Авторам "Постметодики"

Інформація для авторів

Редакція в рубриках “Філософія освіти”, “Педагогічні технології”, “Українське коло”, “Екзамени. Тести”, “Ретрометодика”, “Материнська школа”, “Довідки” та інших в першу чергу друкуватиме: 
1. Узагальнюючі статті-огляди та описи перспективних педагогічних технологій.
2. Дайджести, огляди цікавих матеріалів з усіх педагогічних журналів, газет.
3. Для учнів: конкурси, задачники, поради щодо організації навчальної праці, розваги, тренінги, задачі вступних іспитів, наукові іграшки, “шпаргалки” тощо.
4. Матеріали про секрети фахової майстерності вчителя.
5. Рецензії на книги, статті, потрібні педагогам, учням.
6. Поради щодо підвищення ефективності навчання.
7. Довідковий матеріал для вчителів, учнів.
8. Матеріали про вітчизняний педагогічний досвід. Умовою публікації в журналі є якість матеріалу. Критерії відбору матеріалів для журналу:
1. Актуальність для сучасної школи.
2. Доступність для читача.
3. Несподіваність
4. Інтегративність, міждисциплінарність.
5. Елегантність.
 

Вимоги до оформлення статей:

1. Структура статті повинна відповідати вимогам Постанови ВАК України за № 1-02/3 від 5 січня 2003 р., а саме обов'язково включати такі елементи: а) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; б) аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання цієї проблеми і на які посилається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття; в) формулювання цілей статті (постановка завдання); г) виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів; д) висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому  напряму. Необхідно виділити назви кожного з елементів у тексті статті за зразком у додатку.2. Обсяг статті – від 6 повних сторінок тексту формату А-4 українською мовою через одинарний інтервал, шрифт Times New Roman, кегль 14 у редакторі MS WORD for Windows (версія не нижче 6.0).3. Подавати відредагований текст статті на CD-диску (з нумерацією сторінок) та один роздрукований примірник за підписом автора.4. Рецензія фахівця із науковим ступенем, завірена за місцем роботи (для дописувачів без наукового ступеня).5. Довідка про автора (прізвище, ім'я, по батькові, повна назва місця роботи, посада, науковий ступень та звання, адреса, контактні телефони) – роздрукована та на CD-диску окремим файлом.6. Посилання на літературні джерела в тексті позначати в квадратних дужках [1, с.3; 7; 8], використовувати лапки"....", одинарний апостроф ('), тире (-); таблиці та малюнки подавати із назвами та прив'язувати їх до тексту і групувати у відповідному масштабі; в посиланнях на інших авторів ставити ініціали перед прізвищем, без пробілу, а між словами – не більше 1 пробілу; список літератури – до 10 джерел; анотації українською, російською та англійською мовами.Зразок оформлення бібліографічного опису згідно з наказами ВАК України від 29 травня 2007 р. №342, від 3 грудня 2007 року № 845, від 26 січня 2008 року № 63, від 03 березня 2008 року № 147  (форма 23):Для книг
Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. — Львів : Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики ІV—V ст. ; № 14).
Для статті в збірнику
Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. — К. : ІСОА, 2002. — 147 с.
Для статті в журналі
Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 6. — С. 15—18, 35—38.
У разі надсилання статті на адресу редакції поштою, обов`язково крім двох роздрукованих примірників статті додавати електронний варіант на CD-диску. На допомогу авторам - брошура 
Видавнича діяльність у науково-методичній роботі / Уклад. Кіптілий І.О. – Полтава: ПОІППО, 2008. – 48 с.При недотриманні вищевказаних умов оформлення оригінал редакцією не розглядається.Контактні телефони: (05322) 2-49-56; (05322) 2-76-75
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Відповідальний за зміст сторінки І.О.Кіптілий

ПОІППО      Головна      Цілі      Архів      Редакційна колегія      Редакційна рада      Редакція      Авторам


 Зв'язатися з веб-майстром. Останнє оновлення 21.01.2019 року. Send comments to webmaster Last update: 21.01.2019

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.