Система Orphus

Про перебіг та результати реалізації наукового психолого-педагогічного проекту Всеукраїнського рівня «Вибір успішної професії» на базі спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені В.О.Нижниченка Комсомольської міської ради Полтавської обла

Протягом 2009-2014 років педагогічним колективом спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені В.О.Нижниченка Комсомольської міської ради Полтавської області впроваджено науковий психолого-педагогічний проект Всеукраїнського рівня «Вибір успішної професії» (науковий керівник Н.А. Побірченко, автор проекту, завідувачка відділу профорієнтації і психології професійного розвитку Iнституту педагогічної освіти та освіти дорослих АПН України, доктор психологічних наук, професор). СЗОШ І-ІІІ ступенів №3 приєдналась до проекту у 2011 році відповідно до [наказу МОН № 561 від 06.09.2011р.] 

Зміст і базові положення дослідно-екпериментальної роботи викладено в [Концепції] впровадження наукового психолого-педагогічного проекту "Вибір успішної професії”.

Метою проекту є впровадження в навчально-виховний процес загальноосвітнього навчального закладу інноваційної технології розвитку здатності учнівської молоді до вибору успішної професії, планування кар'єри та формування соціально значущих життєвих компетентностей відповідно до вимог сучасного ринку праці.

Основне завдання проекту полягає в розробці та реалізації програмно-методичної системи та створення технолого-розви-вальних умов інтегрованого змісту профільного навчання, за до­помогою яких учні в загальноосвітньому навчальному закладі набувають життєвої компетентностіяк особистісного чинника, що сприяє вибору успішної професії.

Цілі проекту:

- розвиток в учнів на всіх етапах навчання способу економічного мислення, раціональної поведінки та партнерської співпраці;

- формування іміджу ділової людини, почуття людської гідності та цінностей різного типу праці;

- організація розвивального середовища на змісті навчальних дисциплін з основ економічної психології, основ інтелектуальної власності та професійного самовизначення, що забезпечують го­товність до вибору успішної професії;

-здійснення ранньої індивідуальної профільної спрямованості учяів на оволодіння професіями підприємницької сфери.

Завдання Проекту:

– забезпечити учнів теоретичними та практичними знаннями з основ вибору успішної професії;

– сприяти організації інноваційної за змістом пошуково-дос­лідницької роботи, пов'язаної із набуттям учнями досвіду та умінь встановлювати ділові взаємини з людьми, які працюють в умовах ринкових відносин;

– створити умови для реалізації творчого потенціалу вчителів і учнів, практичного застосування ними набутих знань та способів впровадження інтерактивних технологій.

Протягом усього періоду роботи в проекті всі заходи планувались з метою впровадження в навчально-виховний процес технологій розвитку здатності учнівської молоді до вибору успішної професії, планування кар’єри та формування соціально значущих життєвих компетенцій відповідно до вимог сучасного ринку праці. Проект реалізовано у три етапи:

1. Концептуально-діагностичний – проведена діагностика готовності учителів до участі у проекті, надано батькам інформацію щодо навчальної діяльності дітей в умовах експерименту, налагоджено зв’язки з ВНЗ, проведено соціально-психологічне діагностування учнів на предмет обізнаності з ринком праці та проведено аналіз емпіричного дослідження. Розроблено [модель допрофільного і профільного навчання] (Dodatky_1_2.doc) в СЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 імені В.О.Нижниченка, проведено [науково-методичний семінар] (Seminar2010.rar.)«Забезпечення наступності між допрофільною, профільною та професійною підготовкою. Вплив профільного навчання на вибір професії».

2. Формувальний етап – під час якого взяли участь у науково-практичній конференції «Вибір учнями успішної професії: технології та їх реалізація в навчально-виховному процесі школи», теоретичному семінарі «Прогнозування та конструювання завдань навчального закладу та задач особистісного розвитку учнів» з вироблення рекомендацій та написання рецензії на підручник “Основи інтелектуальної власності”; проведено консультації зі школами партнерами (м. Славута); здійснено [діагностичне обстеження учнів 8-11 класів] (Diagnost_obstezh.doc) стосовно їх пріоритетних галузей майбутньої професійної діяльності; визначено [шляхи реалізації вибору успішної професії учнями навчального закладу] (Dodatok_4.doc); розпочато роботу клубу журналістики у рамках виконання [творчого соціального проекту] (social_project.doc) [«Міське молодіжне інтернет-телебачення»] (Children_news.mpg); отримано [ліцензію] (Licence.pdf) та розпочато роботу з навчання старшокласників за двома робітничими професіями: секретар керівника та фотограф.

3. Узагальнювальний етап – на якому створено модель особистісного зростання учнів та складено [модель випускника школи] (Portfolio_personal_growth.rar).

За час роботи у проекті школа реалізувала освітню програму профілізації, разом із Комсомольським міським центром зайнятості створила кабінет профорієнтації. На базі школи було проведено [науково-практичний семінар] (Seminar2013.rar) для директорів та їхніх заступників “Розвиток інтелектуального потенціалу учнів та їхньої професійної спрямованості через уроки мистецтва та художньої культури”.

Профілізація школи охоплює всі ступені навчання (1 – 11 класи). Освітню програму у навчальній діяльності учнів 1-4 класів реалізовано через роботу [клубів за інтересами] (klybu.ppt); учнів 5-9 класів – через викладання курсів «Основи фінансової грамотності», «Етика ділового спілкування», «Основи підприємницької діяльності», «Ділова англійська мова», «Школа олімпійського резерву»; учнів 10-11 класів – шляхом впровадження курсів «Основи інтелектуальної власності», «Прикладна економіка».

За підтримки підприємців міста створено учнівські компанії з виробництва сувенірної продукції. За участю ВАТ ПГЗК та Вищого професійного гірничого училища реалізований шкільний проект для учнів 8-х класів “Професії мого міста”.

Під час навчального року [учні виконують дослідницькі роботи] (MAN.rar) під керівництвом учителів-наставників, захищають роботи на засіданнях предметних секцій та посідають призові місця у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН.

Результатом повного циклу профорієнтаційної роботи з учнями є отримання старшокласниками разом з атестатом про середню освіту свідоцтва державного зразка про професію.

Діагностичний супровід проекту здійснювався за допомогою комп'ютерного комплексу «Універсал». Даний комплекс педагогічні працівники школи почали використовувати з 2007 року, у період проведення на бвзі навчальбного закладу дослідно-експериментальної діяльності Всеукраїнського рівня «Проектування особистісно-розвивального змісту навчально-виховного процесу загальноосвітнього закладу» (науковий кер. В.О. Киричук). Він дає можливість виявити нахили, уподобання учнів та поставити завдання для їхнього розвитку. Проектування особистісного розвитку учня в навчально-виховному процесі утворює три умовні частини. Це соціальна, що відповідає сучасним умовам виховання та вимогам суспільства; психолого-педагогічна, що розробляється для конкретного навчального закладу на рівні класних колективів і відображає основні напрями діяльності педагога й групи вихованців у їхній взаємодії; особистісна – як така, що є власне процесом розроблення проекту розвитку конкретної особистості в рамках малої соціальної групи й характеризує уявлення вчителя й самого вихованця про його близьке й віддалене майбутнє. Результати комп’ютерного діагностування враховуються під час планування роботи класного керівника, в тому числі і у напрямку профорієнтації учнів.

 

Останнє оновлення 29.10.2015

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.