Система Orphus

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИ ДО БІБЛІОТЕКИ ЗА II КВАРТАЛ 2009 РОКУ

I. Педагогіка. Психологія. Проблеми освіти.

 

1. Главацька О. Л. Основи самовиховання особистості. Навчально-методичний посібник / О.Л. Главацька. – Тернопіль, 2008. – 206 с.

2. Діалектика вищої освіти : трансформація від декларації до реалізації : Навчальний посібник / [В.О. Головко, С.О. Гримблат, Д.І. Барановський та ін.]. – Харків : Еспада, 2009. – 304 с.

3. Ермолаева М. Г. Современный урок : анализ, тенденции, возможности : Учебно-методическое пособие  / М.Г. Ермолаева. – СПб. : КАРО, 2008. – 160 с. – (Серия «Уроки для педагогов»).

4. Інтеграційні процеси в суспільстві та політичний вибір особистості : Монографія / за ред. В.П. Казміренка. – К. : Міленіум, 2008. – 360 с.

5. Кавтарадзе Д. Н. Обучение и игра : введение в интерактивные методы обучения  / Д. Н. Кавтарадзе. – М. : Просвещение, 2009. – 176 с.

6. Лавріненко О. А. Історія педагогічної майстерності : Навчальний посібник для студентів педагогічних ВНЗ, аспірантів, вчителів / Олександр Лавріненко. – К . : Богданова А.М., 2009. – 328 с.

7. Мухина С. А. Современные инновационные технологии обучения / С. Мухина, А. Соловьёва. – М. : ГЭОТАР - Медиа, 2008. – 360 с.

8. Нечаев М. П. Рефлексивные технологии воспитания в современной школе. Учебно-методическое пособие  / М.П. Нечаев. – М. : «5 за знания», 2009. – 176 с.

9. Основи соціальної психології : Навчальний посібник / [О.А. Донченко, М.М. Слюсаревський, В.О. Шатенко та ін.] ; за ред. М.М. Слюсаревського. – К. : Міленіум, 2008. – 495 с.

10. Поташник М. М. Требования к современному уроку. Методическое пособие / М.М. Поташник. – М. : Центр педагогического образования, 2007. – 272 с.

11. Савченко О. Я. Виховний потенціал початкової освіти : посібник для вчителів і методистів початкового навчання  / О.Я. Савченко. – 2-ге вид., доповнене, перероблене. – К. : Богданова А.М., 2009. – 226 с.

12. Сергеев И. С. Как организовать проектную деятельность учащихся : Практическое пособие для работников образовательных учреждений / И. С. Сергеев. – 7-е изд., испр. и доп. – М. : АРКТИ, 2009. – 80 с.

13. Сергеев И. С. Как реализовать компетентностный поход на уроке и во внеурочной деятельности : Практическое пособие  / И.С. Сергеев, В.И. Блинов. – М. : АРКТИ, 2007. – 132 с.

14. Терно В. В. Ліцензування і акредитація у сфері вищої освіти : формування справ : Метод. посібник  / В.В. Терно. – К . : МАУП, 2006. – 200 с.

15. Татенко В. О. Соціальна психологія впливу : [Монографія] / В.О. Татенко. – К. : Міленіум, 2008. – 216 с.

16. Фролов П. Д. Технології і методики прогнозування наслідків інформаційного впливу на політичні настанови старшокласників : Методичний посібник  / П.Д. Фролов. – К. : Міленіум, 2008. – 96 с.

17. Хуторской А. В. Педагогическая инноватика : учебное пособие для студ. высших учеб. заведений  / А.В. Хуторской. – М. : Издательский центр «Академия», 2008. – 256 с.

18. Шарко В. Д. Сучасний урок : технологічний аспект  / В.Д. Шарко. – К. : СПД Богданова А.М., 2007. – 220 с.

 

II. Українська мова. Ділове мовлення

 

1. Асеев Г. Г. Электронный документооборот. Учебник  / Г.Г. Асеев. – К. : Кондор, 2007. – 500 с.

2. Грибан Г. В. Практикум з методики викладання української мови : Навчально-методичний посібник / Г.В. Грибан, О.А. Кучерук. – К. : Кондор, 2003. – 160 с.

3. Олійник О. Б. Граматика української мови. Навчальний посібник / О.Б. Олійник, В.Д. Шинкарук, Г.М. Гребницький. – К. : Кондор, 2008. – 544 с.

4. Олійник О. Б. Культура мовлення. Навчальний посібник / О.Б. Олійник, В.Д. Шинкарук. – К. : Кондор, 2008. – 296 с.

5. Олійник О. Б. Ділове мовлення. Навчальний посібник  / О.Б. Олійник, В.Д. Шинкарук, Г.М. Гребницький. – К. : Кондор, 2009. – 262 с.

6. Палеха Ю. І. Організація сучасного діловодства : Навчальний посібник / Ю.І. Палеха. – К. : Кондор, 2007. – 194 с.

 

III. Методика викладання шкільних дисциплін.

 

1. Андрусишин Б. І. Методика викладання шкільного курсу «Основи правознавства» : Підручник  / Б.І. Андрусишин, А.М. Гуз. – К. : Знання, 2008. – 301 с. – (Вища освіта XXI століття).

2. Барна І. В. Біологія. Задачі та розв`язки : Навчальний посібник / І.В. Барна, М.М. Барна, Л.С. Барна. – [5-те вид.] – Тернопіль : Мандрівець, 2008. – 384 с.

3. Бусел С. В. Зв`язне мовлення на уроках зарубіжної літератури. 5-12 класи / С.В. Бусел. – [2-ге вид., доп.] – Тернопіль : Мандрівець, 2008. – 192 с.

4. Вивчення творчості Олени Теліги в школі / укладач : В.М. Крамар. – Тернопіль : Мандрівець, 2007. – 136 с.

5. Гаук М. М. Самостійні та контрольні роботи. Алгебра. 9 клас / М.М. Гаук, Л.В. Зубович. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 1998. – 104 с.

6. Гаук М. М. Самостійні та контрольні роботи. Алгебра та початки аналізу. 11 клас  / М.М. Гаук, Л.В. Зубович. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 1999. – 96 с.

7. Гончаренко С. У. Фізика. Олімпіадні задачі. Випуск 2. 9-11 класи / С.У. Гончаренко, Є.В. Коршак. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 1999. – 200 с.

8. Гладюк М. М. Розрахункові задачі з хімії та способи їх розв`язування / М.М. Гладюк. – Тернопіль : Мандрівець, 2006. – 92 с.

9. Гуз А. М. Методика викладання правознавства в школі. Навчально-методичний посібник  / А.М. Гуз. – К. : КНТ, 2006. – 180 с.

10. Заборовець М. О. Сучасні методи розв`язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь : Навчально-методичний посібник / М.О. Заборовець, Ф.А. Шевченко, М.Г. Охріменко. – К. : КНЕУ, 2006. – 76 с.

11. Захист Вітчизни : На допомогу викладачеві / упор. М. Голубченко. – К. : Шкільний світ, 2007. – 112 с. – ( Б-ка «Шкільного світу»).

12. 400 задач з математичних олімпіад. 8-11 класи / упор. Т.В. Коваль. – Тернопіль : Мандрівець, 2008. – 80 с.

13. Кононенко І. В. Основи правознавства. Навчальний посібник у схемах і таблицях  / І.В. Кононенко. – К. : Кондор, 2008. – 170 с.

14. Котляр В. П. Основи образотворчого мистецтва і методика художнього виховання дітей : Навчальний посібник  / В.П. Котляр. – К. : Кондор, 2009. – 200 с.

15. Морокішко Є. П. Збірник задач і вправ з теорії чисел  / Є.П. Морокішко. – К. : Центр «Магістр – S», 1995. – 158 с.

16. Решетняк Т. А. Ботаніка : Підручник  / Т.А. Решетняк, І.А. Бобкова, Л.В. Варлахова. – К. : Здоров`я, 2006. – 296 с.

17. Хомченко І. Г. Збірник задач і вправ з хімії для середньої школи / І.Г. Хомченко. – К. : Арій, 2008. – 192 с.

18. Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина I / Б.М. Шиян. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2007. – 272 с.

19. Штейнбук Ф. М. Методика викладання зарубіжної літератури у школі : Навчальний посібник  / Ф.М. Штейнбук. – К. : Кондор, 2007. – 316 с.

Відповідальна за зміст сторінки Т.Є.Курєнкова
Останнє оновленн 5.10.2009

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.