Система Orphus

Тематика випусків часопису "Освіта Полтавщини"

Тематика випусків

 

Часопис 32

Розбудова громадсько-активної школи Часопис / [ред. С.В. Королюк]. Полтава: ПОІППО, 2013. - № 32. 60 с.

 

У даному номері журналу ми продовжуємо публікацію матеріалів з інноваційного досвіду одинадцяти шкіл області учасників проекту Розвиток Полтавської мережі громадсько-активних шкіл: форми, зміст, переваги. Маємо надію, що Ви знайдете нові ідеї, оригінальні думки, цікаві проекти.

 

Модель виховної системи ЗНЗ Часопис /[ред. С.В. Королюк]. Полтава: ПОІППО, 2013. - № 30-31. 120 с.

 

У даному номері журналу ми пропонуємо досвід шкіл Решетилівського району щодо моделювання і створення різних за змістом та формою виховних систем. З метою порівняння матеріали взяті за різні навчальні роки та розділені по напрямах: школи гармонійного розвитку, школи духовності, школи сприяння здоровю, школи відродження національних традицій, школи духовності, школи сприяння здоровю, школи відродження національних традицій, школи творчості, школи родинного виховання. Запропоновані матеріали показують різні рівні створення моделей виховної системи: від простіших до більш змістовних з науково-теоретичним підґрунтям.

Розбудова громадсько-активної школи Часопис / [ред. С.В. Королюк]. Полтава: ПОІППО, 2012. - № 29. 60 с.

 

У Часописі Розбудова громадсько-активної школи ми пропонуємо розглянути досвід одинадцяти шкіл Полтавської області учасників проекту Розвиток Полтавської мережі громадсько-активних шкіл: форми зміст, переваги. Його метою є налагодження соціального партнерства і мобілізації місцевих ресурсів для підвищення якості життя. У рамках реалізації проекту передбачено навчання і науково-методичний супровід діяльності громадсько-активних шкіл області.

Управління якістю освіти Часопис / [ред. С.В. Королюк]. Полтава: ПОІППО, 2012. № 27/28. 120 с.

 

У даному номері часопису розглядаються інструменти оцінки якості освіти, розвиток професіоналізму та індивідуальності особистості керівника освітнього закладу.

Висвітлюються актуальні питання управління якістю в сучасній системі освіти; особливості застосування інструментів оцінки на курсах підвищення кваліфікації. Подаються практичні розробки щодо впровадження ідеї в практику роботи школи.

Теоретичне та практичне обґрунтування запропонованого дослідження сприятиме підвищенню якості освіти на рівні навчальних закладів.

Обложка_остання_03

Моделювання управлінської компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу Часопис / [ред. В.В. Зелюк]. Полтава: ПОІППО, 2011. № 25/26. 68 с.

Часопис  Моделювання управлінської компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу присвячений практичному вирішенню проблеми розвитку управлінської компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу. У ньому розглянуто спеціальний апарат моделювання, що відповідає умовам та потребам освіти як відкритої системи; представлено огляд сучасних поглядів з питань побудови моделей в сфері освіти.У часописі обґрунтована комплексна теорія моделювання управлінської компетентності керівника ЗНЗ, подано критерії ефективності практичного застосування моделей, основними компонентами якої виступають готовність до проявів компетентності; володіння знаннями; рівні компетентності в стандартних та нестандартних ситуаціях; відношення до обєкту застосування знань; емоційно-вольова регуляція процесу і результату.

Емоційна компетентність: Часопис / [ред. В.В.Зелюк]. Полтава: ПОІППО, 2011. № 23/24. 68 с.

Часопис Емоційна компетентність присвячений визначенню місця емоційного інтелекту в сучасній системі освіти; особливостям емоційної сфери педагога та формування навичок роботи з власними емоціями та емоційним станом інших людей.

У даному номері висвітлено результати проекту Емоційний інтелект і сучасна школа, що здійснювався впродовж 2010 2011 pp. Матеріали будуть корисними керівникам загальноосвітніх навчальних закладів, слухачам курсів підвищення кваліфікації, науковцям і викладачам вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти.

Розвиток полтавської обласної мережі громадсько активних шкіл: стандарти, досвід, перспективи. Освіта Полтавщини: Часопис / [ред. В.В.Зелюк]. Полтава: ПОІППО, 2010. № 21/22. 72 с.

 

Даний номер часопису присвячений створенню інноваційної української моделі громадсько активної школи як ефективного механізму мобілізації громади для задоволення її потреб у змінних соціально-економічних, політичних та культурних процесах сьогодення України.

Освіта на основі компетенцій. Освіта Полтавщини: Часопис / [ред. В.В. Зелюк] Полтава: ПОІППО, 2009. № 20. 96 с.

 

Часопис Освіта на основі компетенцій присвячений питанню модернізації системи освіти на основі компетентнісного підходу. У даному номері проаналізовані сучасні тенденції формування змісту освіти української школи, ключові проблеми, що гальмують підвищення якості освіти, питання впровадження компетентнісного підходу в управлінську діяльність керівника закладу, розвиток професійної компетентності педагога в системі післядипломної освіти.

Часопис-управління037

Управління ефективною школою. Освіта Полтавщини: Часопис / [ред. С.В. Королюк]. Полтава: ПОІППО, 2009. № 19. 96 с.

У часописі Управління ефективною школою розглядається організаційно-педагогічна модель адаптивної школи, сучасні підходи до формування найбільш важливих її компонентів; визначено основні принципи навчання та виховання в умовах адаптивного навчання. У цьому номері вміщені теоретичні, методичні та практичні матеріали з актуальних питань управління освітнім закладом, які допоможуть керівникам у вирішенні непростих управлінських проблем.

Менеджмент керівників дошкільних навчальних закладів. Освіта Полтавщини: Часопис / [ред. С.В.Королюк] Полтава: ПОІППО, 2009 - № 18. 116 с.

Часопис Менеджмент керівників дошкільних закладів присвячений створенню ефективних механізмів управління ДНЗ й узгодженню їх із сучасними потребами суспільства. У номері вміщені теоретичні, методичні та практичні матеріали з актуальних питань менеджменту дошкільних навчальних закладів, які допоможуть у вирішенні непростих організаційно-управлінських проблем виховання та підготовки дітей до шкільного життя, формування особистості.

Моделювання в теорії та практиці управління навчально-виховним процесом. Освіта Полтавщини: Часопис / [ред. С.В.Королюк] Полтава : ПОІППО, 2008. № 17. 116 с.

У даному часописі проаналізовано роль моделювання в управлінні навчально-виховним процесом. Моделювання розглядається як методологічний принцип, а також як процесуальна функція управлінської діяльності, які визначають стратегію та тактику вирішення завдань, необхідних для досягнення кінцевої мети. Розглядається використання моделювання в педагогічній практиці, розкривається місце і роль моделювання в розвитку пізнавальної активності молодших школярів; його значення в розробці різних моделей уроку для початкової школи, місце в дослідницькій діяльності дошкільників.

 

Освіта Полтавщини: Часопис / [ред. С.В.Королюк ] Полтава : ПОІППО, 2008. № 16. 116 с.

У номері часопису Інновації в управлінні ЗНЗ зібрано та систематизовано матеріали, які апробуються, адаптуються, впроваджуються в систему управління загальноосвітніми навчальними закладами Полтавщини. Добірка матеріалів спрямована на формування нового світогляду педагогів, створення нових управлінських структур.

Значна увага у часописі приділена питанням інноваційного управління навчальним закладом, готовності педагогічних колективів до упровадження інновацій з урахуванням сучасних пріоритетів освіти. Зміст номеру складається з розділів, які розкривають шляхи реалізації інноваційної діяльності через участь загальноосвітніх навчальних закладів в експериментально-дослідній роботі, через створення експериментальних шкіл та шкіл-лабораторій.

 

Часопис079

Освіта Полтавщини: Часопис / [ред. І.В.Охріменка] Полтава : ПОІППО. 2008. - № 14-15. 156 с.

 

Часопис Освіта Полтавщини № 14-15 присвячений ролі друкованої педагогічної продукції у розвитку освіти. Основна увага приділяється висвітленню інноваційних процесів у засобах масової інформації, їх ролі в удосконаленні професіоналізму педагога, його компетентності.

У матеріалах номеру розкривається роль журналу Постметодика в освітянському просторі Полтавщини, дається оцінка окремим публікаціям, рубрикам, їх значенню в професійній діяльності педагогів області.

Менеджмент і дидактичний процес у післядипломній освіті. Освіта Полтавщини: Часопис / [ред. І.В.Охріменко] Полтава : ПОІППО, 2007. № 12-13. 160 с.

 

У даному номері часопису аналізуються сучасні тенденції формування змісту освіти української школи. Акцентується увага на питаннях сільської школи: особливостях організації науково-методичної роботи, управлінні навчальним закладом, використанні сучасних інформаційних технологій.

Електронно-мультимедійні засоби в сільському навчально-виховному закладі. Освіта Полтавщини: Часопис / [ред. І.В.Охріменко] Полтава : ПОІППО, 2007. № 11. 88 с.

 

Даний номер часопису містить матеріали, присвячені ролі інформаційних технологій у сучасному суспільстві, їх впливу на якість навчально-виховного процесу, розвиток школяра, професійне зростання педагога.

Аналізуються переваги та недоліки використання електронно-мультимедійних засобів навчання.

 

Реалії та перспективи державно-громадської моделі управління школою. Освіта Полтавщини: Часопис / [ред. І.В.Охріменко] Полтава : ПОІППО, 2006. № 10. 148 с.

 

Випуск присвячено актуальній темі реформування системи управління освітою у Полтавському регіоні, а саме - впровадженню державно-громадської моделі управління в загальноосвітніх навчальних закладах, що сприятиме прискоренню процесів демократизації і розвитку громадянського суспільства в Україні.

Часопис-3010

Реалії та перспективи громадянської освіти та державно-громадської моделі управління школою. Освіта Полтавщини: Часопис № 9 / Ред. І.В. Охріменко. Полтава, 2006. 88 с.

 

Розглядаються питання: феномен влади і роль громадської ради освітян та науковців України в освітніх процесах; порівняльний аналіз державно-громадського управління в Україні і за рубежем, проблеми правового виховання; модель громадянського становлення особистості в навчально-виховному процесі; громадянська освіта в школі; проведення звітності директорів перед громадою; проблема створення освітніх округів в Україні та за рубежем.

Часопис-1055

Реалії і перспективи сільської школи. Освіта Полтавщини: Часопис № 8 / Ред. І.В. Охріменко. Полтава: 2006. 64 с.

 

Випуск присвячений проблемам сучасної сільської школи, а саме: забезпечення посібниками, комп'ютерними приладами та оргтехнікою; створення шкільних округів; створення у школах піклувальних рад та благодійних фондів; створення органів учнівського самоврядування, роль психологічної служби у формуванні моделі родинно-сімейних цінностей; робота з батьками; економічна освіта в сільській школі.

Часопис-2056

Реалії та перспективи дошкільного навчання і початкової школи. Освіта Полтавщини: Часопис № 7 / Ред. І.В. Охріменко. - Полтава: ПОІППО, 2006. 100 с.

 

Випуск присвячений проблемам дошкільної і початкової освіти, зокрема: наступності в роботі ЗНЗ і початкової школи; розкриттю критеріїв готовності дитини до навчання в школі; особливостям взаємодії початкової та основної школи; ролі батьків і педагогів у підготовці дитини раннього віку до вступу у ДНЗ; вивченню економіки у початкових класах; інтерактивним технологіям навчання; розвитку обдарованих дітей з фізичними вадами та труднощами в навчанні; ролі психолога у дошкільному закладі.

 

Реалії та перспективи управління школою. Освіта Полтавщини: Часопис / [ред. І.В.Охріменко] Полтава : ПОІППО, 2005. № 5-6. 103 с.

 

У даному випуску опубліковані матеріали, підготовлені начальниками відділів (управлінь) освіти, завідуючими та методистами районних (міських) методичних кабінетів з питань пріоритетних напрямів розвитку освіти Полтавщини, пропозиції щодо атестації керівників загальноосвітніх навчальних закладів, діагностики рівня їх загальної культури, організації роботи з молодими спеціалістами та обміну досвідом.

Освіта Полтавщини. Часопис. № 4/ Ред. Охріменко І.В. Полтава: ПОІППО, 2004. 70с.

Випуск присвячено питанням розвитку початкової школи.

Процес модернізації початкової освіти є предметом серйозних дискусій педагогів нашої області. Суть дискусій зводиться до пошуку шляхів подолання перешкод між нелегким змістом освіти і завданням збереження здоровя дітей. Інноваційна робота вчителя не може вважатися успішною, якщо її реалізація призводить до погіршення фізичного і психічного здоровя дітей.

Справжня реалізація нових цілей початкової освіти може здійснитися тільки у тому випадку, коли ідеї концепції 12-річної загальноосвітньої школи стануть основою для розробки напрямів професійної підготовки вчителів, їх фахового вдосконалення, стануть основою для неперервної освіти педагогів.

image042

Освіта Полтавщини. Часопис. №2-3/ Ред. Охріменко І.В. Полтава: ПОІППО, 2004. 160с.

Сільська школа Полтавщини переживає складний етап свого реформування. Розглянута низка проблем, що стоять перед освітою, передбачає нагальний їх розгляд та вирішення у невіддаленому майбутньому. Але ті інноваційні процеси, що відбуваються в освіті, наближення освіти до соціальних і культурних потреб українського суспільства показує узгодженість тих процесів, які відбуваються і в державі у цілому і на освітянській ниві.

Освіта Полтавщини. Часопис. №1/ Укл. Охріменко І.В., Дзюба Т.М. Полтава: ПОІППО, 2004. 72с.

 

Запропоноване видання є перш за все інформаційно-методичним, що покликане висвітлювати основні напрями розвитку сільської школи, її проблеми та перспективи розвитку. Є можливість педагогічній громадськості ознайомитись із новинками педагогічних технологій, радитись з колегами, вивчати досвід. У наступних подібних виданнях до творчої розмови запрошуються учителі, батьківська громадськість, керівники освітніх закладів всі, кому не байдужа доля сільських дітей, майбутнє нашого села а отже, й України.

 

 Відповідальна за зміст В.І.Баглюк
Останнє оновлення 12.02.2014

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.