Система Orphus

Історія кафедри методики змісту освіти

Кафедра методики змісту освіти Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського створена у 2002 році. Основні завдання кафедри покликані сприяти реалізації Національної доктрини розвитку освіти (Указ Президента України 17  квітня 2002 р. №347/2002) та Регіональної програми розвитку загальної середньої освіти (1999-2012 рр.). Колектив кафедри проводить роботу за такими основними напрямками:

1. Визначає найактуальніші проблеми сучасної педагогічної теорії і практики розвитку освіти в регіоні.

2. Проводить науково-методичні дослідження загальних проблем розвитку освіти в регіоні.

3. Вивчає існуючі та розробляє нові методики, технології, підручники та інші засоби навчання, апробує та впроваджує їх у практику.

4. Вивчає передовий та новаторський педагогічний досвід, популяризує та підтримує його впровадження у навчально-виховний процес.

5. Вивчає класичну спадщину педагогів минулого, висвітлює її на сторінках преси та педагогічних видань.

6. Готує до друку методичні матеріали, розробки уроків, підручники, посібники, антологію та іншу друковану продукцію за результатами роботи.

7. Підвищує рівень професійної майстерності викладачів, спонукає їх освоювати комп’ютерні технології навчання, сучасні засоби зв’язку, Internet тощо.

Кафедра досліджує проблему «Формування ключових життєвих компетентностей у процесі профільного навчання». Викладачі кафедри беруть участь у міжнародних, всеукраїнських та обласних конференціях з актуальних проблем сучасної освіти. Кафедра проводить постійно діючий зональний семінар «Формування ключових життєвих компетентностей в процесі профільного навчання в ЗНЗ області».

Робота кафедри є невід’ємною частиною науково-дослідницької роботи інституту, яка спрямована на розв’язання актуальних освітніх проблем, що стосуються впровадження в навчально-виховний процес нових педагогічних технологій та засобів навчання, підвищення педагогічної майстерності вчителів.

Результати роботи кафедри висвітлюються на сторінках педагогічної преси та методичних видань.

У 2003 році були підготовлені альтернативні варіанти заліку з історії та української мови та літератури, навчальні програми для 3−4 класу „Я і Україна. Довкілля”, „Історія України” (в співавторстві з О.О. Магдик), „Синхронне календарно-тематичне планування курсів всесвітньої історії, історії України та історії Полтавщини на 2003-2004 н.р.” для 6−9 класу, а також „Програму курсу з історії Полтавщини” для 6−11 класів, програми спецкурсів „Мистецтво аналізу художнього твору” (Чирка В.В.), „Нові педагогічні технології на уроках словесності” (Коваленко О.П.). Викладачі кафедри провели обласний методичний семінар на тему „Індивідуалізація, диференціація і профілізація навчання” (Коваленко О.П., квітень 2003), а також семінар з інтерактивних методів на уроках словесності (Коваленко О.П.) „Довкілля”(Ільченко В.Р., Гуз К.Ж.).

Члени кафедри взяли участь у організації та проведенні Всеукраїнської науково-практичної конференції „Формування цілісності природничо-наукових знань школярів”, регіональних конференцій „Злука українських земель 1919 р. – важливий етап на шляху творення української держави”, „Легенда Марусі Чурай”, „”Переяславська Рада 1654 р.”, „Партизанський рух на Полтавщині в роки Великої Вітчизняної війни”, „Громадянське виховання засобами мови та літератури” (Чирка В.В., Коваленко О.П.), ”Літературний дискус: генезис, рецепція, інтерпретація (літературний культурологічний, методичний аспекти)” (Чирка В.В.), міжнародних конференціях „Модернізація і реформування середньої, вищої і післядипломної освіти в СНД: досвід, проблеми, перспективи” (Харків, Романець Л.А.), „Довкілля і Європа”, круглих столів, присвячених 140-річчю від дня народження В.І. Вернадського, „Володимир Короленко і Олесь Гончар – суспільний еталон та моральний авторитет”, „Духовно-моральне виховання учнівської молоді на основі християнських цінностей” (Чирка В.В.).

У 2004 році викладачі кафедри працювали над науковою проблемою «Профілізація школи та формування життєвих компетентностей учнів в світлі переходу на 12-річний термін навчання та впровадження Державних стандартів освіти».

Наукові дослідження викладачів здійснювались за напрямами: „Інформаційно-технологічні компетентності в післядипломній освіті” (Пашко Л.Ф.), „Впровадження особистісно орієнтованої технології у навчально-виховний процес” (Малаканова Л.В.), „Впровадження громадської освіти у навчально-виховний процес” (Магдик О.О.), „Формування мовних компетенцій у процесі викладання рідної мови та літератури” (Коваленко О.П.), „Екологізація предметів природничого циклу та особливості викладання біології в класах гуманітарного профілю” (Козак І.О.), „Вивчення українсько-західно-європейських зв’язків у курсі літературної освіти” (Вовк Я.Г.)

У 2005 році активно здійснювалась науково-методична робота та видавнича діяльність.Проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію „Компетентнісно орієнтована освіта в умовах сьогодення”. Підготовлений до друку збірник матеріалів конференції, які впроваджувались в навальний процес ПОІППО.

У 2006 році кафедра видала модульний посібник „Науково-методичні основи змісту сучасної освіти” (лекційні матеріали). Викладачі кафедри провели обласний семінар „Інноваційні системи навчання та перспективи їх застосування в системі шкільної освіти”. Досліджувались проблеми компетентнісно орієнтованої освіти в умовах сьогодення та особливості формування галузевих компетентностей у системі післядипломної освіти (Пашко Л.Ф.), вивчено тему „Українсько-західноєвропейські зв’язки у шкільному курсі літературної освіти” (Вовк Я.Г.); розглянуто та проаналізовано зміст інтегративних курсів з природознавства для старшої школи (Гуз К.Ж.); досліджено проблеми ефективності теоретичних і методичних основ формування цілісності знань про природу учнів середньої школи (Ільченко В.Р.). Видано матеріали конференції „Компетентнісно орієнтована освіта в умовах сьогодення”, опубліковано науково-методичний посібник „Проектне бачення компетентнісно спрямованої 12-річної школи”, монографію „Література рідного краю: теоретико-методичний аспект» (Лисенко А.В.).

У 2007 році видано: збірник олімпіадних завдань з української мови та літератури (Степаненко М.І., Коваленко О.П.); каталоги профільних програм та матеріали щодо впровадження профільного навчання в ЗНЗ області (викладачі кафедри); науково-методичні посібники „Викладання курсу природознавства. Довкілля” у 5−6 класах (для 12-річної школи) (Гуз К.Ж.).

У 2008 році була проведена Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід профілізації освіти: теорія і практика». Матеріали конференції впроваджуються в практику роботи курсів підвищення кваліфікації. Викладачі кафедри брали участь у Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях. Підготовлені до видання науково-методичні посібники: „Науково-методичні основи змісту сучасної освіти”, «Оцінювання знань учнів у процесі профільного навчання», «Профільне навчання: досвід упровадження, інноваційні технології», “Викладання курсу природознавства. Довкілля” у 5−6 класах (для 12-річної школи).

У 2011 році викладачами кафедри спільно з науково-методичним центром інтеграції змісту шкільної освіти НАПН України 14 квітня була проведена Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні та методичні основи організації здоров’язбережувального навчального середовища загальноосвітньої школи та ВНЗ», на якій обговорювались основні проблеми організації здоров’язберігаючого навчального середовища у загальноосвітній і вищій школах та психолого-педагогічний аспект формування здоров’я в учасників навчального процесу засобами навчального середовища; досліджувались зміст та складові здоров’язберігаючого навчального середовища.

Видано «Наукові записки ПОІППО: Концепції та методичні моделі вивчення змісту освітніх галузей у профільній школі. – 2011. – Випуск 1. – 122 с.».

Підготовлено до друку «Наукові записки ПОІППО: Моделі сучасних компетентностей педагогічного працівника. – 2011. – Випуск 2. – 180 с.».

У 2012 р. науково-дослідницька робота викладачів кафедри методики змісту освіти була зосереджена над проблемою «Формування професійних та ключових життєвих компетентностей у процесі профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах області», яка передбачає розробку цілісної концепції моделей професійних компетентностей педагогічного працівника.

Л.Ф. Пашко провела науково-дослідницьку роботу з теми «Формування ключових життєвих компетентностей у процесі профільного навчання»; В.Р. Ільченко розробила методологічні основи формування цілісності знань про природу в основній та старшій школі та продовжила науково-методичну роботу на темою «Концептуальні основи інтеграції природничої освіти основної школи». О.О. Буйдіна захистила кандидатську дисертацію на тему «Організація самостійної роботи з хімії учнів основної школи з використанням засобів візуалізації знань», спеціальність: 13.00.02 – теорія і методика навчання (хімія);

Опубліковано 2 випуски науково-методичного збірника «Наукові записки ПОІППО»:

Наукові записки ПОІППО: Моделі ключових та професійних компетентностей педагогічного працівника. – 2011. – Випуск 2. – 180 с.

Наукові записки ПОІППО : Оптимальні шляхи, форми і методи формування професійних та ключових життєвих компетентностей у процесі профільного навчання. – 2012. – Випуск 3. – 122 с.

З дня заснування кафедри на ній працювали: Самойленко Н.І. (канд.істор.наук), Малаканова Л.В (канд.пед.наук), Іноземцев В.А., Цехановська В.О., Магдик О.О., Стрюк Л.О., Гарус І.Б., Романець Л.А., Козак І.О., Настаченко О.О.Вовк Я.Г., Єрмак О. П., Ільченко О.Г., Кравченко Т.О., Яворський Е.Б., Чирка В. В., Гелеверя Р.О., Коваленко О.П.

 


Останнє оновлення 18.02.2017

 

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.