Система Orphus

Литвинюк Людмила Вікторівна

Lytvynyuk200

ЛИТВИНЮК ЛЮДМИЛА ВІКТОРІВНА – кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри філософії і економіки освіти ПОІППО (з 2019 року).

Освіта: філологічний факультет Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти, українська мова і література, англійська мова і література» (2000);  аспірантура кафедри педагогічної майстерності Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка (2002–2005), стажування на кафедрі філософії і освіти дорослих Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» (м. Київ, 2015).

Академічний досвід: учитель української мови і літератури Полтавської середньої школи № 6 (2000–2001), викладач кафедри гуманітарних дисциплін та іноземних мов, завідувачка денного відділення Полтавського відокремленого підрозділу Європейського університету фінансів, інформаційних систем, менеджменту та бізнесу (2001–2002), заступник директора з виховної роботи Полтавської загальноосвітньої школи І–ІІІ ст. № 11, головний спеціаліст управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради (2005–2008), доцент кафедри педагогічної майстерності ПОІППО (2009), доцент кафедри філософії і економіки освіти ПОІППО (2010-2019).

Редакторські обов'язки: заступник головного редактора науково-методичного журналу «Постметодика» (2012 – т. ч.). Завідувачка редакції книги Історія Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського. 1940–2010 / В. В. Зелюк (голова ред. кол.) – Полтава : ПОІППО, 2010. – 576 с. : фотоіл. – До 70-річчя Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського (2010). Член науково-редакційної ради видання Полтавіка. Полтавська Енциклопедія [Текст] = Poltavika. Poltava Encyclopaedia: у 12 тт. / гол. ред. О. А. Білоусько; Центр дослід. іст. Полтавщ. Полт. обл. ради – Т. 6: Освіта і наука = Education and Science. кн. 1: Aбаза–Крекотень = Abaza–Krekoten’: редкол. Тому: О. А. Білоусько (гол. ред. та ін.). – Полтава: ПЦ : «Мозаїка», 2017.

Проектна діяльність. Тренер українсько-швейцарського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU» (2017), член організаційного комітету з підготовки та реалізації історико-краєзнавчого проекту «Історія освіти і науки Полтавщини» (2015–2018). Автор обласного проекту біографічного навчання вчителів «Формування лідерської компетентності в школі засобами біографічних досліджень у контексті освітнього краєзнавства» (2012–т. ч.).

Керівництво дослідницькою діяльністю педагогів. Керівник Полтавської обласної мережі шкіл лідерської освіти, координатор обласної спеціальної дослідницької групи «Філософія лідерства в освіті».

               

Коло наукових інтересів: філософія освіти, менеджмент, теорія і методика професійної освіти, лідерство в освіті, біографічні дослідження.

Тема кандидатської дисертації: «Педагогічне стимулювання професійного зростання вчителів загальноосвітніх навчальних закладів», спеціальність 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти (2007).

Відзнаки та нагороди: грамота управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради (2007), Почесна грамота Полтавського обкому профспілки працівників освіти і науки України (2010), грамота Головного управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації (2011), грамота Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації (2014, 2018), подяка ПОІППО за наукову діяльність (2012, 2013, 2015, 2016, 2017), подяка ПОІППО за інноваційний пошук та поширення педагогічного досвіду (2017).

Переможець VIII Міжнародного фестивалю педагогічних інновацій (Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України, Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради) за інноваційну розробку «Формування лідерської компетентності в школі засобами біографічних досліджень у контексті освітнього краєзнавства» (2016).

Участь у конференціях, семінарах, форумах: учасниця 15 Всеукраїнських і 20 Міжнародних конференцій, зокрема Х Конференції філософів слов’янських країн «Людина у відношенні до історії та уявлення про майбутнє» (м. Івонич, Польща, 2017), 36 семінарів, 9 круглих столів різного рівня.

Наукові публікації: автор 86 публікацій, серед яких 3 посібники (у співавторстві), 24 статті у фахових виданнях України; 3 зарубіжні публікації, 1 розділ і 4 статті в колективних монографіях, 26 тез доповідей на конференціях, семінарах, 25 публікацій в інших виданнях.

Профіль ученого у міжнародних наукометричних базах даних:

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=qYzz5vMAAAAJ&hl=ru 

H-індекс: 3.

ORCID ID 0000-0001-7986-161X

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ:

(Укладено за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання : метод. рекомендації з впровадження / уклад. : О. К. Галевич, І. М. Штогрин ; відп. ред. В. Ф. Кметь. – Львів : [Б. в.], 2008. – 20 с.)

2018

1.            Литвинюк Л. В. Біографія як тезаурус: до створення енциклопедичних статей про персоналії / Л. В. Литвинюк // Традиції та сучасні концепти енциклопедичної справи в Україні: колективна монографія /за ред. д. і. н., проф. Киридон А. М. – К. : Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», 2018. – С.105–116.

2.            Литвинюк Л. В. Біографія як капсула часу: нотатки з Х конференції філософів слов'янських країн / Л. В. Литвинюк // Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди "Філософія". – 2018. – Вип. 51. – С. 49–68. – Режим доступу : http://doi.org/10.5281/zenodo.2544927

3.            Литвинюк Л. В. Методичні та методологічні імплікації використання біографії в освіті Л. В. Литвинюк // Балканско научно обозрение. – 2018. – № 1. – С. 8–11.

4.            Литвинюк Л. Біографічне навчання і педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського / Л. Литвинюк // «Освіта і доля нації». Виховання громадянина в демократичних суспільствах: європейський та український досвід: Матеріали ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції (17-19 травня 2018 р.) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 70–73.

5.            Литвинюк Л. В. Темпоральні межі біографії вчителя / Л. В. Литвинюк // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти : зб. наукових праць / за заг. ред. М. А. Журби.  – Монреаль : СPM «ASF», 2018. – С. 17–19.

6.            Литвинюк Л. В. Формування наукової картини світу учнів у процесі біографічного навчання / Л. В. Литвинюк // Технології інтеграції змісту освіти : зб. наук. праць всеукраїнського круглого столу, 12 березня 2018 р., Полтава / Інститут педагогіки НАПН України; Полтав. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. М. В. Остроградського / [головн. ред. В. Р. Ільченко]. – Вип. 10. – Полтава : ПОІППО, 2018. – 284 с. 178–186. – Режим доступу : http://poippo.pl.ua/images/FILES/nml/elektronni_vydannia_POIPPO/2018/ Zb_nauk_tech_integr_vyp.10.pdf.

2017

1.            Литвинюк Л. В. Біографічний метод в освіті: життєтворчі перспективи / Л. В. Литвинюк // Постметодика. – 2017. – № 4. – C. 32–41. – Режим доступу : http://poippo.pl.ua/pm/pdf-1-f-w/PM-129-2017sm.pdf

2.            Литвинюк Л. В. Біографічне навчання: відкритість минулому та майбутньому / Л. В. Литвинюк // Восьма Міжнародна науково-практична конференція: соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої школи, м. Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 21–22 квітня 2017 р. / збірник матеріалів. – Х. : «Місбкдрук», ХНТУСГ ім. П. Василенка. – С. 339–344.

3.            Литвинюк Л. В. Біографічний факт і особливості біографічного пізнання в навчальному процесі / Л. В. Литвинюк // Біографічні документи в освіті: теорія і практика: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (25 квітня 2017 р.) [наук. ред. Л. В. Литвинюк]. – Полтава : ПОІППО, 2017. – С. 18–24.

4.            Литвинюк Л. Людина у відношенні до історії та уявлення про майбутнє: контекст біографічного навчання / Л. Литвинюк // X Konferencja Filozofów Krajów Słowiańskich Człowiek wobec dziejów a wizje przyszłości, 2017. – S. 67. – Режим доступу : http://www.filozofiakrajowslowianskich.republika.pl/TEZY_XKFKS_2017.pdf .

5.            Литвинюк Л. Біографічние навчання в контексті поглиблення особистісно орієнтованого підходу до підвищення педагогічної майстерності вчителя / Л. Литвинюк // Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. 24–25 листопада 2017 р., м. Дніпро. Частина І. / Наук. ред. О. Ю. Висоцький. – Дніпро : СПД «Охотнік», 2017. – С. 165–167.

6.            Литвинюк Л. В. Клепко Сергій Федорович / В. М Григор’єв, Л. В Литвинюк // Полтавіка. Полтавська Енциклопедія [Текст] = Poltavika. Poltava Encyclopaedia: у 12 тт. / гол. ред. О. А. Білоусько; Центр дослід. іст. Полтавщ. Полт. обл. ради – Т. 6: Освіта і наука = Education and Science. кн. 1: Aбаза–Крекотень = Abaza–Krekoten’: редкол. Тому: О. А. Білоусько (гол. ред. та ін.). – Полтава: ПЦ : «Мозаїка», 2017. – C. 1055–1056.

7.            Литвинюк Л. В Дружиніна (Воробйова) Анна Вікторівна / Л. В. Литвинюк // Полтавіка. Полтавська Енциклопедія [Текст] = Poltavika. Poltava Encyclopaedia: у 12 тт. / гол. ред. О. А. Білоусько; Центр дослід. іст. Полтавщ. Полт. обл. ради – Т. 6: Освіта і наука = Education and Science. кн. 1: Aбаза–Крекотень = Abaza–Krekoten’: редкол. Тому: О.А.Білоусько (гол. ред. та ін.). – Полтава: ПЦ : «Мозаїка», 2017. – C. 754–755.

2016

1.            Литвинюк Л. В. Біографізація української освіти: концептуалізація дослідження / Л. В. Литвинюк // Гілея. – 2016. – Вип. 112. – С. 251–255.

2.            Литвинюк Л. В. Біографічнo-комунікативні практики в освіті: спроба визначення та класифікації / Л. В. Литвинюк // Біографічно-комунікативні практики в освіті : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 19 квітня 2016 р. / за ред. Литвинюк Л. В. – Полтава : ПОІППО, 2016. – С. 5–1. – Режим доступу : http://poippo.pl.ua/nml/elektronni-vydannia-poippo

3.            Литвинюк Л. В. Герменевтичні і наративні аспекти біографічного методу в освіті: життєтворчі перспективи / Л. В. Литвинюк // Природа дитинства у вимірах герменевтики і наративу: практико зорієнтований посібник / за ред. Н. В. Чепелевої, Д. І. Петренко, І. Г. Єрмакова, Р. А. Рудковської. – К. : приватна виробничо-комерційна фірма «Видавництво «МакДен», 2016. – С. 167–178.

4.            Литвинюк Л. В. Травматичний досвід і біографічне навчання / Л. В. Литвинюк // «Освіта і доля нації». Філософія і педагогіка миру в Україні та сучасному світі : матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції (28-29 жовтня 2016 р.) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків: ХНПУ, 2016. – С. 119–122.

5.            Литвинюк Л.В. Формування лідерської компетентності засобами біографічних досліджень у контексті освітнього краєзнавства / Л. В. Литвинюк // Матеріали VIII Міжнародного фестивалю педагогічних інновацій. – Черкаси, 2016. – 85–89.

6.            Литвинюк Л. В. Біографічні дослідження: освітнє краєзнавство у філософсько-освітньому контексті / Л. В. Литвинюк // Освітнє краєзнавство: біографічні дослідження [ред. Л. В. Литвинюк]. – Полтава : ПОІППО, 2016. – С. 7–9. – Режим доступу : http://poippo.pl.ua/images/FILES/nml/drukov_produk_POIPPOPDF/2016/biography_lytvyniuk2016.pdf

2015

1.            Литвинюк Л. В. Біографічний досвід учительських династій: проблема чи ресурс біографічного навчання? [Електронний ресурс] / Л. В. Литвинюк //  Біографічний досвід учительських династій: зв'язок поколінь: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 березня 2015 р.) [наук. ред. Л. В. Литвинюк] – Ч.1. – Полтава : ПОІППО, 2015. – 96 с. (е-книга). – Електрон. текст. – Режим доступу : http://poippo.pl.ua/nml/elektronni-vydannia-poippo

2.            Литвинюк Л. В. До проблеми тезауруса біографічного навчання [Електронний ресурс] / Л. В. Литвинюк // Збірник тез Всеукраїнської Інтернет-конференції «Актуальні проблеми університетської та професійної післядипломної освіти в кризових умовах» / НАПН України; Ун-т менедж. освіти. – К., 2015. – 112 с. – С. 63. – Електрон. текст. – Режим доступу : http://umo.edu.ua/images/content/institutes/cipo/kaf_UPOP/metod_material/ vseukr_internet_konf.pdf.

3.            Литвинюк Л. В. Біографічна компетентність учителя: виклики для української філософії освіти / Л. В. Литвинюк // Освіта і доля нації: Європейські цінності в освітньому просторі України : матеріали XVІ Міжнародній науково-практичній конференції (25–26 вересня 2015 р. / Харк. Нац.. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ. – С. 97–99.

2014

1.            Литвинюк Л. В. Біографічне навчання у післядипломній педагогічній освіті. Частина 1: Поняття та моделі / Л. В. Литвинюк // Постметодика. – 2014. – № 3. – С. 14–18. – Режим доступу : http://poippo.pl.ua/pm/pdf-1-f-w/PM3_118.pdf

2.            Литвинюк Л. В. Біографічне навчання у післядипломній педагогічній освіті. Частина 2: Потенціал для професійного розвитку вчителя / Л. В. Литвинюк // Постметодика. – 2014. – № 4. – С. 2–7. – Режим доступу : http://poippo.pl.ua/pm/pdf-1-f-w/PM4_119.pdf

3.            Литвинюк Л. В. Начерки філософсько-педагогічного аналізу «Педагогічної поеми» А. С. Макаренка / Л. В. Литвинюк // Витоки педагогічної майстерності. – 2014. – Вип. 13– (Серія «Педагогічні науки»). – С. 198–202.

4.            Литвинюк Л. В. Дослідницька діяльність педагогів Полтавщини з формування лідерської компетентності в школі / Л. В. Литвинюк // Лідери освіти Полтавщини : матеріали засідання спеціальної дослідницької групи «Філософія лідерства в освіті» [ред. Л. В. Литвинюк]. – Полтава : ПОІППО, 2014. – С. 5–15. – Режим доступу : http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_filosofii_i_ekon_osvity/podii/2014/2/zvirnyk.pdf

5.            Литвинюк Л. В. Біографічний метод в освітній практиці / Л. В. Литвинюк // Освітнє краєзнавство і формування лідерської компетентності в сучасній школі: дослідження біографій учителів : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [наук. ред. Л. В. Литвинюк]. – Полтава : ПОІППО, 2014. – С. 4–13. – Режим доступу : http://poippo.pl.ua/novyny-poippo-blohom/item/1900-vyvchennia-biohrafichnoho-dosvidu-vchyteliv-lideriv-poltavshchyny#zbirnyk

2013

1.            Литвинюк Л. В. Клепко Сергій Федорович: філософ, інтегратор, експерт (біографічний нарис) / Л. В. Литвинюк, В. М. Григор’єв // Сергій Федорович Клепко : біобібліографічний покажчик / Міністерство освіти і науки України, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського; голов. ред. Л. В. Литвинюк; відп. ред. Т. О. Бондар; уклад. бібліогр. пок. : Т. Є. Курєнкова, Л. А. Александрова; авт. вступ. ст. В. В. Зелюк, М. Д. Култаєва, В. М. Григор'єв, Л. В. Литвинюк. – Полтава : ПОІППО, 2013. – 121 с. (Сер.: «Персоналії післядипломної педагогічної освіти Полтавщини»; вип. 4).

2.            Литвинюк Л. В. Освітнє краєзнавство в контексті освіти для сталого розвитку / Л. В. Литвинюк // Філософсько-теоретичні та практико-зорієнтовані аспекти випереджваючої освіти для сталого розвитку : матеріали всеукраїнської наукової конференції. 22 листопада 2012 р., м. Дніпропетровськ. Частина І. / наук. ред. О. Є. Висоцька. – Дніпропетровськ : «РоялПринт», 2013. – С. 43–44.

3.            Литвинюк Л. В. Розвиток освітнього краєзнавства на Полтавщині / Л. В Литвинюк // Спадщина Олексія Григоровича Івахненка та методика використання історичного матеріалу на уроках математики : робочі матеріали обласного семінару математиків / [упорядник І. Б. Гарус. ] – Полтава : ПОІППО, 2013. – 107 с. – С. 12–15.

 

2012

1.            Литвинюк Л. В. Комунікації і сучасна школа / Л. В. Литвинюк // Вісник Черкаського університету . Серія «Педагогічні науки». – 2012. – № 28 (241) – С. 69–75.

2.            Литвинюк Л. В. Персональні сайти вчителів як джерело для біографічних досліджень в управлінні педагогічним колективом школи / Л. В. Литвинюк // Постметодика. – 2012. – № 4. – С.40–45. – Режим доступу : http://poippo.pl.ua/pm/pdf-1-f-w/PM-107.pdf

3.            Литвинюк Л. В. Лідерство вчителя – потенційно сильна стратегія навчання / Л. В. Литвинюк // Постметодика. – 2012. – № 6. – С. 24–27. – Режим доступу : http://poippo.pl.ua/pm/pdf-1-f-w/PM-109.pdf

4.            Клепко С. Ф. Формування лідерської компетентності в школі / С. Ф. Клепко, Л. В. Литвинюк. – Полтава : ПОІППО, 2012. – 270 с. – Режим доступу : http://www.bazaluk.com/scientific-library/book/338.html

5.            Литвинюк Л.В. Педагогічні погляди Г. Сковороди / Л. В. Литвинюк // Культура і компетентність сучасного вчителя-лідера : матеріали обласного науково-практичного семінару, присвяченого 290-річчю з дня народження Г. С. Сковороди [укладачі : Л. В. Литвинюк, Т. О. Бондар]. – Полтава : ПОІППО, 2012. – 84 с. – С.14–17.

2011

1.            Литвинюк Л. В. «Шлях до професіоналізму»: проект професійного зростання вчителів загальноосвітніх навчальних закладів / Л. В. Литвинюк, В. О. Олійниченко // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Вип. 8. Ч.2. – Полтава, 2011. – Серія “Педагогічні науки”. – 348 с. – С. 152–158.

2.            Литвинюк Л. В. Сходження до вершин педагогічної науки: від учителя до члена-кореспондента НАПН України (про Бойко А. М., д. п. н., проф.) / Л. В. Литвинюк. – Постметодика. – № 5.– 2011. – С. 18–23.

3.            Литвинюк Л. В. Паралінгвістичні комунікації у процесі міжкультурної взаємодії / Л. В. Литвинюк // Матеріали історико-філософських Читань, присвячених міжнародному Дню Філософії (Полтава, 17 листопада 2010 року, Полтавський національний технічний університет). – 2011. – С. 124–127.

2010

1.            Литвинюк Л. В. Проектний підхід до управління науково-методичною роботою школи / Л. В. Литвинюк // Імідж сучасного педагога. – 2010. – № 2. – С. 46–49

2.            Литвинок Л. В. Ділова гра як засіб підвищення професіоналізму керівників шкіл // Науковий часопис НПУ ім. М. Драгоманова. – № 13(23). – 2010. – С. 127–130. – («Творча особистість учителя»).

2004– 2008

1.            Литвинюк Л. В. Теоретичні засади організації професійного зростання вчителів загальноосвітніх навчальних закладів / Л. Литвинюк // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Вип. 2. – Полтава, 2008.– Серія «Педагогічні науки». – 278 с.

2.            Литвинюк Л. Методична скринька. Розсипи інтерактивних вправ // Інтерактивне навчання в системі підвищення кваліфікації вчителів : [навчально-методичний посібник / автори-упоряд.: О. О. Новак, Н. І. Білик]. – Полтава : ПОІППО, 2008. – 192 с. – С. 86–100.

3.            Литвинюк Л. Ділова гра «Педагогічні кар’єрні сходинки» // Інтерактивне навчання в системі підвищення кваліфікації вчителів : [навчально-методичний посібник / автори-упоряд. : О. О. Новак, Н. І. Білик]. – ПОІППО, 2008. – С. 169–185.

4.            Теорія і практика управління навчальним закладом : навчально-методичний посібник / М. В. Гриньова, Л. В. Литвинюк. – Полтава : ПДПУ, 2006. – 48 с.

5.            Литвинюк Л. Індивідуальний підхід до стимулювання професійного зростання вчителів загальноосвітніх навчальних закладів / Л. Литвинюк // Рідна школа. – 2005. – № 7. – С.16–18.

6.            Литвинюк Л. Становлення й розвиток вчення про стимулювання професійного зростання вчителів / Л. Литвинюк // Рідна школа. – 2004.– № 2. – С. 6–8.

7.            Литвинюк Л. Педагогічне стимулювання професійного зростання вчителів із низьким рівнем самооцінки / Л. Литвинюк // Рідна школа. – 2004. – № 11. – С. 31–33.

 

8.            Литвинюк Л. Моральне стимулювання професійного зростання вчителів // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. – Випуск 5 (38). – Серія «Педагогічні науки». – Полтава, 2004. – С. 113–121.

 

 

Книжкові видання за редакцією Л. Литвинюк

(2010–2018)

Опис : 3

Історія Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського. 1940–2010 / В. В. Зелюк (голова ред. кол.) – Полтава : ПОІППО, 2010. – 576 с. : фотоіл. – До 70-річчя Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського

 

Режим доступу : http://poippo.pl.ua/file/book/POIPPO.pdf

 

Освітнє краєзнавство і формування лідерської компетентності у сучасній школі: дослідження біографій випускників : матеріали обласного науково-практичного семінару [ред. Л. В. Литвинюк]. – Полтава : ПОІППО, 2013. – 148 с.

 

Режим доступу :

http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_filosofii_i_ekon_osvity/podii/osv_kraezn/prez_i_mater/Zbirnyk5.11.2013.biogr.pdf

 

Опис : images

Сергій Федорович Клепко : біобібліографічний покажчик / Міністерствоосвіти і науки України, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освітиім. М. В. Остроградського; голов. ред. Л. В. Литвинюк; відп. ред. Т. О. Бондар; уклад. бібліогр. пок. : Т. Є. Курєнкова,

Л. А. Александрова; авт. вступ. ст. В. В. Зелюк, М. Д. Култаєва,В. М. Григор'єв, Л. В. Литвинюк. – Полтава : ПОІППО, 2013. – 121 с. – (Сер.: «Персоналії післядипломної педагогічної освіти Полтавщини»; вип. 4).

 

Режим доступу :

http://poippo.pl.ua/images/FILES/nml/drukov_produk_POIPPOPDF/Klepko_bibliograf.pdf

Опис : C:\Users\Литвинюк\Pictures\��������.jpg

Освітнє краєзнавство і формування лідерської компетентності в сучасній школі: дослідження біографій учителів : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [ред. Л. В. Литвинюк]. – Полтава : ПОІППО, 2014. – 332 с.

 

Режим доступу :

http://poippo.pl.ua/images/FILES/nml/drukov_produk_POIPPOPDF/2014/lytvyniuk-osvitnie_kraeznavstvo.pdf

 

 

Лідери освіти Полтавщини : матеріали засідання спеціальної дослідницької групи «Філософія лідерства в освіті» [ред. Л. В. Литвинюк]. – Полтава : ПОІППО, 2014. – 122 с.

 

Режим доступу :http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_filosofii_i_ekon_osvity/podii/2014/2/zvirnyk.pdf

 

 

Опис : C:\Users\Литвинюк\Pictures\!<script type='text/javascript'>
 <!--
 var prefix = 'ma' + 'il' + 'to';
 var path = 'hr' + 'ef' + '=';
 var addy92964 = 'cid_BEC3BAC8D58E43CFA562FF53F1DF04ED' + '@';
 addy92964 = addy92964 + 'Lytvynuk' + '.' + 'bmp';
 document.write('<a ' + path + '\'' + prefix + ':' + addy92964 + '\'>');
 document.write(addy92964);
 document.write('<\/a>');
 //-->\n </script><script type='text/javascript'>
 <!--
 document.write('<span style=\'display: none;\'>');
 //-->
 </script>Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 <script type='text/javascript'>
 <!--
 document.write('</');
 document.write('span>');
 //-->
 </script>

Формування лідерської компетентності в школах Решетилівщини : матеріали засідання обласної спеціальної дослідницької групи «Філософія лідерства в освіті» [ред. Л. В. Литвинюк]. – Полтава : ПОІППО, 2015. – 63 с.

Режим доступу :

http://poippo.pl.ua/images/FILES/nml/elektronni_vydannia_POIPPO/2015/Formuv_lid_Reshetulivka.pdf

 

Формування лідерської компетентності в школі: досвід ЗОШ І–ІІІ ст. № 2 Комсомольської міської ради Полтавської області і нові стратегії: матеріали засідання спеціальної дослідницької групи «Філософія лідерства в освіті»

[ред. Л. В. Литвинюк]. – Полтава : ПОІППО, 2015. – 114 с.

 

Режим доступу :

http://poippo.pl.ua/images/FILES/nml/elektronni_vydannia_POIPPO/2015/Formuv_lid_Komsomolsk.pdf

Опис : Публікація9

Біографічний досвід учительських династій: зв'язок поколінь: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 березня 2015 р.) [наук.ред. Л. В. Литвинюк]. – Ч. 1. – Полтава : ПОІППО, 2015. – 93 с.

 

Режим доступу :

http://poippo.pl.ua/images/FILES/nml/elektronni_vydannia_POIPPO/2015/Posvid_peddunast_P1.pdf

 

Опис : Публікація9

Біографічний досвід учительських династій: зв'язокпоколінь: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 березня 2015 р.) [наук.ред. Л. В. Литвинюк]. – Ч. 2. – Полтава : ПОІППО, 2015. – 114 с.

 

Режим доступу :

http://poippo.pl.ua/images/FILES/nml/elektronni_vydannia_POIPPO/2015/Posvid_peddunast_P2.pdf

 

Формування лідерської компетентності в школі: пошук технологій [наук.ред. Л. В. Литвинюк]. – Полтава : ПОІППО, 2015. – 141 с.

 

Режим доступу : http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_filosofii_i_ekon_osvity/SDG/SDG_filos_lider_v_osviti/zbirnykSDH.pdf

 

Біографічно-комунікативні практики в освіті : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (19 квітня 2016 р.) [наук.ред. Л. В. Литвинюк]. – Полтава : ПОІППО, 2016. – 178 с.

 

Режим доступу :

http://poippo.pl.ua/images/FILES/nml/elektronni_vydannia_POIPPO/2016/zbirnyk_end.pdf

 

Опис : Литвинюк 2

Освітнє краєзнавство: біографічні дослідження

[ред. Л. В. Литвинюк]. – Полтава : ПОІППО, 2016. – 362 с.

 

Режим доступу :

http://poippo.pl.ua/images/FILES/nml/drukov_produk_POIPPOPDF/2016/biography_lytvyniuk2016.pdf

 

Опис : biogr150

Біографічні документи в освіті: теорія і практика: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (25 квітня 2017 р.) [наук. ред. Л. В. Литвинюк]. – Полтава : ПОІППО, 2017. – 148 с.

 

Режим доступу :

http://poippo.pl.ua/images/FILES/nml/drukov_produk_POIPPOPDF/2017/biografichni_dokymentu.pdf

 

Опис : Biografia vchytelia v biogr uchniaLytvyniuk2018

Біографія вчителя у біографії учня : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (24 квітня 2018 р.) [наук.ред. Л. В. Литвинюк]. – Полтава : ПОІППО, 2018. – 256 с.

 

Режим доступу : http://poippo.pl.ua/images/FILES/nml/drukov_produk_POIPPOPDF/2018/Biografia_vchytelia_v_biogr_uchniaLytvyniuk2018.pdf

 

  


Відповідальна за зміст сторінки Л.Литвинюк

Останнє оновлення 11.02.2019

 

 

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.