Система Orphus

Стрельніков Віктор Юрійович

 strelnikov300

 

Стрельніков Віктор Юрійович – доктор педагогічних наук (2007 р.), професор (2008 р.), професор кафедри філософії і економіки освіти (з 2018 р.).

Освіта: історичний факультет Полтавського державного педагогічного інституту імені В. Г. Короленка (1976–1980); аспірантура Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Київ (1991–1994); докторантура Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України, м. Київ (2003–2006); Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації і перепідготовки фахівців Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», спеціаліст з економіки підприємства (2009–2010).

Академічний досвід і навчально-методична робота: учитель історії Лазірківської середньої школи (1980–1985), директор Чутівської восьмирічної школи Оржицького району Полтавської області (1985–1986); методист відділу гуманітарних дисциплін (1990–1995) та доцент кафедри педагогічних технологій Полтавського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників (1995–2001); доцент кафедри історії та кооперативного руху (2001–2007); професор кафедри філософії та економіки освіти ПОІППО (2018–т.ч.).Викладання студентам університету освітньо-кваліфікаційного рівня магістра курсів «Методика викладання у вищій школі», «Педагогіка і психологія»; для магістрів освітньої програми «Педагогіка вищої школи» викладання дисциплін: «Методологія та логіка наукових досліджень», «Дидактичні системи у вищій школі», «Системний підхід у вищій школі», «Управління закладом освіти», «Моделювання професійної діяльності та підготовки фахівця», «Педагогічна майстерність викладача» на основі інтерактивних інформаційних технологій навчання; у Полтавському університеті економіки і торгівлі – гарант освітньої програми «Педагогіка вищої школи» (2011–2018), підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за напрямом 01 «Освіта», спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки»; викладання за сумісництвом на кафедрі соціальної педагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка навчальних дисциплін «Соціалізація особистості» та «Філософія освіти» для соціальних педагогів (2000–2012).

Організаційний досвід: відповідав за освітню галузь району і області на партійній роботі (1986–1990); декан педагогічного факультету Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації і перепідготовки фахівців (2001–2006), завідувач кафедри культурології та історії (2007–2011), завідувач кафедри педагогіки, культурології та історії (2011–2015), завідувач кафедри педагогіки і суспільних наук Полтавського університету економіки і торгівлі (2015–2018); член спеціалізованих учених рад по захисту докторських дисертацій: Д. 12.112.01 у Державному вищому навчальному закладі «Донбаський державний педагогічний університет» і Д. 44.053.01 у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка; науковий керівник підготовки кандидатських дисертацій 5 аспірантів, під науковим керівництвом захищено 3 кандидатські дисертації.

Коло наукових інтересів: педагогіка, дидактика, філософія освіти, професійна освіта. Практичне проведення системних авторських курсів підвищення кваліфікації викладачів закладів вищої освіти I–II рівнів акредитації з проблематики «Інноваційні технології навчання у вищій школі», «Педагогіка вищої школи», «Дидактичні системи у вищій школі», «Методика викладання дисциплін у вищій школі», «Сучасні технології навчання: європейський досвід».

Кандидатська дисертація: «Розвиток професійної компетентності вчителів у закладах післядипломної освіти» (спеціальність 13.00.01 Теорія та історія педагогіки). Захищена в Інституті педагогіки та психології професійної освіти АПН України, м. Київ (1995).

Докторська дисертація: «Теоретичні основи проектування професійно орієнтованої дидактичної системи підготовки бакалаврів економіки» (спеціальність 13.00.04 Теорія і методика професійної освіти). Захищена в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, м. Київ (2007).

Відзнаки та нагороди: Грамоти та подяки ректора Полтавського університету економіки і торгівлі (2009, 2010, 2013, 2015), подяка ректора Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського (2017), Грамота Головного управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації (2009 р.).

Підвищення кваліфікаційного рів­ня:

1. International Institute of Innovations «Science – Education – Development» in Warsaw (Польща), стажування з 1 червня по 30 листопада 2016 р., сертифікат про стажування, реєстраційний номер №79 від 30 листопада 2016 року, за напрямами: «The Quality of Economic and Management Education in EU (Якість економічної та управлінської освіти в ЄС)», «The quality education and university autonomy (Якість освіти та університетська автономія)», «Social work (Соціальна робота)», «Pedagogy of Higher Education (Педагогіка вищої освіти)», «International Scientometric Bases Scopus and Web of Science (Міжнародні наукометричні бази Scopus та Web Science)».

2. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», курси підвищення кваліфікації з 12 червня по 31 серпня 2017 р.; свідоцтво про підвищення кваліфікації, реєстраційний номер ПК 366227007/100290-17 від 31 серпня 2017 року за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія» за курсом «Комп’ютерні системи та мережі».

Наукові публікації: автор більше 300 наукових праць, зокрема трьох монографій, шести навчально-методичних посібників, програм авторських спецкурсів, статей, що опубліковані у фахових виданнях України та в інших збірниках наукових праць, матеріалах конференцій тощо.

Профіль ученого у міжнародних наукометричних базах даних:

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=8W0-34MAAAAJ&hl=ru&oi=sra

H-індекс: 10.

ORCIDID0000-0002-8822-9517

Основні публікації

(Укладено за ДСТУ 8302 : 2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання, чинним від 2016-07-01. Офіц. вид. К. : ДП «УкрНДНЦ», 2016. – 17 с.)

1. Стрельніков В. Ю. Педагогічні основи забезпечення особистісного і професійного розвитку студентів засобами інноваційних технологій навчання. Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. Кн. 1. 295 с. Кн. 2. 230 с.

2. Стрельніков В. Ю. Проектування професійно-орієнтованої дидактичної системи підготовки бакалаврів економіки : монографія. Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2006. 375 с.

3. Стрельніков В. Ю., Брітченко І. Г. Сучасні технології навчання у вищій школі : модульний посібник для слухачів авторських курсів підвищення кваліфікації викладачів МІПК ПУЕТ. Полтава : ПУЕТ, 2013. 309 с.

4. Стрельніков В. Ю. Акмеологічна компетентність викладача вищої школи. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки. № 31 (244). Черкаси : ЧНПУ імені Богдана Хмельницького, 2013. C. 71–74.

5. Стрельніков В. Ю. Розвиток започаткованої А. С. Макаренком теорії проектування дидактичних систем. Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2013. Вип. 12. С. 300–305.

6. Стрельніков В. Ю. Професійний розвиток майбутнього фахівця як складник його соціальної діяльності у контексті сучасної соціокультурної ситуації. Соціально-педагогічна діяльність в умовах трансформації суспільства: теоретичні та прикладні проблеми : монографія / С. П. Архипова, Т. М. Десятов, І. І. Кругляк та ін. ; за заг. ред. С. П. Архипової. Черкаси : Вид. ФОП Гордієнко Є. І., 2014. C. 19–46.

7. Стрельніков В. Ю., Лебедик Л. В. Дипломне проектування : метод. рек. щодо виконання, оформлення та підготовки до захисту дипломної роботи на отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» у галузі знань 1801 «Специфічні категорії» зі спеціальності 8.18010021 «Педагогіка вищої школи». Полтава: ПУЕТ, 2015. 34 с.

8. Стрельніков В. Ю. Емоційний складник здоров’язберігаючого навчального середовища. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) / за ред. Г. М. Арзютова. К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. Вип. (56) 15. С. 343–347.

9. Стрельников В. Компоненты профессиональной компетентности преподавателя высшей школы. Edukacja i ekonomia. Redakcja naukova prof. dr. hab. V. Rajangu, dr. T. Trocikowski. Wloclawek Kaniewo, 2015. С. 213–221.

10. Стрельніков В. Ю. Проблеми впровадження модульної системи підготовки магістрів педагогіки вищої школи. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». Додаток 1 до Вип. 36. Т. ІІ (62). К. : Гнозис, 2015. 270–277.

11. Стрельніков В. Ю. Вітчизняні та зарубіжні теорії інтенсивного навчання дорослих. Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Педагогічні науки. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2015. Вип. 64. С. 59–65.

12. Стрельніков В. Ю. Принципи побудови змістовних модулів в системі інтенсивного навчання. Вісник Черкаського університету. Серія : Педагогічні науки. 2016. № 5. C. 125–131.

13. Стрельніков В. Ю. Теоретико-методологічні основи формування духовної культури майбутнього вчителя. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. Бердянськ : БДПУ, 2016. Вип. 2. C. 38–43.

14. Стрельніков В. Ю. Проектування змісту навчання з метою його інтенсифікації. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія : Педагогічні науки. Старобільськ, 2016, № 6 (303) жовтень. Ч. I. C. 50–57.

15. Стрельніков В. Ю. Авторські курси як форма підвищення кваліфікації викладачів. Освіта. Технікуми. Коледжі : навчально-методичний журнал. 2017. № 1,2 (42). C. 14–17.

16. Стрельніков В. Ю. Технологія інтенсивного електронного навчання: вітчизняний та зарубіжний досвід. Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Педагогічні науки. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2016. Вип. 66-67.С. 19–24.

17. Стрельніков В. Ю. Підготовка бакалаврів економіки за міжнародними стандартами. Збірник наукових праць Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Наукове видання «Педагогічні науки». Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2017. Вип. 69.С. 52–57.

18. Стрельніков В. Ю. Професійна підготовка вчителів засобами сучасних технологій навчання. Збірник наукових праць Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Педагогічні науки. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2017. Вип. 70.С. 27–30.

19. Стрельніков В. Ю. Проектування вчителем інтерактивних технологій навчання на основі електронних освітніх ресурсів. Фізико-математична освіта : наук. журн. 2017. Вип. 4(14). С. 348–351.

20. Стрельніков В. Ю. Технології «діадної взаємодії» та ситуаційного навчання студентів. Збірник наукових праць Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Педагогічні науки. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2018. Вип. 71.С. 34–38.

21. Стрельніков В. Ю. Духовний світ індивідуальності студента. Індивідуальність у психологічних вимірах спільнот та професій : зб. наук. пр. / за заг. ред. Л. В. Помиткіної, Т. В. Вашеки, О. М. Ічанської. К. : Аграр Медіа Груп, 2018. С. 278–283.


Опубліковано за період роботи в ПОІППО у вересні-грудні 2018 року

1. Стрельніков В. Ю. Критерії якості підготовки бакалаврів економіки. Економіка, бізнес-адміністрування, право. 2018. Вип. № 4(4). С. 301–308.

2. Стрельніков В. Ю. Проблеми готовності майбутнього вчителя до самовдосконалення. Імідж сучасного педагога. 2018. № 3 (180). C. 5–8.

3. Стрельніков В. Ю. Розвиток управлінської культури майбутніх менеджерів в умовах магістратури. Імідж сучасного педагога. 2018. № 5 (182). C. 21–24.

4. Стрельніков В. Ю. Семен Устимович Гончаренко мій Великий Вчитель. Лицар педагогічної науки : науково-популярне видання до 90-річчя від дня народження академіка Семена Устимовича Гончаренка / за заг. ред. Л. Б. Лук’янової ; упоряд. : О. В. Аніщенко, А. М. Самко. К. : ТОВ «ДКС-Центр», 2018. С. 107–111.

5. Стрельников В. Ю., Куторжевская О. А. Основные категории и понятия инновационных технологий обучения будущих учителей начальной школы. Современные тенденции в образовании и науке: состояние и перспективы : Сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. : в 4 т. / под общ. ред. Г. Е. Накиповой, Т. А. Ханова. Қарағанды : КЭУК, 2018. Т. 1. C. 170–173.

6. Стрельніков В. Ю. Авторські курси на базі коледжів. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Софія Русова та сучасна українська освіта» та науково-практичного семінару «Соціалізація особистості в умовах інноваційного середовища» (Полтава, 18–19 травня 2018 р.) / за заг. ред. Л. І. Куторжевської. Полтава: Полтавська спеціалізована школа-інтернат №2 І–ІІІ ступенів «Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки» імені Софії Русової Полтавської обласної ради, 2018. С. 161–165.

7. Стрельніков В. Ю. Внесок видатних полтавських педагогів Антона Макаренка і Григорія Ващенка в теорію педагогічного проектування. Четверті Череванівські наукові читання : зб. наук. ст. за матеріалами Всеукраїнської наукової конференції (з міжнародною участю) (до 100-річчя з часу створення історико-філологічного факультету в Полтаві), 25–26 жовтня 2018 року. Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2018. 128–136.

8. Стрельніков В. Ю. Проблеми та перспективи формування професійної компетентності майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності. Документно-інформаційні комунікації в умовах глобалізації: матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., м. Полтава, 22 листопада 2018 р. / редкол. : І. Г. Передерій, О. Є. Гомотюк та ін. Полтава : ПолтНТУ, 2018. С. 23–28.

9. Стрельніков В. Ю. Проектувальна майстерність як складник професійної культури педагога. Актуальні проблеми технологічної, професійної освіти, культурології та дизайну : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. з  нагоди 40-річчя факультету технологій та дизайну Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (9–10 жовтня 2018 року) / за ред. В. П. Титаренко, А. Ю. Цини; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2018. С. 43–50.

Участь у наукових заходах, конференціях, семінарах, тренінгах: учасник більше 200 міжнародних, всеукраїнських і регіональних науково-практичних конференцій і семінарів, зокрема:

1. Міжнар. наук.-практ. конф. «Педагогіка А.C. Макаренка в полікультурному освітньому просторі», присвячена 125-й річниці з дня народження А.C. Макаренка (м. Полтава, 12-14 березня 2013 р.).

2. Всеукр. наук.-практ. конф. «Григорій Сковорода і Паїсій Величковський: постаті на тлі епохи» (м. Полтава, 29 листопада 2012 р.) [до 290-річчя з дня народження].

3. XXXVІІІ міжвузівська наук.-метод. конф. «Якість вищої освіти: методологічні та методичні підходи щодо впровадження дистанційних технологій навчання» (м. Полтава, 23-24 січня 2013 р.).

4. Міжнар. наук.-практ. конф. «Вчення В. І. Вернадського і сучасність», присвячена 150-річчю від дня народження академіка Вернадського (м. Полтава, 28 травня 2013 р.).

5. Всеукр. наук.-практ. конф. «Політехнічна освіта як засіб забезпечення ринку праці в Україні» (м. Полтава, 19-20 листопада 2013 р.).

6. XXXIX Міжнар. наук.-метод. конф. «Якість вищої освіти: чинники формування конкурентоспроможності випускників» (м. Полтава, 23-24 січня 2014 р.).

7. XL Міжнар. наук.-метод. конф. «Якість вищої освіти: чинники формування конкурентоспроможності випускників» (м. Полтава, 25-26 лютого 2015 р.).

8. Міжнар. наук.-практ. конф. «Менеджмент розвитку соціально-економічних систем у новій економіці» (м. Полтава, 14-15 травня 2015 р.).

9. Всеукр. наук.-практ. конф. «Підготовка соціального педагога на засадах партнерства» (м. Харків, 24 листопада 2015 р.)

10. V Всеукр. наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії» (м. Рівне,  10 грудня 2015 р.).

11. Міжнар. наук.-метод. конф. «Использование инновационного потенциала вуза при подготовке бакалавров и магистров» (м. Душанбе, Таджикистан, 10-11 ноября 2015 г.).

12. XLІ Міжнар. наук.-метод. конф. «Якість вищої освіти: сучасні тенденції та перспективи розвитку освітньої діяльності вищого навчального закладу» (м. Полтава, 18-19 лютого 2016 р.). Полтава: ПУЕТ, 2016. 415 с. С. 240–242.

13. Всеукр. наук.-практ. конф. «Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти в контексті трансформації освіти України» (м. Київ, 28 жовтня 2016 р.).

14. VІ Всеукр. наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії» (м. Рівне, 8 грудня 2016 р.).

15. Х Міжнар. наук.-метод. конф. «Утвердження українського цивілізаційного простору: духовно-історичні передумови, сучасні тенденції та перспективи розвитку», приурочена до 25-ї річниці новітнього відновлення багатотисячолітньої Української державності (м. Ужгород, 03-04 листопада 2016 р.).

16. Всеукр. наук.-практ. конф. «Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти в контексті трансформації освіти України» (м. Київ, 28 жовтня 2016 р.).

17. XLІІ Міжнар. наук.-метод. конф. «Дистанційна освіта: забезпечення доступності та неперервної освіти впродовж життя (E-Learning and University Education 2017) (м. Полтава, 9-10 лютого 2017 р.).

18. Міжнар. наук.-практ. конф. «Цілі сталого розвитку: глобальні та національні виміри» : (м. Київ, 5-6 квітня 2017 р.).

19. І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. «Актуальні проблеми сучасного економіко-гуманітарного дискурсу в Україні» (м. Кривий Ріг, 28 квітня 2017 р.).

20. ІV Всеукр. наук.-практ. конф. «Інформаційні технології 2017» (м. Київ, 18 травня 2017 р.).

21. IV Міжнар. наук.-практ. онлайн-конф. «Взаємодія духовного й фізичного виховання в становленні гармонійно розвиненої особистості» (м. Слов’янськ, 23-24 березня 2017 р.).

22. Всеукр. наук.-практ. конф. із міжнар. участю «Інноваційність в освіті: пошуки і перспективи розвитку», (м. Полтава, 22-23 листопада 2016 р.).

23. Міжвузівський круглий стіл, присвячений Всесвітньому дню охорони праці «Превентивна безпека людини в сучасних умовах» (м. Полтава, 28 квітня 2017 р.).

24.  І Міжнар. наук.-практ. конф. «Наукова спадщина академіка Івана Зязюна у вимірах сучасності і майбутнього» (м. Київ, 30-31 березня 2017 р.).

25. ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. «Актуальні проблеми сучасного економіко-гуманітарного дискурсу в Україні» (м. Кривий Ріг, 27 квітня 2018 р.).

26. Всеукр. наук.-практ. конф. «Софія Русова та сучасна українська освіта» та наук.-практ. семінар «Соціалізація особистості в умовах інноваційного середовища» (м. Полтава, 18-19 травня 2018 р.).

27. Міжнар. наук.-практ. конф. «Сорочинський ярмарок історична пам’ятка ярмаркування в Україні» (с. Сорочинці, 22 серпня 2018 р.).

 

Відповідальний за зміст сторінки Стрельніков В.Ю.

Останнє оновлення 05.03.2019

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.