Система Orphus

Інноваційний поступ до нової української школи

У рамках Тижня творчості на базі СЗОШ №4 відбувся методичний вернісаж учителів української мови та літератури «Використання інноваційних технологій у системі особистісно орієнтованого навчання як засіб підвищення інтелектуального рівня учнів».

 

Керівник міського МО Прач Валентина Олександрівна, відкриваючи зібрання словесників, зазначила, що духовне оновлення нашої держави, процес демократизації суспільства передбачають створення сприятливих умов для утвердження атмосфери творчості, багатогранного розвитку особистості, її обдарованості. Завдання щодо виховання людей із високим творчим потенціалом постає не лише як актуальна проблема сучасної педагогічної науки та практики, але і як соціальна необхідність. Тому для вчителів української мови та літератури девізом діяльності є заповідь В.Сухомлинського: «Немає абстрактного учня. Мистецтво й майстерність навчання і виховання полягають у тому, щоб розкривати сили й можливості кожної дитини, дати їй радість успіху в розумовій праці...» Отже, завдання вчителя – допомогти учневі знайти себе в житті; пробудити чи розвинути в дитині те творче зернятко, яке є в кожному, бо закладене там природою.

Учитель гімназії Яременко Т.Д., презентуючи досвід своєї роботи, зауважила, що розвивати творчі здібності можна по-різному. Окремі учні переважно самостійно тренують свої задатки, щоб розвинути їх у здібності, і удосконалюють їх, щоб вони стали творчими. Але для розвитку творчих здібностей більшості школярів важливою є саме роль учителя. Завдання педагога – управляти процесами творчого пошуку, йдучи від простого до складного: створювати ситуації, що сприяють творчій активності та спрямованості школяра, розвивати його уяву, асоціативне мислення, здатність розуміти закономірності, прагнення постійно вдосконалюватися, розв'язувати дедалі складніші творчі завдання.

На думку Тетяни Дмитрівни, одним із найефективніших засобів досягнення мети є інноваційні технології навчання. Інноваційний підхід забезпечує позитивну мотивацію здобуття знань, активне функціонування інтелектуальних і вольових сфер, сприяє розвитку творчої особистості.

Створення ситуації успіху, сприятливих умов для повноцінної діяльності кожної дитини – основна мета, що покладена в основу інноваційних технологій навчання. Багато з них варті уваги сучасного педагога, який прагне дати якісний рівень знань, зробити урок цікавим, досягти максимального взаєморозуміння і співпраці між вчителем і учнем.

Доповнюючи свій виступ, учителька ознайомила присутніх із власними творчими знахідками та новинками науково-методичної та художньої літератури.

Шуть Н.П. (СЗОШ №5) відзначила, що за умов переходу України до сучасного інформаційного суспільства дедалі більш актуальним стає питання про інтеграцію інноваційних методик навчання, насамперед інформаційних технологій, у традиційну шкільну методику. Визначальними пріоритетами практичної діяльності Наталії Павлівни є особистісно орієнтований підхід, орієнтація на конкретного учня, його потенційні можливості як партнера, який свідомо здобуває знання, розвиває здібності, набуває досвіду спілкування в діалозі, аргументовано відстоює власну думку. Атмосфера доброзичливості та співробітництва, яка створюється на уроках, сприяє інтелектуальній розкутості учнів, вільному обміну думками, реалізації їхніх пізнавальних потреб, інтересів.

Саме інформаційно-комунікаційні технології дозволяють модернізувати урок словесності, посилити діяльнісну активність учня в атмосфері пошуку та дослідження. Потужний потенціал комп’ютера як засобу навчання і його програмне забезпечення пов’язуються з такими факторами активізації пізнавальної діяльності учнів на уроці, як наочність, емоційність, індивідуалізація навчання.

Таригіна Т.О., учитель української мови та літератури ЗОШ №6, зупинилась на вирішенні науково-методичної проблеми «Інноваційні методи навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури», зазначивши, що часто у роботі вчителі- словесники надмірно захоплюються використанням якоїсь однієї педагогічної технології, не помічаючи її «мінусів», не враховуючи індивідуальні особливості своїх учнів, їх готовність до роботи за певною технологією. Тому Тетяна Олександрівна вважає, що сучасному педагогові необхідно вибрати те «зерно», що дасть змогу створити свою міні-методику. А у творчого вчителя і учні прагнутимуть до творчості.

У своїй педагогічній практиці учитель апробовує способи інтеграції окремих елементів таких сучасних технологій, як проектне навчання, інтерактивні технології, особистісно зорієнтоване навчання, ІКТ.

Для того, щоб така інтеграція принесла бажаний результат, педагог намагається вникнути в методику кожної з освітніх технологій і використовувати її на своїх уроках залежно від теми, мети виучуваного матеріалу, а також типу уроку та навчального предмета.Учитель упевнена –ніщо не зможе замінити мистецтва його слова, але доцільне, методично обґрунтоване використання ІТ модернізує традиційні методи, прийоми, види навчальної діяльності школярів, допоможе вчителеві розкрити й розвинути їхні творчі здібності, збагатить методичний інструментарій педагога.

У своєму виступі учитель ЗОШ №2 Дружиніна Н.О. зазначила, що незважаючи на розмаїття нововведень, основною формою організації навчальної діяльності залишається урок. Сучасний урок – це урок демократичний. Для такого уроку характерними ознаками є :

  • підготовка не мовознавців-теоретиків, а гуманних освічених людей;
  • навчання не словом, а справою;
  • проведення його не для учнів, а разом з ними;
  • спрямування навчальної діяльності не на клас в цілому, а на особистість кожного учня;
  • забезпечення повного засвоєння навчального матеріалу на уроці;
  • застосування сучасних методик навчання, включаючи ІКТ.

Саме врахування цих чинників допомагає у підготовці до уроку, чітко визначає мету використання методики тієї чи іншої технології, створює алгоритм логічно вмотивованих дій, послідовний перехід від одного елемента до іншого.

Постійно поглиблюючи свої знання, опрацьовуючи додаткову літературу, необхідно привчати до цього і учнів, прагнути донести до них таку аксіому – підручник не є єдиним джерелом знань, тому варто вивчати різні погляди на проблему із посібників, словників, довідників, ІКТ.

Підсумовуючи виступи вчителів, методист ММК Шишлікова В.С.підтвердила їхню думку, що широке застосування інформаційних технологій сприяє підвищенню пізнавального інтересу та творчої активності учнів, дозволяє здійснювати особистісний підхід до них та поетапне засвоєння знань, умінь і навичок. Використання комп’ютерних засобів на уроках мови і літератури – це не тільки потужний інструмент, а й певною мірою третій партнер у педагогічній взаємодії, який дає іншим його учасникам великі можливості в переробці інформації.

Доцільне використання словесником інноваційних методів відкриває нові виміри у просторі навчання. Ефективність сучасних технологій значною мірою залежить від умотивованого застосування на різних етапах уроку певних прийомів формування знань.

Закінчився Тижденнь творчості для вчителів української мови та літератури цікавою зустріччю з доцентом кафедри методики мов і літератур Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету ім. Б.Грінченка, кандидатом педагогічних наук Глазовою Олександрою Павлівною, автором нового підручника з української мови для 9 класу.

 

 

Додаткова інформація

  • Інформує: відділ освіти Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області
  • Автор (-и): В.С.Шишлікова

 


 Copyright © 2001-2017, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2017, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.