Система Orphus

Басенко Руслан Олександрович

 basenko300

БАСЕНКО РУСЛАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філософії і економіки освіти (з 2019 р.).

Освіта: історичний факультет (спеціальність «Історія», кваліфікація «Історик. Вчитель історії», диплом із відзнакою, 2010–2015 рр.) та аспірантура (спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, диплом кандидата наук, 2015–2018 рр.) Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

Академічний досвід і навчально-методична робота: асистент (2018–2019 рр.) кафедри всесвітньої історії та методики викладання історії Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. Викладання дисциплін навчального плану бакалавра зі спеціальності 014 Середня освіта (Історія): «Молодіжна політика у ранньомодерному європейському суспільстві», «Благодійництво у цивілізаційному вимірі всесвітньої історії», «Новітня історія світу», «Організація наукових досліджень». Автор спецкурсу підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Ренесансно-гуманістичні ідеї освіти і виховання у ранньомодерній молодіжній політиці ордену єзуїтів» (2016 р.). Зміст спецкурсу запропонований студентам Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.

Коло наукових інтересів: епістемологія сучасних парадигм філософії освіти, епістемологія історії педагогіки, соціокультурні та гуманістичні виміри інноваційної освіти і виховання, історія та теорія європейської молодіжної політики, ґенеза освіти і виховання у країнах Європи, соціальна філософія, академічне релігієзнавство, дидактична репрезентація змісту гуманітарних дисциплін.

Кандидатська дисертація: «Ренесансний досвід освіти і виховання у європейській молодіжній політиці ордену єзуїтів XVI–XVII століть» (2018 р.), спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Год Б.В.).

Наукові публікації: автор більше 50 наукових праць, що опубліковані у фахових виданнях України, міжнародних наукометричних часописах, матеріалах конференцій та інших збірниках наукових праць.

Організаційний досвід: голова ради молодих учених, аспірантів і студентів історичного факультету (2012–2018 рр.), старший лаборант (2014–2019 рр.) кафедри всесвітньої історії та методики викладання історії, технічний редактор фахового наукового збірника «Історична пам’ять» (2015–2018 рр.), збірників наукових праць «Всесвітня історія у методичній скарбничці магістрантів історичного факультету» (2016 р.), «Епоха Реформації та сучасна Україна» (2017 р.), технічний секретар приймальної комісії історичного факультету (2015, 2016, 2018 рр.), секретар проектної групи із ліцензування освітньої діяльності з підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (2016 р.) у Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка.

Робота щодо захисту та комерціалізації прав інтелектуальної власності. У Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України зареєстроване авторське право на науковий твір «Європейський Ренесанс і молодіжна політика ордену єзуїтів : бібліографічний покажчик / Р. Басенко ; наук. ред. Б. Год. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2017. 220 с. (StudiesofHumanismJesuits)». Свідоцтво № 79497 від 1 червня 2018 року.

Проектна діяльність. Автор соціокультурного освітнього проекту «Молодь на шляху партнерства і лідерства: європейський досвід, національна ідентичність, педагогічні інновації», упровадженого в діяльність Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Полтавської обласної державної адміністрації (2017 р.).

Відзнаки і нагороди: стипендії Президента України (2013 р.) та Кабінету Міністрів України (2012 р.), Диплом Головного управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації (2011 р.), грамоти Управління у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Полтавської міської ради (2013, 2015 рр.), Подяка ПНПУ імені В.Г. Короленка (2015 р.), Диплом І ступеня на Всеукраїнському конкурсі наукових робіт зі всесвітньої історії (2015 р.), Грамота ректора ПНПУ імені В.Г. Короленка (2018 р.).

Профіль ученого у міжнародних наукометричних базах даних:

           Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=6-hP8enRS8AC&hl=ru

           H-індекс: 2.

           ORCID ID0000-0001-9760-6321

Основні публікації

(Укладено за ДСТУ 8302 : 2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання, чинним від 2016-07-01. Офіц. вид. К. : ДП «УкрНДНЦ», 2016. – 17 с.)

1. Басенко Р. Європейський Ренесанс і молодіжна політика ордену єзуїтів : бібліогр. покажч. / наук. ред. Б. Год. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2017. 220 с. (Studies of Humanism Jesuits)

2. Басенко Р. Педагогічні ідеї європейського Відродження в ранньомодерній молодіжній політиці ордену єзуїтів : навч.-метод. посіб. / наук. ред. Б. Год. Полтава : Астрея, 2017. 126 с. (Studies of Humanism Jesuits).

3. Басенко Р. О. Ренесансно-гуманістичні ідеї освіти і виховання в ранньомодерній молодіжній політиці ордену єзуїтів : навч. програма спецкурсу. Полтава : Астрея, 2016. 50 с. (Studies of Humanism Jesuits).

4. Басенко Р. О. Ренесансний досвід освіти і виховання в європейській молодіжній політиці ордену єзуїтів XVI–XVII століть : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Полт. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2018. 392 с.

5. Басенко Р. О. Ренесансний досвід освіти і виховання в європейській молодіжній політиці ордену єзуїтів XVI–XVII століть : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01. Полтава, 2018. 20 с.

6. Басенко Р. О. Епістемологія та методологія історико-педагогічного дослідження ренесансно-гуманістичних ідей освіти і виховання у ранньомодерній молодіжній політиці ордену єзуїтів. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки : зб. наук. пр. Бердянськ : БДПУ, 2017. Вип. 1. С. 9–17.

7. Басенко Р. О. Джерелознавчі та герменевтичні основи історико-педагогічного дослідження ренесансно-гуманістичного контексту ранньомодерної молодіжної політики ордену єзуїтів. Science and EducationNew Dimension. Pedagogy and Psychology : [journal ] / ed.-in-chief X. Vamos ; Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe. Budapest, 2017. V (59). Iss.134. P. 7–10.

8. Басенко Р. Ренесансно-гуманістичні концепти культури педагогічного спілкування орденських викладачів Товариства Ісуса у ранній Новий час. Естетика і етика педагогічної дії : зб. наук. пр. / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, Полт. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. К. ; Полтава : Талком, 2017. Вип. 15. С. 26–35.

9. Басенко Р. «Прочанин католицького Ренесансу» : становлення духовно-педагогічних та етико-антропологічних ідеалів Ігнатія Лойоли у рецепціях академічної та конфесійної історико-педагогічної традиції. Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології : наук. журн. / голов. ред. А. А. Сбруєва. Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. № 10 (64). С. 173–187.

10. Басенко Р. Ренесансні чесноти ранньомодерної особистості у європейських молодіжних ініціативах ордену єзуїтів. Історико-педагогічний альманах / редкол. : О. В. Сухомлинська (голов. ред.) [та ін.]. Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. Вип. 1 (22). С. 15–18.

11. Басенко Р. О. Педагогічні пріоритети епохи європейського Відродження і формування викладацьких кадрів вищих студій орденом єзуїтів у XVI-XVII століттях. Імідж сучасного педагога. Полтава : АСМІ, 2016. № 3 (162). С. 29–33.

12. Басенко Р. О. Інавгурація авторського курсу «Ренесансно-гуманістичні ідеї освіти і виховання у ранньомодерній молодіжній політиці ордену єзуїтів» у контексті гуманізації вищої гуманітарної освіти України. Витоки педагогічної майстерності. Педагогічні науки : зб. наук. пр. / Полт. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2016. Вип. 18. С. 372–378.

13. Басенко Р. О. Ґенеза і зміст освітньо-виховного напряму молодіжної політики ордену єзуїтів (XVI–XVII століття). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : зб. наук. пр. Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. Вип. 17. С. 67–78.

14. Басенко Р. О. Молодіжна політика ордену єзуїтів XVI–XVII століть у сучасному східнослов’янському історіографічному дискурсі. Вісник Черкаського університету. Історичні науки : наук. журн. / редкол. : А. І. Кузьмінський (голов. ред.) [та ін.]. Черкаси : Черкас. нац. ун-т імені Б. Хмельницького, 2014. № 22 (315). С. 7–13.

15. Басенко Р. О. Духовно-педагогічні ідеї європейської молодіжної політики ордену єзуїтів у розвитку людського потенціалу на межі тисячоліть. Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції : зб. матеріалів ХХ Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 21 квітня 2017 р. / редкол. : І. І. Тимошенко (відп. ред.) [та ін.] ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, Європейський ун-т. К. : Європ. ун-т, 2017. С. 37–39.

16. Басенко Р. О. Християнсько-гуманістичні цінності фізичного здоров’я особистості у ґенезі духовно-педагогічної ідентичності європейської молодіжної політики ордену єзуїтів. Взаємодія духовного й фізичного виховання в становленні гармонійно розвиненої особистості : зб. ст. за матеріалами IV Міжнар. наук.-практ. конф. : у 2 ч., Слов’янськ, 23–24 березня 2017 р. / голов. ред. В. М. Пристинський. Слов’янськ : ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», 2017. Ч. 2. С. 319–325.

17. Басенко Р. О. Мартін Лютер та Ігнатій Лойола : духовно-педагогічний діалог, ідейно-інституційна конфронтація і церковно-релігійна пам’ять. Епоха Реформації та сучасна Україна : зб. наук. пр. за матеріалами допов. і повід. Х Всеукр. наук.-практ. сем. «Актуальні питання всесвітньої історії та методика їх викладання : до 500-ліття Реформації в Європі», Полтава, 28–29 березня 2017 р. Полтава : Астрея, 2017. С. 21–32.

18. Басенко Р. О. Орденські диспути та академічна чесність ранньомодерних професорів вищих студій ордену єзуїтів у контексті євроінтеграційних перспектив вищої освіти України. Інноваційний розвиток вищої освіти : глобальний та національний виміри змін : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., Суми, 6–7 квітня 2017 р. / редкол. : А. А. Сбруєва (відп. ред.) [та ін.] ; Сум. держ. пед. ун-т імені А. С. Макаренка. Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. С. 106–109.

19. Басенко Р. Ренесансний гуманізм і формування інституційно-педагогічних концептів ранньомодерних молодіжних ініціатив ордену єзуїтів. Шевченківська весна – 2016. Історія : матеріали XIV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених, Київ, 6–8 квітня 2016 р. / редкол. : І. К. Патриляк (голова) [та ін.] ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. К. : Паперовий змій-ОПТ, 2016. С. 123–124.

20. Басенко Р. О. Ренесансно-гуманістичні концепти шлюбно-сімейної ідентичності юнацтва та ґендерне питання у ранньомодерних молодіжних стратегіях учителів-єзуїтів. V Міждисциплінарні гуманітарні читання : тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 19 жовтня 2016 р. К. : Ін-т іст. України НАН України, 2016. С. 27–29.

21. Басенко Р. О. Молодіжна політика ордену єзуїтів і ренесансний гуманізм у ранньомодерному українському суспільстві : стратифікація духовно-педагогічних впливів. Україна ХХІ століття : тенденції та перспективи розвитку : матеріали XVII Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених, Київ, 8 грудня 2016 р. / редкол. : І. І. Тимошенко [та ін.] ; Європ. ун-т. К. : Європ. ун-т, 2016. С. 75–77.

22. Басенко Р. О. Антропологічне вчення ордену єзуїтів у контексті формування цінностей сучасної молоді : соціально-історичний дискурс. Придніпровські соціально-гуманітарні читання : матеріали Дніпропетровської сесії ІІІ Всеукр. наук. конф. з міжнародною участю, 29 листопада 2014 р. : у 4 ч. / редкол. : О. С. Токовенко (наук. ред.) [та ін.] ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. Дніпропетровськ : Інновація, 2014. Ч. 1. 2014. С. 104–107.

23. Басенко Р. О. Молодіжна політика ордену єзуїтів та її правозахисні аспекти у контексті розвитку норм вітчизняної та європейської правової системи. Правові аспекти публічного управління : теорія та практика : матеріали VIII Всеукр. наук.-практ. конф., Дніпро, 8 грудня 2016 р. / за заг. ред. Л. Л. Прокопенка. Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2016. С. 92–95.

24. Басенко Р. Теоретичні засади молодіжної політики ордену єзуїтів : історія та сучасність. Дні науки історичного факультету, присвячені 180-річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених, Київ, 24 квітня 2014 р. : у 2 т. / редкол. : В. Ф. Колесник (голова) [та ін.] ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. К. : Логос, 2014.  Т. 2.  С. 276–280.

25. Басенко Р. Ренесансно-гуманістичні основи інтеграції духовного співу та сакральної музики у ранньомодерну молодіжну політику Товариства Ісуса. Становлення та розвиток професійної європейської музики : духовно-моральний і релігійний аспекти : зб. матеріалів ІІ Регіонального наук.-практ. семінару, Полтава, 6–7 жовтня 2016 р. / Полт. обл. метод. каб. навч. закл. мистецтв і культури. Полтава : ОМКНЗ МК, 2016. С. 43–50.

26. Басенко Р. О. Місце ордену єзуїтів у ґенезі канонічно-правових засад Тридентської моделі католицизму. Глухівські наукові читання – 2014. Актуальні питання суспільних і гуманітарних наук : матеріали IV Міжнар. інтернет-конф. молодих учених і студентів, Глухів, 15–17 листопада 2014 р. / Глухів. нац. пед. ун-т імені Олександра Довженка. Глухів : РВВ Глухівського НПУ імені Олександра Довженка, 2015. С. 290–294. 

27. Басенко Р. О. Мистецтво красномовства ранньомодерного учителя-єзуїта у контексті перспектив розбудови вітчизняної вищої школи. Сучасні соціально-гуманітарні дискурси : матеріали V Всеукр. наук. конф., Дніпропетровськ, 21 березня 2015 р. : у 5 ч. / редкол. : О. С. Токовенко (наук. ред.) [та ін.] ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. Дніпропетровськ : Інновація, 2015. Ч. 3. С. 81–84.

28. Басенко Р. «Завойовники університетських кафедр» : ренесансно-гуманістичні концепти культури педагогічного спілкування орденських викладачів Товариства Ісуса у ранній Новий час. Всесвітня історія у методичній скарбничці магістрантів історичного факультету : зб. ст. Полтава : ПП Шеченко Р. В., 2016. С. 51–64.

29. Басенко Р. О. Ренесансні та християнсько-гуманістичні засади формування духовно-педагогічної ідентичності Ігнатія Лойоли : есенційні модуси релігійно-педагогічної експлікації. Історія релігій в Україні : науковий щорічник / за заг. ред. М. Капраля, О. Киричук, І. Орлевич ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України, Ін-т філос. імені Г. С. Сковороди НАН України, КЗ ЛОР «Львівський музей історії релігії». Львів : Логос, 2017. Вип. 27. С. 476–487.

30. Басенко Р. О. Ретроспектива нормативно-правових засад молодіжної політики ордену єзуїтів. Правозахисний рух : історія та сучасність : матеріали VII Всеукр. студ. наук.-практ. конф., Полтава, 9 квітня 2014 р. / Полт. нац. пед.   ун-т ім. В. Г. Короленка ; редкол. : К. Б. Пивоварська (голов. ред.) та ін.  Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2014. С. 28–31.

Участь у наукових заходах, конференціях, семінарах, тренінгах: учасник більше 30 міжнародних, всеукраїнських і регіональних науково-практичних конференцій і семінарів, зокрема:

1. Історико-філософські читання присвячені 90-річчю з Дня народження В. М. Нічик (1928–2002) – видатного дослідника української ранньомодерної філософії, Київ, Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, 30 листопада 2018 р.

2. Всеукраїнська наукова конференція (із міжнародною участю) «Четверті Череванівські читання» (до 100-річчя з часу створення історико-філологічного факультету в Полтаві), Полтава, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 25–26 жовтня 2018 р.

3. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Психологічні координати розвитку особистості: реалії та перспективи», Полтава, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 17–18 травня 2018 р.

4. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні соціокультурні практики: компетентнісно-аксіологічний аспект», Полтава, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 29–30 березня 2018 р.

5. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Педагогіка вищої школи: стратегія, перспективи розвитку, передовий досвід», Полтава, Полтавський національний педагогічний університет
імені В. Г. Короленка, 21–22 листопада 2017 р.

6. VI Всеукраїнська наукова конференція «Держава і церква в новітній історії України», Полтава, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 25–26 жовтня 2017 р.

7. Scientific and Professional Conference Science Without Boundaries – Development in 21st Century, Budapest, Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe, on 27th of August 2017.

8. XXVII Міжнародна наукова конференція «Історія релігій в Україні», Львів, Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії, 15–17 травня 2017 р.

9. ХХ Всеукраїнська науково-практична конференція «Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції», Київ, Асоціація навчальних закладів України приватної форми власності, 21 квітня 2017 р.

10. IV Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін», Суми, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, 6–7 квітня 2017 р.

11. І Міжнародна науково-практична конференція «Наукова спадщина академіка Івана Зязюна у вимірах сучасності й майбутнього», Київ, НАПН України, 30-31 березня 2017 р.

12. Науково-методологічний семінар з історії освіти, Київ, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського НАПН України, 30 березня 2017 р.

13. Десятий Всеукраїнський науково-практичний семінар «Актуальні питання всесвітньої історії та методика їх викладання: до 500-ліття Реформації в Європі», Полтава, Полтавський національний педагогічний університет
імені В. Г. Короленка, Полтавська державна аграрна академія, 28–29 березня 2017 р.

14. IV Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Взаємодія духовного й фізичного виховання в становленні гармонійно розвиненої особистості», Слов’янськ, Донбаський державний педагогічний університет,
23–24 березня 2017 р.

15. Всеукраїнська науково-практична конференція «Культурологічна регіоналістика: теорія, історія, практика», Полтава, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 23–24 березня 2017 р.

16. XVI Міжнародна науково-практична конференція «Макаренкознавчий вимір актуальних питань соціальної адаптації особистості», Полтава, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 13–14 березня 2017 р.

17. XVII Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Україна ХХІ століття: тенденції та перспективи розвитку» (До 25-річчя незалежності України та Європейського університету), Київ, ПВНЗ «Європейський університет», 8 грудня 2016 р.

18. Міжнародна наукова конференція «Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: від традицій до інновацій», Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка, 30 листопада 2016 р.

19. Всеукраїнська науково-практична конференція із міжнародною участю «Інноваційність в освіті: пошуки і перспективи розвитку», Полтава, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 22–23 листопада 2016 р.

20. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка в системі гуманітарного знання», Хмельницький, 18–19 листопада 2016 р.

 

Відповідальний за зміст сторінки Басенко Р.О.

Останнє оновлення 11.02.2019

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.