Система Orphus

Федій Ольга Андріївна

 fedii-croped-230

Федій Ольга Андріївна, доктор педагогічних наук, професор кафедри методики змісту освіти

Освіта: Полтавський державний педагогічний інститут імені В.Г.Короленка, спеціальність – педагогіка і методика початкового навчання і музика, кваліфікація – учитель початкових класів і музики середньої школи (1986 р.): аспірантура при Українському науково-дослідному інституті педагогіки (м. Київ, 1992-1995рр.), докторантура при ПНПУ імені В.Г.Короленка 2007-2009 рр.; курси підвищення кваліфікації при університеті менеджменту освіти НАПН України (2013р.)

Фахова діяльність: 1990 р. – асистент кафедри музики і співів ПДПУ імені В.Г.Короленка; 1995 р. – старший викладач цієї кафедри; 1996р. – старший викладач кафедри педагогіки і психології початкового навчання ; 1998р. – доцент цієї кафедри; 2002 р.– доцент кафедри соціальної педагогіки і педагогіки початкового навчання; з 2009 року по т.ч. – науковий кореспондент відділу педагогічної естетики та етики Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; з 2010 р. по т.ч. – професор, завідувач кафедри початкової і дошкільної освіти Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка; з 2013 р. по т.ч. – професоркафедри методики змісту освіти ПОІППО імені М. В. Остроградського.

Член спеціалізованої вченої ради Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка.

Коло наукових інтересів. Психолого-педагогічні та філософсько-естетичні засади розвитку та виховання суб’єктів освітнього простору; використання сучасних засобів естетотерапії у професійній діяльності педагога. Очолює роботу наукової лабораторії «Професійна підготовка педагогів до естетизації сучасного освітнього простору».

Проф. Федій О.А. є членом редколегії журналів «Етика і естетика педагогічної дії» (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка); «Імідж сучасного педагога» та «Педагогічні науки».

Бере активну участь у підготовці та проведенні регіональних, всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференцій і семінарів з актуальних питань педагогіки вищої школи та психолого-педагогічних технологій естетизації педагогічного процесу, проблем якості фахової підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів та вчителів початкових класів. Усього за останні роки узято участь у роботі 80 науково-практичних конференцій, симпозіумів, семінарів.

Тема кандидатської дисертації«Підготовка студентів педагогічних інститутів до естетичного виховання дітей 6-7 років» (1996 р.)

Тема докторської дисертації«Теорія і практика підготовки педагогів до використання засобів естетотерапії у професійній діяльності» (2010 р.)

Відзнаки та нагороди: переможець Всеукраїнського конкурсу на кращу наукову і методичну працю з проблем педагогічної і мистецької освіти у номінації «Краща наукова праця з проблем педагогічної і мистецької освіти» (2010 р.), Подяка прем’єр-міністра України (2014р.), Почесна грамота Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (2014 р.).

Адреса електронної пошти Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Публікації

Проф.  Федій О.А. має більше 120 наукових та науково-методичних публікацій, з яких 84 – одноосібні. Серед них 1 монографія, 1навчальний посібник «Естетотерапія» (2 видання з Грифом Міністерства освіти і науки України), 1 словник, 2 навчально-методичних посібники, 12 програм курсів з інструктивно-методичними матеріалами, 12 навчально-методичних рекомендацій, 49 статей опублікованих у фахових виданнях, затверджених ДАК України тощо.

 

2016р.

Федій О. А. Підготовка майбутніх педагогів до естетизації освітнього середовища початкової школи / О. А. Федій // Науковий міжнародний журнал «ScienceRise» - Педагогічна освіта №2/5(19), 2016 – С.65-70.

Федій О. А. Соціально-виховна та естетотерапевтична діяльність педагогів початкової школи : навч.-метод. посібн. / авт.-укл. : О. А. Федій, Ю. Г. Степура. – Полтава : Видавець Шевченко Р. В., 2016. – 134 с.

Федій О. А. Словник соціально-психологічних термінів педагога-естетотерапевта / авт.-укл. О.А. Федій, Ю.Г. Степура. – Полтава : ПНПУ, 2016. – 36 с.

Федій О. А. Казкотерапія як новітня технологія в діяльності та підготовці фахівців соціономічної сфери (вступна стаття-рецензія) / О. А. Федій // Локарєва Г. В., Філь О. В. Казкотерапія в підготовці соціальних педагогів до професійної діяльності6 теорія і практика : монографія / Г. В. Локарєва. О. В. Філь. – Запоріжжя : ЗНУ, 2016. – 416 с. - С.5-8.

Федій О. А. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з курсу «Використання соціально-виховного потенціалу естетотерапії в початковій школі» для студентів напряму підготовки «Початкова освіта» та «Соціальна педагогіка» / О. А. Федій, Ю. Г. Степура – Полтава : ПНПУ, 2016. – 20 с.

2015р.

Федій О. А. Культура ділового спілкування інженерів-дослідників аграрного профілю : Метод. рекомендації / О. А. Федій, О. В. Сільчук. – Полтава : ПДАА, 2014. – 58 с.

Федій О.А. Методика використання засобів бібліотерапії у навчально-виховному процесів початкової школи : навчально-методичний посібник для вчителів початкових класів, студентів та магістрантів спеціальності «Початкова освіта» / Федій О.А., Заїчко А.С. – Полтава: ПНПУ, 2015. – 94 с.

2013 р.

Федій О.А. Естетотерапевтичний вимір філософського знання про людину та Всесвіт / О.А.Федій // Вісник житомирського державного університету імені Івана Франка – Вип 3(69), – Житомир : Вид-во ЖДУ ім.І.Франка, 2013 р. – 316 с. – С.47 –53 (фахове видання).

Федій О.А. Естетотерапевтичний дискурс ідеї людиноцентризму в сучасному освітньому просторі/ О.А.Федій // Педагогічні науки: Збірник наукових праць. – Випуск 1 (57). Полтава, 2013. – 172 с. C.13-20 (фахове видання).

Федий О.А. Эстетотерапевтическая функция современного педагога: теоретико-методический дискурс / О.А.Федий // Педагогические и психофизиологические проблемы адаптации детей и молодежи: материалы международной научно-практической Интернет-конференции (18-22 марта 2013 г.). – Белгород: Изд-во БелИПКППС, 2013. – 329 с.-С. 277-281.

Федий О.А. Использование средств эстетотерапии в профессиональной деятельности педагога-музыканта / О.А.Федий // Современное музыкальное образование : традиции и инновации : Сборник докладов ІІ Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции (Белгород,19-20 апреля 2013 г.) / Ред.-сост. И.Н.Карачаров, К.С.Кузнецова, Е.А.Курилова, М.Ю.Скворцова. – Белгород : Изд-во БГИИК, 2013. – 398с. : С.16-21.

Федий О.А. Эстетические универсалии социальной культуры личности / О.А.Федий // Проблемы социализации растущего человека в современном мире : материалы Международной научно-практической конференции посвященной 70-летию Российской академии образования и 125-летию А.С. Макаренко (г. Белгород, 25-26 сентября 2013 г.) – Белгород : ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», – 368 с. : С. 56-60 .

ФедійО.А., ФедьМ.К. Підготовка майбутніх вчителів до використання естетотерапевтичного потенціалу освітніх комп’ютерних технологій в початковій школі: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 7.01010101, 8.01010201 – «Початкове навчання» – Полтава, 2013. – 95 с.

Програма нормативної навчальної дисципліни «Загальні основи педагогіки» для студентів напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта / укл. О. А. Федій. – Полтава, 2013. – 8 с.

Програма нормативної навчальної дисципліни «Педагогіка загальна» длтудентів напряму підготовки 6.010101 Дошкільна освіта / укл. О. А. Федій. – Полтава, 2013. – 8 с.

Федій О.А.Філософське знання про людину та Всесвіт: естетотерапевтичний аспект/ О.А.Федій // Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика та перспективи розвитку : збірник наукових праць / за ред. О.А. Дубасенюк, Н.Г.Сидорчук. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І.Франка,2012. – 560с. : С. 67-78.

Федій О.А. Естетотерапія як агогічний процес опанування дитиною основ «мистецтва життя» //Інноваційний потенціал професійної підготовки майбутніх фахівців дошкільної та початкової ланки освіти / за заг. ред. О.А.Федій – Полтава : ПНПУ, 2013 р. – 304 с.

2012р.

Федій О.А. Естетотерапія : [навч. посіб. 2-ге вид., перероб. та доп. ] / О.А. Федій. – К. : «Центр учбової літератури», 2012. – 304 с. (Навчальний посібник з Грифом МОНмолодьспорт України).

Федій О.А. Проектування естетотерапії у професійну діяльність вихователів дошкільних навчальних закладів / О.А.Федій //Актуальні проблеми довкілля : збірник наукових праць / за ред. Марії Чепіль. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 298с. : С.201–210.

Федій О.АЕстетотерапія у світлі сучасних тенденцій розвитку педагогічної науки /О.А.Федій //Сучасна початкова освіта: вектори розвитку [спеціальний випуск, присвячений 80-річчю університету]: зб. наук. праць. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – 340с. : С.271- 280.(фахове видання).

Федій О.А. Сучасні технології естетотерапії : навчальна кредитно-модульна програма дисципліни для магістрантів спеціальності 8.01010101 / Укл. Федій О.А. – Полтава : ПНПУ імені В.Г.Короленка, 2012. – 15 с.

Федій О.А. Методика викладання дошкільної педагогіки і психології : навчальна кредитно-модульна програма дисципліни для магістрантів спеціальності 8.01010101 / Укл. Федій О.А. – Полтава : ПНПУ імені В.Г.Короленка, 2012. – 18 с.

Федій О.А Естетичне виховання дітей молодшого дошкільного віку засобами арт-терапії: навчально-методичний посібник / Федій О.А., Мартазіна Г.В. – Полтава : ПНПУ, 2012. – 68 с.

Федій О.А Эстетотерапевтичес-кая концепция творческого развития субъектов педагогического процесса /О.А.Федий //Развитие творческих способностей детей и молодежи в образовательном пространстве : материалы междунар. науч.-практ. сем. (г. Белгород, 26 окт. 2012 г. ). – Белгород : ИД «Белгород», 2012. – 260с. : С.36–41.

Федій О.А. Естетотерапевтичні ідеї в науково-філософських концепціях епохи Нового часу / О.А.Федій // Педагогічні науки: Збірник наукових праць. – Випуск 3 (56). Полтава, 2012. – 142 с. : С.80-89.(фахове видання).

2011р.

Федій О.А.Естетотерапія у парадигмальному просторі базових освітніх моделей / О.А.Федій // Педагогічні науки : зб. наук. пр. Полтав. нац. пед. ун-ту імені В.Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ, 2011. – Вип.1. – С. 60-66 (фахове видання).

Федій О.А.Функціонально-процесуальні засади естетотерапевтичної компетентності сучасного педагога / О.А.Федій // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології : наук. журн. Сумського ДПУ імені А.С. Макаренка / гол. ред. А.А. Сбруєва. – Суми : СДПУ, 2011. – № 1 (11). – C. 380-389(фахове видання).

Федій О.А. Естетотерапія мистецькими засобами у професійній підготовці педагога / О.А.Федій // Наук. часопис Нац. пед. ун-ту іменіМ.П.Драгоманова : зб. наук. пр. – К. : НПУ, 2011. – Вип.11 (16). – С.124-128. – (Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти) (фахове видання).

Федій О.А.Ретроспективний аналіз вітчизняного досвіду використання естетотерапії у професійній діяльності педагога / О.А.Федій // Зб. наук. пр.Уман. держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини / гол. ред. М.Т. Мартинюк. – Умань : ПП Жовтий, 2011. – Ч.1. – С. 264-271 (фахове видання).

Федій О.А. Методична система підготовки педагогів до естетотерапевтичної діяльності / О.А.Федій // Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Херсон : Айлант, 2011. – Вип. 58. – Ч.І. – С.367-372 (фахове видання).

едій О.А. Мета й завдання естетотерапевтичної освіти вчителя в контексті особистісно орієнтованої педагогічної парадигми / О.А.Федій //Наук. записки Вінницьк. держ. пед. ун-ту імені МихайлаКоцюбинського : зб. наук. пр. / редкол. : В.І.Шахов (голова) та ін. – Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2011. – Вип. 34. – С.452-456. – (Серія : Педагогіка і психологія)(фахове видання).

Федій О.А Традиційні та інноваційні форми і методи у підготовці педагогів до естетотерапевтичної діяльності / О.А.Федій // Витоки педагогічної майстерності: зб. наук. пр. Полтав. нац. пед. ун-ту імені В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8. Ч. І. – С. 293-298. – (Серія «Педагогічні науки»)(фахове видання).

Федій О.А Зарубіжний досвід використання естетотерапії у педагогічній діяльності/ О.А.Федій // Вища освіта України – Додаток 2 до №3. – ТомІ(26).– Тем. вип. «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К. : Гнозис, 2011. – С. 585-591(фахове видання).

Федій О.А Запровадження естетотерапії у професійну діяльність сучасних педагогів / О.А.Федій // Постметодика, 2011. – №3(100). – С.28-32 (фахове видання).

2010р.

Федій О.А. Християнсько-релігійні засади естетотерапевтичного впливу на людину у змісті підготовки сучасного педагога до професійної діяльності Вісник Черкаськ. ун-ту імені Богдана Хмельницького– Вип.183, Ч.ІІІ. – Черкаси : Черкаськ. нац. ун-т, 2010. – С.97 - 104(фахове видання).

Федій О.А. Естетотерапія як фактор формування саногенного мислення педагога/О.А.Федій // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології. Науковий журнал. – № 1 (3), 2010. – Суми : СумДПУ ім.  А.С. Макаренка, 2010. – 474 с. :С. 453 - 463. (фахове видання).

Федій О.А. Естетотерапія у світлі базових теорій екзистенціалізму / О.А.Федій // Вища освіта України. – Додаток 4. – Том VII(25). – Тем. вип. «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К. : Гнозис, 2010. – С. 446-455 (фахове видання).

Федій О.А. Використання засобів естетотерапії у професійній підготовці педагога / О.А.Федій // Професійній освіта : педагогіка і психологія : польсько-український щорічник [ за ред.Т.Левовицького, І.Вільш, І.Зязюна, Н.Ничкало] – Вип. ХІІ. – Ченстохова- Київ, 2010. – C.355-361.

2009 р.

Федій О.А. Естетотерапевтична концептосфера сучасного педагогічного простору / О.А.Федій //«Квазіпросторові відносини людини і середовища : педагогічний, психологічний, біологічний, медичний аспекти» / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 15-16 жовтня 2008р. – Полтава : Друкарня ФОП Ткали А.М., 2009. – 156 с. : С. 34-37.

Федій О.А. Психолого-педагогічна підготовка соціальних педагогів до використання засобів естетотерапі ї: теорія і практика / О.А.Федій // Імідж. – 2009. ‑ №1 (90). – С.41-44(фахове видання).

Федій О.А. Лялькотерапія у професійній діяльності педагога/ О.А.Федій // Постметодика. – 2009. ‑ №1 (85). – С.46-50(фахове видання).

Федій О.А. Пісочна терапія у просторі професійної діяльності сучасного вчителя початкових класів / О.А.Федій // Вісник Житомирського університету імені Івана Франка / Гол. ред. П. Ю. Саух. – Вип. 43. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – 235с. – С. 96-101 (фахове видання).

Федій О.А.Казкотерапія в професійній діяльності педагога: теорія і практика / О.А.Федій // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : збірник наукових праць / Ред. кол. Н.В. Гузій (відповідальний редактор) та ін. – Вип. 9(19). – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – 214 с. : С.27 – 31 (фахове видання).

Федій О.А. Музикотерапія в професійній діяльності сучасного педагога / О.А.Федій // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка / гол. ред. В.С. Курило. ‑ Серія Педагогічні науки, № 11 (174). – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2009. ‑ С. 282 - 292(фахове видання).

Федій О.А.Природні засоби естетотерапії у професійній діяльності сучасного вчителя /О.А.Федій //Педагогічні науки. Профільна освіта. Збірник наукових праць. – Ч.1. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2009. – 290с.: С.256-265.

Федій О.А. Естетотерапевтичний концепт педагогічної системи В.О. Сухомлинського у змісті професійної підготовки сучасного педагога /О.А.Федій //Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / гол. ред. В.О. Пащенко. – Випуск 6. – Полтава, 2009. – 316 с. : С.161 - 168(фахове видання).

Федій О.А.Педагогічна ігротерапія у підготовці майбутнього вчителя до професійної діяльності /О.А.Федій // Вісник Черкаського університету : серія педагогічні науки: Випуск 147 / Гол. ред. А.І. Кузмінський . ‑ Черкаси : Черкаський національний університет, 2009. – 160с.: С.108-114 (фахове видання).

Федій О.А.Теорія і практика фототерапїї у професійній діяльності педагога / О.А.Федій // Імідж сучасного педагога. – 2009. ‑ №4. – С. 50-53(фахове видання).

Федій О.А.Естетотерапевтичні технології долання стресу у підлітковому віці : методичні рекомендації для студентів психолого-педагогічних факультетів, вчителів загальноосвітніх закладів, соціальних педагогів та психологів /О.А.Федій, І.В. Аміньєва.:. – Полтава : ПДПУ імені В.Г.Короленка, 2009 – 96 с.

Федій О.А. Терапевтичний потенціал естетичної системи Всесвіту : філософсько-онтологічний підхід / О.А.Федій //Імідж сучасного педагога. – 2009. ‑ №10(99). – С.73-77(фахове видання).

Федій О.А. Естетотерапевтична концепція гуманної педагогіки /О.А.Федій // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. / Гол. ред.. В.С.Курило. – №23 (186) грудень 2009. – Частина І. – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2009. – 277 с. : C.176-184 – (серія Педагогічні науки) (фахове видання).

2008р.

Федій О.А. Естетотерапія в контексті підготовки сучасного педагога до професійної діяльності / О.А.Федій // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Серія соціально-педагогічна: Випуск Х / За заг. ред. О.В. Гаврилова, В.І. Співака. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2008. – 438 с.: С. 143-146(фахове видання).

Федій О.А. Танцювальні засоби естетотерапії в професійній педагогічній діяльності / О.А.Федій // Вища освіта України – Додаток 3, том У (12) – 2008 р. – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – 660с.: С.601-608(фахове видання).

Федій О.А. Теорія і практика використання лялькотерапії у професійній підготовці педагога / О.А.Федій // Тіло. Свідомість. Творчість : збірка наукових робіт / За заг. ред. А.В. Старовойтова. – Сімферополь : ВАТ «Сімферопольська міська друкарня»(СГТ), 2008. – 144 с. : С.42-48.

Федій О.А. Гелотологія в системі самовиховання майбутніх вихователів / О.А.Федій // Наукові записки. Серія: Психолого-педагогічні науки (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / За заг. ред. проф. Є.І. Коваленко. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2008. – №1. – 192с.: С.41 – 45 (фахове видання).

Федій О.А. Естетотерапія у вимірах філософських вчень Стародавньої Греції / О.А.Федій // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. ‑ Серія “Педагогічні науки”. – Випуск 3(61).‑ Полтава, 2008.‑ 309 с. : С.250-259(фахове видання).

Федій О.А. Проектування технологій арт-терапії у професійну підготовку майбутніх педагогів / О.А.Федій // Вища освіта України – Додаток 3 (т.7) – 2007р. – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: Моніторинг якості освіти» ‑ 440 с.: С.339 ‑ 346.(фахове видання).

Федій О.А. Естетотерапія продуктивного педагогічного спілкування та особистісний комфорт дитини / О.А.Федій // Вісник Черкаського університету. – Випуск 122. – Черкаси, 2008. – Серія «Педагогічні науки». – 161 с.: С.130-136(фахове видання).

Федій О.А. Педагогічна спадщина Антона Макаренка у світлі сучасних ідей естетотерапії Витоки педагогічної майстерності. Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. – Випуск 5. – Полтава, 2008. – Серія «Педагогічні науки». – 278 с. : С.83-91(фахове видання).

Федій О.А. Лялькотерапія як інтеграційна психолого-педагогічна технологія / О.А.Федій // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (16-17 квітня 2008 року м. Суми). – Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2008. – 420 с.: С.266-273(фахове видання).

Федій О.А. Естетотерапевтичні засади творчого вияву суб’єктів педагогічного процесу / О.А.Федій // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія : Педагогіка, психологія і соціологія. Випуск 2(133) – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2008. – 417 с. : С.156-162(фахове видання).

Федій О.А. Зарубіжний досвід використання лялькотерапії у роботі з дітьми дошкільного віку /О.А.Федій // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : Науково-теоретичний збірник. – Переяслав-Хмельницький, 2008. – Вип. 14. – 354 с.: С.312-316(фахове видання).

Федій О.А. Інтерактивні методи викладання курсів дисциплін з естетотерапії О.А.Федій // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми// Зб. наук. пр. – Випуск 18 / Редкол.: І.А. Зязюн (голова) та ін. – Київ-Вінниця : ДОВ «Вінниця», 2008. – 523 с. : С.480-485(фахове видання).

Федій О.А. Естетотерапевтичний досвід української народної педагогіки :навчально-методичний посібник для студентів психолого-педагогічних факультетів, вчителів загальноосвітніх закладів, вихователів дошкільних закладів, соціальних педагогів / О.А. Федій, М.В. Колос. – Полтава : Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 2008.‑ 61 с.

Федій О.А. Казкотерапія як сучасна соціально-педагогічна технологія : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 6.010105, 7.010105 ‑ «Соціальна педагогіка» / О.А.Федій, Ю.В.Лещенко. – Полтава : ПДПУ імені В.Г.Короленка, 2008. – 82 с.

2007 р.

Федій О.А. Естетотерапія : навчальний посібник / О.Федій . – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 256 с. (Гриф Міністерства освіти і науки).

Федій О.А. Українська фольклорна арт-терапія у самовихованні студентської молоді / О.А.Федій // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка Вип. ХІІІ-ХІУ 1ч. – 248 с.: С.229-236(фахове видання).

Федій О.А. Естетотерапевтичний підхід до самовиховання майбутніх педагогів у процесі фахової підготовки / О.А.Федій // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Вип. 19 / Ред. кол. : Н.С. Побірченко (гол.ред.)та ін. – Умань: УДПУ імені Павла Тичини, 2007. – 222 с. : С.59 – 67(фахове видання).

Федій О.А. Виховання як терапія у антропософській концепції розвитку людини / О.А.Федій // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових статей. Педагогічні науки / Головний редактор Міщик Л.І. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2007. – №2. – 256 с. : С.221-228 (фахове видання).

Федій О.А. Соціалізація особистості : естетичний вимір / О.А.Федій // Збірник. наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. ‑ Серія «Педагогічні науки». – Випуск 3-4 (55-56).‑ Полтава, 2007.‑ 369 с. : С. 239 – 247(фахове видання).

Федій О.А. Соціалізація особистості : естетико-педагогічний вимір : Методичні рекомендації для студентів психолого-педагогічних факультетів, вчителів загальноосвітніх закладів, соціальних педагогів / О.А.Федій, О.А.Шулькевич. – Полтава : ПДПУ ім. В.Г.Короленка, 2007. – 72 с.

Федій О.А. Використання арт-терапії в роботі соціального педагога з сучасною сім’єю : методичні рекомендації для студентів спеціальності 6.010100 – «Соціальна педагогіка» / О.А. Федій, А.В. Куліш. – Полтава : ПДПУ імені В.Г.Короленка, 2007. – 65 с.

2006 р.

Федій О.А. Професійна етика викладача вищої школи: теорія та сучасність / О.А. Федій // Психолого-педагогічні проблеми формування професіоналізму викладача вищої школи в умовах європейського виміру : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Полтава, 15-16 лютого 2006року. – Полтава: ПДПУ, 2006. – 204 с. : С.198-200.

Федій О.А. Психологія управління : науково-методичний комплекс дисципліни / О.А. Федій.– Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2006р. – 47с.

Федій О.А. Пропаганда здорового способу життя серед молодших школярів : методичні рекомендації для студентів психолого-педагогічних факультетів, вчителів початкових класів, соціальних педагогів. / О.А.Федій, О.В.Гурцева. – Полтава, 2006. – 56с.

Федій О.А. Естетотерапія як інноваційна педагогічна технологія/ О.А.Федій // Простір арт-терапії: Зб.наук.ст./ЦІППО АПН України, ГО «Арт-терапевтична асоціація»; Редкол.: Семіченко В.А., Чупрікова А.П. та ін. – К. : Міленіум, 2007. – Вип. 1. – 162 с. : С.148-157.

Федій О.А. Словник естетотерапевтичних термінів /Автор-укладач О.А.Федій. – Полтава: ПДПУ, 2006. – 32с.

2005р.

Федій О.А. Система виховної роботи у професійній підготовці педагогів на креативній основі : теорія та практика / О.А. Федій, Н.Д. Карапузова // Проблеми освіти. Науково-методичний збірник. Другий спец. випуск. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Формування духовно-моральних цінностей та професійного становлення молоді в сучасних соціокультурних умовах» 19-21 жовтня 2005р. – Київ-Вінниця, 2005р. – 271с. : С. 167-173.

2003р.

Федій О.А. Професійний ризик у роботі соціального педагога / О.А.Федій // Формування здорового способу життя студентської молоді: реалії та перспективи. Матер. Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Полтава,24-25 грудня 2002року. – Полтава, 2003. – 224с.: С.133-135.

2002р.

Федій О.А. Казкотерапія у психокорекції дітей з дислалією / О.А.Федій, І.В. Омельченко. – Полтава, 2004. – 92 с.2002р.

Федій О.А. Технології продуктивного педагогічного спілкування / О.А.Федій // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр.- Вип 2. У 2-х част – Ч.ІІ./Редкол.: І.А.Зязюн (голова) та ін. – Киів-Вінниця,2002. – С.442-447.

Федій О.А. Методика естетичного виховання дітей засобами української народної пісні : програма спецкурсу і методичні рекомендації для студентів психолого-педагогічного факультету / О.А.Федій. – Полтава, 2002. – 44 с.

Федій О.А. Естетотерапія: програма курсу для спеціальності «Дошкільне виховання. Дефектологія. Логопедія» / О.А.Федій.– Полтава, 2002. – 15 с.

1998р.

Федій О.А. Педагогічні умови використання української народної казки як засобу активізації творчого потенціалу дошкільників на заняттях з іноземної мови / О.А. Федій, Ю.О. Бутенко // Зб. наук. праць: «Теорія та практика сучасного естетичного виховання у контексті педагогічної спадщини Василя Сухомлинського». – Полтава, 1998. – С. 222-225.

1997 р.

Федій О.А. Підготовка студентів педагогічних інститутів до естетичного виховання дітей 6-7 років / О.А.Федій // Наукові записки психолого-педагогічного факультету. Ч.1. – Полтава, 1997. – С.74-78.

 

Відповідальна за зміст сторінки Н.В.Нетудихатка
Останнє оновлення 17.02.2017

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.