Система Orphus

Моргун Володимир Федорович

 

МОРГУН Володимир Федорович(нар. 23.03.1947;    м. Донецьк). Закінчив факультет психології Московського державного університету імені М.В.Ломоносова (1971) та аспірант того ж факультету (1976).

Кандидат психологічних наук (1979). Дисертація «Психологічні умови виховання пізнавального інтересу учнів до навчального предмета» (рос. мов.).

Фахова діяльність: 1971-1980 – кафедра педагогічної психології того ж університету: від асистента до старшого викладача-начальника курсу. Із 1980 р. повертається в Україну і донині – завідувач кафедри психології Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка; доцент (з 1982), професор (з 2001). З 1996 (по сумісництву) – доцент, професор кафедри педагогічної майстерності ПОІППО.

Основні напрямки наукової роботи: психологія багатовимірної особистості психодіагностика; психодидактика; мотивація навчання; професійна орієнтація; історія психології та педагогіки.

Головні здобутки розроблюваних тем:

       створена багатовимірна концепція особистості, структура якої складається з п’яти інваріантів: 1) просторово-часові орієнтації (на минуле, теперішнє, майбутнє); 2) потребнісно-вольові емоційні переживання (негативні, амбівалентні, позитивні); 3) змістовні спрямованості особистості (на діло, на суспільство, на себе); 4) рівні опанування досвідом (навчання, відтворення, творчість); 5) форми реалізації діяльності (моторна, перцептивна, словесно-розумова);

       розроблені методики психодіагностики особистості: реального, бажаного і фантастичного бюджетів часу людини; мотивації кохання; багатовимірного аналізу вільних словесних асоціацій; аналізу досягнень людини з метою профілювання та профорієнтації; полімотиви учнів; експертної співбесіди з абітурієнтами; історико-психологічний портрет фахівця тощо;

       запропонована система вікової профорієнтації: гармонійний розвиток задатків і здібностей немовлят; самообслуговуюча праця та ігрова профорієнтація дошкільників; суспільно-корисна праця, профосвіта і трудове навчання молодших школярів; політехнічна освіта (опанування технологіями), виробнича праця і профагітація у підлітковому віці; профконсультація (включаючи й експрес-формуючу діагностику здібностей), профільне навчання, профпідбір і профкваліфікація старшокласників; профвідбір, професійна освіта і профадаптація юнацтва; підвищення кваліфікації, перекваліфікація і реорієнтація у зрілому віці;

       визначено п’ять типів інтеграції та диференціації навчання: темпова, емоційна, профільна, рівнева, формодіяльнісна;

       досліджена динаміка полі мотивації школярів з І до XI класу: встановлено драматичне падіння навчальної мотивації з першого на 10 (останнє) місце після четвертого класу і трудової мотивації, що стає провідною у V-VI кл. і, на жаль, опускається на 5-6 місця до випускного класу тощо.

Керівництво кандидатськими дисертаціями: 1. А.С.Харченко Психолого педагогічні критерії диференціації навчання молодших школярів. Автореф. канд. дис.-К., 2000. – 20 с. 2. (...).

Участь у науково-прикладних проектах: регіональні (3) – “Профорієтація молоді на робітничі професії” (керівник) – на замовлення: Полтавського турбомеханічного завод (1981-1983), регіонального управління “Полтаванафтогазгеологія” (1984-1988), Кременчуцького автомобільного заводу (1989-1992); міжнародні (2) – “Професійна орієнтація в середній школі як частина діяльності вуза по формуванню свого контингенту” (керівник української частини) – на замовлення Комісії ЮНЕСКО в Україні та Міністерства освіти України (1983-1985); “Роль міжнародних інституцій у формуванні сучасного економічного мислення в Україні (співвиконавець) – на замовлення німецького Фонду Еберта (1997-1998).

Робота на громадських засадах: член науково-методичної комісії з вищої психологічної освіти (0401) Міністерства освіти і науки України (з 1995); член спеціалізованої вченої ради (К 26.451.02) Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України по захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна і вікова психологія (з 2004); член редколегій журналів: “Постметодика” (з 1994), “Обдарована дитина” (з 1998), “Імідж сучасного педагога” (з 1999).

Членство у наукових та професійних об’єднаннях: член ради Товариства психологів України (з 1995).

Відзнаки: “Відмінник народної освіти України” (1984)

ПРАЦІ. (Примітка редактора: теми Ваших праць виділіть жирним шрифтом і розташуйте за алфавітом). Гуманістична психологія і педагогіка співпраці:

1. А.С.Макаренко и психология личности // Вопросы психологии.–1988. – №4. – С. 81-88.

2. Григорій Ващенко, Антон Макаренко, Ганс Кофод: чи повернемося до них у третьому тисячолітті? // Імідж сучасного педагога. – 2001. – №2. – С 12-17.

3. Психологія особистості в педагогіці А.С.Макаренка. Факсимільний збірник праць 1988-2001 рр. – Полтава, 2002. – 84 с.

4. Становлення громадянськості особистості в контексті її психічної та соціальної зрілості. 3б. наук, праць Інстит. психол. імені Г.С.Костюка: Проблеми загал. та пед. психології / За ред. С.Д.Максименка.-Т. VІ.-Вип. 2.-К., 2004. – С. 203-215.

Екологічна психологія: “Психозойська ера” В.Г.Вернадського: кінець світу чи гармонія людини і довкілля? // Постметодика. – 2001. – №5-6. – С. 16-19.

Психодидактика: 1. Проблема "суггестопедии" в свете теории поэтапного формирования новых действий и понятий // Бессознательное: природа, функции и методы исследования / Под. ред. А.С.Прангишвили, А.Е.Шерозия, Ф.В,Бассина.-Тб.: Мецниереба, 1978. – С. 235-248.

2. Інтедифія освіти: Психолого-педагогічні основи інтеграції та диференціації (інтедифії) навчання на прикладі шкільного циклу природничих дисциплін. Курс лекцій. – Полтава, 1996. – 78 с.

3. Suggetstopedy: a velid practice based on anremarcable theory // Prospects: Qoarterly review of aducation. Vol. X. – №4. – 1980.-Р. 403-414.

Профорієнтація: 1. Профессиональная ориентация будущих педагогов // Учитель, которого ждут / Под ред. И.А.Зязюна. – М: Педагогика, 1988. – С. 64-85.

2. Методика багатовимірного аналізу досягнень учня з метою., профілювання та профорієнтації. – Полтава, 1997. – 16 с.

Управління, менеджмент: Психологія керівництва первинним колективом // Трибуна. – 1997. – №9-10. – С. 19-21.

Редаговані праці, передмови, рецензії: Тітов І.Г. Психофізіологія людини / За ред. В.Ф.Моргуна. – Полтава, 2004. – 198 с.

Літ.: 1. Моргун В., Березовський Ю., Гурін О. Про Канта, Макаренка, Моргуна т. ін. // Освіта. – 9-16 квітня 1997 р. (№27-28). – С. 12.

2 Моргун Ф.Т. Безсмертна душа України. Задовго до салютів. – Полтава: Полтавський літератор, 1995. – 472 с.

3. Моргун Ф.Т. Куди йдеш, Україно? – 2-е вид. – Полтава: Полтавський літератор, 2003. – 396 с.

4. На захист батька / Автор-укладач В.Ф.Моргун. – 5-е вид. – Полтава: Полтавський літератор, 1998. – 232 с.

5. Рибалка В.В. “В.Моргун: Моністична концепція багатовимірного розвитку особистості” // Психолог. – 2003. – №20. – Вкладка: персоналії – 32 с.

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.