Система Orphus

Видавнича діяльність кафедри менеджменту освіти за 2011-2012 рр.

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

за 2011-2012 роки

 

<![if !vml]><![endif]>

Громадсько активна школа гарант розбудови демократичного суспільства: Науково-методичний посібник / [автори-упорядники Р. Л. Гавриш, Т. В. Водолазська]. Полтава : ПОІППО, 2012. 30 с.

 

У науково-методичному посібнику представлені теоретичні матеріали щодо розбудови громадсько активної школи та досвід упровадження цієї інноваційної моделі в Полтавській області за результатами реалізації освітнього проекту Розвиток Полтавської обласної мережі громадсько активних шкіл: форми, зміст, переваги.

Дане дослідження виконане в рамках наукової теми кафедри менеджменту освіти Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського Моделювання управлінської компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Посібник адресований директорам та заступникам директорів шкіл, педагогам, що працюють в інноваційному просторі української освіти.

 

<![if !vml]><![endif]>

Водолазська Т.В. Моделювання освітнього середовища загальноосвітнього навчального закладу: Навчально-методичний посібник / [автор-укладач Т.В. Водолазська]. Полтава: :ПОІППО, 2012. 50 с.

 

У посібнику представлена навчальна програма спецкурсу Моделювання освітнього середовища загальноосвітнього навчального закладу, призначена для системи підвищення кваліфікації педагогів. Сформульована концепція спецкурсу (мета, завдання, цільові групи, структура особливості), розроблені теми та завдання для самостійної роботи, включені орієнтовні теми науково-дослідної роботи, виступів на семінарських заняттях.

У посібнику висвітлені основні форми організації навчальної роботи зі слухачами курсів підвищення кваліфікації (лекції, семінарські, практичні заняття); види творчої діяльності педагогів.

Дана робота адресована директорам та заступникам директорів шкіл слухачам курсів підвищення кваліфікації, вона буде корисною педагогам, що працюють в галузі дистанційної та відкритої освіти.

 

<![if !vml]><![endif]>

Водолазська Т.В. Моделювання освітнього середовища початкової школи: Навчально-методичний посібник / [автор-укладач Т.В. Водолазська]. Полтава: :ПОІППО, 2012. 47 с.

 

У навчально-методичному посібнику представлена інноваційна програма навчального спецкурсу Моделювання освітнього середовища початкової школи, призначена для системи підвищення кваліфікації вчителів початкових класів. Програма розроблена з позицій системно-діяльнісного та компетентнісного підходів. Сформульована концепція спецкурсу (мета, завдання, структура, особливості), включено рекомендовані теми науково-дослідної роботи, питання до семінарських занять. Запропоновано методичний інструментарій спецкурсу.

Дана робота адресована вчителям початкових класів слухачам курсів підвищення кваліфікації, вона буде корисною педагогам, що працюють в системі дистанційної та відкритої освіти.

 

<![if !vml]><![endif]>

Інноваційний розвиток освітнього середовища громадсько активних шкіл: Науково-методичний посібник / [упоряд.: Водолазська Т.В., Гавриш Р.Л.]. Полтава : ТОВ АСМІ, 2012. 124 с.

 

Науково-методичний посібник є результатом взаємодії науковців Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського та педагогів - практиків у впровадженні інноваційної моделі громадсько-активної школи. Автори матеріалів обґрунтовують наукові підходи щодо розвитку даної моделі та діляться досвідом роботи Полтавської обласної мережі громадсько активних шкіл.

Читач знайде відповіді на наступні питання: як написати програму розвитку школи; як провести самооцінювання якості діяльності навчального закладу; як сформувати команду однодумців та залучити громаду до вирішення проблем школи; як розробити і реалізувати проекти тощо.

 

<![if !vml]><![endif]>

Єфімова, С.М. Лідерство та інклюзивна освіта: навч. метод. посіб. / Єфімова С.М., Королюк С.В.; за заг. ред. Колупаєвої А.А. ТОВ Видавничий дім Плеяди, 2012. 164 с. (Серія Інклюзивна освіта).

 

У посібнику вміщено теоретичні та навчально-методичні матеріали до курсу Лідерство та інклюзивна освіта. Особлива увага приділяється методологічній основі лідерства, практичним аспектам управління загальноосвітнім навчальним закладом, де впроваджується інклюзивна форма навчання.

Посібник адресовано викладачам та слухачам курсів підвищення кваліфікації закладів післядипломної педагогічної освіти, викладачам і студентам вищих навчальних закладів, науковцям, науково-педагогічним працівникам, керівникам закладів загальної та спеціальної освіти.

 

2011 рік

<![if !vml]><![endif]>

Зелюк В.В. Особистість в освіті: парадигма культури [Текст] : монографія / В.В. Зелюк, В.Ф. , Т.А. Устименко. Полтава : ТОВ АСМІ, 2011. 212 с., іл.

 

Монографія є узагальненням багаторічних досліджень гуманітарних феноменів через призму категорії культура. У центрі розгляду авторського колективу особистість освітянина та чинники, що формують освітній простір сучасності.

Матеріали будуть корисними вчителям, слухачам курсів інститутів післядипломної педагогічної освіти, науковцям і викладачам вищих педагогічних навчальних закладів та закладів післядипломної педагогічної освіти, керівникам освіти різних рівнів для розвитку освітніх засад та інституцій у відповідності з цінностями гуманізму та людиноцентризму.

<![if !vml]><![endif]>

Водолазська Т.В. Як створити громадсько активну школу / Т.В.Водолазська, Р.Л.Гавриш ; упоряд. Л.Галіцина. Київ: Шкільний світ, 2011. 128 с.

 

У книзі висвітлені питання створення інноваційної української моделі громадсько активної школи як ефективного механізму мобілізації громади для задоволення її потреб у змінних соціально-економічних, політичних та культурних процесах сьогодення України. Автори книгиобґрунтовують технологію створення і розвитку громадсько активної школи.

Читач знайде відповіді на питання як залучити громаду до вирішення проблем школи, як розробляти проекти для отримання додаткових ресурсів.

<![if !vml]><![endif]>

 

Положення про портфоліо особистих досягнень слухача курсів підвищення кваліфікації / Упор. :Т.В.Водолазська, Р.Л.Гавриш. Полтава : ПОІППО, 2011. 12 с.

 

Дана розробка являє собою наукове обґрунтування технологічної інновації портфоліо, що виражає сучасне розуміння процесу навчання, культуру спілкування, істотно змінюючи сутність взаємодії субєктів освітньої діяльності, цілі і способи досягнення успіху.

<![if !vml]><![endif]>

 

Освітній менеджмент : модульний посібник для слухачів курсів підвищення кваліфікації усіх категорій / Упор.: Р.Л.Гавриш, Т.В.Водолазська, Н.І.Курмишева Полтава : ПОІППО, 2011. 60 с.

 

У посібнику подано структуру навчальної програми курсів підвищення кваліфікації керівників загальноосвітніх навчальних закладів, навчально-тематичний план підвищення кваліфікації директорів та їхніх заступників; тематику лекцій, питання до семінарських занять, контрольні й тестові завдання, творчі завдання, глосарій основних понять, рекомендовану літературу.

 

 

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.