Система Orphus

Русіна Катерина Вікторівна

 

Русіна Катерина Вікторівна – методист ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти.

Освіта:

2002-2010рр. – Полтавський національний педагогічний університет ім..В.Г.Короленка, спеціальність – «Дефектологія. Логопедія. Дошкільна педагогіка», кваліфікація «Дефектолог. Вихователь дітей дошкільного віку».

Професійна діяльність:

11.2018р. – по нинішній час – методист ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти ПОІППО ім. М.В.Остроградського.

09.2010 – 03.2016рр. – вчитель-дефектолог ПСНВК №26 «Перші кроки».

07.2009 – 07.2009рр. – вихователь загальної групи навчально-виховного комплексу інтернатного типу для дітей з вадами розвитку Полтавської обласної ради.

11.2005 – 09.2007рр. вихователь ПСНВК №26 «Перші кроки».

05.2005 – 10.2005рр. вихователь логопедичної групи ПСНВК №10.

 

Відповідальна за зміст сторінки Русіна К.В.

Останнє оновлення 08.02.2019

Басенко Руслан Олександрович

 basenko300

БАСЕНКО РУСЛАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філософії і економіки освіти (з 2019 р.).

Освіта: історичний факультет (спеціальність «Історія», кваліфікація «Історик. Вчитель історії», диплом із відзнакою, 2010–2015 рр.) та аспірантура (спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, диплом кандидата наук, 2015–2018 рр.) Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

Академічний досвід і навчально-методична робота: асистент (2018–2019 рр.) кафедри всесвітньої історії та методики викладання історії Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. Викладання дисциплін навчального плану бакалавра зі спеціальності 014 Середня освіта (Історія): «Молодіжна політика у ранньомодерному європейському суспільстві», «Благодійництво у цивілізаційному вимірі всесвітньої історії», «Новітня історія світу», «Організація наукових досліджень». Автор спецкурсу підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Ренесансно-гуманістичні ідеї освіти і виховання у ранньомодерній молодіжній політиці ордену єзуїтів» (2016 р.). Зміст спецкурсу запропонований студентам Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.

Коло наукових інтересів: епістемологія сучасних парадигм філософії освіти, епістемологія історії педагогіки, соціокультурні та гуманістичні виміри інноваційної освіти і виховання, історія та теорія європейської молодіжної політики, ґенеза освіти і виховання у країнах Європи, соціальна філософія, академічне релігієзнавство, дидактична репрезентація змісту гуманітарних дисциплін.

Кандидатська дисертація: «Ренесансний досвід освіти і виховання у європейській молодіжній політиці ордену єзуїтів XVI–XVII століть» (2018 р.), спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Год Б.В.).

Наукові публікації: автор більше 50 наукових праць, що опубліковані у фахових виданнях України, міжнародних наукометричних часописах, матеріалах конференцій та інших збірниках наукових праць.

Організаційний досвід: голова ради молодих учених, аспірантів і студентів історичного факультету (2012–2018 рр.), старший лаборант (2014–2019 рр.) кафедри всесвітньої історії та методики викладання історії, технічний редактор фахового наукового збірника «Історична пам’ять» (2015–2018 рр.), збірників наукових праць «Всесвітня історія у методичній скарбничці магістрантів історичного факультету» (2016 р.), «Епоха Реформації та сучасна Україна» (2017 р.), технічний секретар приймальної комісії історичного факультету (2015, 2016, 2018 рр.), секретар проектної групи із ліцензування освітньої діяльності з підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (2016 р.) у Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка.

Робота щодо захисту та комерціалізації прав інтелектуальної власності. У Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України зареєстроване авторське право на науковий твір «Європейський Ренесанс і молодіжна політика ордену єзуїтів : бібліографічний покажчик / Р. Басенко ; наук. ред. Б. Год. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2017. 220 с. (StudiesofHumanismJesuits)». Свідоцтво № 79497 від 1 червня 2018 року.

Проектна діяльність. Автор соціокультурного освітнього проекту «Молодь на шляху партнерства і лідерства: європейський досвід, національна ідентичність, педагогічні інновації», упровадженого в діяльність Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Полтавської обласної державної адміністрації (2017 р.).

Відзнаки і нагороди: стипендії Президента України (2013 р.) та Кабінету Міністрів України (2012 р.), Диплом Головного управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації (2011 р.), грамоти Управління у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Полтавської міської ради (2013, 2015 рр.), Подяка ПНПУ імені В.Г. Короленка (2015 р.), Диплом І ступеня на Всеукраїнському конкурсі наукових робіт зі всесвітньої історії (2015 р.), Грамота ректора ПНПУ імені В.Г. Короленка (2018 р.).

Профіль ученого у міжнародних наукометричних базах даних:

           Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=6-hP8enRS8AC&hl=ru

           H-індекс: 2.

           ORCID ID0000-0001-9760-6321

Основні публікації

(Укладено за ДСТУ 8302 : 2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання, чинним від 2016-07-01. Офіц. вид. К. : ДП «УкрНДНЦ», 2016. – 17 с.)

1. Басенко Р. Європейський Ренесанс і молодіжна політика ордену єзуїтів : бібліогр. покажч. / наук. ред. Б. Год. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2017. 220 с. (Studies of Humanism Jesuits)

2. Басенко Р. Педагогічні ідеї європейського Відродження в ранньомодерній молодіжній політиці ордену єзуїтів : навч.-метод. посіб. / наук. ред. Б. Год. Полтава : Астрея, 2017. 126 с. (Studies of Humanism Jesuits).

3. Басенко Р. О. Ренесансно-гуманістичні ідеї освіти і виховання в ранньомодерній молодіжній політиці ордену єзуїтів : навч. програма спецкурсу. Полтава : Астрея, 2016. 50 с. (Studies of Humanism Jesuits).

4. Басенко Р. О. Ренесансний досвід освіти і виховання в європейській молодіжній політиці ордену єзуїтів XVI–XVII століть : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Полт. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2018. 392 с.

5. Басенко Р. О. Ренесансний досвід освіти і виховання в європейській молодіжній політиці ордену єзуїтів XVI–XVII століть : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01. Полтава, 2018. 20 с.

6. Басенко Р. О. Епістемологія та методологія історико-педагогічного дослідження ренесансно-гуманістичних ідей освіти і виховання у ранньомодерній молодіжній політиці ордену єзуїтів. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки : зб. наук. пр. Бердянськ : БДПУ, 2017. Вип. 1. С. 9–17.

7. Басенко Р. О. Джерелознавчі та герменевтичні основи історико-педагогічного дослідження ренесансно-гуманістичного контексту ранньомодерної молодіжної політики ордену єзуїтів. Science and EducationNew Dimension. Pedagogy and Psychology : [journal ] / ed.-in-chief X. Vamos ; Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe. Budapest, 2017. V (59). Iss.134. P. 7–10.

8. Басенко Р. Ренесансно-гуманістичні концепти культури педагогічного спілкування орденських викладачів Товариства Ісуса у ранній Новий час. Естетика і етика педагогічної дії : зб. наук. пр. / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, Полт. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. К. ; Полтава : Талком, 2017. Вип. 15. С. 26–35.

9. Басенко Р. «Прочанин католицького Ренесансу» : становлення духовно-педагогічних та етико-антропологічних ідеалів Ігнатія Лойоли у рецепціях академічної та конфесійної історико-педагогічної традиції. Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології : наук. журн. / голов. ред. А. А. Сбруєва. Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. № 10 (64). С. 173–187.

10. Басенко Р. Ренесансні чесноти ранньомодерної особистості у європейських молодіжних ініціативах ордену єзуїтів. Історико-педагогічний альманах / редкол. : О. В. Сухомлинська (голов. ред.) [та ін.]. Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. Вип. 1 (22). С. 15–18.

11. Басенко Р. О. Педагогічні пріоритети епохи європейського Відродження і формування викладацьких кадрів вищих студій орденом єзуїтів у XVI-XVII століттях. Імідж сучасного педагога. Полтава : АСМІ, 2016. № 3 (162). С. 29–33.

12. Басенко Р. О. Інавгурація авторського курсу «Ренесансно-гуманістичні ідеї освіти і виховання у ранньомодерній молодіжній політиці ордену єзуїтів» у контексті гуманізації вищої гуманітарної освіти України. Витоки педагогічної майстерності. Педагогічні науки : зб. наук. пр. / Полт. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2016. Вип. 18. С. 372–378.

13. Басенко Р. О. Ґенеза і зміст освітньо-виховного напряму молодіжної політики ордену єзуїтів (XVI–XVII століття). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : зб. наук. пр. Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. Вип. 17. С. 67–78.

14. Басенко Р. О. Молодіжна політика ордену єзуїтів XVI–XVII століть у сучасному східнослов’янському історіографічному дискурсі. Вісник Черкаського університету. Історичні науки : наук. журн. / редкол. : А. І. Кузьмінський (голов. ред.) [та ін.]. Черкаси : Черкас. нац. ун-т імені Б. Хмельницького, 2014. № 22 (315). С. 7–13.

15. Басенко Р. О. Духовно-педагогічні ідеї європейської молодіжної політики ордену єзуїтів у розвитку людського потенціалу на межі тисячоліть. Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції : зб. матеріалів ХХ Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 21 квітня 2017 р. / редкол. : І. І. Тимошенко (відп. ред.) [та ін.] ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, Європейський ун-т. К. : Європ. ун-т, 2017. С. 37–39.

16. Басенко Р. О. Християнсько-гуманістичні цінності фізичного здоров’я особистості у ґенезі духовно-педагогічної ідентичності європейської молодіжної політики ордену єзуїтів. Взаємодія духовного й фізичного виховання в становленні гармонійно розвиненої особистості : зб. ст. за матеріалами IV Міжнар. наук.-практ. конф. : у 2 ч., Слов’янськ, 23–24 березня 2017 р. / голов. ред. В. М. Пристинський. Слов’янськ : ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», 2017. Ч. 2. С. 319–325.

17. Басенко Р. О. Мартін Лютер та Ігнатій Лойола : духовно-педагогічний діалог, ідейно-інституційна конфронтація і церковно-релігійна пам’ять. Епоха Реформації та сучасна Україна : зб. наук. пр. за матеріалами допов. і повід. Х Всеукр. наук.-практ. сем. «Актуальні питання всесвітньої історії та методика їх викладання : до 500-ліття Реформації в Європі», Полтава, 28–29 березня 2017 р. Полтава : Астрея, 2017. С. 21–32.

18. Басенко Р. О. Орденські диспути та академічна чесність ранньомодерних професорів вищих студій ордену єзуїтів у контексті євроінтеграційних перспектив вищої освіти України. Інноваційний розвиток вищої освіти : глобальний та національний виміри змін : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., Суми, 6–7 квітня 2017 р. / редкол. : А. А. Сбруєва (відп. ред.) [та ін.] ; Сум. держ. пед. ун-т імені А. С. Макаренка. Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. С. 106–109.

19. Басенко Р. Ренесансний гуманізм і формування інституційно-педагогічних концептів ранньомодерних молодіжних ініціатив ордену єзуїтів. Шевченківська весна – 2016. Історія : матеріали XIV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених, Київ, 6–8 квітня 2016 р. / редкол. : І. К. Патриляк (голова) [та ін.] ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. К. : Паперовий змій-ОПТ, 2016. С. 123–124.

20. Басенко Р. О. Ренесансно-гуманістичні концепти шлюбно-сімейної ідентичності юнацтва та ґендерне питання у ранньомодерних молодіжних стратегіях учителів-єзуїтів. V Міждисциплінарні гуманітарні читання : тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 19 жовтня 2016 р. К. : Ін-т іст. України НАН України, 2016. С. 27–29.

21. Басенко Р. О. Молодіжна політика ордену єзуїтів і ренесансний гуманізм у ранньомодерному українському суспільстві : стратифікація духовно-педагогічних впливів. Україна ХХІ століття : тенденції та перспективи розвитку : матеріали XVII Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених, Київ, 8 грудня 2016 р. / редкол. : І. І. Тимошенко [та ін.] ; Європ. ун-т. К. : Європ. ун-т, 2016. С. 75–77.

22. Басенко Р. О. Антропологічне вчення ордену єзуїтів у контексті формування цінностей сучасної молоді : соціально-історичний дискурс. Придніпровські соціально-гуманітарні читання : матеріали Дніпропетровської сесії ІІІ Всеукр. наук. конф. з міжнародною участю, 29 листопада 2014 р. : у 4 ч. / редкол. : О. С. Токовенко (наук. ред.) [та ін.] ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. Дніпропетровськ : Інновація, 2014. Ч. 1. 2014. С. 104–107.

23. Басенко Р. О. Молодіжна політика ордену єзуїтів та її правозахисні аспекти у контексті розвитку норм вітчизняної та європейської правової системи. Правові аспекти публічного управління : теорія та практика : матеріали VIII Всеукр. наук.-практ. конф., Дніпро, 8 грудня 2016 р. / за заг. ред. Л. Л. Прокопенка. Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2016. С. 92–95.

24. Басенко Р. Теоретичні засади молодіжної політики ордену єзуїтів : історія та сучасність. Дні науки історичного факультету, присвячені 180-річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених, Київ, 24 квітня 2014 р. : у 2 т. / редкол. : В. Ф. Колесник (голова) [та ін.] ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. К. : Логос, 2014.  Т. 2.  С. 276–280.

25. Басенко Р. Ренесансно-гуманістичні основи інтеграції духовного співу та сакральної музики у ранньомодерну молодіжну політику Товариства Ісуса. Становлення та розвиток професійної європейської музики : духовно-моральний і релігійний аспекти : зб. матеріалів ІІ Регіонального наук.-практ. семінару, Полтава, 6–7 жовтня 2016 р. / Полт. обл. метод. каб. навч. закл. мистецтв і культури. Полтава : ОМКНЗ МК, 2016. С. 43–50.

26. Басенко Р. О. Місце ордену єзуїтів у ґенезі канонічно-правових засад Тридентської моделі католицизму. Глухівські наукові читання – 2014. Актуальні питання суспільних і гуманітарних наук : матеріали IV Міжнар. інтернет-конф. молодих учених і студентів, Глухів, 15–17 листопада 2014 р. / Глухів. нац. пед. ун-т імені Олександра Довженка. Глухів : РВВ Глухівського НПУ імені Олександра Довженка, 2015. С. 290–294. 

27. Басенко Р. О. Мистецтво красномовства ранньомодерного учителя-єзуїта у контексті перспектив розбудови вітчизняної вищої школи. Сучасні соціально-гуманітарні дискурси : матеріали V Всеукр. наук. конф., Дніпропетровськ, 21 березня 2015 р. : у 5 ч. / редкол. : О. С. Токовенко (наук. ред.) [та ін.] ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. Дніпропетровськ : Інновація, 2015. Ч. 3. С. 81–84.

28. Басенко Р. «Завойовники університетських кафедр» : ренесансно-гуманістичні концепти культури педагогічного спілкування орденських викладачів Товариства Ісуса у ранній Новий час. Всесвітня історія у методичній скарбничці магістрантів історичного факультету : зб. ст. Полтава : ПП Шеченко Р. В., 2016. С. 51–64.

29. Басенко Р. О. Ренесансні та християнсько-гуманістичні засади формування духовно-педагогічної ідентичності Ігнатія Лойоли : есенційні модуси релігійно-педагогічної експлікації. Історія релігій в Україні : науковий щорічник / за заг. ред. М. Капраля, О. Киричук, І. Орлевич ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України, Ін-т філос. імені Г. С. Сковороди НАН України, КЗ ЛОР «Львівський музей історії релігії». Львів : Логос, 2017. Вип. 27. С. 476–487.

30. Басенко Р. О. Ретроспектива нормативно-правових засад молодіжної політики ордену єзуїтів. Правозахисний рух : історія та сучасність : матеріали VII Всеукр. студ. наук.-практ. конф., Полтава, 9 квітня 2014 р. / Полт. нац. пед.   ун-т ім. В. Г. Короленка ; редкол. : К. Б. Пивоварська (голов. ред.) та ін.  Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2014. С. 28–31.

Участь у наукових заходах, конференціях, семінарах, тренінгах: учасник більше 30 міжнародних, всеукраїнських і регіональних науково-практичних конференцій і семінарів, зокрема:

1. Історико-філософські читання присвячені 90-річчю з Дня народження В. М. Нічик (1928–2002) – видатного дослідника української ранньомодерної філософії, Київ, Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, 30 листопада 2018 р.

2. Всеукраїнська наукова конференція (із міжнародною участю) «Четверті Череванівські читання» (до 100-річчя з часу створення історико-філологічного факультету в Полтаві), Полтава, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 25–26 жовтня 2018 р.

3. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Психологічні координати розвитку особистості: реалії та перспективи», Полтава, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 17–18 травня 2018 р.

4. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні соціокультурні практики: компетентнісно-аксіологічний аспект», Полтава, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 29–30 березня 2018 р.

5. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Педагогіка вищої школи: стратегія, перспективи розвитку, передовий досвід», Полтава, Полтавський національний педагогічний університет
імені В. Г. Короленка, 21–22 листопада 2017 р.

6. VI Всеукраїнська наукова конференція «Держава і церква в новітній історії України», Полтава, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 25–26 жовтня 2017 р.

7. Scientific and Professional Conference Science Without Boundaries – Development in 21st Century, Budapest, Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe, on 27th of August 2017.

8. XXVII Міжнародна наукова конференція «Історія релігій в Україні», Львів, Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії, 15–17 травня 2017 р.

9. ХХ Всеукраїнська науково-практична конференція «Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції», Київ, Асоціація навчальних закладів України приватної форми власності, 21 квітня 2017 р.

10. IV Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін», Суми, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, 6–7 квітня 2017 р.

11. І Міжнародна науково-практична конференція «Наукова спадщина академіка Івана Зязюна у вимірах сучасності й майбутнього», Київ, НАПН України, 30-31 березня 2017 р.

12. Науково-методологічний семінар з історії освіти, Київ, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського НАПН України, 30 березня 2017 р.

13. Десятий Всеукраїнський науково-практичний семінар «Актуальні питання всесвітньої історії та методика їх викладання: до 500-ліття Реформації в Європі», Полтава, Полтавський національний педагогічний університет
імені В. Г. Короленка, Полтавська державна аграрна академія, 28–29 березня 2017 р.

14. IV Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Взаємодія духовного й фізичного виховання в становленні гармонійно розвиненої особистості», Слов’янськ, Донбаський державний педагогічний університет,
23–24 березня 2017 р.

15. Всеукраїнська науково-практична конференція «Культурологічна регіоналістика: теорія, історія, практика», Полтава, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 23–24 березня 2017 р.

16. XVI Міжнародна науково-практична конференція «Макаренкознавчий вимір актуальних питань соціальної адаптації особистості», Полтава, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 13–14 березня 2017 р.

17. XVII Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Україна ХХІ століття: тенденції та перспективи розвитку» (До 25-річчя незалежності України та Європейського університету), Київ, ПВНЗ «Європейський університет», 8 грудня 2016 р.

18. Міжнародна наукова конференція «Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: від традицій до інновацій», Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка, 30 листопада 2016 р.

19. Всеукраїнська науково-практична конференція із міжнародною участю «Інноваційність в освіті: пошуки і перспективи розвитку», Полтава, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 22–23 листопада 2016 р.

20. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка в системі гуманітарного знання», Хмельницький, 18–19 листопада 2016 р.

 

Відповідальний за зміст сторінки Басенко Р.О.

Останнє оновлення 11.02.2019

Редакція журналу “Постметодика”

1. Клепко Сергій Федорович,

доктор філософських наук, доцент, проректор з наукової роботи Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського – головний редактор журналу “Постметодика”

 image8

 image9

2. Радіонова Наталія Василівна,

доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди – перший заступник головного редактора журналу “Постметодика” (за згодою).

3. Литвинюк Людмила Вікторівна,

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філософії і економіки освіти Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського – заступник головного редактора журналу “Постметодика”.

 image10

 image11

4. Резніченко Зоя Володимирівна,

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогічної майстерності Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського – заступник головного редактора журналу “Постметодика”.

 

5. Кіптілий Ігор Олексійович,

методист редакційно-видавничого відділу Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського – редакційний директор та  випусковий редактор журналу“Постметодика”

 image12

 image13

6. Стоцька Олена Вікторівна, 

методист редакційно-видавничого відділу Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського Остроградського.

7. Дружиніна Анна Вікторівна, 

методист редакційно-видавничого відділу Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського – арт-директор.

 image14

 image15

8. Землякова Наталія Юріївна,

оператор Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського – відповідальний секретар редакції журналу «Постметодика».

 

9. Шарлай Тетяна Вікторівна,

оператор Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського – верстальник журналу «Постметодика».

 image16

 image17

10. Максименко Лариса Миколаївна,

методист центру педагогічних інновацій та інформації Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського – перекладач журналу «Постметодика».

Білик Надія Іванівна (КПМIO)

bilyk

БІЛИК НАДІЯ ІВАНІВНА 

Професор кафедри педагогічної майстерності та інклюзивної освіти,

доктор педагогічних наук, доцент

Персональний код ORCIDiD: http://orcid.org/0000-0003-2344-5347

Профіль ученого у Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=qcXCwrIAAAAJ&sortby=pubdate&view_op=list_works

Освіта:

1970–1975 – філологічний факультет Полтавського державного педагогічного інституту іменіВ.Г.Короленка, спеціальність «учитель російської мови та літератури»;
1986–1987 – Університет марксизму-ленінізму Полтавського обкому Компартії України – відділення теорії та методики ідеологічної роботи.


Дисертаційні роботи:

2005 – дисертація на здобуття звання кандидата педагогічних наук з теми «Моделювання процесу навчання в системі підвищення кваліфікації вчителів», спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти;
2016 – дисертація на здобуття звання доктора педагогічних наук з теми «Теоретичні і методичні засади управління адаптивно-педагогічним проектуванням регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників», спеціальність: 13.00.06 – теорія і методика управління освітою.

Вчене звання доцента кафедри педагогічної майстерності присвоєне у 2007 р.

 

Досвід професійної діяльності:

2019 по т. час – професор кафедри педагогічної майстерності та інклюзивної освіти Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського;

2013–2018 – професор кафедри педагогічної майстерності Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського;
2008–2012 – завідувач кафедри педагогічної майстерності;
2005 – доцент, в.о. професора кафедри педагогічної майстерності;
2004 – в.о. доцента кафедри педагогічних технологій;
1996 – старший викладач кафедри конструювання технологій;
1993–1995 – методист, завідувач інформаційно-видавничого сектору Полтавського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів;
1991–1992 – завідувач кабінету передового педагогічного досвіду Полтавського обласного інституту вдосконалення вчителів;
1988–1990 – методист російської мови та літератури Полтавського обласного інституту вдосконалення вчителів;
1975–1988 – учитель російської мови та літератури, організатор позакласної та позашкільної роботи Щербанівської середньої школи Полтавського району та середньої школи № 23 м. Полтави;
1969–1975 – старша піонервожата середньої школи № 19 м. Полтави.

Наукові інтереси: моделювання процесу навчання в системі підвищення кваліфікації вчителів; проектування освітніх систем у контексті післядипломної педагогічної освіти; проведення курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників незалежно від фаху; впровадження технології «школа-родина»; підвищення педагогічної майстерності вчителя, творчого потенціалу колективу школи, розвиток професіоналізму та професійної компетентності педагогічних працівників, новаторство у післядипломній освіті.


Наукове стажування:

2018 –ІІІ Міжнародний науково-практичний форум «Інновації в науці: виклики сучасності» 08-16.09.2018 р., Болгарія – Україна (Європейський сертифікат у форматі 4-ECTS за підписами організаторів з болгарської сторони та співорганізаторів Форуму, а також англомов. додаток до нього за напрямом професійної діяльності учасника (120 год.); Літня школа з міжн. участю «Адаптивне управління Новою українською школою: ціннісні орієнтири» ГО ШАУСПС та УІПА з 5 по 9.07.2018 р. (сертифікат, 36 год.).

2017 –наукове стажування у європейських університетах «Інновації у вищій освіті: світові тенденції та регіональний досвід». 15–20.05.2017 р. (Словаччина-Угорщина-Австрія). Свідоцтво № 223/2017 від 20 травня 2017 року (112 год.; Літня школа з міжн. участю «Глобалізаційні виклики і сучасна освіта: реалії та перспективи» (5–9.07.2017р. на базі Рожнівського НВК «Гуцульщина» ім.Ф. Погребенника НаУКМА (сертифікат, 36 год.).

Головні здобутки розроблюваних тем: розроблено 5 моделей підвищення кваліфікації вчителів незалежно від їх фаху (проведено: курси-ОДГ для педагогічних колективів – 7; проблемні курсі для педагогічних працівників ЗВО І-ІІ р. а. – 22; тренінг-курси – 4; курси-ПДГ –2; консалт-курси – 2); створено Всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал «Імідж сучасного педагога» (1999-2016); електронний науковий фаховий журнал «Імідж сучасного педагога» (2017-2019); створено творчі педагогічні спільноти (Полтавська регіональна школа новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників післядипломної освіти та 11 зональних шкіл новаторства; Міжрегіональний центр педагогічної освіти «Новатор» (2012–2019), Школа молодого вчителя Полтавщини (2015–2016); Координаційний центр шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників Українського відкритого університету післядипломної освіти (2017–2019); СДГ «Школа-родина» (2006–2011); інформаційно-координаційний центр українського розвою на Полтавщині (1997–2010); Школа педагогічної майстерності Шалви Амонашвілі» (2008–2011); обласна школа організаційного розвитку і педагогічної майстерності для директорів і практичних психологів (2007–2008); Інтернет-лабораторія проектування регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників України (2008–2010). Розроблено Положення про дизайн сучасної школи» (2000); Положення про конкурс «Авторська збірка поезій школяра» (2002), проведено 8; Положення про фестиваль «Золотий фонд уроків Полтавщини» (2011), проведено 2.

Підвищення кваліфікаційного рівня:
1977 – курси лекторів ТЗН (03–18 травня) та вчителів російської мови та літератури (1–27 серпня при Полтавському ІУВ);
1978 – курси класних керівників 8–10 класів (лектори) (10–22 квітня при Полтавському ІУВ);
1986 – курси підвищення кваліфікації керівників шкільних об’єднань класних керівників при Полтавському ІУВ;
1987 – курси керівників семінарів організаторів позакласної і позашкільної роботи при Центральному інституті удосконалення вчителів у Києві;
1990 – курси підвищення кваліфікації методистів кабінетів російської мови та літератури при Центральному інституті удосконалення вчителів;
2006 – семінар-тренінг (20-21.10) «Управлінські студії: методика, технології, перспективи», м. Київ;
2009 – курс навчання (60 год.) за програмою Четвертого міжнародного фестивалю авторської педагогіки (22–31.07), м. Южний Одеської області;
2011 – ХІІ Міжнародний «Тиждень освіти дорослих» в Україні: «Ноосфера для освіти зрілої людини» (Київ–Чорнобиль–Полтава, 10–17.09.2011);
2014 – Всеукраїнський науково-практичний семінар керівників структурних підрозділів закладів ППО з питань координації діяльності районних, міських методичних кабінетів, центрів (11–13.06, м. Рівне).
2016 – стажування (05.10–05.11) при кафедрі педагогічної майстерності та менеджменту Полтавського державного педагогічного університету іменіВ. Г. Короленка.

View the embedded image gallery online at:
http://poippo.pl.ua/pidrozdily/2-i#sigFreeId1dce780f4c

Членство у наукових та професійних об’єднаннях: Всеукраїнська асоціація Василя Сухомлинського, Міжнародна асоціація А.С.Макаренка, Міжнародна асоціація освіти дорослих.

Громадська діяльність:координатор Полтавської обласної організації Всеукраїнської дитячої спілки «Екологічна варта» (1999–2010); координатор Всеукраїнської школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників післядипломної освіти від Полтавської області (з 2011 р.); член наукової лабораторії «Методологія та практика професійного розвитку сучасного освітнього менеджера» ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (з 2017); член Громадська організація «Школа адаптивного управління соціально-психологічними системами».

Редакторська діяльність:

1993–1995 – член редколегії, літературний редактор науково-методичного журналу «Постметодика» (видано 10 номерів). 1999–2016 – автор і головний редактор Всеукраїнського науково-практичного освітньо-популярного журналу «Імідж сучасного педагога» (видання ВАК України з 2000 р. Кожний номер має тематичне спрямування, відповідає сьогоденню освітян України («Моделювання управлінської діяльності керівника ЗНЗ»; «Екологія дитинства»; «Щоб встигати у світі, треба випереджати в освіті»; «Післядипломна педагогічна освіта»; «Якою має бути школа України» тощо).

Через журнал проходили конкурси»: «Дизайн сучасної школи» (2000-2001);«Сільська школа» (2002–2004);«Авторська збірка поезій школяра» (2002–2017), «Творчий портрет навчального закладу» (2008–2017) тощо.

За 1999–2017 рр.видано 171 номер.

2000–2004 – редактор навчально-методичної серії «Навчитель» (видано 7 номерів).

2014–2019– член редколегії Міжнародного наукового журналу «ScienceRise». Індексується у світових науковометричних базах даних і системах: Cross Ref, РИНЦ, World Cat, Ulrich's Periodicals Directory, BASE, ResearchBib, Directory Indexing of International Research Journals, Directory of Research Journals Indexing, Open Academic Journals Index, Scientific Indexing Services, Sherpa/Romeo.

2017– 2019 – автор і головний редактор електронного наукового фахового журналу «Імідж сучасного педагога». Індексується у світових науковометричних базах даних і системах: Cross Ref, World Cat, Google Академія, Open AIRE, Наукова періодика України. За 2017–2018 рр. видано 12 номерів.

Профіль журналу у Google Scholar:https://scholar.google.com/citations?user=Ya4MzmsAAAAJ&hl=ru

 

Статистика цитування

1104

h-індекс

12

i10-індекс

16

Автор сайтів:

Членство у наукових та професійних об’єднаннях:

Член вченої ради Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського.

Член науково-методичної ради Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського.

Відзнаки і нагороди:

1998 –нагрудний знак Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України»;
2009 – почесна відзнака «За активну громадську діяльність» Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, почесна грамота;
2010– почесна відзнака Полтавської обласної ради, почесна грамота;
2013 –орден Козацької доблесті ІІ ступеню Міжнародної академії козацтва та отримання почесного звання «Берегиня козацького роду», почесна грамота;
2018 –орден «Гордість і слава України», почесна грамота. Занесена до Книги Пошани «Гордість України. Імена та здобутки» (продовження серії видань «Україна і українці – цвіт нації, гордість країни»).
Почесна грамота Міністерства освіти України (1995).
Почесні грамоти Міністерства освіти і науки України (2001, 2004, 2005).
Почесні дипломи Міністерства освіти і науки України і Академії педагогічних наук України (2008, 2009).
Почесна грамота Полтавської облдержадміністрації (2015).
Почесна грамота Національного центру «Мала академія наук країни» (2018).
Почесні грамоти Всеукраїнської екологічної ліги та Всеукраїнської ВДС «Екологічна варта» (1999–2009).
Грамоти управління освіти і науки Полтавської облдержадміністрації (2003, 2005, 2007).
Грамоти Департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації (2014, 2016, 2018).
Грамота ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (2010).
Грамота управління Полтавської єпархії Української православної церкви (2012).

Дипломи: Всеукраїнського координаційного бюро Міжнародної громадсько-державної програми «Освіта дорослих України» за сприяння Інституту ціложиттєвого навчання ЮНЕСКО (2009); Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України (2014); Книжкової палати України імені Івана Федорова в номінації «Краще оформлення вихідних відомостей відповідно до положень нормативних документів монографії» (2017) тощо.
Подяка Полтавського обласного інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського (2005, 2009, 2012, 2013, 2017, 2018) та від інших закладів освіти області тощо.

Загальна кількість публікацій – 273 із яких: монографія, 27 (25 у співавторстві) довідників, навчально-методичних посібників, збірника наукових праць, інформаційно-методичної збірки тощо. Видано 183 номери журналу «Імідж сучасного педагога» (1999–2018)

Основні публікації:

2018

1. Освіта Полтавщини на шляху впровадження Нової української школи: підсумки 2017/2018 н. р. та основні завдання на 2018/2019 н. р. : електрон. інформ.-метод. зб. матеріалів / упор. : В. В. Зелюк, Н. В. Корягіна, Н. І. Білик. – Полтава : ПОІППО ім. М. В. Остроградського, 2018. – 68 с.
2. Білик Н. І. Розвиток професійної компетентності керівників шкіл у регіональній освітній системі / Н. І. Білик // Розвиток професійної компетентності керівників шкіл у системі післядипломної педагогічної освіти в умовах упровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти : матер. Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конфер. (м. Харків, 10 квітня 2018 р.). – Харків : Харківська академія неперервної освіти, 2018. – С. 22–25.
3. Билык Н. И. Проектирование школ новаторства руководящих, научно-педагогических и педагогических работников последипломного образования в Украине / Н. И. Билык // Организация проектной и исследовательской деятельности : матер. науч.-практ. конф. с межд. участ. (г. Минск, 19–20 апреля 2018 г.) / редкол. : С. В.Сытникова [и др.]; ГУО «Мин. обл. ин-т развития образования, 2018. – С. 6–8.
4. Білик Н. І. Розвиток професійної компетентності керівників шкіл у регіональній освітній системі / Н. І. Білик // Розвиток професійної компетентності керівників шкіл у системі післядипломної педагогічної освіти в умовах упровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти : матер. Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конфер. (м. Харків, 10 квітня 2018 р.). – Харків : Харківська академія неперервної освіти, 2018. – С. 22–25.
5. Білик Н. І. Професійний статус учителя як різновид соціального статусу / Н. І. Білик // Проблеми та перспективи розвитку економіки освіти регіону : тези доповідей на ХІІІ Міжн. наук.-практ. Інтернет-конференції аспірантів, молодих учених та науковців 19 квітня 2018 р. / За заг. ред. В. В. Татарінова. – Кременчук : Кременчуцький інститут ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», 2018. – С. 18–19.
6. Білик Н. І. Інформація про тренінг-курси «Принципи розвитку інноваційної діяльності педагогічного колективу» / Н. І. Білик // Імідж сучасного педагога : електрон. наук. фаховий журнал. – 2018. – № 2 (179). – С. 73.
7. Bilyk, N. (2018). Advanced training personal-courses as a way of self-designing of teacher’s educational trajectory. Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools, 28 (4), P. 3–8. (Саnada) ORCID iD http://orcid.org/0000-0003-2344-5347
8. Bilyk, N. (2018). Adaptive-pedagogical management of innovations in post-qualifying education. Innovations in Sciens: the Challenges of Our Time: collective monograph. Hamiton, Ontario, Canada, 38–47.
9. Зелюк В. В. Навчання дорослих у післядипломній педагогічній освіті / Зелюк В. В., Білик Н. І. // Імідж сучасного педагога : електрон. наук. фаховий журнал. – 2018. – № 6 (183). – С. 19–23.
10. Білик Н. І. Суперпрофесіоналізм – найвищий рівень творчого самопроектування особистості вчителя в регіональній освітній системі підвищення кваліфікації / Н. І. Білик // Регіональна освітня система підвищення кваліфікації як фактор розвитку суперпрофесіоналізму педагогічних працівників: теорія, практика та виклики часу : електронний зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. онлайн-конференції 23.11.2018 ПОІППО / за наук. ред. д-ра. пед. наук Н. І. Білик. – Полтава : ПОІППО. – С. 7–11.
11. Білик Н. І. Керманич розвитку української педагогічної освіти і освіти дорослих (до 25-річчя Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України) / Н. І. Білик // Імідж сучасного педагога : електрон. наук. фаховий журнал. – 2018. – № 6 (183). – С. 5–6.

2017

1. Білик Н.І. Координація діяльності творчих педагогічних спільнот у регіональній освітній системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників / Н.І. Білик //Педагогічні науки та освіта : зб. наук. праць Запорізького ОІППО. – Вип. ХVІІІ-ХІХ. – Запоріжжя : ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2017. – С.5–14.
2. Білик Н. І. На шляху до нової школи / Н. І. Білик, А. П. Самодрин // Імідж сучасного педагога. – 2017. – № 1. – С. 3–10.
3. Білик Н.І. Досвід роботи Полтавської регіональної школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників післядипломної освіти / Н. І. Білик // Міжгалузевий науково-освітній журнал «Післядипломна освіта України». – 2017. – № 1. – С. 66–71. – Режим доступу : http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/pislya_dyplom_osvina/1_2017/%D0%91%D0%98%D0%9B%D0%98%D0%9A.pdf
4. Білик Н. І. Особистість координатора школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників / Н. І. Білик // Багатовимірність особистості: теорія, психодіагностика, корекція : зб. наук. праць за матер. Всеукр. наук.-практ. сем. з міжн. участю (м. Полтава, 23 березня 2017 р.) / ред. колегія: С. Д. Максименко, М. І. Степаненко, С. М. Шевчук, Н. В. Сулаєва, К. В. Сєдих, В. Ф. Моргун (відп. за вип.). – Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2017. – 262 с. – С. 31–34.
5. Bilyk Nadia. Coordination centre of schools of innovation of Ukraine: prospectives for development // Scientific letters of academic society of Michal Baludansky. – Volume 5, № 3/2017. – P. 20–22.
6. Білик Н. І. Інформаційно-цільове забезпечення регіональних освітніх систем / Н. І. Білик // Сучасні видавництва вищих навчальних закладів : матер. Другої Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 25–27 травня 2017 р.) / відп. ред. Л. Ф.Дьяченко; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечников, Держ. наук. установа «Кн. палата України». – Одеса : ОНУ, 2017. – С. – 27–38.
7. Білик Н. І. Підвищення соціального статусу вчителя початкових класів у новій українській школі / Н. І. Білик, О. О. Бабаєва // Електронний науковий журнал «Імідж сучасного педагога». – 2017. – № 3 (172). – С. 10–14. –Режим доступу : http://isp.poippo.pl.ua/article/view/109372
8. Білик Н. І. Перспективи розвитку підвищення кваліфікації педагогічних працівників регіону / Н. І. Білик // Електронний науковий журнал «Імідж сучасного педагога». – 2017. – № 4 (173). – С. 31–36. – Режим доступу : http://isp.poippo.pl.ua/article/view/111646
9. Білик Н. І. Компетентнісно зорієнтована освітав управлінні регіональною освітньою системою : зб. наук. пр. / зан. оед. д. філос.н. Журби М.А. (за матер. ІV Міжн. науково-практ. конф. (30-31 жовтня 2017 року) / Н. І. Білик. – Монреаль : СPM «ASF», 2017. – С. 109–114.
10. Білик Н. І. Самопроектування і професійний саморозвиток молодих фахівців у регіональній системі підвищення кваліфікації/ Н.І. Білик // Електронне наукове фахове видання «Теорія та методика управління освітою». – 2(20) 2017.

11. Білик Н. І. Роль самоменеджменту в особистісному розвитку вчителя / Н. І. Білик, О. Г. Галич // Електронний науковий фаховий журнал «Імідж сучасного педагога». – 2017. – № 4. 

2016

1. Управління адаптивно-педагогічним проектуванням регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників [Текст] : монографія / Н.І. Білик. – Полтава : ТОВ АСМІ, 2015. – 461 с.
2. Білик Н.І. Теоретичні і методичні засади управління адаптивно-педагогічним проектуванням регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників [Текст] : дис. … докт. пед. наук : спец.: 13.00.06 «Теорія і методика управління освітою» / Білик Надія Іванівна ; Черкаський нац. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2016. – 657 с.
3. Білик Н.І. Теоретичні і методичні засади управління адаптивно-педагогічним проектуванням регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників : автореф. дис. … докт. пед. наук : спец.: 13.00.06 «Теорія і методика управління освітою» / Білик Надія Іванівна ; Черкаський нац. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси :Бізнес-інновац. центр Черкаського нац. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2016. – 40 с.
4. Білик Н.І. Управління адаптивно-педагогічним проектуванням регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників / Н. І. Білик / Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXIІІ Каришинські читання) : зб. матер. Міжн. наук.-практ. конф. – 19–20 травня 2016 року, м. Полтава / за заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – С. 23–25. - Режим доступу : http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Bilyk/2016-04.pdf 
5. Білик Н.І. Проективна модель розвитку підвищення кваліфікації педагогічних працівників регіону / Теоретико-методичні засади системи професійного самовизначення особистості в умовах регіону : зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф. – 8 квітня 2016 року, м. Кременчук. – С. 25–27
6. Білик Н.І. Особливості управління адаптивно-педагогічним проектуванням регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників / Н.І. Білик // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – № 6 (60). – С. 136–148. Журнал індексується в Index Copernicus Master List, Сite Factor, Google Scholar та CEJSH
7. Білик Н.І. Координація діяльності творчих педагогічних спільнот у регіональній освітнійсистемі підвищення кваліфікації педагогічних працівників / Н.І. Білик // Педагогічні науки та освіта : зб. наук. праць Запорізького ОІППО. – № 18-19. – Запоріжжя : ТОВ “ЛІПС” ЛТД, 2016. – С. 20–28.
8. Навчально-методичний комплекс кафедри педагогічної майстерності : метод. пос. – 3-тє вид. ; випр. і доп. / авт.-упор. : [В. В. Зелюк, Н. І. Білик, І. О. Калініченко, З. В. Резніченко]. – Полтава : ПОІППО, 2016 – 76 с.
9. Білик Н.І. Від мудрого наставника до творчого вчителя / Н. І. Білик // Імідж сучасного педагога. – 2016. – 2 с. обкл. - Режим доступу : http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Bilyk/2016-09.pdf

2015

1. Білик Н.І. Координація діяльності молодих учителів Полтавщини у межах Регіональної школи новаторства / Білик Н.І. // Розвиток та саморозвиток педагогічної майстерності у сучасному освітньому просторі : тези доповідей Міжнародного форуму педагогічної майстерності (м. Полтава, 7–8 квітня 2015 року) / редкол. : В. В. Зелюк (голова), Я. В. Сухенко, Н. І. Білик, З. В. Резніченко, І. О. Калініченко ; Полт. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. М.В. Остроградського. – Полтава : ФОП Гаража М. Ф., 2015. – 160 с. – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/forum2015/tezy_forum_2015.pdf
2. Білик Н.І. Самопроектування – технологія професійної самореалізації вчителя / Н. І. Білик / Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXIІ Каришинські читання) : зб. матер. Міжн. наук.-практ. конф.. – 21–22 травня 2015 року, м. Полтава / за заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – С. 25–27.
3. Білик Н.І. Канали реалізації дисемінаційної мережі шкіл новаторства України // Scientifi c and practical edition: Vienna, Austria, 27 July 2015. Publishing Center of The International Scientifi c Association “Science & Genesis”, Prague, Czech Republic, 2015, p. 289. –С. 110–119. - Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Bilyk/2015/BILYK-2015-3.pdf
4.Білик Н.І. Новаторство в контексті глобалізації освітньої системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників / Н. І. Білик// Мультидисциплінарні академічні дослідження і глобальні інновації: гуманітарні та соціальні науки : зб. матер. I Міжн. наук.-практ. конф. (MARGIHSS 2015) 10–11 вересня 2015 р. – Київ : 2015. – 290 с. – С. 11–15.
5. Білик Н.І. VII Полтавський обласний конкурс «Авторска збірка поезій школяра» / Н. І. Білик // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 8 (157). – С. 1–4 (рубрика «Журнал у журналі»).
6. Білик Н.І. Школа новаторства – трансформатор новацій в освітній системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників / Н. І. Білик //Наукова педагогічна думка. – 2015. – № 3. – С. 106–110. (Рівне)
7. Білик Н.І. Відеокаст педагога-новатора / Н. І. Білик // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 9 (158). – 2 с. обкл.
8. Білик Н.І. Перспективи розвитку шкіл новаторства в регіоні : економічний аспект / Н. І. Білик // Проблеми та перспективи розвитку регіональної економіки : тезидоповідей Х Міжн. наук.-практ. конф. асп., мол. уч. та наук. – 24 квітня 2015 р. / за заг. ред. П.І. Сокуренка. – Кременчук : ПП Щербатих, 2015. – С. 27–28.
9. Самодрин А.П. та ін. Школа – педагогічна майстерня ноосфери / А.П. Самодрин, Н. І. Білик, І.М. Бобер // Імідж сучасного педагога. – 2015 (153). – № 4. – С. 9–13.
10. Білик Н.І. Останнє інтерв’ю бійця «Азова» Дмитра Коряка (Брата) / Н. І. Білик // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 2 (151). – 2 с. обкл.
11. Білик Н.І. Війна стука в кожне серце / Н. І. Білик // Імідж сучасного педагога. – 2015 (150). – № 1. – 2 с. обкл.
12. Навчально-методичний комплекс кафедри педагогічної майстерності : метод. пос. – 2-ге вид. ; випр. і доп. / [автори-упор. : В. В. Зелюк, Я. В. Сухенко, Н. І. Білик, І. О. Калініченко, З. В. Резніченко, П. С. Чарченко]. – Полтава : ПОІППО, 2015. – 72 с. – Режим доступу:  http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/navch_metod_komplex/modul_2016.pdf
13. Розвиток та саморозвиток педагогічної майстерності у сучасному освітньому просторі : тези доповідей Міжнародного форуму педагогічної майстерності (м. Полтава, 7–8 квітня 2015 року) / редкол. : В. В. Зелюк (голова), Я. В. Сухенко, Н. І. Білик, З. В. Резніченко, І. О. Калініченко ; Полт. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. М.В. Остроградського. – Полтава : ФОП Гаража М. Ф., 2015. – 160 с. – Режим доступу : http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/forum2015/tezy_forum_2015.pdf 2
14. Білик Н.І. Самоосвіта дорослих упродовж життя в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників / Н.І. Білик // Науково-методичні записки ПОІППО: Самоосвітня компетентніст учасників освітнього процесу: актуальні питання теорії та практики. – 20015. – випуск 7. –  Полтава, 2015. – С. 50-56.

 2014

1. Білик Н.І. 15-річний ювілей Всеукраїнського науково-практичного освітньо-популярного журналу «Імідж сучасного педагога» / Н.І. Білик // Імідж сучасного педагога. – 2014. – № 1. – 2 с. обкл. — Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Bilyk/BILYK-2014-1.pdf
2. Білик Н.І. Вихованість та виховуваність педагога-новатора в освітньому просторі регіону / Н.І. Білик // Електронний збірник матеріалів за результатами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Підготовка педагогів до реалізації «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів» (15 травня 2014 р.). – Харків. акад. неперервн. осв. – С. 354–359.– Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Bilyk/BILYK-2014-2.pdf

3. Білик Н.І. Дисемінація досвіду педагогів-новаторів через регіональні та зональні школи новаторства / Н.І. Білик // Всеукраїнська школа новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників післядипломної педагогічної освіти в системі післядипломної педагогічної освіти як форма підвищення фахової майстерності: проблеми, перспективи розвитку: / зб. матеріалів ІІ Всеукр. Інтернет-конф. (7 листоп. 2013 р.) / упоряд. Н. В. Любченко; за ред. Є. Р. Чернишової. – Київ : Ун-т менедж. освіти НАПН України, 2013. – 130 с. – C. 20–27. – Режим доступу : http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Bilyk/BILYK-2014-3.pdf

4. Білик Н.І. «Імідж сучасного педагога» як інформаційний партнер шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників / Сучасні видавництва вищих навчальних закладів : матеріали Першої Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 23-26 верес. 2014 р.) / відп. ред. Л. Ф.Дьяченко; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечников, Держ. наук. установа «Кн. палата України». — Одеса: ОНУ, 2014. – С. 193–205. — Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Bilyk/BILYK-2014-4.pdf
5. Білик Н.І. Механізм трансформації новаторства в умовах регіону/ Н. І. Білик // Післядипломна освіта в Україні. — 2014. — №1 — С.101–105 — Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Bilyk/BILYK-2014-5.pdf
6. Білик Н.І. Науково-методичне забезпечення педагога природничих дисциплін Полтавщини через журнал «Імідж сучасного педагога» / Н.І. Білик // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (ХХІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ») (м. Полтава, 29–30 травня 2014 р.) / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава, 2014. – С. 29–32. — Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Bilyk/BILYK-2014-6.pdf 7. Білик Н.І. Полтавська регіональна школа новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників / Н. І. Білик // Матеріали міжнародного фестивалю педагогічних інновацій, 19–20 вересня 2014 року / [Упор. Назаренко Г.А.]. – Черкаси : ЧОІПОПП, 2014. – С. 65–68. — Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Bilyk/BILYK-2014-7.pdf
8. Білик Н.І. Про І Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Сучасні видавництва вищих навчальних закладів»/ Н. І. Білик // Імідж сучасного педагога. – 2014. – № 9. – 2 с. обкл. — Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Bilyk/BILYK-2014-8.pdf
9. Білик Н.І. Про проведення Міжнародної науково-практичної веб-конференції «Теорія і практика підвищення кваліфікації педагогічних працівників / Н. І. Білик // Імідж сучасного педагога. – 2014. – № 8. – 2 с. обкл. — Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Bilyk/BILYK-2014-9.pdf
10. Білик Н.І. Розвиток мережевої взаємодії регіональних і зональних шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників / Н.І. Білик // Наукова педагогічна думка. – 2014. – № 3(79). – С. 17–20. (Рівне) — Режим доступу : http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Bilyk/BILYK-2014-10.pdf
12. Білик Н.І. Регіональна освітня система як фактор сталого розвитку підвищення кваліфікації педагогічних працівників / Н.І. Білик // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи : зб. наук. пр. / [редкол. Л.Б. Лук’янова (голова) та ін.]; Ін-т пед.. освіти і освіти дорослих НАПН України. – К.; Луганськ : Вид-во «НОУЛІДЖ», 2014. – Вип. 1(8). – 283 с. – С. 76–84. — Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Bilyk/BILYK-2014-11.pdf
13. Білик Н.І. Створення інноваційного середовища для розвитку педагога-новатора / Н. І. Білик // Сучасна середня освіта: інновації, методологія, теорія, практика : матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті академіка НАПН України І.А. Зязюна. – Кременчук : ПП Щербатих О.В. – С. 59–69. — Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Bilyk/BILYK-2014-12.pdf
14. Білик Н.І. Фотоматеріали методичної студії зональної школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників Хорольського, Семенівського, Оржицького районів / Н. І. Білик // Імідж сучасного педагога. – 2014. – № 2. – 2 с. обкл. — Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Bilyk/BILYK-2014-13.pdf
15. Навчально-методичний комплекс кафедри педагогічної майстерності : навч. метод. пос. для сухачів курсів підвищ. квал. пед. прац.  / [автори-упор. : В. В. Зелюк, Я. В. Сухенко, Н. І. Білик, І. О. Калініченко, З. В. Резніченко, О. О. Новак, П. С. Чарченко]. – Полтава : ПОІППО, 2014. – 72 с. – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/navch_metod_komplex/modul_KPM_2015.pdf 

2013

1. Білик Н.І. Регіональна школа новаторства як школа вирощування вчителя-новатора / Н.І. Білик // Всеукраїнська школа новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників післядипломної педагогічної освіти в системі післядипломної педагогічної освіти як форма підвищення фахової майстерності: проблеми, перспективи розвитку: збірник матеріалів І Всеукраїнської Інтернет-конференції (13 грудня 2012 р.) / упоряд. Н.В. Любченко, О.А. Прокопенко; за ред. Є. Р. Чернишової / Ун-т мендж. освіти НАПН України. – К., 2013. – С. 35–42. – Режим доступу: http://depositarium.umo.edu.ua/wp-content/uploads/Zb-rny-k_mater-al-v_-nternet-konferents-yi_21_bereznya_2013__2013_11_19_15_02_21_272.pdf
2. Білик Н.І. Свобода творчості у поглядах А.С. Макаренка як шлях до педагогічної майстерності вчителя / Н.І. Білик // Витоки педагогічної майстерності: збірник наукових праць ПНПУ імені В.Г. Короленка. – 2013. – №1 (11). – С. 65–72. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/2282/1/Bilik.pdf
4. Діяльність періодичних видань ПОІППО з розвитку освітнього простору області у 2010–2012 рр. Аналітичні матеріали для вченої ради ПОІППО / Білик Н.І., Кіптілий І.О., Королюк С.В., Пашко Л.Ф. / за ред. С.Ф.Клепка (е-книга) – Полтава: ПОІППО, 2013. – 52 с. – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/nml/drukov_produk_POIPPOPDF/Periodychni_vydannya_POIPPO-24-05-2013%28poippo.pl.ua%29.pdf
5. Білик Н.І. Інноваційні підходи зональних шкіл новаторства в освітньому окрузі / Н. І. Білик // Імідж сучасного педагога. – 2013. – № 6. – 2 с. обкл. Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/isp_2013_6_26.pdf
5. Білик Н.І. Феномен інновації: емпіричне узагальнення досвіду запровадження науково-навчального комплексу «Профільна освіта регіону» / А.П. Самодрин, Н.І. Білик // Імідж сучасного педагога. – 2013. – №7. – С. 11–15.
6. Білик Н.І. Феномен інновації: емпіричне узагальнення досвіду запровадження науково-навчального комплексу «Профільна освіта регіону» / А.П. Самодрин, Н.І. Білик // Від інноваційного змісту і технологій освіти до інноваційного прогресу: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Кременчук, 15 жовтня 2013 р. / Редкол. І.М. Бобер, А.П. Самодрин. – Кременчук : ПП Щербатих, 2013. – 142 с. – С. 38–44.
7. Білик Н.І. Андрагогічна позиція Регіональної школи новаторства / В.В. Зелюк, Н. І. Білик // Імідж сучасного педагога. – 2013. – № 8–9. – С. 9–14.
8. Білик Н.І. Проектування процесу навчання педагогічних працівників з андрагогічних позицій регіональної школи новаторства / газета «Зоря Полтавщини». – 2013. – С.4.
9.Білик Н.І. Діяльність журналу «Імідж сучасного педагога» у контексті міжнародної співтворчості освітніх закладів післядипломної освіти / Н.І. Білик // Міжнародна діяльність як складова розвитку навчальних закладів системи ППО: матеріали Міжнародної Інтернет-конференції ДВНЗ УМО НАПН України. – 21.11.2013.
10. Білик Н.І. Педагогічне проектування регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації вчителів / Н.І. Білик // Педагогічний альманах: збірник наукових праць / редкол. (В.В. Кузьменко (голова) та ін.). – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – Випуск 20. – С. 188–195.
11. Билык Н.И.Принципы обучения взрослых в Региональной школе новаторства руководящих, научно-педагогических и педагогических работников / Н. И. Билык // Межд. научн. журнал «SCIENCEandEDUCATIONaNEWDIMENSION». Серия «Педагогика и психология». – 2013. – С. 33–36.(Будапешт)– Режим доступу:  http://seanewdim.com/uploads/3/2/1/3/3213611/seanewdim_ped__psy_i6_issue_10.pdf
12. Педагогічна майстерність: виклики ХХІ сторіччя [Текст] : портфоліо кафедри педагогічної майстерності / [упор. : В.В. Зелюк, Н.І.Білик, Т.А. Устименко. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2013. – 468 с. – Режим доступу: посилання на ../ potrfolio.pdf
13. Білик Н.І. Теорія і практика вдосконалення педагогічної майстерності працівників освіти в системі підвищення кваліфікації: навчальний модуль / В.В. Зелюк, Н.І. Білик, О.О. Новак / Педагогічна майстерність: виклики ХХІ сторіччя [Текст] : портфоліо кафедри педагогічної майстерності / [упор. : В.В. Зелюк, Н.І.Білик, Т.А. Устименко. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2013. – C. 403–430. – Режим доступу:  http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/navch_metod_komplex/potrfolio_1.3.pdf
14. Білик Н.І. Освітні технології як умови підвищення професіоналізму та компетентності вчителя / Н.І. Білик / Педагогічна майстерність: виклики ХХІ сторіччя [Текст] : портфоліо кафедри педагогічної майстерності / [упор. : В.В. Зелюк, Н.І.Білик, Т.А. Устименко. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2013. – С. 137–162. – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/navch_metod_komplex/potrfolio_1.6.pdf
15. Білик Н.І. Активні та інтерактивні технології навчання як засіб розвитку творчої особистості учня / Н.І. Білик / Педагогічна майстерність: виклики ХХІ сторіччя [Текст] : портфоліо кафедри педагогічної майстерності / [упор. : В.В. Зелюк, Н.І.Білик, Т.А. Устименко. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2013. – С. 93–114. – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/navch_metod_komplex/2.4/potrfolio_1.4.pdf
16. Білик Н.І. Розвиток емоційного інтелекту вчителя і учня/ Н.І. Білик / Педагогічна майстерність: виклики ХХІ сторіччя  [Текст] : портфоліо кафедри педагогічної майстерності / [упор. : В.В. Зелюк, Н.І.Білик, Т.А. Устименко. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2013. – С. 117–134. – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/navch_metod_komplex/2.5/potrfoliopdf
17. Білик Н.І. Уроки у сучасній школі: майстерність учителя і технології навчання та виховання/ Н.І. Білик / Педагогічна майстерність: виклики ХХІ сторіччя  [Текст] : портфоліо кафедри педагогічної майстерності / [упор. : В.В. Зелюк, Н.І.Білик, Т.А. Устименко. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2013. – С. 183–214. – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/navch_metod_komplex/potrfolio_1.8.pdf
18. Білик Н.І. Методологічні аспекти роботи викладача над педагогічною проблемою/ Н.І. Білик / Педагогічна майстерність: виклики ХХІ сторіччя  [Текст] : портфоліо кафедри педагогічної майстерності / [упор. : В.В. Зелюк, Н.І.Білик, Т.А. Устименко. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2013. – С. 165–180. – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/navch_metod_komplex/potrfolio_1.7.pdf
19. Білик Н.І. Педагогічна майстерність як значуща професійна характеристика особистості вчителя / Н.І. Білик / Педагогічна майстерність: виклики ХХІ сторіччя  [Текст] : портфоліо кафедри педагогічної майстерності / [упор. : В.В. Зелюк, Н.І.Білик, Т.А. Устименко. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2013. – С. 67–90. – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/navch_metod_komplex/potrfolio_1.3.pdf
20. Білик Н.І. Дисемінація досвіду педагогів-новаторів через регіональні та зональні школи новаторства / Н.І. Білик // Всеукраїнська школа новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників післядипломної педагогічної освіти в системі післядипломної педагогічної освіти як форма підвищення фахової майстерності: проблеми, перспективи розвитку: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської Інтернет-конференції «Всеукраїнська школа-новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників як форма дисемінації інноваційного досвіду ОІППО: калейдоскоп творчих здобутків, перспективи розвитку» (7 листопада 2013 р.) / упоряд. Н.В. Любченко, О.А. Прокопенко; за ред. Є. Р. Чернишової / Ун-т мендж. освіти НАПН України. – К., 2013. – С. – 20–27.

2012

 1. Білик Н. І. Організація екологічного виховання учнів засобами художнього слова рідної мови / Н. І. Білик, А.І. Григор’єва // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі» ХІХ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ], (Полтава, 17–18 травня 2012 р.) / Полт. нац. пед. ун-т імені В.Г.Короленка / за заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2012. – 469 с. – С. 379–381.
 2. Білик Н.І. Розвиток інноваційного потенціалу педагогічних працівників Полтавського регіону / Н.І. Білик // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 32: збірник наукових праць / за ред. проф. В.Д.Сиротюка. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – 280 с. – С. 22–29. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9672786:%D0%A1.5
 3. Білик Н.І. Новаторський поклик початкових класів Полтавщини / Н.І. Білик, М.П. Крилевець // Імідж сучасного педагога. – 2012. – № 6. – С. 1–8 (рубрика «Журнал у журналі»).
 4. Білик Н.І. Професійна роль учителя початкових класів / Н.І. Білик, М.П. Крилевець // Імідж сучасного педагога. – 2012. – № 7. – С. 5–8 (рубрика «Журнал у журналі»).
 5. Зелюк В.В. Теорія і практика удосконалення педагогічної майстерності дорослих у системі підвищення кваліфікації / В.В. Зелюк, Н.І. Білик, О.О. Новак. – Постметодика : ПОІППО. – 2012. – №4. – С. 7–22. – Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/Novak/novak_PM-107.pdf

2011

 1. Білик Н. І. Проектування як метод підготовки майбутнього менеджера / Н. І. Білик, А. Ю. Лучко, К. А. Сабецький // Технології управління освітніми закладами, присвяченої пам’яті А.С. Макаренка : матеріали Міжнародної наук.-практ. конфер. (м. Полтава, 11–12 березня 2011 р.) / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка. – С. 147–
 2. Билык Н. И. Региональная образовательная система повышения квалификации: реалии и перспективы / Н. И. Билык // Образование Минщины. – 2011. – № 6(35). – С. 29–31.

2010

 1. Білик Н. І.Педагоги-майстри трудового навчання Полтавщини / Н. І. Білик // Імідж сучасного педагога. – 2010. – №4. – 5 с. (вставка «Журнал у журналі»)
 2. Білик Н. І. Педагогічна система А. С. Макаренка і соціально-значимі проекти шкіл-господарств / Менеджмент освітніх закладів та управління проектами: збірник наукових праць Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка / за заг. ред. професора М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2010. – С. 236–241.
 3. Білик Н.І. Лідер післядипломної педагогічної освіти України / Н. І. Білик // Імідж сучасного педагога. – 2010. – №9. – 2 с. обкл.
 4. Білик Н.І. Флагман освіти і науки України (творчий портрет Хорольської гімназії-родини» / Н.І. Білик, М. М. Копайгора // Імідж сучасного педагога. – 2010. – №8. – 4 с. (вставка «Журнал у журналі»).
 5. Білик Н.І. Тенденції розвитку освіти дорослих у системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників / Н.І. Білик, В.В. Зелюк // Імідж сучасного педагога. – 2010. – №10. – С. 29–31. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ujrn/Soc_Gum/isp/2010_10/3_Pisladiplom.pdf
 6. Історія Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського (1940–2010): навчально-методичний посібник / В. В. Зелюк (голова ред. колегії) – Полтава: ПОІППО, 2010. – 576 с. (фотоіл. – До 70-річчя ПОІППО) (член редколегії).
 7. Білик Н. І. Кафедра педагогічної майстерності / Історія Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського (1940–2010): навчально-методичний посібник / В. В. Зелюк (голова ред. колегії) – Полтава : ПОІППО, 2010. – 576 с. – С. 287–310 (фотоіл. – До 70-річчя ПОІППО).
 8. Білик Н. І. Мої спогади – моє життя / Історія Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського (1940–2010): навчально-методичний посібник / В.В. Зелюк (голова ред. колегії) – Полтава : ПОІППО, 2010. – 576 с. (фотоіл. – до 70-річчя ПОІППО). – С. 436–442.
 9. Проектування регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників: система управління якістю в ПОІППО: збірник матеріалів СУЯ відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001-2001 / упорядник Н.І. Білик. – Полтава : ПОІППО, 2010. – 302 с.
 10. Білик Н.І. Самопроектування розвитку професіоналізму фахівця в системі підвищення кваліфікації регіону / Н. І. Білик // Теорія та методика управління освітою: електронне фахове видання. – 2010. – № 5. – Режим доступу: http://tme.umo.edu.ua/docs/5/11bilhqr.pdf

2009

 1. Білик Н.І. Кафедра педагогічної майстерності : буклет. – Полтава : ПОІППО, 2009. – 6 с.
 2. Білик Н.І. Науково-практичний освітньо-популярний журнал «Імідж сучасного педагога» : буклет. – Полтава : ПОІППО, 2009. – 6 с.
 3. Білик Н.І. Виховання дітей та молоді у «Школах лідера» Полтавщини // Екологічний вісник. –  2009. – № 1 (53). – С. 24–26.
 4. Білик Н.І. Методика моніторингу якості проведення навчального процесу / Н. І. Білик, Г.М. Заєць // У кн. «Проектування регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників: система управління якістю в ПОІППО: збірник матеріалів СУЯ відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001-2001» / упорядник Н.І. Білик. – Полтава : ПОІППО, 2009. – 302 с. – С. 191–197.
 5. Білик Н.І. Освітня система – педагогічна система – виховна система // Спадщина видатних педагогів Полтавщини в міжнародному освітньому просторі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 12–13 березня 2009. – Полтава : Видавництво ПДПУ імені В.Г. Короленка. – 176 с. – С. 18–19.
 6. Білик Н.І. Підготовка магістрів за напрямом «Природознавство» засобами інтерактивного навчання / Методика викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Методика викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі». ХVI КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ 25-26 червня 2009 // за заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2009. – 416 с. – С. 256–259.
 7. Білик Н.І. Шляхи збереження рідкісних рослин / Н.І. Білик Н.І., Н.О. Стецюк / Екологічні питання співіснування: людина – рослина : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 22 травня 2009, Дніпропетровськ. – К. : Центр екологічної освіти та інформації. – 297 с. – С. 107–112.
 8. Білик Н.І. Проектування адаптивної освітньої системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників / Н.І. Білик // Імідж сучасного педагога. – 2009. – №№ 8-9. – С. 68–70. 

1996-2008

1. Білик Н.І. Нетрадиційні позакласні заходи на інтегративній основі: Посібник. – Полтава: Гротеск, 1996. – 52 с.
2. Педагогічні конкурси на Полтавщині: Методичний збірник /Автори-укладачі: П.І.Матвієнко, Н.І.Білик. – Кременчук: ПОІПОПП. – 1998. – 74 с. 
3. Настенко Н.В., Білик Н.І., Моргун В.Ф. Обдаровані діти і школа: Посібник для вчителів і психологів. – Полтава: АСМІ, 1998.– 120 с.
4. Білик Н.І., Москаленко П.Г., Тихомирова Л.В. Методологічні аспекти роботи колективу над педагогічною проблемою (з досвіду роботи гімназії №6 м.Кременчука). – Полтава: ПОІПОПП, 1999. – 112 с.
5. Педагогічні технології. Досвід. Практика: Довідник статтей / Редакційна колегія: П.І.Матвієнко (голова), С.Ф.Клепко (наук. ред.), І.В.Охріменко, В.О.Пащенко, Н.І.Білик, І.В.Гальченко, О.В.Савельєва, Г.О.Сиротенко, В.Ю.Стрельніков. – Полтава: ПОІПОПП. – 1999. – 376 с.
6. Антологія краєзнавства Полтавщини: Науково-методичний посібник / За ред. П.І.Матвієнка; члени редколегії: Н.І.Білик, А.М.Дяченко, В.Н.Жук, О.О.Новак. – Полтава: АСМІ, 2002. – 316 с.
7. Удосконалення педагогічної майстерності в умовах особистісно орієнтованої освіти: Модульний посібник / Автори-упорядники: В.Р.Ільченко, П.І.Матвієнко, Н.І.Білик. – Полтава: ПОІППО, 2003. – 190 с.
8. Антологія краєзнавства Полтавщини: Науково-методичний посібник / За ред. П.І.Матвієнка; члени редколегії: Н.І.Білик, А.М.Дяченко, В.Н.Жук, О.О.Новак. – 2-е видання, доповн. – Полтава: АСМІ, 2005. – 322 с.
9. Антологія краєзнавства Полтавщини: Науково-методичний посібник / За ред. П.І.Матвієнка; члени редколегії: Н.І.Білик, А.М.Дяченко, В.Н.Жук. – 3-є видання, доповн. – Полтава: АСМІ, 2005. – 322 с.: іл.
10. Цінності родинно-сімейного виховання: Методичні рекомендації / Автори-упорядники: П.І.Матвієнко, Н.В.Настенко, Н.І.Білик. – Полтава: ПОІППО, 2006. – 32 с.
11.  Матвієнко Павло Іванович: Біобібліографічний покажчик / Автор-упорядник Н.І.Білик. – Полтава: ПОІППО. – 2006. – 56 с.: іл. (Сер. “Персоналії післядипломної педагогічної освіти Полтавщини”. Вип. 2). Укр. мовою.
12.  Білик Н.І. Мистецтво в житті. Мистецтво і життя: Методичні рекомендації / Автори-упорядники: В.О.Сліпак, Н.І.Білик. – Полтава: ПОІППО, 2006. – 36 с.
13.  Всеполтавський посвіт школи-родини: Навчально-методичний посібник / Автори-упорядники: Матвієнко П.І., Білик Н.І. – Полтава: Довкілля-К, 2006. – 322 с.
14.  Удосконалення педагогічної майстерності в умовах особистісно зорієнтованої освіти: Модульний посібник / Автори-упорядники: Матвієнко П.І., Білик Н.І., Новак О.О. – 2-е видання, доповн. – Полтава: Довкілля-К, 2006. – 292 с.
15.  Антологія краєзнавства Полтавщини: Науково-методичний посібник / За ред. П.І.Матвієнка; члени редколегії: Н.І.Білик, А.М.Дяченко, В.Н.Жук. – 4-е видання, доповн. – Полтава: АСМІ, 2007. – 322 с.: іл.
16.  Педагогічні системи, технології. Досвід. Практика: Довідник статей / За ред. П.І.Матвієнка, С.Ф.Клепка, Н.І.Білик. – 2-е вид., переробл. і допов. – У 2 ч. Ч. І. – А-М. –Полтава: ПОІППО. – 2007. – 220 с.
17.  Педагогічні системи, технології. Досвід. Практика: Довідник статей / За ред. П.І.Матвієнка, С.Ф.Клепка, Н.І.Білик. – 2-е вид., допов. – У 2 ч. Ч. ІІ. – Н-Я. –Полтава: ПОІППО. – 2007. – 224 с.
18. Білик Н.І. Проектування адаптивної освітньої системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників / Н.І. Білик // Імідж сучасного педагога. – 2009. – № 8-9. – С. 68–70.


Відповідальний за сторінку Н.І. Білик
Останнє оновлення 28.01.2019

Редакційна рада журналу “Постметодика”

1. Зелюк Віталій Володимирович,

кандидат педагогічних наук, доцент, ректор Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського.

 image1

 image2

2. Барболіна Наталія Михайлівна, методист відділу оцінювання та моніторингу якості освіти Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського.

3. Гриньова Марина Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, декан природничого факультету, завідувач кафедри педагогічної майстерності та менеджменту Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (за згодою).

 image3

 image4

4. Клепко Сергій Федорович, доктор філософських наук, доцент, проректор з наукової роботи Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського – головний редактор журналу “Постметодика”

5. Кіптілий Ігор Олексійович, методист редакційно-видавничого відділу Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського – редакційний директор та випусковий редактор журналу“Постметодика”.

 image5

 image6

6. Кремень Василь Григорович, дійсний член Національної академії наук і Національної академії педагогічних наук України, доктор філософських наук, професор, президент Національної академії педагогічних наук України (за згодою).

7. Харченко Олена Вікторівна, директор Департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації.

 image7

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.