Система Orphus

Анотований каталог

АНОТОВАНИЙ КАТАЛОГ
номерів науково-практичного освітньо-популярного
журналу «Імідж сучасного педагога»
(2004-2008 рр.)

Image

Імідж сучасного педагога. – Полтава: ПОІППО, 2004. –  №1(40). – 68 с.

Тема: “Педагогічний важіль аграрної освіти”

У номері розглядаються проблеми та перспективи розвитку аграрної післядипломної освіти, що безумовно викличе інтерес у працівників і післядипломної педагогічної освіти. Широко представлений матеріал педагогічних працівників Полтавського аграрного коледжу управління і права, який тримає перше місце у рейтингу серед 119 вищих аграрних закладів України. Особливий інтерес викликали статті: “Освіта через усе життя – це право жити завтра”; “Методичне забезпечення аграрної освіти: стан та проблеми”; “Вісім кроків до якісно нового вищого навчаль­ного закладу”; “Застосування аналітично-облікових методів контролю знань у навчальному процесі”;  “Комп’ютер з давнини і до сучасності”; “Філософсько-етичні основи особистісно зорієнтованої освіти” т. ін.

Image

Імідж сучасного педагога. – Полтава: ПОІППО, 2004. – №№ 2-3(41-42). – 128 с.

Тема: «Проблеми сільської школи» 

Присвячений 85-річчю з дня народження видатного педагога Кіровоградщини Івана Гуровича  Ткаченка.

Зміст  журналу  підготовлений педагогічними праці­вниками Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського та Полтавського обласного  інституту післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Широко висвітлюється педагогічна система роботи І.Г.Ткаченка в статтях: „І.Г.Ткаченко — учитель, директор, науковець”; „Управлінська лаб­­ораторія директора-дослідника”;  „Новаторська модель трудової підготовки учнівської молоді”; „І.Г.Ткаченко і О.О.Хмура — однодумці і сучасники”; „Иван Гурович”; „Інтеграційні процеси та їх реалізація в практиці роботи Богданівської школи”.

Цей спецвипуск  є певним продовженням висвітлення матеріалів про видатних персоналій у педагогіці України.

Image

Імідж сучасного педагога. – Полтава: ПОІППО, 2004 . — №4 (43) . – 72 с.

У журналі більш широко представлені питання:Модернізація вищої освіти”, „Інтегрований курс „Довкілля”, „Ефективність викладання географії”. Матеріали надійшли з Полтавської, Харківської, Сумської, Луганської областей та Республіки Крим. Особливий інтерес викликають такі статті: „Болонський процес та модернізація системи вищої освіти в Україні”; „Внедрение инновационных методов в процесс обучения математике в высших учебных заведениях”; „Система автоматизированного проекти­рования электронных изданий как универсальное средство при подготовке электронных учебных курсов”; „Организация целостной системы профес­сионально-педагогической подготовки студентов и учителей начальной школы в Крыму”; „Педагогічні дослідження соціально-ціннісних орієнтацій учнівської молоді промислового регіону в процесі її соціалізації”; „Соціально-педагогічні передумови формування здорового способу життя у дітей молодшого шкільного віку”; „Довкілля” Івано-Франківщини: особливості організації і управління проектно-впроваджувальною діяльністю”; „Гео-еколого-економічна інтеграція змісту природничонаукових знань школярів за допомогою технології графіки”.

Image

Імідж сучасного педагога. – Полтава: ПОІППО, 2004. — №5 (44). –– 76 с.

Тема: „Життя людини – найбільша цінність”

Підкреслюється необхідність пренатальної освіти батьків, про що свідчать такі матеріали: „Про особливості пренатального виховання”; Вивчення стану готовності батьків до народження дитини”; „Пропедевтична підготовка матері до виховання і розвитку дитини”. Викличуть певний інтерес у вчителя  фізичної культури статті: „Спрямоване використання фізичних навантажень як фактор управління професійною працездатністю студентів”; „Оздоровительный эффект физических упражнений”; „Методические аспекты построения модельных характеристик спортсменов в студенческом спорте”; „Біомеханічні аспекти профілактики порушення осанки дітей шкільного віку”.

З досвіду роботи представлена авторська програма „Здоров’я”  та Статут дитячого спортивного клубу „Гарт”.

Image

Імідж сучасного педагога. – Полтава: ПОІППО, 2004. — №6 (45.)  – 76 с.

Тема: „Розвиток післядипломної освіти регіону”

У зв’язку з 65-річним ювілеєм Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського підготовлений цей спецвипуск, де висвітлено тернисті шляхи методичної служби області, її становлення та розвиток.

Багатий науково-методичний досвід ПОІППО представлений у статтях: „Післядипломна педагогічна освіта регіону: історія, реалії і перспективи”; „Роль міжнародної співпраці у розвитку освіти області”; „Наукова і методична робота: відсутність межі”; „Чи потрібні методисти освіті Полтавщини?”; „Модульно-персонологічний підхід до системи післядипломної педагогічної освіти”; „Розвиток інноваційної діяльності в освіті Полтавщини” т .ін.

Image

Імідж сучасного педагога. – Полтава: ПОІППО, 2004. — №7 (46). – 72 с. 

Тема: „Ідеї В.І.Вернадського та еколого-економічна освіта” 

У номері  містяться неординарні матеріали за визначеною темою номеру: „Деякі концептуальні підходи до формування фахівців ХХІ століття”; „Учение В.И.Вернадского о ноосфере в контексте экологически ориентированной педагогики”; „К вопросу о философской значимости нового мышления в реализации теории устойчивого развития”; „Ноосферна свідомість і регіональний простір”; „Проектна технологія у контексті ноосферної освіти”; „Психозойська ера” В.І.Вернадського і його погляди на особистість”; „Про увічнення пам’яті В.І.Вернадського на Полтавщині”  т. ін.

Image

Імідж сучасного педагога. – Полтава: ПОІППО, 2004. – №8-9 (47-48). – 128 с.

Тема: „Спеціальна педагогіка: реалії та перспективи”

Міжнародний спецвипуск України і Росії з проблеми спеціальної педагогіки, в якому представлені такі матеріали: „Інтегративні тенденції в спеціальній освіті сучасної України”; „Некоторые аспекты становления и развития профессионально-педагогической подготовки специалистов-дефектологов в России”;  „Нові інформаційні технології у професійній підготовці педагога-дефектолога”; „Поняття професійної компетентності вчителя-логопеда”; „Становлення та розвиток тифлопедагогіки в Україні”.

Особлива увага відведена проблемі соціально-педагогічного захисту безпритульних дітей в Україні;  на специфіку педагогічної реабілітації сімей із дітьми з психофізичними вадами.

Image

Імідж сучасного педагога. – Полтава: ПОІППО, 2004. – №10 (49). – 72  с.

Тема: „Управлінська культура менеджера освіти”

У номері більш широко представлені матеріали працівників ЦІППО АПН України, обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти Полтави та Дніпропетровська. Інформацію щодо педагогічного менеджменту, а саме управлінської культури керівника навчального закладу висвітлено в статтях:Робота над підвищенням рівня компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу”; „До проблеми формування динамічного лідера – керівника сучасного освітнього закладу”;Модель розвитку управлінської культури керівника загальноосвітнього закладу в системі післядипломної освіти”; „Розвиток управлінської культури керівника закладу середньої освіти в умовах нових соціокультурних змін” т. ін. Проблеми післядипломної педагогічної освіти розглядаються у таких матеріалах: „Методологічні проблеми розвитку післядипломної педагогічної освіти” т. ін.

 

Image

Імідж сучасного педагога. – Полтава: ПОІППО, 2005. –  №1-2 (50-51). – 118 с. + 4 с. іл.

Тема „Вчитель – митець із митців”

Журнал відкриває освітянський коментар щодо підвищення соціального престижу педагогічних і науково-педагогічних працівників у суспільстві. Висвітлюється точка зору авторів щодо престижу вчителя в життя суспільства; освіти для сталого розвитку; творчого вчителя у педагогічній спадщині Я.Чепіги; педагогічні погляди В.О.Сухомлинського на зміст і значення музейної роботи у навчальному закладі.

Широко висвітлено інноваційні педагогічні технології та матеріали про інноваційну культуру керівника ЗНЗ. Практичний матеріал поповнить методичну скриньку вчителя української мови і літератури про П.Симоненка, В.Тарасенка, Т.Нікітіна, О.Довженка, І.Котляревського, П.Ротача т. ін.

У номері продовжується друкування матеріалів огляду-конкурсу „Сільська школа”, що проводить редакція журналу. Це презентація Калениківської спеціалізованої школи Решетилівського району Полтавської області.

Image

Імідж сучасного педагога. – Полтава: ПОІППО, 2005.  –  №3-4 (52-53). – 128 с. + 4 с. іл.

Тема „Ідеї інтеграції в освіті”

Підготовлений спільно з Науково-методичним центром інтеграції шкільної освіти Інституту педагогіки АПН України та кафедрою педагогічної майстерності Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського.

У номері вміщені публікації з проблеми інтеграції шкільної освіти вищих навчальних закладів міст Харкова, Вінниці, Дніпропетровська, Полтави, Києва, Донецька, Миколаєва, Кременчука т. ін.

Широко висвітлені педагогічні ідеї щодо формування цілісності знань, природничо-наукової картини світу та екологічно-ноосферної свідомості в учнівської молоді; роздуми щодо створення навчально-освітнього простору в регіоні; проблемно-інтегративний та алгоритмічний підходи і методика їх реалізації т. ін. У рубриці „Режисура уроку” представлені матеріали природничо-математичних дисциплін, інтеграція предметів біології, хімії, математики, довкілля т. ін.

Крім того, подані статті з педагогічного менеджменту (питання інформаційних технологій, інноваційної діяльності) та післядипломної освіти (дистанційне навчання, професійна компетентність викладача т. ін.). Викликає певний інтерес презентація концепції розвитку виховної діяльності творчих дитячих колективів Полтавщини та проблема туристичної освіти Франції.

В огляді-конкурсі „Сільська школа” представлений матеріал Калайдинцівського ЗНЗ Лубенського району Полтавської області.

Image

Імідж сучасного педагога. – Полтава: ПОІППО, 2005 –  №5 (54) – 68 с. + 4 с. іл.

Тема: „Психологи – школі”

Читачі можуть ознайомитися з візитною карткою та з науково-методичними та творчими досягненнями цієї кафедри.

У номері представлена Полтавська земля як осередок психологічної думки: проблеми обдарованих дітей; методи дослідження атракції та вивчення мислення дітей; профілактика адитивної поведінки підлітків; методика профконсультативного тренінгу; особливості мотивації вибору професії практичного психолога т. ін.

У рубриці „Книжковий хіт-парад” представлена вагома видавнича продукція співробітників кафедри психології педагогічного університету за 25 років її існування.

Також читачі можуть ознайомитися з тестами Всеукраїнської студентської олімпіади з психології. В огляді-конкурсі „Сільська школа” представлений матеріал Попівського ЗНЗ Карлівського району Полтавської області.

Image

Імідж сучасного педагога. – Полтава: ПОІППО, 2005. –  №6-7(55-56). –108 с. + 4 с. іл.

Тема: „Спеціальна педагогіка: теорія і практика логопедії”

Міжнародний спецвипуск з творчого доробку науковців та практиків з логопедії (мовленнєвий аспект) України, Росії, Республіки Білорусь (31 стаття), підготовлений кафедрою соціальної педагогіки Полтавського державного педагогічного університету імені М.В.Остроградського.

Розкрито інноваційні тенденції отримання освіти дітьми з обмеженими можливостями; теорія і практика підготовки майбутніх педагогів-логопедів. Особлива увага звернута на реабілітаційну роботу з дітьми з абераціями в поведінці та розвитку.

А більш глибоко розкриваються питання досліджень дітей із загальним недорозвиненням мовлення та сучасні підходи до подолання різних дефектів у мові. Привертає увагу методика проведення уроків „Человек и мир” та „История России”, які проводяться у класах спеціальної (корекційної) школи.

В огляді-конкурсі „Сільська школа” представлений матеріал Розсошенської гімназії Полтавського району Полтавської області.

Image

Імідж сучасного педагога. – Полтава: ПОІППО, 2005 –  №8 (57) – 76 с.  + 4 с. іл.

Тема: „Вивчаємо ENGLISH”

У номері широко висвітлюються актуальні питання сьогодення: технологічний підхід до навчання англійської мови; формування ключових компетенцій молоді засобами іноземної мови; комунікативної компетентності учня,  інформаційно-технологічних компетентностей у студентів у контексті реформування змісту вищої освіти.

Методична скринька вчителя англійської мови поповнилася такими матеріалами: “Активізація процесу формування компетентності старшокласників в умовах багатопрофільного ліцею”; “Інтернет-матеріали на допомогу вчителю англійської мови”; “Використання активних форм і методів навчання під час проведення модульного контролю на заняттях з англійської мови” т. ін.

Особлива увага приділяється грамотності учнів – це нове та маловідоме в англійській морфології; про роль  пунктуації при аналізі наукового тексту; презентація лексики у курсі „Ділова англійська мова”; викладання міжгалузевої термінологічної лексики в умовах економічного ВНЗ т. ін.

В огляді-конкурсі „Сільська школа” представлений матеріал Лучанської ЗОШ І-ІІІ ступенів Лохвицького району Полтавської області.

Image

Імідж сучасного педагога. – Полтава: ПОІППО, 2005. –  №9-10(58-59). –136 с. + 4 с. іл.

Тема: „Професійна компетентність – складова педагогічної майстерності”

Особливу вагомість мають публікації І.Єрмакова, Д.Пузікова “Життєва компетентність особистості у контексті цивілізаційних ризиків”;  В.Лозовецької “Концептуальні засади забезпечення конкурентоспроможності особистості на сучасному ринку праці”; С.Шмалєй “Аналіз ефективності інноваційних проектів в освіті”.

Викликають інтерес матеріали, що стосуються проблем післядипломної педагогічної освіти: науково-методичні аспекти підвищення фахової майстерності вчителів в умовах реформування освіти; проблемні курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації в системі післядипломної освіти; інтеграція змісту освіти як умова оптимізації освітніх галузей та формування компетентностей учнівської молоді; організаційно-педагогічні умови розвитку педагогічної техніки вчителів у закладах післядипломної педагогічної освіти.

Зроблено акцент на проблему професійної компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу, майбутніх фахівців з фізичної реабілітації, вчителя-словесника та інформатики, а також розглядаються питання педагогічної, комунікативної, інформаційно-технологічної, технологічної, історико-герменевтичної та життєвих і ключових компетентностей.

У рубриці “Освітній простір країн” представлені програми запровадження освітніх ваучерів у сучасних реформах середньої освіти США матеріал про формування національної самосвідомості особистості учня в контексті ключових компетентностей, визначених країнами Ради Європи.

В огляді-конкурсі „Сільська школа” представлений матеріал про Сенчанську ЗОШ І-ІІІ ступенівЛохвицького району Полтавської області.

Image

Імідж сучасного педагога. – Полтава: ПОІППО, 2006. –  №1 (60). – 68 с.

Тема: „Журналістська молодь Полтавщини”

У номері в основному представлені авторські матеріали педагогічних працівників Інституту журналістики Київського національного університету імені Т.Г.Шевченка та кафедри видавничої справи та редагування Кременчуцького університету економіки, інформаційних технологій і управління.

Матеріали піднімають питання журналістської освіти в Україні та, зокрема Полтавщини. Акцентується увага на актуальності створення кафедр видавничої справи та редагування, про що вимагає сьогодення.

Методичні скриньки вчителів журналістики, громадянської освіти поповнилася режисурою практичних занять з журналістської майстерності та журналістського розслідування. Неабиякий інтерес у читача може викликати історія української преси та організація видавничої діяльності на Полтавщині.

У рубриці “Талан-доля молодих” розміщені нариси майбутніх журналістів Полтавщини, які підкреслюють їх літературні здібності та світобачення.

На 1-й і 4-й сторінках обкладинки журналу представлені роботи, що розкривають фотомайстерність молодих журналістів.

Image

Імідж сучасного педагога. – Полтава: ПОІППО, 2006. –  №2 (61). – 80 с. + 4 с. іл.

Тема:  „Педагогічна царина фольклористики”

Номер присвячений 25-річчю кафедри музики Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка.

Науковці України, Росії, Бельгії, Німеччини висловлюють цікаві думки щодо українського музичного фольклору, про його розвиток. Вони закликають педагогів бути активними збирачами фольклору, що, безумовно, допоможе збагатити музичну культуру народу.

На сторінках журналу широко висвітлено питання: хорового мистецтва в Полтавському педагогічному університеті; про основоположника української фольклористики М.Лисенка; про дослідження  фольклору В.Верховинцем, В.Щепотьєвим. Особлива увага надається педагогічному потенціалу українського фольклору в моральному та естетичному вихованні студентської молоді.

Рубрика “Книжковий хіт-парад” представлена творчими напрацюваннями професорсько-викладацького складу кафедри музики ПДПУ імені В.Г.Короленка.

Рубрика “Журнал у журналі” розкриває творче співробітництво  хорів-побратимів “A Lieta Vita” I “Калина”.  Г.С.Левченко, професор, заслужений працівник культури і заслужений діяч мистецтв України, з глибоким хвилюванням говорить про збереження та популяризацію української народної пісні.

Image

Імідж сучасного педагога. – Полтава: ПОІППО, 2006. –  №№3-4 (62-63).  – 134 с.+ 4 с. іл.

Тема: „Розвиток управлінського потенціалу керівника”

Широко представлені рубрики “Післядипломна освіта” (пріоритетні форми та методи роботи навчання керівників загальноосвітніх навчальних закладів в інститутах післядипломної педагогічної освіти; модель діяльнісно-творчої співпраці та шляхи розвитку управлінської культури керівників ЗНЗ т. ін.) і “Педагогічний менеджмент” (основні підходи до моделювання управлінської діяльності керівника ЗНЗ, стратегія управління сучасним навчальним закладом і регіоном, моніторинг якості навчально-виховного процесу як основа ефективного управління ЗНЗ та управлінської діяльності керівників шкіл т. ін.).

Приділяється увага розвитку інноваційних процесів у регіоні, інноваційним педагогічним технологіям та інноваційній культурі вчителя, психологічним особливостям управління інноваційною діяльністю в загальноосвітньому навчальному закладі.

Висвітлюються питання освітнього простору країн: проблема створення освітніх округів в Україні і досвід США; школи та університети Італії; особливості діяльності педагогічних відділень початкової освіти у Греції; театральна освіта в акторських цехах середньовічної Німеччини.

В огляді-конкурсі „Сільська школа” представлений матеріал про Сагайдацьку ЗОШ І-ІІІ ступенів Шишацького району Полтавської області.

Image

Імідж сучасного педагога. – Полтава: ПОІППО, 2006. –  №№5-6 (64-65).104 с. + 4 с. іл.

Тема: „Перспективи художньо-педагогічної освіти”

Номер присвячений 25-річчю кафедри образотворчого мистецтва Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка.

Розкриті перспективи розвитку та оновлення художньо-педагогічної освіти в Україні; наголошується акцент на  науковому осмисленні освітнього простору культури в педагогічній теорії та мистецьким дисциплінам у реформаційних процесах євроінтеграції.

У номері представлені матеріали зарубіжного досвіду: вивчення образотворчого мистецтва в Ізраїлі; підготовка студентів педагогічного напряму зі спеціальності “Художня освіта” в Польщі.

Широко висвітлено матеріали рідного краю: розвиток жіночої художньо-промислової освіти на Полтавщині у кінці ХІХ – на початку ХХ століть; модернізація художньо-педагогічної освіти на лівобережній Україні: історія та сучасність; роль християнських духовних цінностей у вихованні школярів.

Крім того, залишається важливим питання розвитку творчої особистості майбутнього фахівця художнього профілю; професійній компетентності вчителя образотворчого мистецтва у галузі художнього розпису т. ін.

Image

Імідж сучасного педагога. – Полтава: ПОІППО, 2006. –  №7 (66).  – 68 с.

Тема: „Орієнтири соціальної педагогіки”

До номеру подані матеріали співробітників кафедр педагогіки, соціальної педагогіки та соціальної роботи педагогічних ВНЗ Полтави, Черкас, Києва, Вінниці, Кіровограду, Кривого Рогу, Умані, Ялти.

Викликають певний інтерес статті: «Історіографічний аналіз концепцій соціалізації особистості»; «Проблема соціалізації особистості майбутнього вчителя»; «Соціалізація учнів у контексті профільної освіти в австрійській основній школі»; «Роль розвивального середовища в соціалізації особистості дитини».

Висвітлені окремі питання про: підготовку студентів педагогічних ВНЗ до соціально-виховної роботи; роботу центру практичної психології і соціальної роботи; проблема соціалізації дошкільника у виховній системі навчального закладу та особистості в теорії і практиці педагогів-реформаторів т. ін.

У журналі зроблено презентацію спеціальності «Соціальна педагогіка».

Image

Імідж сучасного педагога. – Полтава: ПОІППО, 2006. –  №8 (67). – 78 с.

Тема: „Освітня галузь “Технологія”

У центрі уваги читача педагогічна спадщина академіка Д.О.Тхоржевського і сучасність.

Відкриває номер інформація про освіту і науку у перші 100 днів діяльності коаліційного уряду. Свою точку зору щодо упровадження новітніх освітніх технологій у зміст підготовки вчителів трудового навчання, освітньої галузі “Технологія” і трудового виховання, технологій для всіх українцівтрактують академік В.Пащенко, член-коресподент А.Бойко, доцент С.Клепко.

Цікава інформація з питань: порівняльної характеристики традиційної та кредитно-модульної систем організації навчального процесу; аналізу пізнавальної активності майбутніх студентів до системи навчання у ВНЗ; упровадження сучасних педагогічних технологій у систему вищої освіти; обґрунтування змісту ергономічної підготовки учителів трудового навчання.

Але особливий акцент зроблений на: підвищення кваліфікації вчителів трудового навчання Полтавщини; формування дидактичної компетентності інженера-педагога; на проектно-психологічну діяльність учнів у змісті трудового навчання.

Методична скринька вчителя трудового навчання містить такі матеріали: “Системи трудового навчання в контексті освітньої галузі “Технологія”; “Розробка змістового модуля “Конструювання одягу”; “Вивчення культурних рослин у курсі “Сучасне сільськогосподарське виробництво”; “Роль дизайну у розвитку творчих здібностей школярів на уроках праці"; “Ергономічні вимоги організації навчально-виховного процесу в змісті освітньої галузі “Технологія”; “Удосконалення організації трудового навчання у шкільних майстернях“.

Школа-гімназія № 30 м. Полтави представлена як репрезентант трудового навчання.

Image

Імідж сучасного педагога. – Полтава: ПОІППО, 2006. –  №№ 9-10 (68-69). – 128 с.

Тема: «Модернізація освіти регіону»

Акцентується увага на підвищенні педагогічної майстерності педагога в умовах особистісно зорієнтованої освіти, особливо на розвитку професійних умінь учителя початкових класів, управлінської культури та об’єктивності керівника загальноосвітнього навчального закладу, його атестації.

Також загострюються питання: соціально-психологічного клімату в педагогічному колективі; організації моніторингу якості освіти; самореалізації вчителя; педагогічній культурі.

Методичні скриньки вчителів інформатики, громадянської освіти, української мови та літератури, основ здоров’я фізичного виховання поповнилися цікавими матеріалами з проблем інформатизаційної інтеграції, ролі і значенні громадянської освіти, компаративного аналізу на уроках літератури, збереженні репродуктивного здоров’я, загартуванні та рухової активності учнівської та студентської молоді.

Image

Імідж сучасного педагога. – Полтава: ПОІППО, 2007. –  №№ 1-2 (70-71) – 118 с.

Тема: «Компетентність, креативність, імідж»

У номері розглядаються питання необхідності узгодження засобів освіти з її цілями; про диференціацію термінів “компетенція” та “компетентність;  інформатизаційну інтеграцію як основу формування екологічної компетентності студентів; інноваційні підходи до розвитку управлінської компетентності керівника в сучасних умовах модернізації освіти; про інтерактивний міні-підручник із літератури як засіб формування самоосвітньої компетентності; умови формування креативності студентів педагогічного ВНЗ; методичні засади розробки власного іміджу як важливої складової формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя музики.

У рубриці «Рідні джерела» представлені такі матеріали розвитку освіти Полтавщини: проблемні аспекти загальноосвітніх навчальних закладів Полтавщини у 1917-1920 роках;стан розвитку та функціонування народної освіти міста Кременчука в післявоєнні роки; педагогічний потенціал сакралізованих жіночих образів у полтавських розписах на дереві.

Особлива увага приділяється громадянському вихованню, життєдіяльності дитини, берегині української пісні Раїси Кириченко.

Подані сценарії свята вшанування обдарованих дітей на Решетилівщині та випускного вечора. Поповнилися методичні скриньки вчителів української мови та літератури, фізичної культури.

Image

Імідж сучасного педагога. – Полтава: ПОІППО, 2007. –  №3 (72). – 84 с.

Тема: «Галузевий підхід до змісту освіти»

Особлива увага приділяється галузевому підходу до вивчення природничих наук: природознавства, освітньої галузі «Людина і світ», основ здоров’я. Це статті «Галузевий підхід у навчальному процесі розпочався»; Реалізація галузевого підходу: зміст, структура підручника «Природознавство» т. ін.

Приділяється увага проблемам створення та модернізації регіонального підручника (М.Романенко, Л.Зламанюк, Л.Ткачук).

Акцентується увага на проблемах здоров’я дитини, а також удосконалення традиційних та інноваційних форм проведення уроків основ здоров’я в загальноосвітніх навчальних закладах.

Пропонується програма розвитку мережі шкіл сприяння здоров’ю на рівні району.

Image

Імідж сучасного педагога. – Полтава: ПОІППО, 2007. –  №4 (73) – 68 с.

Тема: «Логопедичні знання – вчителю»

У міжнародному номері (Україна, Росія, Республіка Бєларусь) представлені матеріали щодо модернізації спеціальної освіти (М.Шеремет), вдосконалення професійної підготовки вчителів-логопедів (Н. Баль), організації самостійної роботи у процесі професійної підготовки студентів-логопедів у вищих навчальних закладах (Л. Федорович).

Також приділяється особлива увага змісту корекційної роботи з дошкільниками та молодшими школярами (Б.Пузанов, О.Тушева), організації навчально-виховного процесу в інклюзивних і реабілітаційних групах (і класах) навчальних закладів (Н. Тимошенко).

Представлена авторська Комплексна програма соціально-педагогічної підтримки батьків і дітей «Щаслива родина» (І.Макаренко).

Розкриваються питання індивідуального підходу до формування ігрової діяльності дітей та музичного корекційно-розвивального середовища в умовах ДНЗ т. ін.

Подана інформація про Українську асоціацію корекційних педагогів та  Полтавський обласний осередок УАКП, про Міжнародний проект «Розбудова потенціалу корекційних педагогів України».

Image

Імідж сучасного педагога. – Полтава: ПОІППО, 2007. –  5-6 (74-75). – 80 с.

Тема: «Педагогічне музейництво Полтавщини»

У номері піднімається питання розвитку музейної педагогіки регіону. Представлені такі матеріали: «Музеї педагогічного профілю як фактор професійної підготовки майбутнього вчителя»; «Зміст і форми діяльності музейного комплексу вищого педагогічного закладу освіти»; «Загальні засади організації роботи музеїв при навчальних закладах області»; «Роль обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді в організації роботи музеїв при навчальних закладах Полтавщини»; «Музеї етнографічного профілю Полтавської області» т. ін.

Зроблена презентація зразкових музеїв при загальноосвітніх навчальних закладах Полтавщини: історико-краєзнавчий музей «Стара Полтава» Полтавської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 27»; краєзнавчий музей Лютенської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Героя Радянського Союзу М.Л.Величая Гадяцького району Полтавської області; історичний музей «Подвиг і Пам’ять» Зіньківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №2; музей Володимира Івановича Вернадського Шишацької спеціалізованої школи еколого-українознавчого профілю ім. В.І.Вернадського.

Висвітлено результати ІІІ обласного конкурсу «Авторська збірка поезій школяра», який проводить редакційна рада журналу «Імідж сучасного педагога».

У книжковому хіт-параді – «Літературні музеї Полтавщини»; «Парки Полтавщини: історія створення, сучасний стан дендрофлори, шляхи збереження і розвитку»; «Серед квітів і трав: штрихи до портрета ботаніка та природоохоронця Олени Байрак».

Подано інформацію про зареєстровані музеї при навчальних закладах Полтавської області.

Image

Імідж сучасного педагога. – Полтава: ПОІППО, 2007. –  №№7-8 (76-77). – 160 с. +  4 с. іл.

Тема: «Лідерство в освіті»

У номері широко висвітлена проблема лідерства в освіті: «Ми йдемо до лідерства!» (В.Громовий); «Особистісний вимір управління в освіті: від лідерства авторитету до лідерства педагогічного партнерства» (М. Романенко, Б. Братаніч); «Нарис творчості українських і світових лідерів трудової педагогіки» (В.Моргун, П.Матвієнко); «Ефективне навчання лідерству» (В.Стрельніков, Л.Лебедик); «Феномен лидерства в детском коллективе (технология лидерской подготовки старшеклассников» (Т.Вежевич); «Лідерство – ефективний спосіб побудови освітніх систем» (Н.Білик); «Роль педагогічного лідерства в освіті» (В.Цина); «Формування лідерських та організаторських якостей студентів як майбутніх менеджерів освіти» (Л.Кравченко); «лідерська позиція педагога як умова змін в освіті» (О.Новак); «Воспитание лидерской активности и самостоятельности у младших школьников с интеллектуальной недостаточностью как предпосылка формирования положительного отношения к учебной деятельности» (Е.Кузьмина, О.Ладыга); «Формування лідера у процесі педагогічної професійної орієнтації старшокласників» (Ж.Борщ, Л.Кравченко); «Педагогічна підтримка підлітка-лідера як засіб подолання соціальної занедбаності» (Т.Денисовець); «Науково-теоретичні основи формування етичної культури з ознаками лідерської обдарованості» (К.Слесик); «Виховання ділового лідера в учнівському колективі» (Н. Настенко).

Рубрика «Педагогічний менеджмент» представляє матеріали: «Інноваційні підходи до управління школою в сучасних умовах»; «Комп’ютерна модель інформаційного забезпечення управління інноваційною діяльністю педагогічних працівників»; «Наукові основи формування готовності керівника школи до здійснення інноваційної діяльності»; «Робота кафедри щодо формування професійної компетентності керівних кадрів»; «Класифікація освітнього моніторингу в контексті управління навчальним закладом».

Також є цікаві підходи щодо післядипломної педагогічної освіти: «Управлінські ідеї – в практику післядипломної освіти»; «Сучасні підходи до підвищення якості підготовки педагогічних працівників в умовах  післядипломної педагогічної освіти»; «Проблема розвитку духовного потенціалу педагога в процесі післядипломної освіти»; «Проектування професійно-орієнтованої технології навчання в системі післядипломної педагогічної освіти» т. ін.

Image

Імідж сучасного педагога. – Полтава: ПОІППО, 2007. –  №№9-10 (78-79). – 128 с.

Тема: «Прогнозування в педагогіці»

У номері висвітлені матеріали: «Прогнозування як засіб прийняття оптимальних рішень у педагогіці»; «Деякі аспекти підготовки вчителя до педагогічного оцінювання»; «Гуманизм как основополагающий принцип современной педагогической теории и практики»; «Теоретико-методологічні основи використання маркетингу та менеджменту в управлінні освітньою діяльністю»; «Кваліметрична модель оцінки діяльності заступника директора з навчально-виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу».

Рубрика «Орієнтири соціальної педагогіки» розкриває питання: «Емоційно-почуттєве саморозкриття особистості соціального педагога як засіб створення професійного іміджу»; «Зв’язок і взаємодія соціалізації та індивідуалізації у формуванні середовища розвитку особистості»; «Дидактичні проблеми поєднання теорії з життям у процесі викладання студентам дисципліни «Соціальна політика в Україні»; «Професійна спрямованість як показник вікової зрілості особистості майбутнього працівника соціальної сфери».

У номері представлена науково-педагогічна школа професора В.І. Лозової (до 70-річчя з дня народження).

Рубрика «Презентація автора» знайомить з досвідом Комсомольського міського проблемного пошуково-дослідницького центру з питань модернізації дошкільної освіти з проблеми «Пошук, навчання та підтримка обдарованої молоді».

Поповнилися матеріалами методичні скриньки вчителів історії, зарубіжної літератури, фізики, біології та хімії.

Image

Імідж сучасного педагога. – Полтава: ПОІППО, 2008. –  №1-2 (80-81). – 96 с.

Тема: «Антон Макаренко – педагог сучасності», присвячений 120-річчю з дня народження А.С.Макаренка.

Рубрику «Точка зору» відкриває стаття В.Кременя «Дитиноцентризм – провідна лінія сучасної освіти», в якій акцентується увага на взаємовідносини вчителя і учня. Продовженням цього питання є цикл статей про гуманістичну спрямованість майстерності А.С.Макаренка (І.Зязюн); його ідеї про синтетичну педагогіку і методологію цілісного підходу в сучасній освіті (Б.Наумов) та про працю в практиці роботи дитячого будинку-школи №1 ім. А.А. Католикова (Л.Краєва, О.Уваровська).

Цікавий неопублікований раніше матеріал про останній виступ А.С. Макаренка в Харкові та невідому його посаду.

Також у журналі містяться матеріали про: педагогічну творчість А.С.Макаренка в аспекті соціального менеджменту; співдружність вихователів і вихованців як управлінського завдання А.С.Макаренка-керівника; погляди педагога у контексті адаптивного управління закладами та установами загальної середньої освіти.

Розкривається ідея вихованого вчителя в педагогічній системі Антона Макаренка.

Висвітлені матеріали про: соціальну сутність виховання у педагогічній спадщині А.С. Макаренка, актуальність його ідеї «праці-турботи» для вирішення проблем соціалізації вихованців системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, гуманістичну спрямованість ідей А.С.Макаренка; питання самоврядування як способу організації життєдіяльності учнів, економічного виховання, соціостатевого виховання школярів у педагогічній спадщині А.С.Макаренка.

У рубриці «Журнал у журналі представлено матеріали про упровадження сучасних досягнень освіти і науки через журнал «Імідж сучасного педагога» та подано анотований каталог номерів журналу «Імідж сучасного педагога» за 2006-2007 рр.

Image

Імідж сучасного педагога. – Полтава: ПОІППО, 2008. – №№3-4 (82-83). – 148 с.

Тема: «Моделювання управлінської діяльності керівника ЗНЗ»

У змісті журналу розглядаються важливі питання: моделювання управлінської компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу; економічних знань керівника; інноваційні структури в системі загальної середньої освіти; стилі і типи управління сучасними освітніми закладами; застосування результатів маркетингових досліджень в управлінській діяльності керівника навчального закладу; експертизи як основи управлінської діяльності керівника закладу освіти; адаптації сучасних методів бізнес-менеджменту для управління закладами освіти (на прикладі методу стратегічних карт); формування готовності керівників ЗНЗ до дослідницької діяльності у школі; удосконалення структури аналізу та оцінки рівня професійного розвитку менеджерів загальноосвітніх навчальних закладів т.ін.

Приділяється особлива увага післядипломній педагогічній освіті. Це практичні рекомендації щодо впровадження інформаційних технологій в управління закладом післядипломної педагогічної освіти; формування управлінської компетентності керівників навчальних закладів у системі післядипломної освіти; фактори успішності дистанційного підвищення кваліфікації педагога; технологія формування готовності вчителів до проектно-впроваджувальної діяльності.

Розкриваються шляхи вирішення проблем вищої освіти: управління навчанням і розвитком педагогічного колективу ВНЗ; організація системи педагогічного моніторингу; навчання впродовж життя у контексті Болонського процесу т. ін.

Image

Імідж сучасного педагога. – Полтава: ПОІППО, 2008. –  №№5-6 (84-85). – 124 с.

Тема: «Навчально-методичне забезпечення освітньої галузі»

До рубрики «ТОЧКА ЗОРУ» ввійшли матеріали: «Система навчально-методичного забезпечення освітньої галузі» (В.Ільченко); «Формування екологічного мислення та екологічна освіта» (М. Романенко); «Методологічні основи формування цілісності знань про природу» (К. Гуз).

Зміст журналу висвітлює матеріали, які стосуються природничих дисциплін, – навчально-методичному забезпеченню біологічної компоненти освітньої галузі “Природознавство”;системі контролю навчальних досягнень учнів; формуванню образного мислення засобами художньої літератури та мистецтва на уроках природознавства в профільній школі; Вивчення унікальних форм рельєфу у шкільному курсі географії: ціннісний підхід; вивченню унікальних форм рельєфу та використанню інформаційно-комунікаційних технологій на уроках географіїт. ін.

Представлений науково-методичний проект “Довкілля Івано-Франківщини” як технологія підготовки вчителів до реалізації галузевого підходу в освіті.

Також поповнилися методичні скриньки вчителів початкових класів, літератури, історії, суспільствознавства та громадянської освіти.

Подано сценарії випускного вечора та стимуляційної гри «Шкільний референдум».

Image

Імідж сучасного педагога. – Полтава: ПОІППО, 2008. – №№7-8 (86-87). – 152 с.

Тема: “Проектування освітніх систем”

З точки зору наукового підходу до проблем проектування освітніх систем викликають певний інтерес такі статті: «Ментальные проекты: опыт философской детерминации (образовательный аспект)» (Д. Полежаев, Россия); «Проблеми регіонології: освітній аспект» (А.Самодрин); «Моніторинг як інформаційно-регулятивний супровід розвитку освітньої системи» ( Г.Єльникова); «Качество труда педагогического персонала – основа повышения качества жизни» (М. Розенбаум,США); «Проектування управлінської діяльності в сучасній школі(Л.Михайлик); «Інноваційні підходи в підвищенні професійної компетентності сучасного вчителя»(Л.Покроєва); «Проектне бачення процесу формування конкурентоспроможної особистості: психологічний аспект» (Л.Нічуговська); «Проектування особистісно зорієнтованої моделі валеологічної освіти в дошкільних навчальних закладах» (Т.Андрющенко); «Макаренківський проект Трудового корпусу Харківського округу(А.Ткаченко); «Наукова школа професора Л.Д. Попової як педагогічна система(О. Гнізділова).

Для вчителів природничих дисциплін представлений Проект моделі школи майбутнього «Людина і довкілля»(авт. колектив: В.Ільченко, К.Гуз, В.Зелюк, А.Ляшенко, Г.Дзюбкін).

Викликає інтерес досвід Л.Духовного щодо застосування новітніх психофізіологічних педагогічних технологій у підготовці молодих робочих з професійно-прикладною спрямованістю у вищих професійних училищах.

Відповідальна за зміст сторінки Н.І.Білик
Останнє оновлення 22.10.2008

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.