Помилка
  • JUser::_load: неможливо завантажити користувача з id: 3790
  • JUser::_load: неможливо завантажити користувача з id: 1579
.

. (477)

 

 

Концепція часопису

Редколегія

Тематика випусків

 

Відповідальна за зміст сторінки Н.Жара
Останнє оновлення 16.06.2012

Тематика випусків

 

Часопис 32

Розбудова громадсько-активної школи Часопис / [ред. С.В. Королюк]. Полтава: ПОІППО, 2013. - № 32. 60 с.

 

У даному номері журналу ми продовжуємо публікацію матеріалів з інноваційного досвіду одинадцяти шкіл області учасників проекту Розвиток Полтавської мережі громадсько-активних шкіл: форми, зміст, переваги. Маємо надію, що Ви знайдете нові ідеї, оригінальні думки, цікаві проекти.

 

Модель виховної системи ЗНЗ Часопис /[ред. С.В. Королюк]. Полтава: ПОІППО, 2013. - № 30-31. 120 с.

 

У даному номері журналу ми пропонуємо досвід шкіл Решетилівського району щодо моделювання і створення різних за змістом та формою виховних систем. З метою порівняння матеріали взяті за різні навчальні роки та розділені по напрямах: школи гармонійного розвитку, школи духовності, школи сприяння здоровю, школи відродження національних традицій, школи духовності, школи сприяння здоровю, школи відродження національних традицій, школи творчості, школи родинного виховання. Запропоновані матеріали показують різні рівні створення моделей виховної системи: від простіших до більш змістовних з науково-теоретичним підґрунтям.

Розбудова громадсько-активної школи Часопис / [ред. С.В. Королюк]. Полтава: ПОІППО, 2012. - № 29. 60 с.

 

У Часописі Розбудова громадсько-активної школи ми пропонуємо розглянути досвід одинадцяти шкіл Полтавської області учасників проекту Розвиток Полтавської мережі громадсько-активних шкіл: форми зміст, переваги. Його метою є налагодження соціального партнерства і мобілізації місцевих ресурсів для підвищення якості життя. У рамках реалізації проекту передбачено навчання і науково-методичний супровід діяльності громадсько-активних шкіл області.

Управління якістю освіти Часопис / [ред. С.В. Королюк]. Полтава: ПОІППО, 2012. № 27/28. 120 с.

 

У даному номері часопису розглядаються інструменти оцінки якості освіти, розвиток професіоналізму та індивідуальності особистості керівника освітнього закладу.

Висвітлюються актуальні питання управління якістю в сучасній системі освіти; особливості застосування інструментів оцінки на курсах підвищення кваліфікації. Подаються практичні розробки щодо впровадження ідеї в практику роботи школи.

Теоретичне та практичне обґрунтування запропонованого дослідження сприятиме підвищенню якості освіти на рівні навчальних закладів.

Обложка_остання_03

Моделювання управлінської компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу Часопис / [ред. В.В. Зелюк]. Полтава: ПОІППО, 2011. № 25/26. 68 с.

Часопис  Моделювання управлінської компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу присвячений практичному вирішенню проблеми розвитку управлінської компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу. У ньому розглянуто спеціальний апарат моделювання, що відповідає умовам та потребам освіти як відкритої системи; представлено огляд сучасних поглядів з питань побудови моделей в сфері освіти.У часописі обґрунтована комплексна теорія моделювання управлінської компетентності керівника ЗНЗ, подано критерії ефективності практичного застосування моделей, основними компонентами якої виступають готовність до проявів компетентності; володіння знаннями; рівні компетентності в стандартних та нестандартних ситуаціях; відношення до обєкту застосування знань; емоційно-вольова регуляція процесу і результату.

Емоційна компетентність: Часопис / [ред. В.В.Зелюк]. Полтава: ПОІППО, 2011. № 23/24. 68 с.

Часопис Емоційна компетентність присвячений визначенню місця емоційного інтелекту в сучасній системі освіти; особливостям емоційної сфери педагога та формування навичок роботи з власними емоціями та емоційним станом інших людей.

У даному номері висвітлено результати проекту Емоційний інтелект і сучасна школа, що здійснювався впродовж 2010 2011 pp. Матеріали будуть корисними керівникам загальноосвітніх навчальних закладів, слухачам курсів підвищення кваліфікації, науковцям і викладачам вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти.

Розвиток полтавської обласної мережі громадсько активних шкіл: стандарти, досвід, перспективи. Освіта Полтавщини: Часопис / [ред. В.В.Зелюк]. Полтава: ПОІППО, 2010. № 21/22. 72 с.

 

Даний номер часопису присвячений створенню інноваційної української моделі громадсько активної школи як ефективного механізму мобілізації громади для задоволення її потреб у змінних соціально-економічних, політичних та культурних процесах сьогодення України.

Освіта на основі компетенцій. Освіта Полтавщини: Часопис / [ред. В.В. Зелюк] Полтава: ПОІППО, 2009. № 20. 96 с.

 

Часопис Освіта на основі компетенцій присвячений питанню модернізації системи освіти на основі компетентнісного підходу. У даному номері проаналізовані сучасні тенденції формування змісту освіти української школи, ключові проблеми, що гальмують підвищення якості освіти, питання впровадження компетентнісного підходу в управлінську діяльність керівника закладу, розвиток професійної компетентності педагога в системі післядипломної освіти.

Часопис-управління037

Управління ефективною школою. Освіта Полтавщини: Часопис / [ред. С.В. Королюк]. Полтава: ПОІППО, 2009. № 19. 96 с.

У часописі Управління ефективною школою розглядається організаційно-педагогічна модель адаптивної школи, сучасні підходи до формування найбільш важливих її компонентів; визначено основні принципи навчання та виховання в умовах адаптивного навчання. У цьому номері вміщені теоретичні, методичні та практичні матеріали з актуальних питань управління освітнім закладом, які допоможуть керівникам у вирішенні непростих управлінських проблем.

Менеджмент керівників дошкільних навчальних закладів. Освіта Полтавщини: Часопис / [ред. С.В.Королюк] Полтава: ПОІППО, 2009 - № 18. 116 с.

Часопис Менеджмент керівників дошкільних закладів присвячений створенню ефективних механізмів управління ДНЗ й узгодженню їх із сучасними потребами суспільства. У номері вміщені теоретичні, методичні та практичні матеріали з актуальних питань менеджменту дошкільних навчальних закладів, які допоможуть у вирішенні непростих організаційно-управлінських проблем виховання та підготовки дітей до шкільного життя, формування особистості.

Моделювання в теорії та практиці управління навчально-виховним процесом. Освіта Полтавщини: Часопис / [ред. С.В.Королюк] Полтава : ПОІППО, 2008. № 17. 116 с.

У даному часописі проаналізовано роль моделювання в управлінні навчально-виховним процесом. Моделювання розглядається як методологічний принцип, а також як процесуальна функція управлінської діяльності, які визначають стратегію та тактику вирішення завдань, необхідних для досягнення кінцевої мети. Розглядається використання моделювання в педагогічній практиці, розкривається місце і роль моделювання в розвитку пізнавальної активності молодших школярів; його значення в розробці різних моделей уроку для початкової школи, місце в дослідницькій діяльності дошкільників.

 

Освіта Полтавщини: Часопис / [ред. С.В.Королюк ] Полтава : ПОІППО, 2008. № 16. 116 с.

У номері часопису Інновації в управлінні ЗНЗ зібрано та систематизовано матеріали, які апробуються, адаптуються, впроваджуються в систему управління загальноосвітніми навчальними закладами Полтавщини. Добірка матеріалів спрямована на формування нового світогляду педагогів, створення нових управлінських структур.

Значна увага у часописі приділена питанням інноваційного управління навчальним закладом, готовності педагогічних колективів до упровадження інновацій з урахуванням сучасних пріоритетів освіти. Зміст номеру складається з розділів, які розкривають шляхи реалізації інноваційної діяльності через участь загальноосвітніх навчальних закладів в експериментально-дослідній роботі, через створення експериментальних шкіл та шкіл-лабораторій.

 

Часопис079

Освіта Полтавщини: Часопис / [ред. І.В.Охріменка] Полтава : ПОІППО. 2008. - № 14-15. 156 с.

 

Часопис Освіта Полтавщини № 14-15 присвячений ролі друкованої педагогічної продукції у розвитку освіти. Основна увага приділяється висвітленню інноваційних процесів у засобах масової інформації, їх ролі в удосконаленні професіоналізму педагога, його компетентності.

У матеріалах номеру розкривається роль журналу Постметодика в освітянському просторі Полтавщини, дається оцінка окремим публікаціям, рубрикам, їх значенню в професійній діяльності педагогів області.

Менеджмент і дидактичний процес у післядипломній освіті. Освіта Полтавщини: Часопис / [ред. І.В.Охріменко] Полтава : ПОІППО, 2007. № 12-13. 160 с.

 

У даному номері часопису аналізуються сучасні тенденції формування змісту освіти української школи. Акцентується увага на питаннях сільської школи: особливостях організації науково-методичної роботи, управлінні навчальним закладом, використанні сучасних інформаційних технологій.

Електронно-мультимедійні засоби в сільському навчально-виховному закладі. Освіта Полтавщини: Часопис / [ред. І.В.Охріменко] Полтава : ПОІППО, 2007. № 11. 88 с.

 

Даний номер часопису містить матеріали, присвячені ролі інформаційних технологій у сучасному суспільстві, їх впливу на якість навчально-виховного процесу, розвиток школяра, професійне зростання педагога.

Аналізуються переваги та недоліки використання електронно-мультимедійних засобів навчання.

 

Реалії та перспективи державно-громадської моделі управління школою. Освіта Полтавщини: Часопис / [ред. І.В.Охріменко] Полтава : ПОІППО, 2006. № 10. 148 с.

 

Випуск присвячено актуальній темі реформування системи управління освітою у Полтавському регіоні, а саме - впровадженню державно-громадської моделі управління в загальноосвітніх навчальних закладах, що сприятиме прискоренню процесів демократизації і розвитку громадянського суспільства в Україні.

Часопис-3010

Реалії та перспективи громадянської освіти та державно-громадської моделі управління школою. Освіта Полтавщини: Часопис № 9 / Ред. І.В. Охріменко. Полтава, 2006. 88 с.

 

Розглядаються питання: феномен влади і роль громадської ради освітян та науковців України в освітніх процесах; порівняльний аналіз державно-громадського управління в Україні і за рубежем, проблеми правового виховання; модель громадянського становлення особистості в навчально-виховному процесі; громадянська освіта в школі; проведення звітності директорів перед громадою; проблема створення освітніх округів в Україні та за рубежем.

Часопис-1055

Реалії і перспективи сільської школи. Освіта Полтавщини: Часопис № 8 / Ред. І.В. Охріменко. Полтава: 2006. 64 с.

 

Випуск присвячений проблемам сучасної сільської школи, а саме: забезпечення посібниками, комп'ютерними приладами та оргтехнікою; створення шкільних округів; створення у школах піклувальних рад та благодійних фондів; створення органів учнівського самоврядування, роль психологічної служби у формуванні моделі родинно-сімейних цінностей; робота з батьками; економічна освіта в сільській школі.

Часопис-2056

Реалії та перспективи дошкільного навчання і початкової школи. Освіта Полтавщини: Часопис № 7 / Ред. І.В. Охріменко. - Полтава: ПОІППО, 2006. 100 с.

 

Випуск присвячений проблемам дошкільної і початкової освіти, зокрема: наступності в роботі ЗНЗ і початкової школи; розкриттю критеріїв готовності дитини до навчання в школі; особливостям взаємодії початкової та основної школи; ролі батьків і педагогів у підготовці дитини раннього віку до вступу у ДНЗ; вивченню економіки у початкових класах; інтерактивним технологіям навчання; розвитку обдарованих дітей з фізичними вадами та труднощами в навчанні; ролі психолога у дошкільному закладі.

 

Реалії та перспективи управління школою. Освіта Полтавщини: Часопис / [ред. І.В.Охріменко] Полтава : ПОІППО, 2005. № 5-6. 103 с.

 

У даному випуску опубліковані матеріали, підготовлені начальниками відділів (управлінь) освіти, завідуючими та методистами районних (міських) методичних кабінетів з питань пріоритетних напрямів розвитку освіти Полтавщини, пропозиції щодо атестації керівників загальноосвітніх навчальних закладів, діагностики рівня їх загальної культури, організації роботи з молодими спеціалістами та обміну досвідом.

Освіта Полтавщини. Часопис. № 4/ Ред. Охріменко І.В. Полтава: ПОІППО, 2004. 70с.

Випуск присвячено питанням розвитку початкової школи.

Процес модернізації початкової освіти є предметом серйозних дискусій педагогів нашої області. Суть дискусій зводиться до пошуку шляхів подолання перешкод між нелегким змістом освіти і завданням збереження здоровя дітей. Інноваційна робота вчителя не може вважатися успішною, якщо її реалізація призводить до погіршення фізичного і психічного здоровя дітей.

Справжня реалізація нових цілей початкової освіти може здійснитися тільки у тому випадку, коли ідеї концепції 12-річної загальноосвітньої школи стануть основою для розробки напрямів професійної підготовки вчителів, їх фахового вдосконалення, стануть основою для неперервної освіти педагогів.

image042

Освіта Полтавщини. Часопис. №2-3/ Ред. Охріменко І.В. Полтава: ПОІППО, 2004. 160с.

Сільська школа Полтавщини переживає складний етап свого реформування. Розглянута низка проблем, що стоять перед освітою, передбачає нагальний їх розгляд та вирішення у невіддаленому майбутньому. Але ті інноваційні процеси, що відбуваються в освіті, наближення освіти до соціальних і культурних потреб українського суспільства показує узгодженість тих процесів, які відбуваються і в державі у цілому і на освітянській ниві.

Освіта Полтавщини. Часопис. №1/ Укл. Охріменко І.В., Дзюба Т.М. Полтава: ПОІППО, 2004. 72с.

 

Запропоноване видання є перш за все інформаційно-методичним, що покликане висвітлювати основні напрями розвитку сільської школи, її проблеми та перспективи розвитку. Є можливість педагогічній громадськості ознайомитись із новинками педагогічних технологій, радитись з колегами, вивчати досвід. У наступних подібних виданнях до творчої розмови запрошуються учителі, батьківська громадськість, керівники освітніх закладів всі, кому не байдужа доля сільських дітей, майбутнє нашого села а отже, й України.

 

 Відповідальна за зміст В.І.Баглюк
Останнє оновлення 12.02.2014

П'ятниця, 15 червня 2012 18:06

Склад кафедри менеджменту освіти

Автор

Королюк Світлана Вікторівна – завідувачка кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент;

Устименко Тетяна Анатоліївна – в.о. професора, кандидат психологічних наук, доцент;

Гавриш Римма Леонідівна – доцент, кандидат історичних наук, доцент;

Водолазська Тетяна Володимирівна – старший викладач;

Жара Наталія Миколаївна - методист;

Баглюк Віта Іванівна - лаборант.

 

Відповідальна за зміст В.І.Баглюк
Останнє оновлення 28.04.2015

Понеділок, 25 червня 2012 11:18

Інформація про зібрання

Автор

ЗІБРАННЯ НАУКОВЦІВ І ЛЕКТОРІВ ПОЛТАВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ІМ. М.В. ОСТРОГРАДСЬКОГО  «СТРАТЕГІЇ ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ НА БАЗІ ДОСЛІДНИЦТВА», ПРИСВЯЧЕНЕ ВІДЗНАЧЕННЮ ДНЯ НАУКИ

18 травня 2012 року о 15.30. в актовому залі Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського відбулося урочисте зібрання науковців і лекторів навчального закладу, присвячене відзначенню Дня науки в Україні.

ПОІППО налагоджена тісна співпраця з вищими навчальними закладами м. Полтави. Викладачі вишів є керівниками обласних спеціальних дослідницьких груп учителів різного фаху, експериментальних досліджень на базі загальноосвітніх навчальних закладів,  активними учасниками науково-методичних заходів для освітян області, авторами одноосібних і співавторами колективних наукових розробок, спрямованих на підвищення якості освіти регіону, лекторами курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників Полтавщини.

Учасники зібрання науковців і лекторів ПОІППО обговорювали питання «Стратегії шкільного навчання на базі дослідництва». Наголос було зроблено на необхідності консолідації зусиль науковців Полтавщини в забезпеченні впровадження наукових досліджень у практику дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів, взаємному збагаченні діяльності викладачів вищих навчальних закладів, спрямованої на  підвищення кваліфікації вчителів області.

         В урочистостях взяла участь Горбаньова Світлана Володимирівна, заступник начальника Головного управління освіти і науки Полтавської облдержадміністрації – начальник управління вищих навчальних закладів, науки, інноваційних технологій, кадрової, виховної, позашкільної роботи та закладів обласного підпорядкування, яка нагородила грамотами ГУОН Полтавської ОДА за наукові досягнення лекторів ПОІППО та найбільш активних учасників українсько-нідерландського проекту «Громадські платформи освітніх реформ в Україні». З нагоди відзначення Дня науки в Україні ректор інституту, кандидат педагогічних наук Віталій Володимирович Зелюк вручив подяки викладачам ПОІППО та партнерам із вищих навчальних закладів м. Полтави за внесок у розвиток науки й експериментальної діяльності в галузі загальної середньої та післядипломної педагогічної освіти Полтавщини.

У подарунок усі учасники зібрання отримали друковану продукцію ПОІППО: книги «Історія Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського 1940­­–2010», «Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Полтавська область», «Особистість в освіті: парадигма культури»,  «Освіта і Болонський процес: українсько-нідерландський проект «Громадські платформи освітніх реформ в Україні», примірники журналів «Постметодика» та «Імідж сучасного педагога», довідник «Лектори Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського», укладений на основі резюме викладачів навчального закладу, в якому розкрито їх основний внесок у наукову діяльність інституту.

Репортажі про зібрання науковців і лекторів ПОІППО розміщено на сайті Полтавської телевізійної студії «Місто» http://www.misto-tv.poltava.ua/news/11868/

веб-адреса цієї сторінки: http://www.ipe.poltava.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=855&Itemid=855

Відповідальна за зміст сторінки Л.Литвинюк

П'ятниця, 21 вересня 2012 12:04

Дошка пошани

Автор

 

Вчителі ЗНЗ № 10 м. Лубни

Теремецька  Олена Ігорівна

Учитель зарубіжної літератури, заступник директора з навчальної роботи Лубенської ЗШ І-ІІІ ступенів №10 Лубенської міської ради Полтавської області –  переможець Всеукраїнської акції «Моральний вчинок» з проектом «Таємниці бабусиної скрині» про створення шкільного музею народно-ужиткового мистецтва і народних промислів України (2012 р.).

 

Петраш Сергій Володимирович

Учитель історії Лубенської ЗШ І-ІІІ ступенів №10 Лубенської міської ради Полтавської області – переможець Всеукраїнського конкурсу-огляду музеїв історичного профілю в рамках ІІ етапу Всеукраїнської історико-краєзнавчої акції учнівської та студентської молоді «Шляхами  подвигу і слави» («Музей 151-ї стрілецької дивізії») у 2010 році.

 

Бедрик Людмила Іванівна

Учитель української мови та літератури Лубенської ЗШ І-ІІІ ступенів №10 Лубенської міської ради Полтавської області – переможець Всеукраїнської акції «Моральний вчинок» з проектом «Таємниці бабусиної скрині» про створення шкільного музею народно-ужиткового мистецтва і народних промислів України (2012 р.).

 

Микола Буланий

 Микола Буланий, учитель музичного мистецтва Веселоподільської ЗОШ І-ІІІ ступенів Семенівського району.
Посів ІІ місце у виконавській майстерності в номінації «Авторське виконання» V Всеукраїнського фестивалю «На крилах надії» осіб з обмеженими фізичними можливостями Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» (2012 р.).Халецька Л. Л.,
методист відділу методики виховання

 

 

Народний самодіяльний ансамбль бального танцю «Фестиваль»
Полтавської гімназії № 30

Керівник: Бондарь Юрій Борисович - «Відмінник освіти України» (1985), має Грамоту Кабінету міністрів України (2004), нагороджений Нагрудним знаком «Софія Русова» (2006).

Ансамбль “Фестиваль” лауреат Всеукраїнських фестивалів “Повір у себе ”Спілки піонерських організацій України (1990, 1993, 1995, 1999 р.р.), володар першої премії конкурсу дитячих шоу-програм “Чудо-веселка” на міжнародного фестивалю “Слов’янський Назарчик–2002”(м. Одеса), призер міжнародного конкурсу “Усмішки моря–2003” в  м. Балчик (Болгарія): II місце у молодшій та I місце у старшій вікових категоріях, учасник мюзиклу “Артек – восьме чудо світу” в рамках міжнародної зміни “З днем народження, Артек!” в м. Гурзуф в МДЦ “Артек”.

2004 – рік здобуття звання лауреата Всеукраїнського телевізійного конкурсу “Крок до зірок”.

У 2008 році Юрій Борисович зі своїми вихованцями входили до складу міської делегації, яка здійснила офіційний візит до Німеччини для підписання Договору «Про співпрацю між містами-побратимами: Полтава і Філдерштадт».Колектив є постійним переможцем та володарем Гран-прі міського та обласного фестивалів художньої самодіяльності учнівської молоді «Світ дитячих захоплень».

У травні 2012 року ансамбль «Фестиваль» відзначив своє тридцятиріччя гала-концертом в Обласному центрі естетичного виховання. Це стало справжнім святом молодості, краси і грації. Звичайно, цьому передував тривалий шлях наполегливої творчої праці. За цей період роботи з   обдарованою молоддю колектив здобув певний багатий педагогічний та хореографічний досвід.

 

 

 

Зразковий естрадний колектив «Веселка» Новосанжарського НВК

Керівник: учитель музичного мистецтва та художньої культури Рябуха Наталія Григорівна.
Хореограф: учитель фізичної культури Сліпець Ганна Валентинівна.
Існує 15 років.
Кількість учасників – 40 чолові, 3 вікові групи.

Переможець багатьох Всеукраїнських фестивалів та конкурсів дитячого та юнацького естрадного мистецтва в місті Києві, Ялті, Одесі, Харкові, Бердянську.
Перемоги в 2012 році:
«Дитячий пісенний вернісаж-2012» (м. Київ) – 1 премія.
«Таланти столиці» (м. Київ) – володар Гран-прі.

Учасники колективу «Веселка» на сцені НВК

 

 

Вокальний дует Мошура Каріна та Моцак Поліна – лауреати 1 премії Всеукраїнського фестивалю естрадного мистецтва «Дитячий пісенний вернісаж 2012»

 

КОМАНДА КВН «КАДРИ»

Лубенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №1

 

Рік створення команди : 2003 рік.

Керівники: Комарова Маргарита Феліксівна, заступник директора школи з виховної роботи,

Антоненко Наталія Геннадіївна, учитель історії.

 

Команда КВН «Кадри» – золоті (2006 рік), срібні ( 2004, 2005, 2007, 2010 роки) та бронзові (2011, 2012 роки)  призери обласних оглядів-конкурсів команд КВН учнів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів Полтавської області, лауреати Всеукраїнського фестивалю «Жарт-птиця–2004» та «Жарт-птиця–2005», лауреати Всеукраїнського фестивалю гумору «Волшебники ИЗумрудного Города (ВИЗГ–2006) (м. Кременчук), срібні призери ХVІ Всеукраїнського фестивалю дитячих команд КВН «Жарт-птиця–2010» (смт. Затока, Одеської області), переможці Всеукраїнського фестивалю «Первосміх–2012» (м. Лубни), володарі Гран-прі ХVІІ Всеукраїнського фестивалю дитячих команд КВН «Жарт-птиця–2012» (смт. Затока, Одеської області), володарі Кубку міського голови м. Лубен – 2004, 2005, 2011, 2012 років.

 

На фото: команда КВН «Кадри» – переможці «Первосміху – 2012»

Графік проведення ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2013/2014 навчальному році

 

Навчальний предмет

Дата

Місце

1

Історія

Завдання і відповіді

Протоколи
 04.01.2014

 Полтавський юридичний інститут "Національний Університет Юридична Академія України ім. Ярослава Мудрого"

2

 Астрономія
Завдання і відповіді
Витяги з протоколів

 05.01.2014

 Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського

3

 Російська мова та література
Завдання
Витяги з протоколів

 05.01.2014

 Полтавська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 38 Полтавської міської ради Полтавської області

4

Екологія (заочний тур)

 11.01.2014

 Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського

5

 Географія
Завдання і відповіді
Протоколи

 12.01.2014

 Полтавський університет економіки і торгівлі

6

Англійська мова
Зразки завдань
Витяги з протоколів

 12.01.2014

 Полтавська спеціалізована школа І–ІІІ ступенів № 3 Полтавської міської ради Полтавської області

7

Право 
Завдання і відповіді
Витяги з протоколів

 18.01.2014

 Полтавський юридичний інститут "Національний Університет Юридична Академія України ім. Ярослава Мудрого"

8

Українська мова та література 
Завдання і відповіді
Витяги з протоколів

 18.01.2014

 Полтавська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 5 Полтавської міської ради Полтавської області

9

Фізика 
Завдання і відповіді
Витяги з протоколів

 18.01.2014–19.01.2014

 Полтавська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 30 Полтавської міської ради Полтавської області

10

Екологія 
Завдання і відповіді
Протоколи

 18.01.2014–19.01.2014

 Кременчуцький національний університет імені М. В. Остроградського

11

 Фізична культура і спорт
Завдання і відповіді
Витяги з протоколів

 18.01.2014–19.01.2014

 Полтавський навчально-виховний комплекс № 16 Полтавської міської ради Полтавської області
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського

12

Економіка 
Завдання і відповіді
Витяги з протоколів

 19.01.2014

 Полтавський університет економіки і торгівлі

13

Біологія 
Завдання і відповіді
Протоколи

 25.01.2014

 Терешківська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів Полтавської районної ради Полтавської області

14

 Математика
Завдання і відповіді
Витяги з протоколів

 25.01.2014–26.01.2014

 Розсошенська гімназія Полтавської районної ради Полтавської області

15

Трудове навчання 
Завдання і відповіді
Витяги з протоколів

 25.01.2014–26.01.2014

 Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

16

 Педагогіка і психологія
Завдання і відповіді
Витяги з протоколів

 26.01.2014

 Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

17

Німецька та французька мова
Завдання і відповіді
Витяги з протоколів (нім),
Витяги з протоколів (фр)

 26.01.2014

 Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського

18

 Інформатика
Завдання і відповіді
Витяги з протоколів

 01.02.2014–02.02.2014

 Кременчуцьке педагогічне училище імені А. С. Макаренка

19

 Хімія
Завдання і відповіді
Витяги з протоколів

 01.02.2014–02.02.2014

 Полтавський навчально-виховний комплекс «ЗНЗ-ДНЗ» № 16 Полтавської міської ради Полтавської області, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

20

Інформаційні технології 
Завдання і відповіді
Завантажити MyTestX
Витяги з протоколів

 08.02.2014–09.02.2014

Полтавський університет економіки і торгівлі 

 

Олімпіада 2012-2013 н.р.

Олімпіада 2011-2012 н.р.

Олімпіада 2010-2011 н.р.

Олімпіада 2009-2010 н.р.

Олімпіада 2008-2009 н.р.

Олімпіада 2007-2008 н.р.

 

 

 

 

Положення про умови і порядок проведення І, ІІ, ІІІ етапів Всукраїнських учнівських олімпіад

Зразок звіту про проведення І, ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін Завантажити

Зразок заявки на участь команди району (міста) у ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з базових дисциплін Завантажити

Відповідальна за зміст сторінки Н.О.Гарічева
Останнє оновлення 8.02.2014

 

Вівторок, 01 вересня 2015 09:45

Самойлюк Ольга Миколаївна

Автор

samoylyuk

Самойлюк Ольга Миколаївна (на час декретної відпустки) – методист з питань соціально-педагогічного забезпечення навчально-виховного процесу у закладах освіти ; організації експертизи соціологічного, психологічного  інструментарію, науково-психологічної експертизи педагогічних інновацій.

Освіта: Полтавський  державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка:  психолого-педагогічний факультет «Психологія, практична психологія, соціальна робота» (1996-2001р.)

Підвищення кваліфікаційного рівня: курси підвищення кваліфікації ПОІППО 2007р, курси підвищення кваліфікації з теми: «Практика психолого-педагогічної допомоги: екофасилітативний підхід» (2008, 2009).
Фахова діяльність: 2001-2003р. практичний психолог Новомартиновицької загальноосвітньої школи І-ІІ ст., 2003р. – практичний психолог Пирятинської ЗШ І-ІІІст. №6, з 2004-2013р. практичний психолог Аграрно-економічного коледжу ПДАА, з 2013р. – методист центру практичної психології і соціальної роботи ПОІППО ім. М.В. Остроградського.  

Відзнаки та нагороди: подяка ПОІППО 2008р.

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.