Система Orphus

Бібліотека працівника психологічної служби

Застосування діагностичних мінімумів в діяльності працівників психологічної служби : [метод. рек.] / авт.-упор.: В. М. Горленко, В. Д. Острова, Н. В. Сосновенко, І. І. Ткачук ; за заг. ред. В. Г. Панка. – Київ : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2018. – 106 c.

- Соціально-педагогічне і психологічне забезпечення розвитку дієвого громадянського суспільства і особистості громадянина: посібник. / Валентин Рибалка. – К.:ТАЛКОМ, 2018. – 226 с.

- Соціально-реабілітаційні і навчальні програми в роботі інклюзивно-ресурсних центрів із сім’єю : [метод. рек.] / Т. В. Жук, О. Г. Задорожня, А. В. Замша, Т. Д. Ілляшенко, Т. М. Костенко, А. Г. Обухівська, Г. В. Якимчук ; за ред. А. Г. Обухівської. – Київ : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2018. – 208 с.

- Створення системи служб порозуміння для впровадження медіації за принципом «рівний-рівному/рівна-рівній» та вирішення конфліктів мирним шляхом у закладах освіти / Упорядниці: Андрєєнкова В. Л., Гайдук В. І., Лунченко Н. В., Матвійчук М. М. канд. пед. наук., Харьківська Т. А., Чернець К. О. – К. : ФОП Нічога С. О., 2018. – 174 с.

- Ткачук І.І. Психолого-педагогічний супровід особистісного і професійного самовизначення старшокласників, що опинилися у складних життєвих обставинах в наслідок військових конфліктів : [метод. рек.] / І. І. Ткачук ; наук. ред. В. Г. Панок. – Київ : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2018. – 78 с.

Безпалько О.В. Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Безпалько – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 208 с.

Боулби Джон. Привязанность: Пер. с англ. – М.: Гардарики, 2003. – 477с.

Гончарова Н.О. Основи професійної орієнтації / за ред.. В.Ф. Моргуна. Навчальний посібник.  К.: Видавничий Дім «Слово», 2010.  168 с.

Допомога людині, яка знаходиться у стані шоку, стресу чи травми. Практичні поради соціальним працівникам, психологам та волонтерам. / Упор.: В.М. Бондаровська, Т.В. Кульбачка, Е.Б. Ламах, Л.І. Козуб. — Київ : ТОВ «ДКС центр». — 2015. — 23 с.

Змановская Е.В. Девиантология: (Психология отклоняющегося поведения): Учебн. Пособие для студ. Высш. Учебн. Заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 288 с.

Киселева М. В. Арт-терапия в работе с детьми: Руководство для детских психологов, педагогов, врачей и специалистов, работающих с детьми. — Спб.: Речь, 2006. –160 с, илл. 

Лещук Н. О. Дорослішай на здоров’я : навчально-методичний посібник / Н. О. Лещук, Ж. В. Савич, О. В. Голоцван. - К., 2012. - 214 с.

Лещук Н. О.Статеве виховання і репродуктивне здоров’я підлітків та мо­лоді: навч. посіб. / Н. О. Лещук, Ж. В. Савич, О. А. Голоцван, Я. М. Сивохоп. – К., 2014. – 136 с.

Мілютіна К. Л. Теорія та практика психологічного тренінгу: Навч. посібник. - К.: МАУП, 2004. - 192 с.

Менделевич В.Д., Психология девиантного поведения. Учебное пособие. – СПб.: Речь, 2005. – 445 с.

Корекція поведінки дітей, які перебувають на обліках (інформаційно-методичні матеріали та програми) / [К.М. Муліка, Ж.С. Ахіджанян, Н.В. Драч]. – Полтава: ПОІППО, КМСД УМВС України в Полтавській області, 2013. – 90 с.

Навчально-методичний посібник «Організація роботи з розв’язання проблеми насилля в школі» / Дубровська Є. В., Ясеновська М. Є., Алєксєєнко М. К., Дендебера М. П., Соловйова О. Д. − К.: 2013. – 96 с.

Освітні моделі та технології роботи соціального педагога: навчально-методичний посібник / [Гайдар М.В., Іванова І.В., Козак Н.Г., та ін.]; за ред. Я.В. Сухенко. – Полтава: ПОІППО, 2012. – 228 с.

Оцінка потреб дитини та її сім’ї / За заг. ред. I. Д. Зверевоїє. Авт.: I. Д. Зверева, 3. П. Кияниця, В. О. Кузьмінський, Ж. В. Петрочко, I. Саммон - К.: Держсоцслужба, 2007. - 144 с.

Підготовка вчителів до розвитку життєстійкості/стресостійкості у дітей в освітніх навчальних закладах : навч. метод. посіб. / Богданов С.О. та ін. ; заг. ред.: Чернобровкін В. М., Панок В. Г. — Київ : Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2017. — 208 с.: іл., табл.

Попередження, виявлення і подолання випадків насильства та жорстокого поводження з дітьми: методичний посібник для освітян / Авт.: Журавель Т. В., Кочемировська О. О., Ясеновська М. Е. / За заг. ред. Безпалько О. В. – К.: ТОВ “К.І.С.“, 2010. – 242 с.

Психолого-педагогічна робота з дітьми, схильними до прояву девіантної,  делінквентної  поведінки  (з  досвіду  роботи  спеціалістів психологічної  служби  системи  освіти  України)  [Електронний  ресурс]  / авт.  кол.:  О. П. Абухажар,  Н. М. Акімова,  В. В. Білецька  та  ін  ;  упор.: В. Г. Панок,  Ю. А. Луценко  – К.  :  Український  НМЦ  практичної психології і соціальної роботи, 2014.

Психосоціальна підтримка в кризовій ситуації : методичний посібник для педагогічних працівників / С. Богданов, О. Залеська. — К. : Пульсари. — 2018. — 76 с .

Розвиток життєвих навичок. Навчально-методичний посібник для роботи зі старшокласниками і випускниками інтернатних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування / Л. Дума, Р. Краплич, К. Сіллевіс та ін.; за загю ред. І. Звєрєвої; керів. групи авторів. - упорд. Л. Дума / МГО «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоровя». - К.: ФОП Шарко, 2011-160.

Соціально-педагогічна діагностика дітей та родин, які опинились в складних життєвих обставинах : метод. рек. / автори-упор. В. Г. Панок, З.О. Гаркавенко, О.Г. Карагодіна, А.С. Шапошнікова. – [2-е вид., стереотип.]. – К. : УНМЦ практичної  психології і соціальної роботи, 2017. – 76 с.

Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми у конфліктний та постконфліктний період : метод. рек. / Н.П. Бочкор, Є.В. Дубровська, О.В.Залеська та ін. – Київ:  МЖПЦ «Ла Страда-Україна», 2014. – 84 c. 

Соціально-педагогічна та психологічна допомога сім’ям з дітьми в період військового конфлікту : навчально-методичний посібник, – К. : Агенство «Україна». – 2015. – 176 с.

Фопель К. Технология ведения тренинга. Теория и практика. Пер. с нем. – 2-е изд. – М.: Генезис, 2005. – 267с.

Формування життєвих навичок у випускників шкіл-інтерантів : методичний посібник для практичних психологів і соціальних педагогів / упоряд. С.Ф. Гордійчук, В. В. Дьомкіна, Н. В. Лунченко, Т. Л. Міненко, О. Л. Москаленко, О.А. Собченко; за заг. ред. В.Г. Панка; УНМЦ ППСР. - Донецьк : вид-во «Вебер» (Донецька філія), 2009. - 161 с.

 

 

Відповідальна за зміст сторінки О.М.Самойлюк
Останнє оновлення 14.02.2019

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.