єднання відношень суб’єкта освіти до світу, знань і суспільства. Запропоновано й обґрунтовано конструктивні моделі особистісно зорієнтованої поліцентричної інтеграції знань і тетратехнологічний принцип конструювання змісту освіти.

 

Герасимчук А. А. Філософія : курс лекцій для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів / А. А. Герасимчук, С. В. Шейко. –– Київ–Полтава, 1998. –– 188 с.

Викладаються основи історії світової та вітчизняної філософії, а також проблеми сучасної метафізики, гносеології, методології наукового пізнання й окремі питання філософської антропології. Для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів, а також для всіх, хто цікавиться сучасним станом філософського знання.

Клепко С. Ф. Конструктиви. Нарис бізнесової освіти для учителя / С. Ф. Клепко. –– Полтава : ПОІППО, 1999. –– 36 с.

Розглядаються способи оволодіння сучасним стилем лідерства в освіті, діяльність учителів щодо перебудови навчальних закладів і власної ментальності на засадах авангардної педагогіки. Настільна книга бізнесових ідей для сучасного вчителя – схем і стратегій, практичних рекомендацій щодо використання шансів, які надає суспільство на шляху до відкритого стану тому вчителю, який прагне самоствердження й успіху.

Клепко С. Ф. Бібліографічний покажчик / упор. : Н. А. Бабенко, Л. А. Александрова  заг. ред. О. В. Халчанська. –– Полтава : ПОІППО, 2003. –– 32 с.

Подано перелік друкованих праць (у хронологічному порядку) й академічних публікацій С. Ф. Клепка.

Інновації як основа змін освітньої практики.Інформаційно-методичний збірник / Упорядник Г.О. Сиротенко. –– Полтава: ПОІППО, 2005. –– 160 с.

Матеріали інформаційно-методичного збірника стануть у нагоді керівникам шкіл, педагогам, які налаштовані на творчість, прагнуть до цілеспрямованих результатів, високих досягнень у навчанні і вихованні.

Пропонований теоретичний і практичний досвід здійснення інноваційної діяльності, реформування школи, як у нашій країні, так і у світовому освітянському просторі, допоможе освітянам у створенні якісно нової педагогічної практики та побудові школи майбутнього.

Нічуговська Л. І. Математичне моделювання в системі економічної освіти : монографія / Л. І. Нічуговська. –– Полтава : РВВ ПУСКУ, 2003. –– 289 с.

Викладено теоретико-методичні основи використання математичного моделювання у навчанні математичним дисциплінам в економічному ВНЗ. Визначається роль і місце математичних знань у системі багатоступеневої економічної освіти. Визначаються вимоги та практичні рекомендації з організації математичного розвитку студентів.

Економіка освіти і освітня діяльність : матеріали Всеукраїнського семінару (8 грудня 2006 р.). –– Полтава : ПОІППО, 2006. –– 68 с.

Думки і концепції, запропоновані у цьому збірнику, поєднуються спільним об’єктом дослідження – економікою освіти. Книга орієнтована на широке коло читачів – педагогів, науковців, філософів, усіх, хто цікавиться проблемами освітньої політики в Україні.

Клепко С. Ф. Наукова робота і управління знаннями : навчальний посібник / С. Ф. Клепко. –– Полтава : ПОІППО, 2005. –– 201 с.

З’ясовується нормативне поле практичної роботи науковця, визначаються бар’єри, що заважають поступу освітніх досліджень, аналізуються актуальні напрями наукових досліджень стосовно реформування науки і освіти. Посібник є гідом у проведенні наукової роботи для вчителів і методистів, працівників ІППО, викладачів і студентів педагогічних ВНЗ.

Американська філософія освіти очима українських дослідників : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (22 грудня 2005 р.). –– Полтава : ПОІППО, 2005. –– 281 с.

Автори, виходячи з особистого досвіду, міркують про те, як зробити нашу освіту максимально прогресивною, дієвою та ефективною. Орієнтована  на широке коло читачів.

Клепко С. Ф. Філософія освіти в європейському контексті / С. Ф. Клепко. –– Полтава : ПОІППО, 2006. –– 328 с.

Розкриває основні поняття та конструктивні ідеї сучасної філософії освіти, подає досвід осмислення і вирішення головних проблем сучасної освіти й освітньої політики в демократичному суспільстві, визначає оптимальний шлях розвитку системи освіти України в європейському контексті. Для широкого кола читачів у галузі освіти, викладачам педагогічних університетів, учителям.

Клепко С. Ф. Конспекти з філософії освіти / С. Ф. Клепко. –– Полтава : ПОІППО, 2007. –– 420 с.

Досліджується комплекс відношень «людина – освіта – культура – наука – технології – економіка – влада – світ» в аспекті впливу на них тенденцій інтеграції і поліморфізму знання. Обґрунтовуються засади концептуалізації інтегративної освіти як сучасної моделі освіти в перспективах культурного і філософсько-антропологічного вимірів та її відповідності викликам інноваційного суспільства.

Гетало В. П. Бізнес-планування : навчальний посібник / В. П. Гетало, Г. О. Гончаров, А. В. Колісник. –– Київ : Видавничий дім «Професіонал», 2008. –– 240 с.

Розкрито зміст, сутність, механізм і мету бізнес–планування для підприємницьких структур, інших господарських суб’єктів, наведено реальні приклади формування програм розвитку бізнес-об’єктів.

 

Клепко С. Ф. Модернізаційні процеси в сучасній освіті / С. Ф. Клепко. –– Київ : Шкільний світ, 2008. –– 120 с. –– (Бібліотека «Шкільного світу”).

Розкриває основні поняття та конструктивні ідеї сучасної філософії освіти, вирішення актуальних проблем освіти й освітньої політики в демократичному суспільстві, визначає оптимальний шлях розвитку системи освіти України в європейському контексті.

Клепко С. Ф. Навчальне книговидання в Україні. Системні проблеми та варіанти змін / С. Ф. Клепко, Г. В. Касьянов, Т. Б. Варламова. –– Київ : Шкільний світ, 2008. –– 87 с. –– (Бібліотека “Шкільного світу”).

 

Констатується стан системи навчального книговидання України та запропоновано рекомендації щодо її поліпшення.

Комп'ютерна грамотність вчителів з точки зору стандартів ЄС : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (Полтава, 18-20 листопада 2008 р.) / МОН України, ПОІППО ім. М.В.Остроградського. –– Полтава : ПОІППО, 2008. –– 96 с.

Збірник сформований на основі матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Комп'ютерна грамотність вчителів з точки зору стандартів ЄС». У збірнику розглянуті питання впровадження стандартів використання інформаційно-комунікаційних технологій в Європі та проблеми становлення стандартів комп'ютерної грамотності в Україні.

Каталог освітніх інтернет-ресурсів / [упор. Іщенко Л.М., Кирилюк М.В., Шостя С.П.]. –– Полтава : ПОІППО, 2009. –– 40 с.

Довідкове видання містить адреси веб-сайтів закладів освіти, освітніх інтернет-ресурсів, інтернет-ресурсів дистанційної освіти. У каталозі подано короткі анотації до змісту веб-сайтів.

Видання призначене для працівників освітньої галузі, студентів, школярів, усіх, хто цікавиться відповідною інформацією.

Основи демократії : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Антонович М., Бірюков О., Заблоцький В., Клепко С.Ф. та ін. ; [за заг. ред. А.Ф. Колодій]. –– Вид. 3-тє, онов. і доп.. – Львів : Астролябія, 2009. – 832 с.

Подано ґрунтовний виклад основних тем, що стосуються демократичного розвит­ку суспільства. Демократичний лад та його невід'ємні складові розглянуті з погляду нормативного ідеалу, наближення до нього в країнах стійкої демократії, шляхів та способів утвердження демократії в Україні. Особливу увагу звернено на важливість верховенства права, конституціоналізму, законності дій усіх інституцій влади та дійових осіб політики, визнання й дотримання ними демократичних правил та процедур, налагодження розвиненої, ефективної системи правосуддя, впровадження су­часних форм адміністративної діяльності. Для викладачів і студентів, що вивчають курс «Основи демократії», а також усіх, хто прагне самостійно підвищити рівень своєї демократичної освіченості та культури, глибше зрозуміти проблеми демократичного розвитку України.

Освіта і Болонський процес: українсько-нідерландський проект «Громадські платформи освітніх реформ в Україні» : зб. ст. / В.В.Зелюк, С.Ф. Клепко, Л.І.Нічуговська та ін. –– Полтава : ПОІППО, 2009. –– 248 с.

Збірка статей підготовлена за результатами українсько-нідерландського проекту «Громадські платформи освітніх реформ в Україні», що здійснювався упродовж 2007–2009 рр., зокрема навчального візит у освітян України в Королівство Нідерланди. Представлено нідерландський досвід інноваційного розвитку навчальних закладів початкової, середньої та вищої освіти, організацій підвищення кваліфікації учителів та удосконалення шкільництва в контексті Болонського процесу.

Для вчителів, слухачів курсів ІППО, науковців і викладачів ВНЗ, керівників освіти різних рівнів для розвитку систем освіти відповідно до європейських викликів.

Історія Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського. 1940 – 2010 / В.В.Зелюк (голова ред. кол.), С.Ф.Клепко (заст. голови ред. кол.), Л.В.Литвинюк (зав. редакцією). – Полтава : ПОІППО, 2010. – 576 с.

Історія інституту та системи післядипломної педагогічної освіти розкривається у багатоманітних ракурсах – історичних дослідженнях, аналізах сучасної діяльності підрозділів, спогадах співробітників, довідкових матеріалах та історичних документах, ілюстраціях і фото. Наукове видання призначене для широкого педагогічного загалу.

 

Шейко С.В. Педагогічна культура вчителя : навчальний посібник / П.М.Щербань, С.В. Шейко  –– К. : Вища школа, 2010. –– 167 с.

Розглянуто сутність педагогічної культури вчителя і шляхи її формування. Особливу увагу приділено культурі педагогічного спілкування і мовній культурі вчителя, педагогічній етиці та моральним вимогам до професії вчителя і керівника закладу освіти, педагогічному такту і майстерності вчителя, суспільному значенню педагогічної культури.

Школа успіху: уроки проекту «Громадські платформи освітньої реформи в Україні» 2007–2009. –– Київ : Шк. світ, 2011. –– 64 с.

Проект «Громадські платформи освітньої реформи в Україні» – один із найуспішніших освітніх проектів в Україні, який здійснювався Міжнародним фондом «Відродження» (Київ) спільно з Міжнародним центром розвитку шкільництва / APS International (Утрехт, Нідерланди) з метою започаткування в Україні відкритого демократичного обговорення, освітянських проблем.

Про задум та втілення проекту, мету, партнерів, учасників, підсумки і отримані уроки – у цій книзі.

Формування лідерських компетентностей в інноваційному суспільстві: експеримент і практика : робочі матеріали обласного семінару / [упорядник Л. В. Литвинюк]. –– Полтава : ПОІППО, 2011. –– 64 с.

Розкриваються результати пошуку вчителями-лідерами Полтавщини ефективних шляхів формування лідерських компетентностей учителів та учнів, здобутки експериментальної роботи педагогів Кременчуцького ліцею № 11.

Збірка робочих матеріалів призначена для педагогічних працівників, які прагнуть розвинути лідерство у собі та сформувати учня-лідера.

Обласний науково-практичний семінар «Навчання в школі і економіка освіти» (27 квітня 2011 року, Полтава-Шишаки) : робочі матеріали / [упорядник Т. О. Бондар]. –– Полтава : ПОІППО, 2011. –– 68 с.

У збірнику розміщено тези виступів учасників семінару «Навчання в школі і економіка освіти», присвячених проблемі пошуку шляхів забезпечення ефективної діяльності навчальних закладів у сучасних умовах на різних рівнях – школи, методкабінету, управління освіти. Розглядаються економічні аспекти розроблення програм та фінансових стратегій розвитку навчального закладу, моделей залучення позабюджетних коштів та визначення індикаторів розвитку освіти

1

Освітнє краєзнавство і формування лідерської компетентності у сучасній школі [укладачі : Т.О.Бондар, Л.В.Литвинюк]. – Полтава : ПОІППО, 2012. – 120 с.

Матеріали, представлені у збірнику, підготовлені провідними освітніми краєзнавцями Полтавщини і розкривають різні аспекти дослідження розвитку освіти регіону. Збірник призначений для широкого кола педагогічної громадськості – начальників, працівників відділів (управлінь) освіти. Завідувачів, методистів РМК (ММК),директорів ЗНЗ, учителів, керівників гуртків і пошукових загонів історико-краєзнавчого спрямування, центрів туризму і краєзнавства учнівської молоді.
 2  

Ефективна школа: правові основи трудової діяльності : робочі матеріали обласного науково-практичного семінару : із додатком CD-ROM "Нормативно-правові документи регулювання правовідносин у галузі освіти" [укладачі : Т.О.Бондар, Л.В.Литвинюк]. – Полтава : ПОІППО, 2012. – 60с.

У збірнику висвітлюються особливості укладання, зміни та розірвання трудових договорів із педагогічними працівниками, оподаткування доходів педагогів, правове регулювання робочого часу та часу відпочинку вчителів, новації Проекту Трудового кодексу України у сфері регулювання трудових відносин. Також подаються зразки документів щодо збору та обробки персональних даних учнів і коментар до організації атестації педагогічних працівників.

Видання має електронний додаток на компакт-диску CD-R із зібранням нормативно-правових документів, які регулюють правовідносини у галузі освіти. Збірник призначений для широкого кола педагогічної громадськості – начальників, працівників відділів (управлінь) освіти, завідувачів, методистів РМК (ММК), директорів ЗНЗ, учителів.
 3  

Культура і компетентність сучасного вчителя-лідера : матеріали обласного науково-практичного семінару, присвяченого 290-річчю з дня народження Г.С.Сковороди [укладачі : Л.В. Литвинюк, Т.О. Бондар]. – Полтава : ПОІППО, 2012. – 84 с.

Матеріали, представлені у збірнику, розкривають погляди вчителів Полтавщини, керівників освіти різних ланок щодо піднесення культури та компетентності сучасного вчителя-лідера, а також рекомендації з їх розвитку в загальноосвітньому навчальному закладі, сформовані на основі досвіду власної діяльності педагогічних працівників.          

Видання призначене для тих, хто причетний до педагогічної діяльності і зацікавлений у підвищенні ефективності роботи сучасної школи.

 4  

Лектори Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського : довідник [укладачі : Т.О.Бондар, Л.В.Литвинюк]. – Полтава : ПОІППО, 2012. – 76 с.

У довіднику подається інформація про науковців, дослідників актуальних проблем сучасної освіти, які є лекторами курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського та провідниками освітян Полтавщини на шляху до впровадження сучасних наукових розробок у практику навчальних закладів регіону.
 5  

Кафедра філософії і економіки освіти ПОІППО ім.. М.В.Остроградського : буклет / [укладачі : Т.О.Бондар, Л.В.Литвинюк]. – Полтава : ПОІППО, 2012. – 4 с.

У буклеті висвітлено основні віхи створення кафедри філософії і економіки освіти ПОІППО ім. М.В.Остроградського, професорсько-викладацький склад та головні напрямки діяльності.
 6  

Ефективна школа: план розвитку чи бізнес-план? : матеріали науково-практичного семінару : із додатком CD-ROM [укладачі : Т.О.Бондар, М.П.Щербань]. – Полтава : ПОІППО, 2013. – 76 с.

У збірнику висвітлюються особливості складання бізнес-планів та планів розвитку загальноосвітніх навчальних закладів, подається досвід директорів ЗНЗ Полтавської області щодо фінансової діяльності та управління шкільним бюджетом, зокрема співпраці із благодійними фондами.

Видання має електронний додаток на компакт-диску CD-R із зібранням нормативно-правових документів, які регулюють фінансові відносини у галузі освіти. Призначено для широкого кола педагогічної громадськості – начальників, працівників відділів (управлінь) освіти, завідувачів, методистів РМК (ММК), директорів ЗНЗ.

 

 


 Copyright © 2001-2017, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2017, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.